Goudsche Courant, zondag 18 april 1886

BIERËM van HKTNBKENS Bierbrouwerg Moatschappij en de Bierbrouwerg de HAAN SLEUTELS te Amsterdam volgens Bronwerg prgzen op Pust en Flesschen HoUandscli en echt Engelsclie STOUT Depot A Ï ORTIER Gouwe C No 34fe5 gW Da twM ooriiMiiuta oonaba tga talxeim ion de ogterheidsoritis welke oieral in Europa liok doel gCTOelen en de uitbreiding van het sacikliame Ëerttgenoemde ia eeu KCTolg ran overprodoctie beialterinende rechten eni laatatKenoemde ooruak ia een nilrloelael tan de rorderingen oiiaer beaeluifiDg Voor het oogenblik meeut aciir dreigt er nog geen getur Maar er ia rtden tot béiorgdhcid Toor de toekoimt Ter Tcrbetering ran den loealaiid ia het rolgeua hem noodig de klore tuiscbeu arbeid en kapitaal Ie dempen door den erkliedeu aandeel te geren in de fabrieken waar lij arbeiden Maar om dal ideaal te bereiken moei de werkman nog meer reratandelyk en tadelgk ontwikkeld worden dan hij thans ia Die ontwikkeling Ie berorderen moet dua in de eerste plaats het atreren tjju Daarin ia het heil gelegen en wie het elders locken zullen droerig teleurgeateld worden Uit Londen bericht men het rolgende teldume roorral De jonge baron Harrie Landon bezooht korten Igd geleden in een Londeiisch rariteiten kabinet de 28 jarige Ereliui Bonoetti bekend onder den naam ran de rrouw tonder armen Ereline brengt Ilea door middel ran hare landen en roeien len uitroer wat wg met on handen doen g speelt piano schildert sohrgft en De jeugdige baron geraakte rerliefd op de oanrallige blondine eu bood haar ign hart en hand aan Beide werden bereidwillig in ontrangst genomen Op den dng ran het hnwelp droeg de bruid roor de éérste maal een paar uitstekend rerraardigde knnstarmen hel huweIgksgesehenk ran den bruidegom dat dete roor den prijs rm 4000 bij een Londeusohen werkluiKkundige gekocht had Bulteolandsch Overzicht Prins Bismarck talmt niet mét zijne plannen lol beslechting ran den kerkelgktn strijd Nauwelijka ia de wet in orereenslemming met den Paus aanmrrkelgk gewgtigd in het Pruisische Heereohuis aangenomen of reeds den rolgeodeu diig werd hel ontwerp bg het Huis ran Afgeraardigdeu ingedien I De conserrnlieien en het centrum wensohien de wet terstond in behandeling te nemen len einde Bog ijl dete week de eerste en tweede Icting len einde te brengen De Regeering was naluarlyk hier ook roor maar de natioiiaal überalen wddeii ar nieta Van welen en alleen met algemeen goedvinden kon de eenmaal rasigestelde rooster ran werktaamheden worden gewgtigd Eerst Vrgdag kan het ontwerp nu san de orde worden gesield Vermoedelijk tal dit ohler niet geschieden teiitg prins Bismarck het uitdrukkelijk mocht brgeeren ken verwacht daarom dal de behandeling der wet lot na Paschen tal warden uitgealeld Het Pruisische Heereuhuis nam Donderdag de versehilleode wetten tot bevordering ran het Duitsohe element in Polen aan Bismarck trad opnieuw op als rerdediger ran dete tonderlinge politieke propaganda Óe toestand der geldmiddelen van den koning en Beieren geeft nog steeds adnleiding tot allerlei gissingen Ëene nieuwe bron is hier weer roor giopend nu eenige sohuldeitchers de tnsaclienkoiust des rechters hebiwn iugeroepeu Den 9n Mei tal de taak worden behandeld Uit München wordt geroeid dat koning Lodewgk er ernstig t rer denkt om afstand te doen ran den troon In plaats van Donderdagavond gelgk was bepaald tal Glailalone VrgiUgavond tiju ontwerp tol aankopp van de beiitlingen der lersche grondeigenaars in hel priemen indienen Het aantal aaurrngen om plaatsen in de taal is weer too groot dat de voortiller heeft besloten om de beschikbare plaatsen bij het lul te rerdeclen Indrokwekkend wu hel schouwspel dut de groote koninklijke schouwburg tan I nden Woenadagaioud aanbood Lord Cowper onderkoning van Ierland onder 6ladttona s ministerie waa roortitter De hoofden der oonterratieve parig aren aanWeiig en naast hen aten de hoofden der liberale partg die weigeren mede Ie werkeu om een ultra democratische leischAnerikaausche Republiek Ie vestigen vlak bij den kust van het koninkrijk Lord Hartington le heer flóachen en een volbloed liberaal als de heer Rijlands loowel als de hertog van Argyll eu lord Darby waren de oude vrienden van Gladstone die na met groot leedgcvoel lich rereenigden met lord Salisbury de Tories ei conservatieven om te proteateeren tegtn Gladstone s etsvoonlel Hst merkwaardigste van dete meeling is leker lial Hartington en Salisbury er tegelijk optraden Dat f van beleekenis niet alleen roor de lerselie wel mur wellicht ook roor de partij rerbindiog in het algemeen De ptrigey hielden lich lot heden ia Engeland vast aaneengesloten maar sind bng was de grondslag geen getonde meer de recblerrleugel van de liberalen hoosde eigenlijk thuis bg de couserratieren de grensjgn tasschen Tories eu Wighs liep 00 onmerkbaar over dat tij eigenlijk niet meer bettoad en tegeaorer de eitchen ran Ha toeaemendï rwlicalen stonden Tories en VVijjhs saet eea rolkomen gelijkluijdend nou possumus Menheeft daarom meermalen roortpeld dat in Engeland evenalt io andere landen lou ontslaan een conservatief liberale partij en dit wordt door velen te wenschelgker geacht omdat tulk een partij meerderheid 20u kunnen vormen in het Lagerhuis eu hel smadelijk schouwspel ophouden dat èn de couserratieren en de liberalen afhankelgk tijn van de stemmen der Ieren Na de eerste groote meeting van dien aard is geweest raag men aannemen dat hel daareven besproken onderwerp weldra weer aan de orde tnl komen er is reeds veel over gedacht maar men heeft het beginsel nog niet openiqk open durven uitspreken Tot 10 Mei den dug van de tweede leting van de Homerule wet verloopt nog een heele tijd Men houdt t er algemeen voor dat de Mogendheden van het roorbehoud ran Vorst Alexander geen notitie tullen nemen eu lich houden aan tijn feitelgke onderwerping Men gelooft verder dat de steeds uitnemende verstandhouding tusschen Alexander en de Porte de moeilykheden welke erentueel nog kunnen ontslaan tal uit den weg ruimen beiden toowei de Porte als Alexander hebben reden om hel zoo aan te leggen dat de Mogendheden Rusland rooral niet meer tussoheubeide Itunnen kokomen Zoo heeft de Porie ook haar toestemming gegeven dat de vertegenwoordigers van Rumelië de nationale rergaderiug Ie Sofia bijeen te roepen om de Turksch Ëuropeesch Bnlgaarscbe overeenkomst goed Ie keuren tullen b jwoiien Eigenigk mocht dit niet maar roor de goedkeuring an de orereenkomst tal worden toegelaten In Griekenland gaat de Kamer op den ingeslagen weg roort Na eerst een motie ran rerlrouwen in de regeering te hebben aangenomen heeft zg nn alle welsroorstellen van den minister president Delyannis goedgekeurd Daartoe behoort ook en ontwerp waarbg de de regeering wordt gemachtigd lot het slaiteu ran een leening ran 26 000 000 fr De geruchten ran schermutselingen tasschen Grieksche en Turksche soldaten iu ThessaliS tijn nog niet berestigd In overeenstemming met den eiaob van den sultan die den duren gewapenden rrede niet langer kan dragen worden eimlelijk krachtiger maatregelen ran de tijde der mogendheden rerwacht CORRESPONDENTIE PluMgcbrek noadiMkt oei da oiUprtkeo tid het Ksntoagereeht tot een volgend ar Ie b sren Ds RtDcTle SCHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Gouda Gelet op art 1 der Verordening op hit zuirer houden ent ran Wateringen Sloolen en andere Wateren die aan bijtoadere personen toebehooren Brengen ter keuait rkn de eigenaren der tlofiten gelegen Umgt de ie te 3e en 4e Kad by de KarnemelMoot die langt en aeiler de Boelekade en die tuuehen de Katleniüigel en de Wetering ma af de Spoormegtlraal lol aan de CrateUtlraat dat op Zaterdag den 24 April aanslaande over die wateren zid worden gedreven eeiie SCHOUW len einde te ondertoekeu of ze behoorlgk getuirerd tijn ran drijrend ruil en andere stoffeu die de dourtlrooming ran hel water kunnen belefflmeren of slenk of schadelijke uitdampingen reroortaken en welke tuirering door en ten koste ran gezegile eigenaren behoort te geschieden GOUDA den 15 April 1886 Bargemeetler en Welhourlers rooruoemd VAN BEaOEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER ROEP0RIIVIE TI VG BURGEMEESTER en WETHOUDERS om Gouds brengen Ier Igenierne kinnis ilnt giregeld eiken Mnnndng en Dinsdag tni 9 uur in het i isihuis gelegenheid tul bestnnii nin tich a e o Ie doen inenten en heriiienlen GOUDA den 16 April 1 86 Burgemeester en Wethouders ffoornoemd Van bekgen uzKNDtwaN De SicrelHris BUOUWER ADVERTENTIËN hopen Den 24 April a s onze geliefde Ouders JOHANNES DK JONG JOHANNA FBANCINA MESSEB hanae 25JARIGE ECHTVEItEENIOING te herdenken Hnnne dankbare Kinderen Behnwden Kleinkinderen Gouda 18 April 1886 Voorspoedig bevallen van een Zoon S OLIKIERSQouda 17 April 188Ö tan oita Klkin ♦ Ondertrouwd EVERT OUWENEEL LzN CORNELIA MARIA 0AS8MANN i Gouda 15 April 1886 i Reciftie Zondag 18 April a s i Spieringstraat 47a Bevallen van eene Dochter Th van VLIET geliefde Echtgenoote ran P J BEBTELS Gouda 14 April 1886 Heden overleed ruim 13 maanden oud ons geliefd jongste Dochtertje SUZE JDLIE J A SIKKENS A J SIKKËNS Koor Gouda 15 April 1886 Voor de vele bewgzen ran deelneming ondervonden by het overlgden van onze geliefde Echtgenoote en Tante ELIZABETH SLANGEN betuigen wg bg deze onzen hartelyken dank L C VAM DORST R SLANGEN Slolwijkersluis bg Gouda 16 April 1886 Voor de vele bewgzen van deelneming bg het overlgden van nign geliefden Echtgenoot betuig ik mede namens mgne Kinderen mgnen hartelgken dank Wed J b T 0 LINDENGouda 16 April 1886 Seelaae Degenen die iets te vorderen hebben of verschuldigd cgn worden verzocht hnnne rekeningen in te leveren of betaling te doen ten mgne huize voor den SO de7 er R V D HEIJDEN Wgdstraat A 42 Gouda 12 April 1880 STOELÉITeiiCAKAFÉS worden onverschillig in welke stgl soliede gestoflfeerd bQ W VAN VLIET STOFFEERDER Westhaven COURTAGE HmiENATIOirAL van Reysen Lefebre Cie AMSTERDAM Vrajjen monsters Ooudache PIJPEN zoodanig verpakt dat zg voor verzending nooir Buitenland geschikt zgn Geven voorschot op alle marktartikelen AGENTEN gevraagd Goederen adres 2 Stroomarkt F Hooftman Jz Büeiveg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEBUBN BLOEMEN BOUQÜETTEN KRANSEN VERSIERINGEN Ondergeteekendo zich alhier als gevestigd hebbende beveelt zich beleefd aan tot het aanleggen en onderhouden van TUINEN en tot het leveren van alles wat met dit Vak in verband staat belovende nette en billgke bediening ÜEds Dw Dienaar A P HENDRIK8EN Boomgaardstraat No 4 Gouda i Flinke Personen gevraagd voor den Verkoop van Staatgeffecten en Prentieloten tegen maandelgksche afbetaling Rnime provisie eu bg succes vaste aanstelling Fr aanbieding onder lett L a b Alg Adv ünrean van NijQH VAN DITMAR AnuUrdam Christel Jongelings Vereeiiiging DANIËL te Gouda Bovengenoemde Vereeniging hoopt D V 26 APRIL 2 Paaschdag haar 22 jarig bestaan te herdenken Het Openbaar Verslag zal gehouden worden in het Lokaal Tot Heil des Volks aan de Peperstraat alhier des namiddags 3 ure waarbg een opwekkend woord zal gesproken worden door Jen WelEerw Heer Ds B J SWAAN Toegang vr Het Bestuur NieuweFransche en ENGELSCHE STOFFEN A VAN OS Az Kleiweg E 73a D HOO EITBOOM Gordijnen Kmbrasses FRANSCHE CORSETTEN GEMAAKT ONDERGOED Eénig Depot van Prof JAEGER 0ANT2II £B JOFENSIEIl tïjSlotemakerenCo Gevraagd een solide ZOETEMELKSOHE KAA8B0ER in de Provincie Zuid Holla id die puike eerste soort zuivere KAAS maakt te leveren van af gras tot staltgd il contant volgens marktprgs Fr briefjes lett A A bg den Bookh J KRAAN Linge Niezel AnuUrdam WAAROM Kcbruüif gij Biiifenl inri ch fabrikaat Neemt underwater s Stijfsel in u i i sti tint ccne NodcrlaiulHc he In lustrir t ii Npticrlandflchon arbeid Dose BtUfsel overtreft alle andere soorten in helderheid glana zaiverbeid en goedkoopte BB NIEUWE GONFEGTION Concureerende Prgzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tgd geleverd worden D PUIJK De ondergeteekende gevoelt zich verplicht zgnen geëerden Stndgenooten en Clientelle te waarschuwen voor zgn Zoon H JV van SCHAIK die nn onder mijn naam Brood en vooral Beschuit verkoopt waarom hg ieder verzoekt wel op naam en woonplaats te willen letten J C VAN SCHAIK Hoogstraat 121 uit de BLIKKEN TROMMEL van A VAN TUIJLL Amsterdam Het is een zeer veitachtend en losmakend middel tegen Hoest en Bondoening der SIgmvliesen per doos 40 ets Depot bg J J V d SAMDEM Banketbakker Markt Bericlit van Inzet De Notarissen SPRUIJT te Ouderkerk ajd JJssel en MAHLSTBDÉlte Bergambacht maken bekend dat de staande en gelegen onder de Gemeente GOUDER IK tegenover de stad Gouda in verspreide Veilingnotitiën breeder omschreven en WOENSDAG 14 dezer geveild en verhoogd thaos staan perceel 1 op de som van 2300 2 t 2750 3 3650 4 3350 5 3300 6 3400 7 3300 8 l 2350 9 1800 10 2000 11 1900 12 2000 13 3800 14 uiterwaard op 1500 15 idem 700 te zamen ƒ 38100 znllen worden verhoogd en alleen in combinatiën afgeslagen WO E NS DA O 21 APRIL 188 des voormiddags ten 10 nnr ten huize van C F van dbn BERGH aan de Stolwijkersluia nabj Gouda Openbare VrijwIH e Vcrkooptng tegen contante betaling in de Sociëteit cOns Gbkoeoex te Gouda ten overstaan van de Notarissen MOLENAAR en MONTIJN ten veizoeke van den Heer A DAM gewezen Kastelein in gezegde Sociëteit Op MAANDAG 3 MEI en DINSDAG 4 MEI 1886 en zoo noodig den volgenden dag te beginnen telkens des morgens ten 10 ure van 3 beste BILLAEDS zoo goed als nieuw met toebehooren buitengewoon groot FORNUIS SPIEGELS KASTEN TAFELS BUFFET met toebehooren TOONBANKEN BUFFErKASTEN Mahonghouten LINNENKAST SPEELDOOS PIANINO KOFFIEen THEESERVIEZEN TH BESTOVEN met koperen Ketels IJSKASTEN BIERPOMPEN TAFELS STOELEN TUINTAFELS en TUINSTOELEN KOPPEN SCHOTELS en verdere KOFFIEHUIS INVENTARIS GLAS en AARDEWERK enz enz benevens een groote voorraad Bordeaxiz Bourgogne en Rijnwijn Te bezichtigen Zondag 2 Mei 1886 en de dagen der verkoopingen Nadere information geven de eigenaar A DAM KofBehnishouder in t Schaakbord te Gouda en de Notarissen MONTIJN te Gdfida en Mr I MOLENAAR te Waddinxveen een PIANINO voor ƒ 160 Adres onder No 1290 ann het Bureao dezer Co urant C GORTER SPIERINGSTRAAT 42 beveelt zich aan tot het tewaren van Kachels gedurende de Zomermaanden Soliede behandeling billgke prgzen Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrgviug aanvaarde Nalatenschap van Mejuffrouw HENRIETTA HELENA HOFFMAN gewoond hebbende te Leiden en den 9n Maart jl overleden te f trecht worden verzocht daarvan vóór den lOn MEI a 8 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTUI IN DROOGLEEVER te Gouda Gez van DANTZIG Gouda Dubbele Buurt B 2 hebben de eer mede te deelen dat zg nit Pams ontvangen hebben de Nieuwste Modellen in Dames en Ziïiderlioeden waarvoor zij zich beleefd aanbevelm Maisoii de ParAiiiis et Savons LOUIS P WSLTEE Westhaven B 193 Aanmerkelgke prgsvermindering ZEEF groote stukken 10 cent ls £ocLos ONTVANGEN de Nieuwste Modellen van DAMES en Kli DERHOEDEIM voor het aanstaande soisoen K RROIMHOIJT voorheen Mej S A van DETIL Kleiweg E 65a boven den Heer J D van VREU MINGEN Zie Etalage DIENSTBODE BEVmSD tegen MEI of later Brieven franco letter Z ter Boekdrukkerg van B A VERZIJL Gouda Vrijwillige Openbare Verkooping MOORDRECHT om dotttant geld De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 28 APRIL 1886 des voormiddags ten 10 nnr op de Bouwmanawoning gelegen onder Moordrecht in den Zuidplaspolder zijnde No 70 en bewoond door C HOOGEN DOORN in het openbaar te verkoopen K17K0EIE1V alle gekalfd hebbende 1 VAARKOE 3 PINKEN 1 aftands PAARD 1 driejarig MERRIEPAARD en 8 KALVEREN voorts een SPEEL WAGEN een BOERENWAGEN een driewielden KAR STAREN KUIPEN en verdere BOUW en MELKGERËEDSCHAPPEN Daags te voren te bezichtigen alsmede 2 uren vóór den aanvang der Verkooping GOUDSCHE Waterleiding Naatschappü De Directie maakt bekend dat zg voornemens is ZATERDAG 24 APRIL a s ten kantore der Directie bij inschrgving te VERPACHTEN het GRASGEWAS gedurende 1886 op het terrein aan den Moordrerhtschen dgk tnschrgvingsbiljetten worden vóór 24 April ingewacht Condition liggen dagelgks ter lezing