Goudsche Courant, zondag 11 april 1886

X T Ooei ia blykent de 6 Crl orerieden een arm iagetelane uit Bergen op Zoom een ook elders bejLcnde peraooolijkheid nl de orgeldraaier bijgenaamd de baron Trouw bezoeker Tan de kermiaaeo onderscheidde hq irch ran zgn rakgenoolea door bqiondere hoffelijkheid Daaraan misscbieo had hg bet te danken dat hg toowel onder hooger als lager gep tsten rele rrienden telde die Toor den baron frg wat dieper in de beurs tastten dan Toor zgn mededingen Bij het Tolk beersohte het denkbeeld dat hg an adelgke afkomst was waartoe ook ign bekendheid met de Fransche taal aanleiding g f De eigenaardige figuur ran Nieolaas Schutteler 100 heette de baron mag gerust een rerlies der kermissen worden genoemd Uit een particulier schrgreo uit Deronport wordt het rolgeude aan het Dagblad meegedeeld omtrent de ramp aan het Gonr stoomschip Java orerkomen Den 25en Maart rertrokken wij met de Java door de fabriek te Feijenoord alles behalre klaar afgelererd ran Maassluis naar zee De eerste dag was zeer roorspoedig loodat wij den 36en smiddags reeds bg Wight waren Daar kregen we wind en hooge zee op een kop zonder reel te rorderen In den arond ran den 37n te 11 16 n werden wg gewekt tdoor een rerschrikkelgk gekraak en gebons Dwars in waren wg aangeraren door een 4 mast zeilschip dat los kwam op de Java ran den grooten mast af alles te hebben geraseerd de stalen groote mast wils in drie stukken naar beneden gekomen de bezaansmast was in twee lukken twee groute sleefien met de dariis waren rernield en een groot gat in ons schip Wg rerwachtten te zinken Onmiddellgk werden de ooodige maatregelen genomen en het gal gestopt alles met de meeste kalmte maar wg konden niet stoumen daar de schroef niet rrg was Tegen den ochtend kwam een Engelsche stoomer op ons afzetten om adsisfeutie aan te bieden wg namen hem aan om ons te bigreu rergezellen als we den wal zouden instoomen Toen wg te Plymouth aankwamen hadden we terstond reel bekijks stoomscheepjes met heeren en dames kramen ous b i ien De admiraal der haren kwam ook onzen tdeitand opnemen en wilde oos niet op de reede laten die niet reilig is maar ons een kalme plaats aan waar de Engelsche oorlogschepen repareeren Hg rerleende ous alle mogelüke hulp Kort daarna kwam per telegraaf uit Den Haag de machtiging om te Deronport te repareeren Wij onderronden hier reel hulp en beleefdheden De officieren wier longroom onbewoonbaar is daar drie hutten geheel open liggen logeeren in een hotel aan wal Uit Enschedé wordt gemeld t Omtrent de werkstaking ralt niets bijzonders meer te melden Zg uqrt roort maar beeft zich niet uitgebreid lUaandag II de Maandag is aan de fabrieken de algemeene betaaldag werd te 12 uren s middags aan de fabriekeo bg bet uitgaan gecollecteerd roor de noodigdende arbeiders uit de fabriek der heeren S F Soholten en T a welke collecte evenwel eeae magere opbrengst moet cpgelererd hebben en dat nog wel voor den eerste keer na de socialiaten rergadering daags te roren I Woensdag middag zgn de werkeloozen in het socialistenlokaal bijeengeroepen om hunnen onderstand uit genoemde collecte te ontrangen Alles blgft iotnsschen rustig de huzaren en schutterij patronilleeren sedert Zaterdag niet meer Tegen Zondag is er weder eeue rergaderiug ran socialisten belegd waar oriuijn zal preken orer de toekomst der arbeidere De werkstakers zullen echter spoedig en dan misschien te laat hunne rerkeerde handelingen inzien want naar ik hoor zgn reeds enkele weefgetouwen door arbeiders ran buiten af bezet terwgl er alle kans op is dat de heeren Scholten ran deze gelegenheid gebruik makende om een honderdtal looms roor een halQaar te laten stilstaan hetgeen hun bg hel verlies dat sommige artikelen oplereren zeer zou ft stade komen De Pargsche modeouQes zullen roortaan rekening hebben te houden met de wenken uit onze akademi ehe slentelstad De Leiduhê Ot schrgft althans De mode heeft voor het aanslaande ssiioen weder en sorong gemaakt als maar weinigen zonden gedroomd hebben Deasein en kleur toch ran de dames japonnen zal ni bestaan uit een witten grond met blauwe bloemen en andere dingen A la faimct tê Dtlft of om Hollaudach te spreken rolgens Delftsch aardewerk Deze wgdberoemde pottenbakkerskunst streefde er naar Chineesoh en Jspansch porselein na te bootsen zoodal het niet aioeilgk zal vallen de bekoorlgkheid ran dit oosinnm naar waarde te schatten en de rinding met ingenomenheid te begroeten Br ui een tijd komen dat men zijne rrouw nog roor een raas en zijne dochter roor een pul zal aaniien ïo deze onder den schoorstfeenmautel zal willen plaatsen om er mee te pronken Ook onder de heeren is de mode ontstaan zich in een kort jacquet roorheeu wambuis genoemd te gaan steken dat bgzouder reel orereenkomst beeft wat kleur en snit betreft met een blaawen hemdrok Schippers en echuitenjagers zooals aan den Leidscheodam hadden reeds roor jateu de gewoonte over alles heen blauwe hemdrokken te dragen gelijk bij Hanaoreranen die met houtvlotten den Rgn komen afzakken en ook langs den Vliet wordei angetroffen veel in zwang is Deze mode mag dernalve wel als zeer gedistingeerd in aanmerking komen Als nu de hemel dezen zomer maar niet te spaarzaam is met helder blauw gaat men een roos kleurigeu tgd te gemoet Men achrgft uit s Hertogen bosch Toen jonkvrouw D zich Donderdag avond te ruste begaf plaatste zg de braudeude lamp in de nabijheid ran baar bed om no eenige oogenblikken te kunnen lezen Zg is blijkbaar in slaap gevallen de bedgordgiieu zgn met de brandende lamp in aanraking gekomen en daardoor aan het smeulen geraakt In den vroegen ochtend ontdekte een man die in de buurt werkzaam was brand op de roorkatner Hij wekte de haisgeuooten de deur der kamer die gesloten wu werd met geweld geopend en nieu rond de oiigelnkkige in bewusteloozen toestand Alle pogingen roor haar behoud aangewend waren rrucbteloos reeds te 9 uren was zij een Igk De binneubrand was spoedig gebtuscht Buitefllaodsch Overziciit Prins Alexander van Bulgarge heeft besloten om zich naar den wil der mogendheden Ie beschikken Ofschoon hg protesteert tegen de hem opgedrongen beperking en zgn volledige rechten blgft handharen zal hij nu toch zijn aanstelling tot gouverneur ran OoatRumelië roor den tijd ran rgf jar n aannem Hiermede zijn echter alle moeilgkhedea uog niet rerdweneu want nog steeds dreigt den rorst geraar uit Macedonië Te Weenen is namelijk bericht ontrangen dat in Macedonië op verschillende plaatsen bewegingen zgn ontstaan welke door vreemdelingen aangestookt en met geld krachtig gesteund warden Vermoedelijk hebben ook dsarbg de agenten der Panslavisteo de hand in het spel Meu vertrouwt hier echter dus wordt aan de KSin Zeil uit Weeoen geschreven dat de Bulgaarsohe rofst de uitbreiding van dergelgke woelingen tot Bulgarge of Oost Bumelië met kracht zal beletten Het Engelsche Lagerhuis was nimmer lóo dicht bezet als Donderdag In het midden der zaal waren stoelen geplaatst om de ontbrekende zitplaatsen aan te rullen In de Loge der diplomaten werd graat Halzfeld de Duitache ambassadeur opgemerkt Gladstone trad in een ontwikkeling zgner leraohe roorstellen Dwangmaatregelen tegenorer Ierland zeide hg zgn niet meer uitzondering maar gewoonte geworden Toch gelooft hg niet dat Engeland en Schotland lot dwangmaatregelen geneigd zijn zoolang niet alle verzoeningsmiddelen zgn uitgeput Hg stelt een afzonderlgk Parlement voor dat zgn zetel te Dublin zal hebbeu totafdoeaing der wetgevende en administratieve aangelegenheden welke op Ierland betrekking hebben afgescheiden ran dè vraagstukken welke hel B k in zgn geheel raken Gladstone ging daarop aldus voort Ierland zal dan nooh in het Hoogerhuis nooh in het Lagerhuis vertegenwoordigd zgn behalve wanneer materiéel wgzigingen in het tegenwoordige ontwerp mochten worden roorgesteld De Bgkseenheid ran den fiscus zal behouden blijven Het lersche Parlement zal uil twee klassen Bestaan de eerste uit de tegenwoordige 38 representave pairs en 75 door bel rolk op een nieuwen grondslag te kiezen rertegenwoordigers de tweede uit 103 naar de thaus bestaande kieawet gekozen rertegenwoordigers die te zamen zetelen en beraadslagen maar een afzonderlgke stemming kunnen rerlaugen Ht lersche Parlement zal geen recht van inmenging hebben in de prerogalieren rau de Kroon in het leger de vloot de koloniale en buiteolandsche aangelegenheden Het kan geen bijzondere Kerk tot Staatskerk verheffen of daaraan dotaiiën rertrekken Het oefent geen jurisdictie over handel acheepraart muntwezen of over den omloofi der bankbiljetten De qnaestie betreffende het postbeheer is opengegelaten De Onderkoning mag geen partijman nifaar wel Katholiek zgn De rechters worden door de leraohe Begeering benoemd De politie blgft voorloopig nder de contr6le ran Ëogeland lerland a bgdrage in de rijkalaaten wordt op een rgftiende bepaald Het draagt niets bg in de kosten roor het budget ran oorlog en beeft geen contrdie orer tollen en aocgazen NadÉt Gtadatone zgn rede had geëindigd rerklaarde Parneil de wetrooratelleu algemeen berredigend doch lérens achtte hg eenige wgzigingen noodtuikelgk Behalve de Daily Newa laten al de bladen zioh zeer ongunatig uit over Gladatone a rooratellen De meeste zgn ran oordeel dal het plan Ierland tot een kolonie als Canada maakt en een rerbrokkeling van het rgk zal ten gevolge hebben De Times twijfelt of het Britaohe volk bereid is Ierland een onafbankelgk politiek bestaan te scheuken Het Lagerhuis zal waarschgolgk de tweede lezing der bill verwerpen en zoo dit niet geschiedt kan zg onmogelijk de beraadslaginh over de artikelen overleven Bij hen Pniiaiache Huis van Afgevaardigden is door de regeering een wetsontwerp ingediend waarbg Pruisen 50 000 000 mark ten behoere van het Noord OostZeekautal beschikbaar te stelt Deze som zal gevonden worden door een leeniug waarran de ministtr ran financiën de bijzondere voorwaarden zal regelen Etu ander voorstel werd ingediend door de conservatieve partg die da regeering om de wetten verzoekt waarbij de prysverminderiog der landbouwproducten tegengegaan en de druk der gemeentelasten rerliohl kan worden Het Prulsisobe Huis van Afgevaardigden heeft de drie eerste derPolenwetlen lot kolonisatie der oostelijka proriocie met 214 tegen 120 stemmen aangenomen De beraadslagingen waren niet zeer belangrgk De liberalen bestreden nogmaals de staatkunde der regeering maar natuurlijk zonder gerolg Te Berign ia een bgzondere koerier dea Panaen aangekomen die den kaoaelier nieuwe mededeelingen namena het Vatioaan komt doen Het Hee enhaia is tegen Maandag a s bgeeu geroepen ten einde het rerslag der oommissie te hooren en een bealiaaing te nemen orer de kerkelgke wetten De Franacbe Kamer heeft hel leeningsontwerp aangenomen In het begin der zitting werd besloten de interpellatie orer de 6 Deoazerille gearresteerde journalisten te verdagen tot na bet leeningsontwerp zoodat de uiterste linkerzijde eerst heden in de gelegeodbeid zal komen om aau baar gemoedsbeiwaren lucht te geren De Spaanacbe rerkieiingen zgn na allen geëindigd De partijrerhouding in de Oortez ia nu aldus De regeeringspartij telt 310 ledeu waaronder 630 aanhangera van liberalen miniater preaident Sat aeta De cooaerratiere partg die in de rorige Coriez da meerderheid had telt nu niet meer dan 63 leden doch de republikeinen hebbeu gewonnen Ondanka de verdeeldheid met Caatelar zgn de republikeinen nu door 27 leden vertegenwoordigd tegen 7 leden in de rorige Gortez In het geheel zal nu de oppositie orer niet meer dan 120 stemmen kunnen beschikken Hoewel in België de orde weder is hersteld en het werk op rele plaatsen herval loopen oog duizenden werkstakers rond De maatregelen door generaal Van der Smiaaen genomen die de arrestatie van bekende anarchisten bereelt welke hun gewone rerblgfplaals rerlaten of uitdrukkingen gebruiken in strgd met den geest der Belgische wetten of instellingen hebben den afgeraardigde Bara aanleiding gegereu bel gourernement Ie ioterpelleeren Zoo werden Zondag Defntsseaux en Fauriaux in hechtenis genomen eer e j het lokaal der rergaderiug hadden bereikt Bara betuigde zgn afkeer ran de anarchistische buitensporigheden maar eisohte röor allen ran de autoriteiten handhaving der wet De ministerpresident antwoordde dal de generaal de regeering niet geraadpleegd had maar mogelijk dat diens gver hem tot overhaasling had gedreven Intuasohen verklaarde Beernaert het geheel eens te zgn met den ioterpellant t dat de openbare macht zelf in de eerste plaats het recht moest eerbiedigen RantoDgerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 7 April 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar ran h l Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTBN te Rotterdam VEROORDEELD A W risacher te Gouda tot 2 boelen rtil 20 gulden of 8 dagen wegena met geladen jachtgifWeer zioh bevinden op een uiterwaart aan den tJisel onder Gouda zonder jaohtaote op twee tgdstippen J S risacher te Beeuwgk tot I boeten van 10 galden of 6 dagen wegena ia den polder Stein onder Reeuwgk risschen met fleuren onder het ijs zouder consent van den Commissaris des Koninga in Znid Holland en zonder rergunning ran den eigenaar van het risohwater W F G en A G vissohera te Reeuwgk iedar tot Vt galden of 1 dag wegena in den Pulder Stein onder Reeuwgk riaaohen onder het gs zonder consent ran den Commissarla des Konings ia Zaid Holland P V arbeider te Gouderak tot 3 gulden of 1 dag wegens risschen met fleuren in eens anders vischwater ie Jen polder Willens onder Reeuwgk zonder vergunning ran den eigenaar ran hel risohwater A V d F arbeiber te Reeuwgk tot 10 gulden of 3 dagen wegens risschen met fleuren in eens anders vischwater in den polder Willens onder Reeuwgk zander vergunning van den eigenaar ran het vischwater SCHAAK CORBESPONDENTIE Utrecht mij Gouda Zwart 1 e2 e4 e7 e6 2 Pgl f3 Pb8 c6 3 Rfl c4 Rf8 c6 4 b2 b4 Rc6 X b 5 o2 c3 Bb4 c5 6 d2 d4 e6 X d4 7 0 0 d7 d6 8 c3 X Ro5 b6 9 d4 d6 Po6 b6 0 Hel b2 Pg8 e7 11 Ro4 d3 0 0 12 Pbl c3 Pe7 g6 13 Pc3 e2 i 7 c5 14 Ddl d2 f7 f6 15 Kgl hl Hc8 d7 18 Tal cl a7 a6 17 Pf3 el Rd7 b6 18 f2 f4 cS c4 19 Rd3 bl c4 8 0 Tol X oS Pa5 o4 21 Dd2 cl Ta8 c8 22 Tfl f3 Bb8 aS 23 Rb2 al Ra5 X oS 24 Ral X Sf4 X e6 Pc4 c6 26 Rb6 X 6 TfS e3 f6 X fi mi Pel fS Re2 X f 3 28 g2 X 2 Pg6 h4 29 Del dl Dd8 g6 Burgerlijke Stand GEBOREN 7 April MirU ooders L Plomp en CM TiD EooD Neeltje Hendrik onderi S Laitjet cd Ü fiegn Hciltje onden Ü Verdeer en N Sandroort 8 johtnoei oDderi J tsd ROO0 cd J rau Wui Pintertje onden W tto der Hortt en R de Jong 0 Cornells Oeertrnida ouden O H Strarer eo C van Hofwegen Simon Maarten ouders K Hazebroek eo J Ran WilheloiDi Margaretbai oaderi i J J Noardaman o M M Wigcnaar OVERLEDEN 8 April O de Rotter 1 j 5 m P H DoDKlfflan 64 j 9 A C bchouten 1 j 4 m P C Marw 2 j 10 M K Poleï 3 w ONDERTROUWD 9 April G van Hoorn 24 j en ff E van der Klein 22 j ADVERTENTIEN 50 Jarige Eclitvereeniging van HENDRIKÜ8 K0EMAN8 en JOHANNA VA oiB SLOOT üuone dankbare Kinderen en Kleinkinderen Gouda 13 April 1886 Voorspoedig bevallen van een Zoon J HAZEBUOEK BciJs Oouda 9 April 1886 lieden overleed te Vtaardingen in denouderdom van 79 jaren onze waarde Vadereo Behawdvader de Heer C KERKHOF C KBEKHOP P A KERKHOFOouda 7 April 1886 RoiLoos voor t KAPPEN HAARSNIJDEN en SCHEREN Louis P WELTER Coiffeur Westhaven B 193 Al weder ONTVANGEN beste groote stukken ZE SP 10 cent spotprijs Bij miJn vertrek naar AFRIKA roep ik Familie Vrienden en Bekenden een hartelijk vaarwel en tot weentiena toe Jacq f herman de GROOT Dijkgraaf en Hoog heemraden van Rijnland brengen bij deze ter kennis van ingelanden 1 dat eene snppletoite begrooting voor hetdienstjaar 1886 van den 7 ie April tot enmet den 21 April aanstaande ter Secretarie van het Hoogheemraadschap op eikenwerkdag van des morgens 10 tot des middags 4 nre ter inzage van een ieder zalliggen en aldaar tegen betaling van 10 fents in druk verkrj gbaar zal zgn ff 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen desze sappletoire begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dns vóór den 29 t u April e k aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden Dykgraaf en Hoogheemradeli voornoemd De CLERCQ Dgkgraaf EGBERT DE VRIES Secretaris Tegen flinke provisie wordt gevraagd eene soliede persoon als voor den verkoop van prima Maastrichts BIER Kasteleins genieten de voorkeur Goede getuigen worden vereischt Franco brieven onder letters Z P Boekhandel Leiteb Ntpels Maastricht Bg de op 1 April II gehouden verkiezingen van 3 Hoofdingelanden en 3 Hoofdingelandplaatsvervangers zijn met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen de volgende heeren als Hoofdingelanden in het 2e district Jhr L RUTGERS van ROZENBURG in de plaats van den Heer L JONKER die periodiek aftreedt op 1 Jnni a s in het 11e district G PRÜYT Az bg herkiezing in het 16e district L KOETSIER in de plaats van den Heer J GROENEWEGEN Tz overleden als Houfdingeland plaatsvervangers in het 11e district Mr A A van BERGEN IJZEN DOORN bg herkiezing in het 16e district H J AUGUSTIJN in de plaats van den Heer L KOETSIER die als Boofdingeland is gekozen terwgl in het 2e district geene volstrekte meerderheid verkregen is zoodat eene herstemming moet plaats hebben tusscben de Heeren M G P DELCOURT van KRIMPEN en J J RYNIERSE welke de meeste stemmen hebben erlangd C GORTER SPIERINGSTRAAT 42 beveelt zich aan tot het l ewaren van Kachels gedurende de Zomermaanden Soliede behandeling billijke prgzen Ëeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t MERK te letten DIT HET MaOAZMK VAN N RAVEMSWAAY ZOi E GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgg voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda W SCHALEEAUF i Confiseur Cuisinier Firma W N RAAIJMAAKERS bericht dat hg ruim vootzien is van verschillende Paaschartikelen als caricature open CHOCOLADE en conserve EIJEREN enz fijne BONBONS gecandaliseerde ANNANAS CHOCOLADE L AIGLE en hjj steeds blgft voortgaan met des Zaterdagsavouds voorradig te hebben Verache APPELBOLLEN SAÜCIJSENBROODJES ROOMHORENS Aangesneden PÜNSCH en AMANDELTAART en gedureuden dengebeele avond warme VLEESCHPATÉS P Hooftman Ji Kleiweg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOUQÜETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUN DEOOGLEEVEE op WOENSDAG 14 APRIL 1886 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 te Gouda van eenen goed onderhouden bestaande in Mahonie en Eikenhouten MEUBELEN als SECRETAIRE CHIFFONNIÈRE KASTJES TAFELS STOELEN enz Vooria HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED KINDERWAGENS de Inventaris van een Kruidenierswinkel een antieke LINNENPERS eene partg nieuwe KARPETTEN circa 8000 SIGAREN Gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELBW enz Te ziens JoïNSDAG 13 APRIL des morgens van cot 12 en des namiddags van 2 tot 5 urenij Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Openbare Verkoopingf in de NJeuwsteeg te Gouda op DINSDAG 18 APRIL a s s morgens ten 9 ure vav Meulsilaire Goederen als SECRETAIRE CANAPÉ STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN MANS en VROÜVVENKLEEDEREN BEDDEN en BEDDENGOED VLOERKLEEDEN KARPETTEN enz benevens eene partg SIGAREN Goederen bg te brengen adres van DANTZIG Turfmarkt ElTectenveiling Het Ontvang en Betaalkantoor LiiimiiJi te Rotterdam zal in de eerste dag en van MEI a s een Veilinghouden van In lUaatschappUen Obligatiên Loten enz Tot den 28n APRIL a s kunnen nog enkeje stukken ter Verkoop worden bijgevoegd