Goudsche Courant, zondag 18 april 1886

n Zondag 18 April 1886 N 3379 De Bodega Portuguesa te Breda van C L DR088AER8 heeft TBn 12 dezer Toor den VERKOOP zflner PAANSCHK en FORTÜGEESCHE T y WT TNRN te Gouda en in de Omstreken als Eenige Agenten aangesteld de HH 2 § SLOTEMAKER en Co g Genoemde Bodega Portngaesa uitsluitend bandelende en Specialiteit in Spaan § q 60 sche en Portageesche Wguen levert die gebotteld en op fust in eiken prjjs en naarüZ ieders smaak steeds getraarborgd scheikundig zuiver De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voorOOeneeskandigen en Patiënten van groot nut zgn bg de Heeren SLOTEMAKER en bfi Co gratis verkr gbaar et De flesschen dragen allen h t etiquet en op de knrk en capsulen het stempel 2 GR van de Bodega Portuguesa te Bre s DIANA LIMONADE vervaardigd van natnuriyk koolzuurhoudeiM water uit eene MINERAAL BRON in Natsau en de fijnste deelen van Citroenen is boven andere kunstmatig vervaardigde Limonades een zeer gezonde hoogst aangename en verfrisschende drank Echte Tafel en Medicinale Eronwate Depot A NORTIER Gouw C Nó 34 35 GOUDSCHE COURANT JVieuws en AdverletUiehlad voor Gouda en Omstreken Best WITTE BROOD 16 et p kilo BROIN BROOD 13 Gewoon KRENTENBROOD 18 TARWEBROOD lOV BLOEM TARWEBROOD 11 ROGGEBROOD 12 ROGGEBROOD met Krenten en Rozgnen 15 KADETTEN en Harde Broodjes 2 et p stuk Gelurende de Paaschdagen best KRENTENBROOD Tullebandsdeeg § 0 cent per kilo Verzoeke bestellingen zoo vroegtgdig mogelük te doen KONINGS KRAKELINGEN 60 et de 5 ons BESCHUIT 10 en 12 a 10 et A G OOSTRIIM Turfmarkt W SgMJLttilPI Confiseur Cnisinier OOSTHAVEN B 17 Heeft ZATERDAGS AVONDS voorradig Versche Berliner en Appelboilen ROOMHORENS Aangesneden AMANDEL PUNSCHen MOSCOVISCHE TAART SAÜCIJSENBROODJES en gedurende de geheele avond warme VLEESCHPATÉS Jtuime sorteering Paaschartikelen HAUTE NOUVEAUTÉ l 3x £ o il KORTfi TIENDEWEG heeft de eer aan zfjne geachte Begunstigers te berichten dat hg dit jaar bgzonder in de gelegenheid is gesteld tot het leveren van de nieuwste PARASOLS ENTOÜTCAS Dames Wandelparasols Heerenen Kinder Parasols van de fijnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Prijzen a contant met 5 pCt korting Ook Dames Heerenen Kinder PARAPLLlIES in alle soorten welke zeer vooideelig worden verkocht Verder blflit hg zich aanbevelen voor het overtrekken en repareren van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gunst van zgn geëerde Begunstigers waardig te big ven C GORTER SPIERINGSTRAAT beveelt zich aan tot het AANLEGGEN en REPAREEREN van Brillen Fince nez LOUPES LEESGLAZEN BAROMETERS THERMOMETERS ÖTÉOROSCOPEN TELESCOPEN TRANSPARANTPLATEN Melkpeileo Waterpassen Toouiel en Verrekijkers K liet eerspuiten Oog Oor Neus en verder verschillende soorten SPUITEN Gutta percha Vingerfoudralen zeer geschikt ten gebruike bg blessuren SÜSFENSOIUS BJUGIES en CATHETEKS enz verkrggbaar bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal bvuda De Bouwkundige C BROERE Tkuniszoon te Streefkerk zal namens zgn principaal op WOENSDAG den 5 MEI 1886 des v m ten ll g uur in het openbaar aanbesteden in het Koffiehuis cdb Rustrnde Ahekd te Zwammerdam Het RESTAUREEREN van geaoemd Eofflehuis met eenige daarmede in verband staande werken Bestek en jeekening ligt van af den 20 April tot op den dag der aanbesteding in genoemd Koffiehuis ter inzage terwgl op franco aanvrage gedrukte bestekken tegen betaling van 75 cents perexemplafir verkrggbaar zgn bg bovengenoemden Bouwkundige Aanwgzing den 27 April 1886 des voormiddags t ji 11 ure Boekhouden Handelsrekenen enz PRIVAAT ONDERWIJS desuerkiezende ten huUe der leerlingen 5 termijnen h f 13 In CuTèus 10 termijnen h f 2 50 Ooitliaven B 73a F J BOER Leeraar M O Het goedkoopste Magazgn van soliede is gevestigd te Amtterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewenstein Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C F0ETÏÏUNDR00GLEE7EE op MAANDAG 3 MEI 1886 des morgens te 11 uren in bet Koffiehuis cHabhonie aan de Markt te Gouda van de navolgende onroerende goederen allen staande en liggende te Gouda als No 1 Een goed onderhouden ruim gebouwd WOON ENWINEELBVIS waarin sedert onheugelgke jaren de scheepsblokmakerg is en nog wordt nitgeoefend aan de Westhaven wijk B No 158 met ERVEN en ruime WERF uitkomende aan het watef van de Peperstraat met een vrge brug daarover te samen groot 2 Aren 59 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1886 Het Huis bevat VOORHUIS met KANTOOR 4 KAMERS KEUKEN KELDER en 3 ZOLDERS Nos 2 en 8 Twee ruime nevens elkander meteen groot perceel GROND daarachter aan de Peperstraat wi k K Nos 80 en 81 te samen groot 3 Aren 51 Centiaren Terstond te aanvaarden No 4 Een aangenaam gelegen WOONHUIS met BOVENHUIS en ERF aan de Houtmansgracht Wgk MNos 243 en 243 No 5 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat Wgk K No 209 No 6 Ben HUIS WERKPLAATS en ERF in de Walesteeg Wgk F No 58 en No 7 Een HUIS en BRF in de Lazarussteeg Wgk O No 545 Nos 8 11 Vier HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren Wgk P Nos 335 tot 338 No 12 Een HUIS en ERF ia de Boomgaardstraat VTgk RR No 19 No 13 Een HUIS STAL ERF en een groot perceel GROND te samen groot 2 aren 28 centiaren in de Hoefsteeg Wgk F Nos 89 en 90 en No 14 Een HUIS en ERF in een poort in den Vogelenzang Wgk M No 01 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voornoemd GERH SCHMIT SöHNE Groothandelaren in StEEi KOLEN te Rotterdam Mitlheim a d Ruhr berichten aan belanghebbende zg den verkoop hunner KOLEN voor Gouda en Omstreken hebben overgedragen aan den Heer J SWITZER Az te Gouda b wien nadere inlichtingen te ontvangen zgn GERH SCHMITZ SöHNE Tegen MEI a s zag zich gaarne geplaatst in e n goed huisgezin eene DIÊNSTROOË Franco brieven bg den Boekh P v OUDSHOORN Kleiweg Mevrouw TERPSTRA OOSTHAVEN vraagt tegen MEI eene oodluLlp Kenkenmeid eene burgerpot kunnende koken Snelpersdruk van A Briükhan te Gouda BINNENLAND GOUDA 17 April 1886 Beforilerd tot doctor in de geueeikaiule nan de rylU Uuirenitiit te Leiilen de heer P SchelIrniA Keb t Ooadi met oud proeft get Het leven wh Frederik RMfêeh Op de teiitooiiilelling fsn wege Avicultiira te Aruhem lijn o t bekroond de iuzeudiiigeu vsu de hb J d Bruga te Oouderak J Schilt te Stolwijk en C Verboog te Berg Ambooht Heden middag werd ten Raadhaize dezer gemeente auibMeed het maken tan 12 kleedkamerijcs by de Zicenscbool Irgraobrenen werd door Joh van Ger t ƒ J106 J de Jong W ƒ 1U30 i B Hoogerwaard ƒ 1000 i L tan Dortl 99 C J Koot ƒ 903 0 Orornendyk 969 A Verby 860 W Bokhoven 78S C P W Oetiiog 698 Aas den itchhandelaar W Boa te a Hage ii da iM aatie van atokriaoh gegund voor t garniiocn te aHage ro t Oooda Donderdag ia te Woerden aanbeiteed bet boawen eeuer nieuwe openbare Mhool Het aantal inMhrqven wai 16 liet boa tl werd inftetobreven door den heer J de lon Wt te Qonda oor S7 909 en het laagtte door den h r J W Blok te Woenlen toor 21 620 Diaidagavood beeft in hei hotel Df Doelt te Oudewaler eene vergaderinK pliaii gehad tan wege de liberale kiaarerfeuigiug fmlerUutd m Oramje wa rt 9 lala leden dar liberale paitf ait d e gemeente waren opgekomen Met algemeeue atemmen werd besloten veder tot cindidateu t stellen bij de aanstaande vorkieilng voor lellen der Piovinoiale Stalen de aftredende leden da bh Mr J Forlnija Uroogleaver te ioada R W Haentjent Dekker te Onilewiter en A Kiiylf H Ie Woerden Wydera ia benoemd tol afgetaardlgdr der in Gouda te houden centrale tergadering de beer P A A Molenaar alhiar De Rotterdaffltche rechtbank teroordeelde Donderdag den goodsmid 6 W v d P die een hem ter reparatie gegeven voorwerp len eigen bate beleende tol twee maanden getaugenintraf en ƒ 12 60 boete aubt twee dagen getangenisttraf Donderdag pormiddag ia te Oudewnter de omroeper en afslager A A B zioh op weg begetende naar den DOtatis dien hij zonde adtitleeren by een te houden erfhuia ploueling ineengezakt Bij den heer D ingedragen kon de heer Dr v P oogenblikkelijk ter plaatse versobeneD ilcchtt den dood eonatalrereu Sedert geruimen tyd wni de orerledene lydende aan eene hartkwaal Woensdag vergaderden op Zomerterg te Lelden een twintigtal heeren nit Amsterdam Zandvoorl Noordwyk Egmond a Zee Soheveningen Pernit en Volendam op uitnoadiging tan den heer T A O de Ridder burgemeester van Katwyk ten einde de traag te bespreken of hel weniohelijk was eene Vereeniging tol behartiging tau de belangen tan de zeetiisoherg in bet leven Ie roepen in den geest tan de Muatsohap y lol betordering van den landbouw Nadat de heer De Bidder een otertiobt bad gegeven tan de vorming tan het College toor de leetistoherjjen en de eigenlyke bedoeling tan dete oproeping geschetst had ontstond eene letendige diBOUSsie die tan belangstelling getuig Besloten werd dat ieder op de plaats zgner inwoning by de leeders eigenaars tan sobepen soheepsbouwmeeaters ceilmakera etc kortom by alien die belang hebben by eli stellen in de lee issohery de taak zou bespreken en dat eerlang door bedoelde heeren eene algemeene oproeping tot eene tweede vergadering ui worden gedaan Te Amsterdam zal door de hb Huart en Meyer met den a s lomerdientt een terlrouwbare gids ten dienste van r iilgefi op de spoor en tramwegen worden ni egeveo samengesteld op eene teer praótitohe wyie en naar ofiloiaible gegevens De gids lal ersohijuea in portefeuille formaat met kaart m is loodaoig ingericht dat een ieder daarin zonder lang zoeken t te reisroute kan tinden hetgeen bjj de bestaande gidlfa niet steeds het getal is Het is waar dat de bettaaude nitgaten in meer dan één opzicht oupractiaok zyu en daarom lal het reilend publiek dete nieuwe reii gids leker met ingenomenheid begroeten Sommige bladen bevatteahat volgende verhaaltje Eene opgedirkte dienstmeid Als een sipaltje hi bet trgeiiwaardig gesteld is Oiet de kleeding tan vele onier dienstboden is het tolgende te aardig om het niet aan de vergetelheid M ontrukken In den afgeloopen winter werd in Ootda op een dér siugela druk aekaatsea gereden Hel ya was evenwel ook daar niet coo als het weaM noest en velen moesten hun genot met een nat pak betalen Onder dete oeboorde ook een aardig dienstmeisje in een nette japon mei een keurigen mantel waarover een bouten kraag een hoed oaw den elsch glaoé handschoenen keurige laatsen en natnuriyk oorzieo van de in deien tyd achynbaar onmisbare tournure Dete dienstmeid dame of d Me dienstmeid tond oo gauw hare liete gealHlte daar het bedrie elijke ys takte dailelyk bnudeu gereed om haar op het droge te helpen niet alleen maar telfs wial men een blecken tronw in da baart te vinden die haar tan droge kleederen toa voonien Verwonderlijk rcbter vaneile tieh hel slachtoffer iootecl goeilheid was te teal ent ent maar nen hield aan en daar kwamen de poppen aan het daosen De opgesmukte dieaaibode miste haar linnen kleedingtluk dat hel eerst de ledematen bedekt liet een oud naeHtilak met korte mouwen dienstdoen voor borstrok en Vwonder kaar vernuft gebruikte een ouden bezem vailgeboadao met twee toawljet als aiaraad tan aebiema Staten Oeneraal Kkesi ICimei Zitting van 16 April 1886 j De Kamer heeft in dele titling aangenomen alle aanhangige outwerpeo waaronder wyiiging der invoeringswet tan bel strarfwetboek onteigening tenbehoeve tan hel Merwtde kanaal gedei lte Nigtevtcht ülrechl ƒ De Kamer is op reces gescheiden Staten Oeneraal TwEins Kam Zittingen tan 15 en 16 April 1836 De diacuaaic over het oatverp ter bevordering tan de terdeeling tan Markgronden werd voortgeiel Nadat de heeren Clercx en De Vos tan Steenwijk en de Minister tan Justitie het ontwerp hadden verdedigd werd bet algemeen debat gesloten Artt 1 en 2 werden tonder hoofdelyke alemming goedgekeurd Op art 3 was een amendement voorgesteld tan de heeren A E Maokay en De Ranilt strekkende om niet aan éen markgeuool het recht toe Ie kennen de terdeeling te cischeu Un ij errsl door de meer dorheid lot terdeeling is besloten Dit amendement ia terworpen met 36 tegen 34 stemmen Een auder ameademeat tan den heer Van der Sleijden om het recht om terdeeling te eischeu toe te kennen aan éón of meer markgeuoolen voor minstens i mrdegereohtigd is verworpen met 40 legen 30 stemmen Het Regeeringsartikel 3 is aangenomen met 40 tegen 30 atemmen Na uittoerige diaaos ie werd gisteren het ontwerp tol betorderlug der terdeeling van Markgronden aangenomen De Kamer is daarna t9t nadere bijeeiiroeping gespheiden Onlangs maakten wij er melding tan dat een schip met buikwit geladen voor den Staat der Nederlanden door den deurwaarder Manateld te e Gratenhage was in alag genomen in de kruithaven onder Naaldwijk wegens schade door dat schip de Ooslenrijksohe bark Nimrod teroortaakt aan de in die haten aanweeige duodalveu Tot beooherming van de als gerechtelijke bewaarders aan boord gestelde personen werd aanvankelijk een kanonneerboot naby bet scliip geatationneer doch Uter werd het nog lekerder geoordeeld eenige mariniers aan boord tan het kruitschip telf te doen terblijten hetgeen dan ook geschiedde De agenten der reederij van bel schip hebben sinds niet stil gegeten om de taak te beëindigen langs minnelijken weg wam het schipwas aan veel getaar onderbetig wegens de in de kruilhatea gelegen in het Scheur Waterweg van Rotterdam naar Zee gaande stroomingen Aauvankelyk toch moeat het telfs ter verrainderlDg vanhet gevaar met een sleepboot hoogef op gebracht worden en daarna werd het bovendien nog noodig geoordeeld een loods aan boord Ie plaateen ter voorkoming tau mogelijke ongelukken Thans echter is bij tranaactie de taak afgedaan en kan het aehiptrij tyn bestemming naar Hamburg tolgeo Hoewelde omtrek der kruithaven onder Naaldwyk tamelyk onbewoond is tullen de enkele daar gevestigde boereu verheugd tiju deten getoariykea buurman 620 seheepslonnen buskruit toch maakten de lading ait kwijt te tyn te meer daar door dit lange oponthoud de geest onder het soheepstolk Italiaan Oostenrijkers en anderen uiet al te best waa Ookde bewaarders tullen er geen leed tan hebben denomgang met detru af te breken want dat ty aanboord geen fertoHoe gratae waren behoeft geen feeloog D l Tegen de brochure van den socialist Van Raaj iseen tegenschrift terscheuen namens den cenlralenraad der sociaal democratische partij eu de commis sarissen der drukkerij dat den sprekende titel draagt van vijf en dertig leugena in een tijfceuta broehnre Nauwkeurig worden die tijf en dertig leugena opgesomd Wat de waarheid ia valt natnuriyk voor wie buiten den broedertwiat staat moeielyk Ie beslissen Dat is ook tan weinig belang Maar wel is het teer opmerkelyk met welke argamenten deteaceiaaldemocralen elkander beatryden Noemde Van Raay Domela Nieuwenhuia een tiran die geen tegeaapraak kan dulden in dete brochure wordt Van Raay een tiran genoemd die alles doet buileo tyn miedebesluurdera em Werd Nieuweubuis door Vaa Raay teen heer gescholden in dete brochure heet Vaa Raay een meneer ouder de arbeiders De menBcbelyke natuur verloochent tieh ook onder de geiykbeidiapoatelen niet Inlereatant is ook het kykje dal ons in de tooto listische drukkery wordt gegund De getelleu kondenhet met den directeur telkens niet best tinden Meowilde de anarchie jn de drukkery en daar de directeur de orde wilde brengen daarom moest hy er ait Er waa dus waf een streven om het gelykheidsbeginsel too ver mggeiyk door te voeren ea de aoaialistische leer Wel in goede aarde Overigensvernemen wy dat alle getdlen ait genade waren aangenomen tonder te letten op bekwaamheid of nooduikelgkheid maar alleen uit persooniyke conaideralie diiwyis alleeu om Ie helpen Een handel wyte tegenover partygenooten tekerieer menschlieteod maar waarvan de conaequente toepassing wranjl vruchten moest afwerpen en teker voor de sociolnh tiscbe maatschappy der toekomst van de bedenkeKJkste getolgeo moet tyn Het verwonde t oi dat wy dan verder leten dat men er op de di 4kery alleen op bedacht is om direct meer loon te voor tioh en aan de winst toor de party n t denkt Het is alsof men te doen heeft met di ellendige kapitalistische maatschappy I f Het meest karakteristiek is het le e in socialistische sloatbuisboudkunde dat in deke brochure wordt gegeven Van Raay tegt dat de winst der drukkery gemaakt is door het personeel want dat de arbeid de bron is van allen rykdom Men toa meenen dat Van Raay en alle getellen die too denken toor die stelling een goed merk touden krygen als brave discipelen van de socialistische leer Maar neen dal ia thana volgens den cenlralen raad een teeken tan groote onkunde En dan volgt een betoog dat de winst niet behaald wordt door den arbeid der tetters maar een product is vso maatschappelyken arbeid By utdere ontleding blykl dat hiermede eenvoudig bedoeld is dal de arbeid moet gesplitat worden in handenarbeid en machinearbeid Een econoom van den ouden stempel lou hiervoor in plaals stellen arbeid eu kapitaal eu ton dan de stelling volkomen kunnen onderschrijven Is hel niet alsof men er tioh op toelegt den bodem der socialistiacbe leer Ie ondergraven En moeten den nadenkende door deten twiat niet de oogen opengaan over de tintbegoocheling van dete leer F Emile de Laveleye de bekende Belgische alaaif huishoudkundige sohryft in de Rtms Bleue over de oortaken van de jongste onlusten in Bel iM