Goudsche Courant, zondag 25 april 1886

Dumsle steden leren de vroawen ran alle leeftgden IteiBiiideld langer dan de mannen Voor die steden is het verschil tol den 50 jangen leeftgd telfs van 3 tot 6 jaren ten gunste der vrouwen In de andere gemeenten leven echt r van 1 33 jaar de mannen laager dan de vronweo maar slechts ten hoogste een half jaar In de laatste iO jaren is de gemiddelde sterfte too bg mannen als hg vrouwen behalve bg de teer hooge leefigden boven Je 90 steeds minder geworden bg de leefigden van I tot 30 jare is de levensduur gemiddeld i tot 3 jaar toegenomen Xog aaniieulgk grooter is het lerüohil volgens de cgfers van prof Tan Pesch voor de 20 steden vergeleken met de tafel der 87 voormalige steden die vroeger ten grondslag moesten worden genomen om de kouinklyke goedkeuring te verkrggen op de tariefpremién van le ens erzekering Het verschil is hiar bgv 3 jaar voor nannen van 30 jaar zoodat de premiën thans lager kannen zgn dan vroeger werd toegelaten De bekende letterkusdige C van Nievelt bespreekt in de N R Ct de wensohélijkheid om ook hier te lande eeue rereeniging op te richten als de Far Kkbnirmgtwnint in Dnuschland en betoogt dal ook zonder zoq n boud veel kon gedaan worden om ons land mooier te maken Aan zgn artikel ontleenen wg het volgende net is een wanbegrip dat een vlak land als zoodanig onschoon zou moeten wezen Het ideaal van landelgk schoon wordt zonder twgfel bereikt in een kloek golvend heuvelland met machtige bergen in het verschiet Doch ook de vlakte met haren overvloed van lucht en licht met hare ruimte van hemel en aarde beantwoordt aan zekere hoofdvoorwaarden van schoonheid Alleen de vlakte wil zg voor oog en gemoed niet in cene doodsche aleppe ontaarden behoeft datgene wat het bergland Ireeds uit zichzelf in de rijkste mate bbzit stoffeeriug Waaruit nu zal in een tamelgk dicht bewoond en schier geheel door gras en graanbou in gebruik genomen land deze stoffeering kunnen en moeten bestaan Immers uit meuschelgke woningen water en geboomte ïeekenaohtige hoeven aan den ug rgzige torens Tan steden en dorpen aan den gezichteinder men mist ze qergens in ons polderland Water hetzg in da gedaante van breede rivieren van plassen of in die van lÉÜve vaarten en Ignreohte slooten wg hebben er allicht eeue overmaat van Qeboomte echter lot verfraaiing en bezieling eeoer vlakte het allermeest noodige geboomte ontbreekt in bet eixen jke Holland nagenoeg volslagen en dit tot schade aan onze liefde voor den geboortegrond aan den gezondheid van ons dagelgksch beslaan aan de reinheid en volheid onzer levensvreugde Moet ik hier het eeuwige loflied herhalen op den goeden boom die voor ons menschen een drenker en beschutter een sieraad en verkwikker een zinnebeeld en leeraar is in wien de zoet zingende vogelen hunne nesten boawen wiens ruischen ous de stem vertaalt van den wind wiens groen voor ons oog als balsem voor ous gemoed d kleur der hope is f I en boom die het giftig kuolzunr omzet in longenvoedende zporstof die met zijne kruin de regendragende walken aantrekt eu het water opgaan tusschen zgne wortels het bewarende tegen dagen van langdurige droogte die over de aarde een koel lapgt van schaduw spreidt en tegen het vlammend zwerk een weefsel vlecht van zachikens wiegelend loover gestalten Laat het genoeg zgn dat ik in bescheiden proza aanvoer hoe eeue fraaie groep of rg van boomen niet slechts dient om lommer eo koelte te schenken om in hare eigene omgeving oog en zinnen Ie verkwikken maar te ens tot veredeling van geheel het landschap in het rond Zwaar geboomte vervult in een vlak land de rol van heuvelen bet iet er vorm schakeeriog karakter aan bij Gelgk op eeneu berfiketen in het verschiet zoo rust de blik met welbehagen op de golvende rondingen van statige kruinen de geest voelt zich er door gestemd tol vredig stille mijmering de verbeeldingskracht wordt er door gewekt het dichterlijk gevoel er door gewarmd bevleugeld en opgeneveu £ en land zonder geboomte is als een aangezicht zonder oogrn als een brein zonder gedachten ali een leven onder poëzie Zg die dit beseffen hebben het van mg nirt nog eens te hooren Zg die het niet beseffen wat nul huE het hooren daar zij immers hoerende doof willen zijn Helaas dat juist aan die Uatslen aak dorpssenaloien en polderregenten in deze verkeerde wereld over wegen eu bermen macht moet gegeven zgn I Zal men dezen mannen den mrer verlichten onder hen niet Ie na gesproken ooit tin en smaak kunnen bgbrengen voor iels wal niet binnen hunnen beperkten gezichtskring hun rechtstreeks bevorderlijk dunkt aan liuo louter geldelgk belang Ik weifel en twgfel ik wanhoop meer dan ooit ni het stellen dezer bange vraag aan de mogelijkheid vu mijnen Landverfraaiingtbond anders dan als eene machtelooie en nultelooze samenspanning En toch indien de anderen mgne geestverwanten tot wie ik mg hier wend eens moediger en vertronwendar waren dan ik zelf F Hun aantal is groot ea moet dank zg den loenemeuden zin voor natnarsohoon die met de outtrikkeling van het geestelijk leven samengaat gestadig uo f aangroeien Ook zgn er velen onder hen die invloed kunnen oefenen door vermogen door welgezindheid en toewijding Indien ig allen un eens die van wandelen en van lommer hondeu wien liefelijkheid een zielsbehoefte is indien zij allen de handen ineensloegen eeneu bond vormden en de macht van wat geld en goede woorden aanwendden tot bet doen planten van eene laan van een bosschage hier en daar wie i eet als ook het landvolk leerde zien hoe goed dat sioat wie weel wal de toekomst dan nog brengen zoo P Hoe goed dat staat ja en nog véél meer Want eene verfraaiing van ous land aangenaam voor bet oog kon mee niet anders dan heilzaam zijn tot versterking van onte vaderlandsliefde tot verheffing en vervroolijking van ons gemoed en tot verbetering van onze lichamelijke gezondheid Het zij mij veroorloofd wijl hel hier slaan eu wederom slaan moet wezen op hetzelfde aambeeld nog eenmaal Ie doen opmerken hoe lichamelijke vadsigheid het ontbreken van lust lot flinke spierbeweging eene der bedeukelijksle zwakhedeh geworden is van onze natie waardoor zij alsmede eene treurige fignur maakt naast hare Duilsche en Ëogelsche stamverwanten Kiet genoeg kan men de waarschuwing herbalen dat deze vadsigheid ons reeds gebracht heeft tof eene vrij algemeene lichamelijke verslapping dat verslapping lot gemakzucht leidt en dat gemakzucht de moeder is van weerloosheid Welnu van alle lichaamsoefeniugen is wandelen de goedkoopste gezondste en op den duur genotrijkste Spreekt men echter zoo menigen jongen Hollanderover wandelen dan krijgt men ten antwoord Ikzou wel willen maar ik kan niet ik verveel mg hel hart slaat mij dicht langs onze kale naargeestige wegen het land is mü te leelijk I Dit besoheid nu moest niet gegeven kunnen worden Ons polderland behoefde niet leelijk te zijn Het kon afwiüselend schilderachtig aantrekkelijk in ééa woord bewandelbaar gemaakt worden door middel van opgaand geboomte mild en smaakvol langs wegen vaarten en weteringen aangekweekt Wat een Hollandeche po jer door boomen worden kan dat ga men ieu in den Beemster waar lommerrijke lanen in alle richtingen elkander kruisen En wat eeu Hollandscbe polder is zonder boomen helaas de Rotterdammer mag daarvan getuigen wandeer bij ten einde raad bg het zoeken van wat landelijkheid en wat lichaamsbeweging eeue omdoling heeft volbracht door de huilende wildernis van den Aleisnderpolder Kortom indien onze polderstreek leeiyk heeten moet dan is het slechts omdat hare bewoners te onverschillig Ie gevoelloos of Ie bekrompen zijn om bet ééuig noodige te doen lot verfraaiing er van Mocht dit mgu schrg ven de aanleiding worden lothet poten van ook slechts eenen enkelen boom hieren daar die in komende jaren de nuchtere kaalheidvan ons gewest wat breken zal ik zou alreeds tevreden zijn Wat het denkbeeld van eenen Verfraailogsbocd betreft ziet het was slechts een bal dien ik zoo opwierp Als niemand hem vangen wil ik heb ten minste mijn hart misschien ook incommissie weder eens uitgezucht al zon dan ookditmaal weder mgn stem geklonken hebbe als dieeeue roependen in deu polder P OXJI IB Aan het bureau van politie kuunen inlichtingen gegeven worden omtrent een bijua geheel zwarte geit zouder horens die opgeuomrn is Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd een onderstuk van een gouden Oorbel INGEZONDEN llynluer de Redacteur I De Nieuioe Qouduke Courant leest haar confraters de les over de flauwe geschiedenis van een hemdelooze deern welke zg voor verzonnen houdt en aanziet voor een opgewarmd verhaaltje uit een oudvaderlandsoh schoolboekje Hieruit blgkt dat de zoo boud sprekende redacteur niet op de boogie is van het loopende stadsnieuws en nog al van ern voorvalletje lal met smaak onder het Goudsch publiek is rondverteld De historie is waar in kleuren en geuren de heldin is bekend het loooeel de Flaweelen singel de on kuooping ten huize van een bekend bleeker aldaar lijd der handeling Januari 86 Dat de N O C het leerrgk verhaaltje indertijd niet bevatte had ik toegeschreven aan de bekende bescheidenheid rao den redacteur die zgn evenmensch niet gaarne in een bespottelijk daglicht stelt nu bladen builen de stad de zaak ruchtbaar maakten was voor deze jUtretie geen reden meer dóoh de N O C sd B lleen een vreemdeling te zijn in Jerazalem f Spreekt men dus van een soezend journalist zoek die dan op het bureel der N O Courant Arm Gouda dat met zulke artikeltjes wordt opgcscheepl Een Oonwenaar ADVERTENTIÜN 25 JARiaE van JOHANNES DK JONG en JOHANNA FRANCINA MESSEB Hunne dankbare Eiudereo Behawd en Kleinkinderen Gouda 24 April 1886 van JOHANNES BEÜBINüS en AGNES TAN WAAS Hnnne dankbue Kinderen Gouda 24 April 1886 Becbftie 25 April j Heden overleed te Moordrecht onze geliefde Zuster en Behavdzaater Mejnfiroavr MEISTIN A VBOÜWKELINA SCÖOMÈRUS in den ouderdom van 65 jaren K S TA DEN BEBG SCUOUERUS M SCHOMERÜS E VAN DEN ABEELEN ScHOUEavs P J VAN DEN ABEELEN Kralingen 23 April 1886 Rotterdam Eenige en algemeene kentntgtving De ondergeteekende acht zich verplicht bg zgn vertrek naar sHage zgnen hartelgken dank te betuigen aan allen die hem na zgn eervol ontslag uit zgne betrekking bewgzen van erkentelgkheid hebben betoond inzonderheid aan die Dames en Heeren die eene Liefdadigheids TooneelToorstelling ten zgneu voordeele hebben uitgevoerd Oouda 22 April 1886 A M TAK DEK LINDEN Conducteur Haagsche Tram Gez HAAS TURFMARKT H 70 bevelen zich beleefdelgk aan tot het MAKEN van mm EN COSTUUES en berichten tevens de ontvang at der NIBVWSTB MODULLEN Dames en Einderhoeden kippeinvoer Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengd met MAÏS en GERST per 100 KG 8 wordt bg minstens 25 KG franco releverd door R SLEGT Stoltpijkersluia Let op Naam en Woonplaats G PÜIJK Turfmarkt H 85 Qeen Gemaakte Kleederen maar Aangemeten COSTÜÜMS vobr 19 gulden en hooger Zeer mooie PAl TALO S van af f6 Das GEEN CONFECTIEWERK 15 20 gulden Bclooning die iemand eea betrekking kan bezorgen dat een flink bestaan geeft als FOTiDSBOUE of iets dergelgka Omstreken van Rotterdam of Gouda Fr brieven No 1295 Bureau dezer Courant De keuze aan zich zelve houdende C GORTER SPIERINGSTRAAT 42 beveelt zich aan tot het lïewaren van KacMs gedurende de Zomermaanden Soliede bebandeling billijke prgzen Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgo aan de onder het voorrecht vanboedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap Tanden Heer COBNELJS KBOOK gehandeld hebbende onder de firma de Wed J van KRANENBURG en Zonen gewoond hebbendete Gouda en aldaar 9 September 1885 overleden worden verzocht daarvan Toór den 15 Meia s opgaaf of betaling te doen ten kantoreTan den Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Firma J MOÜCHOIT DUBBELE BUURT No 7 Ontvangen ie Nieuwste Modellen VAN Spaansch Koekoek blauwe Andulusiers Padua s blauwe en zwarte met witte kuiven blauwe Langshen wit met witte kuiven goudlaken Hambiirgers patrgskleur Brnina Poutra Spaansch wit Kriel Boerenkriel wit Cochin Chinaas Lichte Bramaaa Konaau Eendeu wit Kwaker eenden en zwarte fluweelen Eenden Te bevragen op het Hoenderpark bg J J VAN HOU WENINGEN GOUDERAK Met deze maakt de ondergeteekende bekend dat hg zich te dezer stede gevestigd heeft als MEÏÏBELMAZEB en beveelt zich minzaam tot het Letteren Repareren en O yoWtoercn van alles wat tot dit vak behoort UwEd Dnr J D STAM k Ui Firma W N RAAIJMAAKERS Oosthaven 17 Gouda Levert DEJEUNERS DINERS en SOUPERS voor Huwelijks en andere Partjjen en verder alles wat tot het Koksvak behoort Lange Noodgodsteeg No 61 Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de onder het voorrecht Tan boedelbeschrgviug aanvaarde Nalatenschap van den lAeiT JACOB van KBAJÜBNB XJ RG gehandeld hebbende onder de firma de Wed 1 van KRANEiNBüRG en Zonen gewoond hebbende te Gouda en aldaar 28 Februari jl overledeu worden verzocht daarvan vóór den 15 Mei a s opgaaf of betaling te doen ten kantore Tan den Notaris G C FORTUIJN DilOOGLEEVBB te Gouda Openbare Vrijwilitge Verkooping tegen contante betaling in de Sociëteit cOns Genoegen te Gouda ten OTerstaan Tan de Notarissen MOLENAAR en MONTIJN ten Teizoeke van den Heer A DAM gewezen Kastelein iu gezegde Sociëteit Op MAANDAG 3 MEI en DINSDAG 4 xVIEl 1886 en zoo noodig den volgenden dag te beginnen telkens des morgens ten 10 ure van 3 leste BILLAIIDS zoo goed als nieuw met toebehooren bnitengewjon groot FORNUIS SPIEGELS KASTEN TAFELS BUFFET met toebehooren TOONBANKEN BÜFFEfKASTEN Mahonghouten LINNENKAST SPEELDOOS PIANINO KOFFIEen THEESERVIEZEN THEESTOVEN met koperen Ketels IJSKASTEN WERPOMPEN TAFELS STOELEN TUINTAFELS en TUINSÏOELEN KOPPEN SCHOTELS ea verdere KOFFlEHUISIN VE MARIS GLAS en AARDEWERK enz enz beuevens een groote voorraad Bordeauz Boiugogne en Rijnwijn Te bezichtigen Zondag 2 Mei 1886 en de dagen der Nerkoopingen Nadere informatieu geven de eigenaar A DAM Koffiehuisliouder iu t Schaakbord te Goudia en de Notarissen MONTIJN te Gouda en Mr I MOLENAAR te Waddinxeeen Openbare Verkoopingf in de Nieuwsteeg te Gouda op DINSDAG 11 MEI R s s morgens ten 9 ure van staande en andere M ü TJBEii EiNr MANS enVROyVVE KLEEDEREN KLEE DEN en KARPETTEN enz Goederen verlangende bg te brengen adres van DANTZIG Turfmarkt WAAROM gebruikt gij Buitenl indsch fabrikaat Neemt Onderwater s Stijfsel 11 m steunt ccue Ncdcrlundsche In liistrip ril Npcicrlandachon arbeid Deze Styfsel overtreft alle andere soorten In helderheid glans zuiverheid en aroedkoopte Agent de Heer P J BOKHOVEN te Oouda Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFORTUUNDEOOGLEEVEE op MAANDAG 3 MEI 1886 des morgens te 11 uren in het Koffiehuis cHabuonie aan de Markt te Gouda van de navolgende onroe rende goederen allen staande en liggende te Gouda als No 1 Een goed onderhouden ruim gebouwd WOOH ENWINEELHÜIS waarin sedert onheugelgke jaren de scheepsblokmakerij is en nog wordt uitgeoefend aan de Westhaven wijk B No 158 met ERVEN en ruime WERF uitkomende aan het water van de Peperstraat met een Trge brug daarover te samen groot 2 Aren 59 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1886 Het Huis bevat VOORHUIS met KANTOOR 4 KAMERS KEUKEN KELDER en 3 ZOLDERS Nos 2 en 3 Twee ruime nevens elkander met een groot perceel GROND daarachter aan de Peperstraat wgk K Nos 80 en 81 te samen groot 3 Aren 51 Centiaren Terstond te aanvaarden No 4 Een aangenaam gelegen WOONHUIS met BOVENHtnS en ERF aan de Hontmansgracht Wgk M Nos 243 en 243 i No 5 Een goed onderbonden ruim beklant Winkel en Woonhuis in de Keizerstraat op den hoek der Komgnsteeg Wgk K No 127 Te aanvaarden 1 Juli 1886 Het Huis bevat behalTe den Winkel 3 Kamers Zolders en Bergplaatsen Toorts Pakhuis en open plaats en een uitgang in de Komgnsteeg No 6 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat Wgk K No 209 No 7 en 8 Een HUIS WERKPLAATS en ERF in de Walesteeg Wgk F No 58 en No 9 Een HUIS en ERF in de Lazarussteeg Wgk O No 545 Nos 10 13 Vier HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren Wgk P Nos 335 tot 338 No 14 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat Wgk RR No 19 No 15 Een HUIS STAL ERF en een groot perceel GROND te samen groot 2 aren 28 centiaren in de Hoefsteeg Wjjk F Nos 89 eu 90 en No 16 Een HUIS en ERF in een poort in den Vogelenzang Wijk M No 61 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den Terkoopdag en op dien dag des morgens ran 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER Toornoemd 2v £ KLEIWEG E 96 BIEEBOTTEUI IJ LAGER BEIJERSCH PILSENERenGERSTE BIER op Beugelflesschen VOLLENHOVEN STOUT Enj2 elscli Stout en Ale van Bas Co en prima kwaliteit AZIJN Slgters genieten rabat R Hooftman Jz Kleiweg £ 100 VRUCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOUQÜETTEN KRANSEN VERSIERINGEN