Goudsche Courant, vrijdag 16 april 1886

Il ket Fadtrhmd wel isgelioht dan ii men in da pjutjj Tergadering der rechtertjjde Dinadagavond niet tot eenig betlait kannen komen betreffende de gedragilqn tegenover de miniatarieele orieis te volgen i £ eè twa slag heeft on vaderland getroneu Anna Loniu Gterlrnida Bosboom Toasaaiw is geheel onverwaohtt overleden Zy werd geboran te Alkmaar den 16n Sept 1812 en hail du fejBa den ouderdom van 74 jaren bereikt Na opf Ojarigen leeftgd haar examen als hais nderw weret te hebben afgelegd begon ty haar loopbiian a B goaVeruante by een deftige familie te Hoorn i j bleef daar twee jaren inmiddels haar kenpia needs vermeerderend en in 1837 verscheen I haar W sle novelle vAlmagro in Bcjerinka Mbgatgap van Bomantisohe Verbalen geschreven ouder den inlloed van Scoti en Byron Kort daarop volgde De jpraaf Ha Devonshire dat door Potgieter in de iGidi met lof werd bétprokeq Wg idlen de schrytster niet stap voor stap volgen op haar welbetteedLipven en ook niet al haar erkeu vern ddeo De Meesle daarvan zqn zoo met populair aan t ic alnUne ii bekend geworden Men denke aan Lkuermsse aan e Leyoesler romans aan iMejoakvrouf qe Mauleon De DelftsShe WondejUokte r Itbjoor Frans om slechts enkele te noemen Vau lallen kan gezegd wordeu dat zg vls leen bewonderenswaardig talent van een groot ofestersthap Over dè taal vau groote kennis ook Wal bet I mcnschelijlt hart getmgeu Busken Hn4 n emde mevr Bosi boom de dichteres vau he iProtestantisme ei inderdaad van Lanernesse af tot in haar laftttl werk toe bleef zij de kerkleer die zij beleed de ËvaugelischUervormde met warn te totgedaau Dat geeft aan haar Jrerken eenl bijzondere stempel Het leven van mevr fiosUoom was afgespheiden van baar werken weinig rgk aau iuoidenteo In April 1851 trad mej Tousseliot in deu echt met den gevierdeu kerkiohllder Bosboom en sedert dieu woonde zg iÈ de residfeutie Meu hiirinuert zich nog hoe zij bg haar zilveren bruiloftsfeest werd gevierd en hoe men haar 70n verjaardag haar lot een feestdag maakte Ontbrak hei bg die gelegenheid aan officieel eerbetoon het geheele land bleek haar verdiensten uaar waarde te schallen Ook in het buitenland telde mevr Bosboom v le vrienden en verscheidene barer romans werden iu het Duitsch Ëngelsch eu Fransoh vertaald In de laatste jareu was meir Bosboom lijdende en iij giug weinig uil maar de geest bleef onverzwakt al werd het lichaam gesloopt en haar belangstelling voor al wat schoon en goed waa onverminderd Haar laatste opstel in De Gid kau daarvan teil bewijze strekken Mevr Bosbooms faeengaau veroorzaakt een leegle in onze letterkunde die metlich tal kunnen worden aangevuld o Gisteren namiddag is aan de leden van den Amtterdamschen gemeenteraad bij circulaire kennis gegeven van de gepleegde oneerlgkbeden iloor den ambtenaar F 3 van VVulften belast met de ontvangst der straatbelasting aldaar In dat schrijven wordt opgegeveD dat eene som van 48 000 zou verduisterd tgn Naar men thans aan de i Cl mededeelt moet bg nader onderzoek het ontvreemde bedrag reeds tot ƒ 48 000 zgn gestegen De verduisteringen loopeu over een tgdvak vau vier jaren Staten Generaal Eïbbte Kamee Zittingen van 13 en 14 April 1886 De invoeringswet voor het strafwetboek werd Dinsdag aangenomen Voorts zou in deze zitting aan de orde komen de motie vau den heer Slotk over de rijkswerf van aanbouw doch deze moiie werd door den voorsteller ingetrokken In den aanvang der zitling van gisteren deelde de heer Heemskerk de ontslagaanvrage van het Kabinet mede De heer Van Swinderen vroeg het advies der Begeering over de behandeling der Conversiewet De heer Heemskerk erkennende dat het votum der kamer noch vertrouwen noch wantrouwen in het demissionaire kabinet kan oitdrukkea weoschie alleen dat indien de conversiewet behandeld werd zg op zich zelf ton worden beoordeeld Daarna werd behandeld de wijtiging der Inilische ttritven De heer Fransen van de Putte bestreed de mlvoerrtchten de betreft Eegoul en Schimmelpenninck f d Oge opperden bedenkingen tegen tariefsveraudtriug De Minister van koloniën verdedigde de verlaging der uitvoerrechten als door de billgkheid geboden uiet ala hulp aan de noodlijdende industrie Het ontwerp tat wgtiging der Indische tarieven ia irn slotte aangenomen met 20 tegen 8 stemmen Daan werd aangenomen de grensveranderuig tOBSchen Friealand en Oroningen De heer Van Swinderen stelde nu voor de behandeling der conversiewet uit te stellen tot eeu naderen dag doch wgtigde na verklaring der Regeering dat onbepaald uitstel ook tegenover de baukien teer ongeweusoht was tgn voorstel zoodat het nu strekte om met t oog op het demissisoair kabinet de behandeling ie verdagen tut de volgende bgeenkomst der Kamer Dn voorstel is met 22 tegen 12 stemmen aangenomh De zilting is daarna geslotiita i Tweede Kaxek In de ziuing van Dinsdag heeftde minister H nïskerk medendeeld dat bet ministerie zgn ontsjig heeft ingedend Hg deed dil ongeveer in deVtolgeode bewoordingen i vMgne Keereu I De regeering heeft de volgende mededeeling aan de JCamer te dijln i en 17n Malrt jl fer oor d n geachlen afl gev rdigde vau Leideij den heer yn Wasaenaer ook tnamens zgdte staatkundige vriemen verllaardl d t lindien niet aan hun eisohen met beti kkin ét e verandering van Hoofdstuk X de t6roudwe werd voldaan ziji eeu non possuiwus zouden bc trachten en aanzien van al de audjere Voorstellei tot herziening der SruBdwet zonder i et s den inhoui van die voorstellen in a nmltrking te i emen Die rérkiliiring werd doc niemiind va dte zgd der Kamer ipgengesnrokeA enlnu icb Éi de zitting van 9 April het Mdoelde nil ht f vo nrge aliu en de I Kamer geen der voorsiSlIen tot mjziging van Hoafdsluk X der Grondwet l eft a gewmeu meent de tteg dat degrondwetsherzi iing aanloopt opjden tegentland van de helft der Kamefr afi te stuiten Ctai deze reden hebben mijn adbtgiMpoten en ik beslojeu Z M iden Koning eerbiedig te verzoeken jpns uit onze tegenwoordige betrekkingen tewil V ontslaan g verbeiden daarop than Zr Ms hooge beslissing l ie zitting van gisteren ikwain een wetsontwerp tot herstel van een fout in de Invoeringswet van het Strafwetboek welk ontwerp gedurende de pauze in de afdeelingeif werd onderzocht In zake de opheffing van het lelegraafkautoor te Haarlemmermeer sprak de Kamer de verwacining uit dat na toezegging door de Regeeriug eener nadere regeling betreffende de vestiging en iustandbouding van telegraatkantoren in kleine gemeenten de beslissing over de beslaande kuutoren worde aangehouden De Minister legde zich bg die conclusie neder Aangenomen werd bet wetsontwerp lot wijziging der wet tot Invoering va het Strafwetboek Het adres van F DomelaNieuwenbuis houdende klachten tegen de weigering der gevraagde Koninklijke bewilliging op de opnohtingsaote der N V i het Vereenigiugsgebouw Walhalla werd overeenkomstig de conclusie der Commisiie van onderzoek zonder beraadslaging aangenomen voor kennisgeving Uitvoerige discutsien werden gevoerd over het ontwerp tot verdeeling van marktgroiiden De Maatschappij lot Expl van Sissp heeft gisteren bij wijze van proef een zoogen bliksemtrein laten loopen van Uirecht uaar s Hertogeubosch Deze afstand werd afgelegd iu 4 minuten terwgl een sneltrein voor dat trajeet een uur noodig heeft Mr E de L kantonrechter te Heerlen sedert geruimen tgd lijdende is gefaeel krankzinnig geworden Maandaitmorgeu omstreeks 4 uren begaf hg zich naar de woning van den pastoor aldaar belde zeer hard aan en loste terwgl de meid het raam harer slaapkamer opende vg f revolverschoten tonder echter iemand te raken Spoedig daarna werd hg door de marechaussee welke Onmiddelijk ter plaatse ver scheen in verzekerde bewaring genomen en onder bewaking geaield zoodat verdere ongelukken werden voorkomen De officier van justiiie te Maastricht vau de toedracht der zaak in kenuia gesteld heeft last gegeven om hem naar een krankzinnigengesticht te doen overbreu In de Rotper van den ehristelgk historischen kiezersbond Marnix is een adres opgenomen door het bestuur van den bond gericht tot de Tweede Kamer om aan te dringen op ouvsuwglde grondwetsherziening zdódat recht en gerechtigheid voor een ieder mogen worden gewaarborgd Voor alles acht de Vereeniging Mafiiix zich verplieht om aan te dringen op schrapping van art 168 der Grondwet als het ceuige middel om onnatnurlgke tsestanden die onzen staat ondermgnen en spanning tnsschen staataburgers veroorzaken te doen ophouden Ten anderen dringt liarnix aan op herziening van artikel 194 der Grondwet in dezen zin dat het tUatamonopolie uitgedrukt in al 3 van het bestaande artikel wegvalle dat de organische regeling van het onderwgs aan den gewonen wetgever worde overgelaten en dat geéo burger van wat godsdieusdientlige of staalkundige richting ook boren den ander privilegie geniete op het stuk van be lastingen in den vorm van onderwgs subsidie doorhet rijk de provincie of de gemeente Jfarn verklaart te moeten opkomen legen alle verstellen vanwelke zijde zg ook komen die sohoo stibsidie of restitutie begeejen i eu bet onrecht eo de onte vredenheid daardoor tullen bestendigen en in beginsel de vrgheid van onderwijs om een schotel moes verkoopen Ten denie dringt ilarnix aan op eeo hervorming van bet kiesrepht door voege d l de grondslsg waarop ons tegeuwdordig kiesstelsel gebouwd is vervangen worde door een stelsel dav niet langer een fiskaleu maatstaf heeft maar uitgaat van eene organische maatstaf heeft maar uitgaat van eene organische macht en orde die God ons zelf aangewezen heeft iu het huisgezin Het Nederlandsche Landbbuw omilé heeft thans Jn druk doen verschijnen haar verslag aan den minister van waterstaat over de adressen waarin n op invoering van een matigf recht op giauen wordt aangedrongen Wg hebben tan het ontiferpverslag eeuige weken geleden melding gemaakt eo ook me degedeeld dft mft 14 van de 16 stelnmen be sloten werd e heffing van rechten pl granen en I tpeel ten teUiKste af te keuren y Op de iverg dji ing i i waai o dit berisait werdj genomen e i ook bet rerslat werd goMgekeurd iMrd tevens belloten e infhet ontwe slechts ateigestiple wensishelijk ifgeacme verbeter i eu idie rmds éedeellelijk in het Liniburgsche adjes wareil gegeven in het beli iig van deu land ouw eeoijp uitgebreider in h4 t erslag te ootwiickelen leze aanvulling van b t virslag komt m t kitft arop ïieer j T TT tLVraagt het comité afschaffing of aanmerkelijke mmiiidering van zoui en ieep accgnzeu op hit geslacht mutatierechlen op onroerend goed en grouaiasteo verder goedkooper fa uilgebreider onder s over bet geheele laud t n behoeve der landbouwers betere biuuenlandsew vervoermiddelen en het uitloven van premiën v beste fokvee de beste hengsleu de bette jandbouw exploilalie enz tegenover dat alles wgsl het comité er op dat langs anderen weg eu o meer rechtvaardige wgze dan door hef5ng van invoerrechten in de behoefte van de schallnst welke voor de afschaffing of vermindering van die belastingen een equivalent moet verkrggen kan worden voorzien Die middelen zijn de volgende lo Bezuiniging in alle takken van bestuur 3o Opheffing vau de schreeuwende onrechtvaardigheid om het roerend vermogen in t bgzouder dat in portefeuille grooteodeels oobelast te laten 3o Regeling van het verzekeringswezen als aanhangsel van de groudbelasting op de gebouwde eigendommen als middel tot sigviog der schatkist 4o Meer dienstbaar maken der spoorwegea voor het goedkoop vervoer van mest uaar het binueqland uit de steden waatbg deze laatste tevens veel kiunen wordeu gebaat So Bg de ophanden tgude herziening van bet octrooi der Nederlandsche bank eische de Staat een veel grooter aandeel in de winsten welke het monopolie voor die bank zoo rnimsohools oplevert 6o Terugkeer tot het bimetallitme Het comité wgst op den grooleo economischeti misslag die na 1870 is begaan in eeu naburig rjjk door de onttrekking van het zilver aan tgoe vroegere bestemming als waardemeter en waardoor vele andere en ook wg moesten volgen om alleen de vrge munting van goud toe te staan De wanverhouding tusscbeu den voorraad en de jaarlgksche prodnciie van dit metaal tegenover de steeds toenemende behoefte daaraan treedt dagelgks meer eu meer in het licht De klove wordt elk oogenblik wijder eo stellig moet nog verdere depreciatie volgeu als niet zeer spoedig wordt teruggekomen op dien heilloozen misstap Zelfs in Engeland waar sedert lang alleen de goudeo standaard heerscbt wordt het bewustzgn wakker dat men niet op dien voet kan blgven voortgaan Het comité wgst op eenige autoriteiten die dezelfde meening zgn toegedaan en vraagt de krachtige medewerking der regeering om tot het bimelallisme terug te keeren io vereeniging met andere grootere volken In verband tot onze koloniën haar nit atrekt gebied 40 millioeu inwoners behoeven wg ons niet te klein te achten om desnoods het initiatief te nemen tot een iaternaiionaal regeeringsoongres over dat onderwerp afgeieheiden van hetgeen men gewoon is de Latgnscbe Unie Ie noemen De opbrengst der voornaamste rgksinkomsten over bet eerste kwartaal van 1886 is nog minder voordeelig geweest dan iu het eerste kwartaal van 1886 bet geval was Het nadeelig verschil is SVt ton Oaat men de redenen van dit verschil na dan vindt men in d indirecte belastingen de bron die veel trager vloeide Zg zgn bg J 3 der raming 8V ton bg 18 6 reeds 13 tou ten achter gebleven Ten deele ui bij de zegel registralie en hypotheekreohten die te zamen ton miuder opbrachten is dit ie wijlen aan de voortduring van slapheid in takeè waarvan nog geen leekenen van beterschap zijn jte ontdekken De hoofdreden ligt echter bij het lua uiereckL dal in de 3 eerste maanden van 1885 rebds bguab millioen bad ingebracht maar iu 1886 nog rnim l ton beneden de 2 millioen bleef De twee eerste m sanden des jaars waren voor dat middel oog l s f on voordeeliger geweest maar Maart deed de ecnaal verre uaar de andere zgde overslaan Omdat in fdaart 1885 in de schatkist niet minder dan bijna 19 ton aan recht van naialentcbappeu itas gevloeid wat bgna bedroeg van de raming I voor UKl geheele jaar Zulk een buitenkansje heeft Maart 1866 niet opgeleverd iniegeadeel het gei iddllde van ééu maand werd nog lang uiét bereikt Ig Laat men de nifirtc t belasticgen ter zgdr dan vindt men voor de orerigA middelen een opb engstt van 19 s millioen t geBl318Vj n het eerstekwar taal van 1885 een vooruitgaag due van 1 millioen Daarloe droegen de directe belastiugen bg voor ƒ 460 000 grooteodeels uit de opcenten van het fer meil de aecijluen voor J 436 000 de domtiiun f 178 000 de K tery i l jOOO de W yriw 9000 j eu de itaaUhlerij f 73 080 Daarentegen werd uit imernckU 1 loc miuder ontvaugeu eu ƒ M 000 minder uit de loodsgelden mede gevolgen vau den fkwgnenden toestand van handel en scheepvaart Wat de aeeg zen betref is de meerdere ontvangst van ruim 41 3 ton uitsluitend aan de suikerbelasting te danken waaruit 760 000 meer dan in het eerste kwartaal van 1886 inkwam maar nog aligd 6 ton beneden de raming voor 3 maanden Daaruit biyki dat de overige accgusen 3 ton minder opbracbtea Vooroamelgk was dit het geval me bet gedistilleerd dat wel in Maart 1886 60 000 meer gaf dan in Maan 1886 maar over 3 maanden nog 2V ton ten achter is Baitenlaodsch üverzichi De eerste lezing vau Gladstone s Bome Rale wetis geschied Gladstone verdedigde zelf zgn ontwerptegen de tairgke aanvallen der tegenstanders dochgaf tevens te kennen dat voor de tweede lezing wijzigingen in het ontwerp zouden worden gebracht Wanneer de Home Rule wet niettemin valt wordt een vereeniging der Toriea ilicl de oude liberalen waarschijnlijk geacht Men verwacht dan een mi nislerieHarlington met lord Salisbury tot minister van buitenlandsche zaken Tot beden toonen de Eugelsoben die anders den mond vol hebben van humane politiek en overal de rechten en vrgheden van andere volkeren luide verdedigen weinig lust om mee te helpen Gladstone s plannen voor Ierland te verwezenlijken De Poll Mali Oatetle aeht Gladstone s voorstel zooals hel nu is onmogelgk maar bet radicale orgaan beschouwt het door amendementeu voor verbetering vatbaar In tgn legenwSordigeu vorm zou bet niet de eenheid in stand laten maar de scheiding van bet BritaOh e rjjk verooriaken De Pull MM Gautle wil dat het parlement te Dublin ondergeschikt zg aan het parlement ie Weitminster Hel blad wil de lersche afgevaardigden met buiten de algemeene vertegenwoordiging sluiten Zooals reeds vroeger gemeld is vindt de bepaling betreffende de uitsluiting der lersche gedeputeerden van het Engelsohe ptrleiueot voornamelijk tegenstand Toch gelooveu wg dat de opgewondenheid in Engeland tegen Gladtloue s plan eer een kuuttmt tige door de pers opgedrevene is dan een ernstig gemeende Het Engelsche volk is in t algemeen te verstandig en te bezadigd om niet lu te tien dat bet eenmaal aan lerlauda grieven voldoeniug moet schenken Zon bet zich dan door de blinde parlgscbap der conservatieven op een dwaalweg laten leiden waar het niets goeds integendeel veel kwaads voor zichzelf kau vinden P Nren veeleer is aan te nemen dat het Engelsche volk nadat bel nauwkeurig kennis beeft genomen van Gladstone s voorstellrn den grgzen staatsman tgn steun zal torzeggen waar bel geldt een revolutie te voorkomen eu veel goed te maken aan de lersche broeden Het Prnisiscbe Heerenhnis beeft op deu eersten dag de algemeene beraadslagingen over de kerkelgke wetten ten einde gebrsoht De zitting wat buitengewoon druk bezocht want men wist dat prins Bismarck zelf het standpunt der regetring tou toelichten Nadat de rapporteur der commissie verslag bad niigebracht en biasohop Kopp had betoogd dat aanneming zgner amendementen onvermgdelgk was tot herstel van den vrede nam Bismarck bel woord De kern van Biimareks rede was de regeering beeft de Meiweiten steeds als een igdelgke eu noodiakelgke maatregel beschouwd zg beeft er nooit aan gedacht om ze tot eeu blijvende instelling te maken Herstel van den vrede was steeds haar doel doch dit werd eerst mogelgk toen een vredelievend man als Leo XIII lot Paus werd gekozen Met hem is een vergelgk dat met de wensohen der regeeriug strookt mogelgk Men neme djit het wetsontwerp aan want een volledige herziening der Meiwetten gelgk de Fans ve ngt komt geheel overeen met de bedoeling der regeering die natuurlijk alles moet doen om ook de Katholieke onderdanen te bevredigen Het huis heeft den volgenden dag de kerkelijke wetten met inbegrip der amenderaenien van bisschop Kopp aangenomen Alleen de nationaal liberalen met eenige der vrg contervatieve leden stemden tegen In de vorm gelgk oq bet regeeringsonlwerp naar den weasch des Pausen is gewgzigd zal het zoo spoedig mogelgk bg het Huis van Afgevaardigden worden ingediehd Ook daar is de ksnselier zeker vau eene meerderheid bestaande uit de conservatieven het centrum en bel grootste gedeelte der vrgcoutervatieven De tegenstand der natiooaalliberaleu kan daarom de aanneming van het ontwerp niet verbindereu doch vermoedelijk zal prins Bismarck ook me deze party wei een vergelijk weten te treffen Tot dusver bestond de meerderheid die in het Huis vau Afgevaardigden Bitmarcks staatkunde ondersteunde uit de vereenigde conservatieven en na tionaalliberalen Wanneer nu echter de laatate pang door de aanneming der kerkelgke wetten legen hav zin van de regeering wordt vervreemd zgn de cobtervatieveu alleeu niet tegen de appositie versterkt door een deel der nationaal liberalen opgewaaseo Vandaar dat een vredebreuk met de middenparij prins Bismarck zeker niet wentchelgk zal voorkomen Betreffende prins Bismarcks plaunen lot belasting van den brandewgu in Duitschland waarvoor het ontwerp nog voor Pasobeu zal worden ingediend weet de Freium Zeil reeds mede te deelea dal het doel ie om deu alcohol 150 tot 200 000 000 mifrk te laten opbrengen Daarvoor zal een verbruiksbelasting wordeu ingevoerd vau 50 Mark per hectoliter terwgl de kuipbclasting bigft bestaan De helft dezer nieuwe belasiing wordt geheven wanneer de spiritus de bewaarplaatsen verlaat waar de groothandelaars ze tonder lasten onder toezicht kunnen opslaan de andere helft van de tappers die daarom voorlaan aan eene scherpe connóle door kommiezen en politie zullen worden onderworpen Zoo zullen ook de tappera worden genoodzaakt om de door hen ungeschoukeu hoeveelheid alcohol nauwkeurig in een faelastingboek op te leekenen S O H O U 177 BURGEMEESTER eu WETHOTOERS van Gouda Gelet op art 1 der Verordening op hel zuiver honden ent van Wateringen Slooien en andere Wateren die aan bgzondere personen toe oehooren Brengen ter kennis van de eigenaren der thoten langt de La ge n Korte Korte Akkere it Heerenkade de Jan Pküiptkade en de Bleekenkade dat op Donderdag den 22n April aanslaande over die wateren zal warden gedreven eene SCHOUW ten einde te onderzoeken of ze beboorlgk gezuiverd zgn van drijvend vuil eu andere stoffen die de doorstrooaiog van het water kunnen belemmeren of stank of acbadelgke uildampiugen veroorzaken en welke zuivering door eu ten kofte van gezegde eigenaren behoort te geschieden GOW A den 16 April 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MABKTBERICHTEN OOUda 16 April 1686 De markt was zouder beteekenit Alleen werd voor consumptie gekocht tegen vorige prgzen Beste Zeenwsohe tarwe geldt nog steeds 7 30 tot 7 80 Gewone en polder 6 76 a 7 25 Afwijkende komt niet voor Zeeuwsohe roggen moet met 5 30 a 5 70 betaald wordeu polder geldt ƒ 6 i f 6 60 Gerst ƒ 6 10 a 6 60 Ohevaliej 1 hooger Haver ƒ 4 4 60 en Mais naar gezondheid 5 25 i 6 Verder geen handel De veemarkt met goeden aanvoer den handel in alle soorten traag vette varkens 22 a 25 et varkeus voor Londen 19 a 20 et magere varkens en biggen vlug biggen ƒ 1 a ƒ 1 60 per week Schapen traag te verkoopen Aangevoerd 63 parlgen kaas eerste qualiteit ƒ 21 a 28 tweeds qualiteit ƒ 18 a ƒ 20 Noordbollandsohe 22 i U Goeboter ƒ 0 90 ƒ 1 Weiboier ƒ 0 70 i O 80 Bareerlijke Stand GEBOREN 10 ipril FieUr Habirt oidcn A vsa der Zjua en C H Jsaii Oeertraida Maris ouden B Wtlthie ea C F tsn den log Dirk ond ri I van dra Broek ea 8 F vsn Vleaten U Msris Gecrtradii onden J F van Vellen ea M C Cnupcri Abrsbto ouden 1 H de Wilde en C M de Leeow 12 Martins Geertroi Wilhelmioa Adritoa onden M Dortland en 6 W A Ridderbof Wilhelmins Uarii ouden W Blok en P VerachBt Johin Hendrik ooderi N Koop en A L Schroder Cathsnoa PieterneUa Frsnkina ooden 3 P vso HcDien tto Uniogen en E de Weger Jobsooa Catharina ouden G Booten co C F Ogie r 13 Jobaanes Karel onders J de Rooij en C C Tbolens Fieter ooders J W Woerlee eu E M van deo Hoek Jan ooden A vao Dam en S Koppendraaier Arie Willem Marie ouders A W van der Graaff en M Broer Leeod rt oodere L Vticcher eo H Scholi H rbara Petrooella Aotonia en Henricoa Petros JohanDes ouders P van Stnaten en C H Faag Jobaooes onders L D Marteoe eo R vso Appeldoorn OVERLEDEN 13 April A Sehooten 19 j M Verschot 1 j 11 m 14 A Oudyk O j K Vonk 1 j 1 m GEHUWD U April F J Homes en M Kettner ADVERTENTIÈN BevBllen van een Zoou C M DE WILDE Gouda 11 April öb Zeedw Voorspoedig bevallen van een Zoon en eene Dochter C H VAN STRAATENGouda 14 April 1886 Faaij NieuweFranscheen ENGELSCHE STOFFE N A VAN OS Az Kleiweg E 73a W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier Firma W JV BAAIJMAAKERS Levert DÉJfiüNERS DINERS SOUPERS voor Huwelyksen andere partgen en verder alles wat tot bet koksvak behoort DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Hijnland brengen bfl dezen ter kennis van Ingelanden dat de bgeenkomst der Vereenigde Vergadering waarin de Rekening over het dienstjaar 1885 zal behandeld worden gesteld is op DONDERDAG 29 APRIL en niet op WOENSDAG 28 APRIL zooals bg aanplakbiljetten en advertentie was bekend gemaakt DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN voornoemd De CLERCQ Dijkgraaf EGBERT Dk VRIES Secretant TB een PIANINO voor ƒ 160 Adres onder No 1290 aan het Bareaa dezer Courant CCftJETAGE mTEENAnONAL van Reysen Lefebre Cle AMSTERDAM Vragen mons s Ooudsche PIJPEN zoodanig verpakt dat zg voor verzending naar Buitenland geschikt zgn Geven voorschot op alle marktartikelen AGENTEN gevraagd Goederen adres 2 Stroomarkt De Oud Carthdg ena s BE GPLAlTTEt OLIE Dit uitmuntend middel gaat tgdig gebruikt het uitvallen der baren tegen en waarborgt bovendien t en de vroegtgdige grgsheid Prgs per naoon met gebraiksaanwgzi g 60 et Hoofddepot te Delft bg A BREETVELT Az en venler verkrggbaar bg Wed N Sanders Leiden VT Ligtheléo Voorburg A Bos Berkel Wed Bogman Gouda A Prins Zevenhuiten Wed G Wilbelmns Woerd m