Goudsche Courant, zondag 18 april 1886

D SAM SOM Woensdag 21 iprii N 3380 1886 l arlct A BS a OTTlD j GOUDSGHE COURANT JVieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken Bekroond voor het maken van COSTUHIES ZILVEREN MEDAILLE Nat Wedstrijd Leeuwarden ZILVEREN MEDAILLE Internat Kol Tentoonstelling Amsterdam Specialiteit in COSTUMES en MANTELS zijn Clientèle zijn retour van Para s en de ontvangst van eene grootte Collectie JOSTüx o x x TELS Zijden en Wollen JAPONSTOFFEN met daarbij behoorende GARNEERINGEN de nieuwste gekleurde KATOENEN voor Robes en vele NOUVEAUTÉS in concurentie met de Binnen en Buitenlandsche Huizen tot welker bezichtiging hij zich ten zeerste houdt aanbevolen annonceert zi MES MAN De Nouveautés in Dames en Kinder Jfiantels I4f iiif f f 11 en verdere Artikelen voor het saisoen zijn in ruime keuze ontvangeen UEd Dw Dr G HO UT MA f iB Groote sorteering v oordeelige prijzen Soelpersdnik van A Bkimkhan te Qonda Oe Bodega Portuguesa te Breda van C L DIIOSSAKRS heeft van 12 dezer Toor den VERKOOP zflner PAANSCHE en PORTÜGEESCHK J WUNKN te Gouda en in de Omstreken als Benige Agenten aangesteld de HH f SLOTEMAKER en Co g Genoemde Bodega Portuguesa uitsluitend handelende en Specialiteit in Spaan SS Bche en Portugeesche Wgnen levert die gebotteld en op fust in eiken prgs en naarS ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver J De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten van groot nut zgn bil de Heeren SLOTEMAKER en bf Co gratis verkrijgbaar De flesschen dragen allen het etiqnet en op de knrk en oapsulen het stempel 2 van de Bodega Portuguesa te Breda OIXTVA GEM de I lieuwsle Modellen DAMES en RINDERMANTELS Japonstoffen afgepaste jRobes SATIÏÏETS en GEKLEUUDE KATOEHEIT verder alle Nouveautés voor bet li isoen GOUDA 5sL b l3 2A a 3n 3 Ss Co Lange Groenendaal I 14 Lange Groenendaal I 14 N de VLETTER IN Garen Band Sajetten en Mode Artikelen Ruime sorteering in HALFHEMDEN MANCHETTEN DASSEN PLOOISELS HANDSCHOENEN KINDERKAPERS CORSETTEN BOEZELAARS Knoopen en Garneersels Hoeden Bloemen Linten Veeren enz Goudsclie ïïarddraverij Vereeniging f Eendracht maakt Macht ALGEMEENE VEEGADEEIKTG op WOENSDAG 21 APRIL 1886 des avonds 8 uur Café VREDE BEST Markt A 158 Namens Bestuur W BEGEER Secretaris Café Belvédère Van C P Backers Hoek Markt en Hoog straat SteedH rOOBHANDBN Versch PILSENER 10 CenU per GLAS BEIJERSCH 10 STOUT per PLESCH 15 Cent BOSCH 8 cents per GLAS DUBBELGKRSTE G UERSTE 5 Jf Jf Ondergeteekende heeft de eer UEd te berichten de OPENING van zgn volgens de laattte eischen des tjjds ingerichte Magazijn in Spiegels Schilderijen LIJSTEN in alle genres enz enz benevens KUNSTHANDEL Tevens beveelt hg zich beleefd aan tot het maken van LEVENSQROOTE CEAYONPORTEETTEN na alle Photografiën benevens het encadreeren en schoonmaken van Schilderijen en het opnieuw vergulden van Ljjsten UEd Dw Dn H BOUTER Ëncadreur en Portretteekenaar ar Opening DONDERDAG 22 APRIL a s Openbare Verkoopingf in de Nieuwsteeg te Gouda op DINSDAG 11 MEI a 8 s morgens ten 9 ure van staande en andere MANS enVROUWEN KLEEDERKN KLEEDEN en KAIÜ ETTEN enz Goedoren verlangende hg te brengen adres vak DANÏZIG Turfmarkt Sociëteit Ons Genoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 8 MEI a s en de Ballotage Ljjst aanstaanden ZATERDAG 24 APRIL gesloten wordt Namens het Bestuur J C IJSSEL8TIJN Secretarii Gouda 17 April 1886 BINNENLAND GOUDA 20 April 1886 De Qedepnteerde Staten der profiueie ZoidHol iand hebben bmlotrD lo Op bet dree tsd Johannei Vermeoleo lotrliof der liobting dezee jaare uit de gemeente Gouda daarbq betwareo inbrengende tegen de uitepraak van deu milltieraad in bet Se diitrict derer protinoie waarbg hij tot den dienst ia aaugeweien terwqt hij fermeent dat hy dsarran had behooren te worden vrijgesteld met handhaving van bet beatreden bealuit tan den militieraad in bet 3e diatrict deier prorinéie hel daartegen ingesteld beroep te verklaren ongegrond 2o Op het adrea van H van Bokkem te Gouda daarbjj beiiraren inbrengende tegen de uitapraak van den militieraad in bet 3e diatrict deter provincie waarby lyn zoon Willem van Bokkem der lichting detes jaars uit de gemelde gemeente tol den dienst il aangewezen terwi l bü vermeent dat dete bad behooren e worden vrygeateld als eenige wettige toon en mitadien vertoekende hem die vrljatelling alanog te verleenen met handhaving van het beatreden besluit van den militieraad in het 3e diatrict dezer profinoie het daartegen ingesteld beroep Ie verklaren ongegrond 3b Op het verzoekachrift van C Mndde daarbij ten behoeve van zijn zoon Emal Mudde ioteliug der lichting detes jaara uit de genoemde gemeente bezwaren inbrengende legen de uitspraak van den militieraad waarbij diens medeloieling Gerrit de Jong op grond van broederdienat van den dienat ia srijgesteld terwijl adrenant vermeent dat dete lot den dienst had behooren te zijn aangewezen met trrnietigiiig van de uitapraak van den BilitietMdr anacb de loteling Gerrit de Jong uit de gemeente Lekkerkerk lotingsnummer 10 van den dienst is vrijgesteld wegens broederdienat dezen alsnog tot den dienst aan Ie wgten Het bouwen van een school enz te Moeroapelle is gegund aan de heeren Koot en van Dorat te Oottda voor 7600 Tegenover de gernohten volitens welke de KabtneUoriaia zou eindigen met het aftreden van bel tegenwoordig Bewind meent hel Dagblad de atellige verwachting te kunnen uitspreken dat Z M de Koning het verzoek om ontalag der Hiniatera niet aal aannemen Het atoffelijk overaobot van mevr BoaboomTouaaaint ia Zaterdag op de burgerlijke begraafplaata aan bet Kanaal te a Hage op eenvoudige wijie leraardebeateld Slechte twee rqtnigen volgden den met bloemen en kranaeo omhangen lijkwagen Op het kerkhof waa echter eene onsftienbare achare byeen van vrouwen en mannen die letteren en knnat beoefenden Oefening kweekt Kennia sPuIcbri Studio Ned Maatschappij van Letterkunde de redactie van de Gida Arti et Amiciliae tan Amsterdam waren o a vertegenwoordigd Aan de groeve voegde de beer Ising namens Oefening kweekt Kennia waarvan de overledene eerelid geweeat v m een prachtigen krans bij de vele die de Igkbaar bedekten Verder spraken d Beynen all een harer oudste vrienden en innigste bewonderaars en prof ten Brink namens de Uaatscbappij fan Letterkunde M van Hall die namens de redactie van de Gida aprak deed vooral uitkomen het idealisme en de betieling die dete sobryfater kenmerkten Allen roemden om atrgd haar edel karakter Hoe tü ook in den familiekring gewaardeerd werd bleek uit hetgeen bare neven omtrent haar getuigden Zg verloren in haar eene tweede moeder Eén hunner de kapitein Boalioam bracht den dank der familie betrekkingen aan allen die door hunne tegenwoordicheid by dete aandoenigke plechtigheid getuigenia aflegden van de achting en de liefde die tg de overledene hadden toegedragen Zondag overleed te Leiden de heer W G de Bruyn Kopt Geboren den ülslen Norember 1821 te Haarlem werd hem ter ver angiog van den heer è mr J T Buys die de bnHeming tot hoogleeraar in het staatsrecht aan het AibMiaenm llluitre te Amsterdam bad aangenomen d 299ten Juli 1862 de vervulling van het seoretariaa van Bgnland opgedragen Den 4den Juni ISfll werd hy na het overIgden van den heer mr Lutoo door t lands regeering geroepen tot de w rneming der betrekking van secretaris van curatoren der Leidsobe univeraiteit In beide betrekkiogedij die by tot het einde van het vorig jaar bekleeddl betoonde hg groeten gver eu nauwgezette plicbtsb lrachting De vorige week stond voor de Haagache Rechtbank terecht een boerenvrouw die een brief aan haar toon moetende venenden en geen nieuwe maar wel twee gettempelde poaltegels bezitteMe op den inval kwam door uitknippen van die twet mbruikbare é a bruikbaar posttegel te maken De eenvoudige vrouw die iudeze metamorphose geen kwaad tag bad die echter aht met de noodige torg uitgevoerd zoodat de sameéfoegicg onmiddelgk in het oog was gevalles Het O H had 8 boefe gereqnircerd maar deRechtbank sprak haar gisteiw vrg A Dt FertekeriMftiode geefi tel denkbeeld ter overweging om in de polisaen ¥ m brandassurantie op te nenen het voorbehoud Vrij van oproer en krygsmolest De brandaaewadeur is thans tot vergoeding verplicht ook van tobade iceiyk die in BelgiS door de revolatlonnaireo de sociaal democraten tot een bedrag van 9 milHoen frattu in 12 uren tgda ia aangericht Zulk ewi sobodt zou geen aaan rantiemaataohappy kunnen dragen en waar een Kegeering tulke achade zou moeten vergoeden vindt dat meer gereedeiyk en geDakkeliilEer pUata t eaover een burger dan tegenover een mndaaacradenr Waar een dweepiieke Domsla Nieuwenhnis die de toga der liefdepreekert verwisseld heeft voor de bateiyke JaCobgnenmuts vrgelgk in tgn blad dnrft aohryven wg moeten door deze en dergelgke moorden alt in Be ii ont vaat aaneenaluilen en ona organiaeeren en waar hy ongestraft vervolgt wy moeten kUmr tgn voor den Moedigen slag waarin wy of moeten dooden of moeten gedood warden want er is geen vertoening daar ia t een roepalem voor ona ook ona te wapenen tegen den toekomaligen dag tegt fii Ferttieringtiode In een afgeacheiden gemeente ten platte lande preekte onlange een man die vroeger ala lurfaohipper had gevaren en aan tijn welbespraakten mond ontgleden de volgende curieuae zinaneden waarmede hg tyn preek betloot Ende daar atonden negen mannen aan de deur ende ty allen teiden dat tg te met luiker dronken Altoo myn vrienden en broederen teiden ly woordeiyk bedoeld maar de geeateiyke tin van dete woorden beeft een andere meer bqzondere beteekenia Want de dagen tyn voorbggegaan dat men tot zgn evennaaete kan leggen Wie tgt gg broeder dat gg te tonder auiker drinkt Ziet daar stonden ly aan de deur op een kouden wintermorgen twee Gereformeerden twee Meniaten en vgf Lutberauen en de tiende waa een tollenaar Eu tg telden allen uit eenen mond dat tg hunne voelen niet wilden bezoedelea door in een kroeg te gaan maar wanneer de tollenaar de borrelt voor hen wilde gaan halen zouden zy te betalen Eu toen de tollenaar in de kroeg ging riepen eg een iegelgk voor zich hem na Ik drink te met suiker anders lusl ik te niet I En de tollenaar kwam voor de toonbank en de tapper vroeg htm teggende Wat tal t weten F Een borrel rauw tooals t vat geeft voor mg maar buiten staan negen anderen die lusten te niet anders dan met suiker Vrienden en broederen t is niet alleen de drank of de likeur die op dete wgte heimelgk wordt gebruikt maar op gelgke wgie wordt de drank der menschelgke verdorvenheid de likeur der tonde getapt en gedronken tooals b v de likeur der kwaadsprekendheid die menigeen onder u tot den droesem uitdrinkt maar die hg tracht te veriorten door de suiker dsr telf rechtvsardiging Daar it de borrel der gierigheid die velen sttekum achter bun kasideur gereed honden maar getoet door de suiker die te vooniohtigheid of spaarzaamheid noemen Zoo beslaat ook de likeur der liefde tot tich zelven die aommige menschen by kannen vol drinken maar altgd voorzien met de suiker van pas op No 1 en eindelgk de drank der knevelary die men naar omstandigheden toet met allerlei suiker van ongerechtigheid Maar broederen en lusteren er tal een tgd komen en een plaata waar niemand aan de deur kan biyren staan en tal kunnen zeggen ik drink ze alleen met suiker Voorwaar I voorwaar ik zeg a te tullen naar binnen moeten gaan eu voor de toonbank van Satan bun borrel drinken en hg zal er helschen suiker in geven maar die lal tyn op de toog als gloeiend lood en brandende zwavel en Beëlzebub zelf cal driemaal per dag als t niet meer geweleniverkrachtera een vlammenden barrel schenken en of te hem luaten of niet dien tullen ze moeten drinken tot dat ze een roea hebben ala een dief en ala ze dien uitslapen in de diepste verdoensenis tusschen tondaren en tollenaren tullen ze weenen en knersen met de tanden Zoo tg het en blgve het in eeuwigheid amen I Wil men weten hoe lang een kanon dienst kan doen f Twaalf seconden I Onmogelgk 1 roept men uit Welnu de kogel bigft er gedurende bet sobot twee honderd vgftigste dael van eene seconde in en daar een kanoc van bet beste metaal na 3000 schoten versleten is duurt zgn weteniyke dienst maar twaalf seconden Een groot gedeelte van de tanden die tot de algemeene postovereenkomst tgn toegetreden hebben een verlies Ie dragen uit den dienat der poatergen en eenig andere trekken daaruit een bgna niet noemenawaardige winst EngeUnd staat bovenaan in de ry der ryken die er winst bg behalen bet rekent tgne wmtt by millioenen ponden sterling dan volgt Dnitschland eu Fraukryk Verder in de reeks komt Ooatenrgk Hongarge dat in 1884 niet veel meer dan een half millioen daarby verdiende Onder de kleinere ataten wier postdienat nog winat laat tgn de eerate België Uolland en Zwilaerland De meeate nienwe rgken ds meeste Oostersche betiltingen van Europeesche natiën en byna alle ataten op op het vaaleland van Amerika loowel Noord als Zuid hebben verlies van hunne poatergen De grootate Igder ia de Vereenigde Staten waar de poaidieost jaarlgks 800 000 p at aan de achalkiat koal Bratilië moest voor den dienat 1883 84 500 000 p at bypassen en ook de Argenlgnachec republiek Uruguay en Japan evenals de Fransche koloniën tyu aan den verlieiendeo kam Onder de Roemeniurs die in het westelgke deel der Karpathen wonen heerscht eene tocderlinge gewoonte Telken jare op het feest der apostelen Petras en Panics wordt er op den top der Gaina 6000 6000 voet boven de oppervlakte der lee eene markt gehouden waar al de huwbare meisjes der streek met hare andera komen om bekeken en gevraafpj te warden Zie maar eens hier tie maar eens daar I Zeg hoe bevalt u deze waar Als in de Klakken van Cornevtlle Moeden tantes grootmoeders eu vriendinnen drogen irts bg lot den bruidschat Alles wordt netjea in gepakt in keurige koffera met bloemen veraierd en door de mooiate paarden van hel gerin getransporteerd Vee bgen en andere goederen worden bg dien bruidschat gevoegd Op deu top van de Gaina betrekt iedere familie daar een aftonderlgke tent waar de bruidacbat wordt uitgettald en de vrgera verwacht worden Ook de jonge mannen tgn van ouders of betrekkingen vergeteld die met hen de meisjes welke in de termen vallen komen opnemen De knapen brengen ook hun kostbaarale goederen mede onder andere dragen tg gouden of eilveren gordels Nadat de brujden gekozen tgn heeft de verloving plaata ten overstaan van een kluitenaar die op den eentamen top woont