Goudsche Courant, vrijdag 23 april 1886

Zuivere BORDEAUX WIJNEN Zondag 25 April 1886 N 3382 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken an t I = B T B Eoutliaiidelaar DüSSELDOEF Deichstrasse 25 Groot assortiment in gesneden en droog EIKENHOUT prima kwaliteit voor alle werken n voor KUNST BOUW en MEUBELWERKERS en BEELDHOUWERS Gez van DANTZIG Gouda Dnbbele Buurt B 2 hebben de eer mede te deelen dat zg uit Para s ontvangen hebben de Nieuwste Modellen in Dames en Zinderhoeden wasrroor zg sich beleefd aanbevelen Ondergeteekende beeft Tie eer ter kennis te brengen dat hg de enz van wglen den Heer C T H I M alhier heeft overgenomen Zich beleefd aanbevelende A H TEEPE Apotlieker N W Terstond TE HÜÜR te Gouda een Adres franco brieven onder No 1294 aan het Bbrean dezer Courant SCHROEFSTOOMBOOT Stad GOUDA tot vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en VEE tusschen Gouda Moordrecht Ouderkerk en Capelle a d Yssel en Rotterdam VERTREK VAN GOOOA ZATERDAG namiddag ten 4 ur DINSDAG voormiddag t S j DONDERDAG namiddag 1 VERTREK VAN ROTTERDAM MAANDAG middag ten 12 ure WOENSDAG voormiddag 7 VRIJDAG namiddag 2 J POT Brillen Fince nez LOUPES LEE8GLAZEN BAROMETERS THERMOMETERS ÖTÉOROSCOPEN TELESCOPEN TRANSPARANTPLATEN Pekelwegers Melkpeilen Waterpassen Tooneel en Verrekijkers Klist eerspuit en Oog Oor Nens en verder verschillende soorten SPUITEN Gutta percha Vingerroudralen zeer geschikt ten gebmike bg blessuren SÜSPENSOIRS BOUGIES en CATHETERS enz verkrögbaar bg S H POLAK Opticien $ rte Groenendaal Gouda M M Hiermede berichten wg UEd de ontvangst der nieuwste Parijzer Modellen VAN DAMES en KINDERHOEDER Ons steeds aanbevelaade voor het maken van COSTUMES en MANTELS ÜEds Dw Dn A en B van HAASBERGEN voorheen A OLIFIERS Gouda Hoogstraat A 119 Confiseur Cuisinier Firma W N RAAIJMAAKERS Oo sthaven 17 Bericht zgne geëerde cliënten dat hg ter gelegeflheid van t Paaschfeest Zaterdag avond a s en de twee Paaschdagen zal voorradig hebben de navolgende TAARTEN in verschillende prgzen GATEAU BTOÜ DE VIÈNNE Croquant CHIPOLATA St HONORÉ DELICIEUS MADELEINE DAME BLANCHE AU FRUIT en tevens de ewone kleine gebakjes ala BERLINER BOLLEN APPELBOLLBN Aangesneden AMANDEL PONSCH en MOSCOVISCHE TAART OTHKLLO s WEENER TAARTJES KONIN GINNETAART 1BS DELICIEUSES CONFITUUR MACRONS AMANDELTAARTJES enz enz Saucüsenbroodjea en warme VLEBSCHPATÉS Mayonnaise van Kreeft per portion Kuiuiesorteerkg Caasctiarükelen ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek vanH von Gimbom te Emmerik a d Ryn en t Beerenberg Helilerland BORST PASTILLEN Ia lakje a 16 ota ea in doufje ü 30 eu 60 oeou SLUMM A AGPILLEN Id doosje met SO pillen 26 oeuia TEER CAPS0LE8 In flscon roet 60 capsules 60 cent J C ZELDENRIJK Gouda J H C HUINCK Goudu Wed WOLPP Zooii ScboonioM Vrijwillige Openbare Verkoopiog MOORDHEGHT om contant geld De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 28 AP BIL 1886 des voormiddags t n 10 nur op de Bouwmanswoning gelegen onder Moordrecht in den Znidplaspolder zgnde No 70 en bewoond door C HOOGENDOORN in het openbaar te verkoopen 17 KOEIEIV alle gekalfd hebbende 1 VAARKOE 3 PINKEN 1 aftands PAARD I driejarig MERRIBPAARD en 8 KALVEREN voorts een SPEEL WAGEN een BOEREXWAGEN een driewielden KAR STAREN KUIPEN en verdere BOUW en MELKGEREEDSCHAPPES Daags te voren te bezichtigen alsmede 2 uren vóór den aanvang der Verkooping COGNAC FINE CHAMPAGNE p flacon 3 VIEÜX COGNAC per L 1 80 per FL ƒ 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per Flesch ƒ 1 25 bij SLOTEMAKER en Co Best WITTE BROOD 16 et p kilo BRUIN BROOD 13 Gewoon KRENTENBROOD 18 TARVVEBROOD 10V BLOÈMTARWEBROOD 11 ROGGEBROOD 12 ROGGEBROOD met Krenten en Rozgnen 15 KADETTEN en Harde Broodjes 2 et p stak Gedurepde de Paascbdasen best KRENTENBROOD TuUebandsdeeg 50 cent per kilo Verzoeke bestellingen zoo vroegtgdig mogeIgk te doen KONINGS KRAKELINGEN 60 et de 5 oos BESCHUIT 10 en 12 a 10 et A G OOSTRIJM Turfmarkt Ti mmm ijwiniiniiPfi d tUlNA B JpWeK KEN 0 if 1 f IVIl U AA BLEEKZUCHTSROOTEZWAKTE In flesBOhen d 1 1 90 en f 1 00 TAMARINDE BONBONS aanbe olen lejren verstopping ec daarmede ia erband slaande ongeateldhedeu DE TAMARINDE BONBONS van KRAEPELIEN HOLM i a eeu zuiver plantaardijt ïachtwerkend apgarerterinu en eelluat niet torend Purgatlef in confiiuurforni aangennam friioh van smaalt en leker erkend In dooien van 90 er 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademiuf ran den rook dezer Cijjaretten geeft den lyder aan Asthma lerêtond verlicbiing In Etai van 80 en SO OentS SALMIAK PASTILLES oplossend en vereaoht nd middel bg Hoest en Verkoudheid in flescbjes k 20 oents KRAEPELIEN HOLM Jpothehrt it Zeilt DepSi voor Cotida bg den beer C THIM Apotheker Snelpersdruk van A Bbinkhan te Gouda deze Connuit behoort een ByróejrseL BINNENLAND GOUDA 24 April 1886 VERGADERING vav dïn GEM EENTEBAAD Dinsdag deu 27 April 1886 des namiüdagi tea 1 ure Aan de orde Het adres vaa bet Hoofdbestaur der SobipperavereenigiDg Sotiatteraêr betreffende de betaling dar aoheepvaartreobtiin uo de Boode brng Hat roorslel betreffende het verleenen eeoer toelage aau deu Jen Oaderwgter der Stads Muilekacboot Voortzetting der behandeling van bet adres vanH Ouderkerk betreSèode het beschikbaar slelien van eeu lokaal vaa de Gemeaote tan dienste iqoer privaatlesten io de gymoaatiek Het vooraul betreffende de opdracht der belrekkiog van Gaarder dar iobeep urtrechteo aan deo sluiawacb r J A Kaabe De benoemiag van een Lid der Commiaaie van Administratie der Stedelijke Beleembaok De benoeming vaa twee leden en tiree plaataver angende leden ia bet Stembnreau voor de verkieting van drie Leden der Proriaciale Staten van Zoid Hoiland De heeren Mr J Forluyn Droogleever en H i van Ddgleren leeraren aan de U Bargerscbool alhier zgu benoemd tot lieden der Commissie voorbet eindexamen der ol Burgeraobolen in ZnidHoUand dat dit jaar te Bolterdam zal warden afgenomen Naar wy vernemen is aan Mejnff M D van Amerom ondervyterea in de gymnastiek aan de Hoogere Burgersobool voor meisjes ta Utrecht op haar verzoek eervol ontilag verleend tegen den In September e k Door den heer A O W Gieben te s Grarenhage is aan de betrokken gemeentebesturen vergnnning gevraagd lot het aanleggen van een atoomtramiveg GoadaSohoonhoveo iV S Cl Door de politie alhier ia aangehouden en naar bet hnis van arrest te Rotterdam overgebracht de BJoBwar Dirk Stevens verdacht van diefstal vao tsree pakjes liggende op een tafeltje in de danszaal vas A Kok alhier en toebehoorende aan t ec aohippers elke pakjes by de aanhouding van Stevens op hem tijn bevonden De te Haastrecht beroepen predikant de heer Van deV Meulen lal Zondag den 2den Mei beveatigd worden door Ds Herderschee van Boronlo Even als op andere plaateen hoort me ook te Beeuwyk van eene werkstaking In de SInipwyksohe veenderijen hebben eeuige arbeidere verhooging van loon gevraagd eu by voorbaat den arbeid geataaki Aan de Byks Normaalschool te Berg Ambaoht tijn thans 26 maunelyke en 8 vrouwelijke leerlingen de voorbereidingsklasseu tellen 8 maunelyke en 8 vronwelyke leerlingen Een merkwaardig geval van latent leven bij een visoh Den ISden November ontving de visoh handelaar Heydendare te Parijs nit Gouda een groote bezending visoh die in ijs was verpakt De vis chen konden niet later dan den 16den waarschyalijk echter den ISden ingepakt zyn By het ontpakkeu bemerkte men aan een der visschen eene flaiwe beweging van de kieuwen Man plaatate daarop den visch in frisoh water in een vat eo eenige uren later was bet dier weder geheel in zijn normalen staat en teer ving Het werd door den heer Heydendare nanr bet aquarium gezonden waar bet au il te zien Het is een dier van ruim i voet lengte Hier heeft tmen dus te doen met een viioh die meer dan 48 uren uit bet water is geweest aar ohijnlijk 3 etmalen zonder bijzondere zorg ver pakt waa inswhen doode viaacben eu stukken ys over 380 mijlen vervoerd ia ea levend overkwam Men mag wel aannemen dat de temperatuur van November in dit geval ganatig is geweest voor het behoud van het leven De pogingen welke door de bewoners van de Chooritraat en de Servetsleeg te ITlrecht zijn aangewend om genoemde straten electrisch Ie verlichten bij gelegenheid van bet a a 60e lustrum der academie zijn met ancces bekroond Eeu S tal booglampen van 2000 kaai i a 1 htsierkte zullen dit drukste gedeelte der stad a avonds gedurende de gansche feeatweek van Maandag U t Zaterdag belder verlichten De overeenkomst tusschen den Staat en de Nederl BhijnspoorwegMaataohappij gesloten tot verleBging ffa ds aau deu laaUte ia 1846 1867 en 1876 verleende concessiën is thans ter bekrachtiging aan de Staten Generaal aangeboden Wy berinuereu dat ua laugdirige onderhandelingen teu alotte overeenstemming ia verkregen op de volgende grondslagen lo Onbepaalde verlenging van de concessie op gelijke voorwaarden als waarop aan de Hollandaobe IJzeren Spoorwegmaatschappij verlenging van concessie voor haar lijnen is verleend bij de voor zooveel noodig bij de wet van 19 December 1882 bekrachtigde overeenkomst 2a Bevoegdheid voor de Begeeriog om ten allen tyde de ooncesaie Ie doen eindigen na opzegging een jaar te voren 3a Regeling van deu naastingsprijs voor d spoorwegen en voor het materieel op dezen voet dal in geval vaa naaaiing op i Hei 191S voor de wegen cal worden betaald liet bedrag dat daaraan tot 80 April 1886 tal blykeu te tijo ten koste gelegd tut een voorloopig aangenomen doch niet Ie overschrijden som van 41082696 26 welk bedrag ingeval van vroegere naaating al warden verhoogd met een ter honderd over het gealort aandeelenkapitaal voor ieder jaar dat de naaating vroeger geschiedt doch in geen geval over een grooter iiapilaal dan van ƒ 86 000 000 terwijl voor de berekening van den naaalingsprya van de uitbreidingswerken en van het materieel geljjke regelen zullen gelden als in bovengenoemde overeenkomst met de Holi IJz Spw Mij nedergeiegd 4o Afstand van vorderingen tegen deu Staat ontleend en te outleenen aan de tweede zinsnede van art 66 der wet van 9 ApriJ 1875 uil welken hoofde de Maatsohappy thans jaarlijks 3566 19 uil de schatkist trekt 6o Betaling aan den Staat van de helft in de overwinst der Maatschoppy boven vijf len honderd van hel aandeelenkapitaal ijjidat die overwinst tal lijn verminderd met de voli ent de slaluten der Maatschappij verplichte uitkeeriogen Ao Nakoming van de bovenbedoelde eischen in het belang van defensie posierqeu ent By de overeenkomst tiju ti oveel mogeiyk de van toepassing tyude bepalingen der bq de wet van 19 Deo 1882 bekrachligde overeenkomst met de Holl IJz Spoorweg maatschappij gevolgd De overeenkomst beeft uitsluitend betrekking op de spoorwegen bedoeld bij de wel van 1876 en strekt zich dus bv niel uit tot den eloomtramweg van a Gravenbage naar Soheveuingen Nu evenals het vorig jaar voor elke provincie alionderlijk een beknopt overaioht is gegere van den oogst van 1886 is het voldoende voor Kederland een vergelykiiig te makeu tusschen de uitkomsteu in dat en in het vorig jaar Uit die vergelijking blykt het volgende Betere uitkomsten gaven zoowel in graan of laad als in stroo of lint zomer en wintergerst haver koolzaad kauariezaad enkel in graan of zaad groenvoeder koolgewBSsen fruit ooft tarwe karweizaad alleen in stroo hooi of lint vlat en hennep nagenoeg geiyke uitkomsten werden verkregen van tarwe rogge en crwtenstroo lijnzaad warmoezerijen bloembollen bloemisterijen en boomkweekeryen en van hei houlgewas inzonderheid van het grieud eu waar denhout Veel slechter was de oogst van zand en veenboekweit veld en slamboonen erwten suikerbiet tabak de klaver en grasvelden doch ook de knolen voedergewassen gaven eveoala de aardappelen een veel minder groot beschot dan in bet vorig jaar Van de laatstgenoemde gewaaaen waren de knallen bepaald ongunstig terwijl ook de koolrapen beneden het middelmatige bleven In het algemeen valt op te merken dat io 1885 bijna nder uitzondering de qaaliteit van het gewaa Mois dan de opbrengst eene omstandigheid die a verband met de meestal goede opbrengsten der granen de tataal uitkomst verhoogt Door de aantieuly ke daling der marktprijzen is de financieele toeatand van den landbouwer ooge Iwijfeld ongunstiger geworden terwyl ook de veestapel minder voordeel opleverde dan in hel vorig jaar Woensdag is bet stoffelijk overschot van den vermaarden bisschop van Madrid bijgezet in de kathedraal dit geschiedde met groote praal nadat Dinsdag eeu lijkdienst in t bisscboppelyk paleia had plaats gebad die o a door Koningin Isabella werd bijgewoond De moordenaar Galeote blijft het stilzwijgen bewaren bij weigert iedere aphsldering te geven vóar tijn terechtstelüng Als hi alleen in tijn cel is praal hij met tiebtelf en is teer onrustig Qayetano Galeote aehijnl echter volstrekt niet krankzinnig te tijn in tyu aan de Beaumen en de rProgreso gerichte 80 brieven en in de talrljka aan de geeatelyken die boven hem gesteld waren gezonden brieven blijkl duidelijk dat hy na te zyn a etet tyn troost In de politiek heeft gezocht en o a ook tegen l regedtsehap heeft geaireden Hg had echter met ontberingen te kampen eo vro ilaarop aau de geestelykheid herstel in eenige kerfcelyke functie of beter onderhond Dit baatte niet veel Daarop tond biJ den 24n Maart een aangeteekenden brief aan den bisschop waarin hy herstel in zijn gekrenkte eer ea waardigheid eischte werd hem dit geweigerd dan lou hy voor niets rerugdeinzen om lieh te wreken en de eer te handhaven die hy van lyo ouders had geërfd Deo ISo April vroeg hy nooblaos als laatste sommatie een post al is t met 100 piasters per maand anders ia t met my en myn familie gedaan Drie dagen later heel het Ik heb heden myn kaartje aan den abt Qavino secretaria van den bisschop getonden met deze woorden Vertoek om Monseigneur aan te raden te baudelen tonder een oogenblik te verlieten Coma Dioa manda geiyk God het wil En nog drie dagen verliepen voordat hy den moord beging Galeote wiens naam vertaald galeiboef beteekenl heeft deu liberalen advocaat Linates Bival een tegenstander van Sagaata en vurig redenaar tot verdediger gekoten De ellende in de Qalliciecbe stad Stiy is nog vermeerderd door een sneeuwstorm In het Joodsche weeshuis is by deu brand een waarde van 50 000 ft aan gelden van stiohiiogen in een toogenaamde brandkast verloren gegaan Er zyn nog meerderelyken gevonden De bevolking uit 15 000 zielen bestaande liep Maandag als radeloos en uitgehongerd rond Hulp werd niet toereikend aangevoerd oindat men daar ook bet lelegraafkantoor verbrand was niel voldoende op de hoogte was van den toestand en de ellende werd nog vermeerderd door de hebzucht en de onmenschelgke wreedheid van de losgebroken of losgelaten gevangenen ea boeven nil den omtrek die de stad kwamen plunderen en die met messen en revoliera gewapend hun schanddaden uilroerden Behalve het arsenaal en het kruiimagazyn is nagenoegalles verbrand kerken stadhuis scholen gasthuis gevangenis alles ligt in puin Maandag ochtend brandden nog de kruisen op het kerkhof De ellende ia namelooa groot In tyn nienw lydschrift Archiiif voor toeiaie rekeH kunde ent wyst de heer Samot op eenige gegevens die men uil de uitnemend bewerkte nieuwe sterfletafela van prof Van Pesoh kan afieiden In bet gehoele ryk eu vooral in de 20 voor