Goudsche Courant, zondag 25 april 1886

1886 Woensdag 2S April S 338 Alleen geheel zaivere onvervalachte van Druiven gedistilleerde COGNAC kan heilzaam zyn voor medicinale doeleinden Indien gg deze direct aangevoerde COONAC wilt bekomen wend u dan tot J F HERMAN ZOON Tiendeweg GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Afioaderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeadlag ran advertantiftn kan geschieden tot öta uur des namiddags van den dag der uitgave S 1 Sf TE KOOP voor ƒ 25 te bevragen aan het Bureau dezer Courant Adres franco brieven onder No 1294 aan het Bureau dezer Courant NieuweFransche en EiXGELSCHE STOFFEIV A VAN OS Az Kleiweg E 73 De Drinkwaterleiding zal van af Zondagfavond 11 uur tot Maandagfochtend 3 uur afgesloten zijn Koffiehuis DE RAP De ondergeleekende maakt bekend dat de TUIN weder ingericht is tot alle KINDER VERMAKELIJKHEDEN zooala DRAAIMOLEN SCHOMMELEN WIP SPItlETLOOPEN MASTKLIMMEN BEKSTOK BINOEN BEUZENLADDEIi enz en Tevens maakt hfl bekend dat de zaal van 100 meter grootte uitstekende gelegenheid geeft tot het houden van Bruiloften en verdere festinteiten hetwelk hg met bijlevering van PIANO zoo billijk mogelgk verhuurt TUIN en ZAAL zgn ook geheel afgesloten TE HUUR Verkrygbaar PILSNER BEIJERSCH BOSCH BIER en LAGER BIER uit de Bronwerg de Haan en Sleutels te Amsterdam Wr SCHWEMMEK Kastelein ZLIVEllE FRANSCHE WIJNEN De bekende BQRDEAOX k f 21 per 48 Flesschen met accijns frabcohuis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegenverkrijgbaar Voorts alle MEUKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken aijn proemesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Goada Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter De Bodega Portuguesa te Breda van C L DII088AERS heeft van 12 dezer voor den VERKOOP zgner bPAANSOPE en PORTÜGEESCHK J J2 WIJNBN te Gouda en in de Omstreken als Eeniye Agenten aangesteld de HH g SLOTEMAKER en Co Genoemde Bodega Portugue ia uitsluitend handelende en Specialiteit in paan oq sche en Portugeesche Wjjnen levert die gebotteld en op fust in eiken prjjs en naarZ7P ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver q De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten van groot nut zgn bg de Heeren SLOTEMAKER en bC Co gratis verkrygbaar rt De flesschen dragen allen het etiqnet en op de kurk en capsulen het stempel 2 K van de Bodega Portuguesa te Breda P DEN BROEDEIl Lang e Groenendaal I 100 Levert BANKET H AMMETJES bona zonder been 7 en 8 Kilogr 32 et per Kilogr Tevens heeft hg voorhanden beste onde Kaas 25 30 en 35 et per 5 Ons Komgnde 20 et Eieren 3 en 3 et p st bg 25 stuks minder Stoomblerbrouwery deGritfloen J M V D SCHALK en Co Schiedam AGENT de Heer A DAM Kleiweg te Gouda E 96 Beijersch Pilsener Lager en Gerstebieren en puike Azijn op Pust tegen Btouwergprijzen SLIJTERS genieten rabat n de Keij er TURFMARKT H 156 blgft zich aanbevelen voor het aan huis bezorgen van DIMüRS Bg voomitbestelling dagelgks versche SOEP Terstond TE HÜUE te Gouda een De ondergeteekende wenscfat LE8 te geven in de vakken van het U EH OmiEBWUS FBANSCH DÜITSCH WISKUNDE en TEEKENEN i ƒ 0 60 per uur twéé of meer uren per week it ƒ O 50 per nnr A HOL öu Adrei Lange Tiendeweg 38 ra Het Administratie kantoor van Europeesche Loten Geveittigd te AMSTERDAM Maatsch Kapitaal ƒ 60 000 Goedgekeurd by Ko Betl van 87 Feór ISSfi SlaaliCouraHl S7 Maait 1886 Directeur J T BOEF Commissarissen Mr W P A HKLLEQEHS Jhr E LOPES SUASSO H MENDBS OA COSTA N VAN DER WERFF Mr L ZEOBBS VEECKENS Door leze Maatiehappg worde d uitgegeven Cerlificalen in verBohilleiide oaiobinatiéii van loleii De lolen orden niet lerhuurd maar hemden fan Cerii6catrn tgn Kctaraealyk eigenaar riiii nl da luun in elke aerie uilgcgeven De loieo waar nu de uummera op de nchlerzijde der Cirlifiontrii zgn vermeld egii gedeponeerd liij de AaSOCiatie Cassa te Amaleidan en blijven daar tot de Inattte trekking Elke aerie ia groot ƒ 10 000 In de eeraio aerie btvinilen tich Zestien Tbeisloten elk groot fl loo Zestieo Hongaarsche loten elk groot fl 100 Zeventien Weener loten 1874 eik groot fl 100 V f Oostearyksohe lolen 1858 ik groot ft 100 Vier Russische loten 1864 elk groot 100 Roebel Twaalt loten Stuhl Weissenburg Spoorweg elk groot 300 Uijkamark De Cerlifioak n groot 10 25 en hooger worden in elke aerie tot ƒ 10 000 uitgrgtven aan het Hoofdkantoor REGIILIERSGREBT Si AMSTERDAM en bg alle Agenten in rerachillcode plaalten au Nederland Iiiformntién worden fratii vcralrrkl aan het Hoofdkantoor te Amaterdnm üMT In plaatsen waar nog geene Agenten zijn gevestigd worden aU gevraagd Ondergeteekende beeft de eer ter kennis te brengen dat hg de enz van wglen den Heer C T H I M alhier heeft overgenomen Zich beleefd aanbevelende A H TEEPE Apotlteker N W COGNAC FINE CHAMPAGNE p flacon 2 VIEUX COGNAC per L 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per Fleseh ƒ 1 25 blJ SLOTEMAKER en Co LENSING s rekbare ki dana l mr Duwkwalan lOdntt DamM 3 voor damea la fi btioiidere omituidlgha r d D 4 TOOT motfua en m balitollet ma o Mg Xllaaildamelod Taimud e4 p ami BaadelaiMck nor ilaaa Dmn en Oonetta rii almniocnaiuakKiL Alléón te bekomen te O O U D A bij D HOOOENBOOM tjnelpersdnik ran A Bhinkman te Gouda De ttitgsve dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en TBUDAO Inde Stad geschiedt de nitgave in den arond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBHDAG De prgs per drie maanden it 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA S7 April 1886 In de hcdeamiddag gvboaden vergadering ran den Oamecnteraad dia door IS leden trerd bgge oond dr heeren Kial Hoogenboom Straver Pnnee en Forloijn Droogleever varen afweiig aa aan de orde de voortulting der behandeling van hel adret van den heer H Onderkerk batr het beacbikbaar atelleo vaa een Ibkaal van de Gemeente ten dienite igner pritaallMaeo in de gymnaatiek In de vorig silting ViSiSr de atemmiog had nog een korte diaonaaie plaata waarby de hb van Hierop en Hoefhamer die de vorige vergadering niet hadden bijgewooud de gronden opgaven waarom ig bun atem aan het looratel van der Garden tonden geven terwgl de heer Noothoven van Goor verklaarde on iwovela raadaleden het wenichelgk aohtlen een minitieo ondsrtoek te doen inalellen naar de mogelgkbeid om den heer Onderkerk het lokaal aan de Spieringttraal gednrende meer nren in gebruik te geven daar niet langer tegen te tgn üe Baad bealoot vervolgena aan den 2o onder gter der Stada Mutiekaohool den beer G Arenti over 1886 eene buitengewone toelage te verleeuen van 160 en beaohikte afwqiend op een adrea van de Sohippenvereeniging Schattevagr om de beuling van het gabelgeld voor van binnen d w t van de Gouwe komende aohepeu voortaan te doen betalen bg de Mallegatalnia De Raad benoemde den aluiawacbter i A Baabe lot Gaarder der Soheepvaartreohten aan de Mall gataluia op een jaarwedde van 660 met eeoe toelage van 100 a jaara voor lijo aaaitlenl bij den naohidienal By den Baad kwamen de volgende atukken in 1 Een rapport van B en W op h t vroegeringekomen adrea van J Faaa AUart om een uilen doorgang in hal planlaoen voor het perceel oo 46 Daarbij wordt voorgeateld op dit adret afwijieiid te beaobikken ev nalt vroeger geaohiedde op eendergelgk vertoek van Van Ëmbden daar adreteantlioh voordat bg tioh dau vettigde bad behoorente vergewiaten of dat planttoen op die wgie konworden veranderd terwgl B en W meenen dat dedoor adreaaant gewenaehte verandering geen verfraaiing naar veeleer eene ontaiering ton tgn Ter viaie 2 Ëen voordracht ter benoeming van eene onderwijierea aan de Ie burgerachool voor meiajea Daarop komen voor 1 Mej J GROOT Ie Opmeer ï Mei M VAN ENGELEN te Dalem 8 MdTS GLA8ER te Ngmegen Ter viaie en jDenoeming in de volgende vergadering 3 Eenyfdrea van A S W Oieben te a Gratenbage versMkende de voorlotpigt oonoeaiie tot aanleg van eeJ atoomtramweg Gouda Slolwgk Bergambacht qoboonboven Hierby ia gavoegd een rapport van B en W waarby wordt voorgesteld op het adrea afwgtendIe beaohikksB en adreaaant te keaaen te geven dalala hy een i ailieve conoeaaie vraagt onder overlegging van de ooodige beaeheiden teekeoiagen ent de raad tgn vertoek in overweging tal nemen dooh dat hy thana niet ia de gdegenheid ia gesteldtgne pUnnen ta beoordeeleu Ter viaie 4 Adrctaen van de volgende personen vertoekende benoemd te worden tot alada vroedtrouw H Itao Ie Kampen L K van Haa te Zaandam wed M M Raman M Slieoa bg Leeuwarden M WoBtert Verniert te Voortckoten Ter viaie en benoeming in d volgende vergadering 6 Het vertlag van deo toealand der gemeente Gouda over 1886 Dit wordt gedruki n tal de raadaleden worden getonden Door den Voortilter werd in dete tilting nudegedceld dat door den Minister van Binuenlandacba taken de vergoeding van M Rgk voor de koeten van het Lager Onderwy ra deta gemeente over 1884 waa bepaald op 25789 66 en dat Gedeputeerde Stalen deter provincie hadden goedgekeurd de raadabealuiten tot aanvaarding der oalateuacbap van mej H H Hoffman lot afaland van grond aan de Hontmanagraehl lot wgtiging der geroeeute begrooling dieutt 1886 lol afatond van grond aan de Crabelhalraal tot verhuur van grond achter de Bu Janakerk en ten slotte het kohier der pi dir belsating op de inkomatcn dieuit 1886 Voorla werd nog door den Voortttter medegedeeld dat de kaa van den Gemeenle Ont anger op 16 April II waa nagctien en in volkomen orde bevonden De Baad benoemde ten alolte lot Lid der Commiasie van Adminiatratie der Stedelgke Beleenbank den beer W Post Drotl en tot leden in bel atembureau voor de verkieting van drie Leden der Provinciale SUten van Znid Holiand de bh G Straver en J Poat van der Burg Tot hnnne plaatavervangera werden benoemd de hb A K van der Garden en C Hoogenboom De Liberale Kiesvereeniging Ie Woerden beeft de drie aftredende leden der Provinciale Staten in ona district opnieuw candidaal geateld Wy veatigen de aandacht op d uitvoering der Goudache Zangrereeniging welke blgkena aobterttaande adfertei je bepaald ia op Diuadag 4 Mei aanataande Het programma vermeldt hel Oratorium Eliaa van Mendelsaohu waarin de aolopartgen aan talentvolle tangereaaen en tangera tgn toevertrouwd De damea J U M S van Rotterdam en Gerda Beiudera van Amaterdam behaalden eldera meermalen groot aucoea terwyi de namen der heeren J J Rogmaue van Amaterdam en Fel Dr vanLeiden hier voldoeode bekend tgn Daar deteuilvoering de eerale van een nieuw vereenigingajaaria tal lioh tonder twgfel menig nieow lid bg helbetmur aanmelden De volgende kenniagering ia venonden aan de landbouwer in de gemeenten Bleiswgk Moercapelle Waddinxveen en Zerenhuiieo Het Beatuur der Afdeeling Waddinxveen Zevenhuiten en omatreken der Hollandache Maatachappg van Landbouw brengt ter kennis der landbouwer in de gemeenten Bleiawgk Moercapelle Waddinxveen en Zevenbuiten dat op renoek der Afdeeling en ADVERTENTlfiN worden g laatst ran 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBES worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVBBTENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt gnntlig adviea van bet Hoofdbestuur der Maatschappg by beschikking van 18 April 1886 van Zgne Excellentie den heer Commiaaarit des Kooinga in de provincie Zuid Holland op grond der acbade die aommige vogela aan den landbouw toebrengen de beachermeode bepalingen in evengenoemde vier gemeenten tgn opgeheven voor loover de wet dit toelaat voor den tgd van ééu jaar ingegaan den 16 April jl ten oantien der vogela bedoeld aob 2o 3a 4o 9o en lOo in artikel 2 van het Koninkigk Besluit vsn 26 Auguttns 1880 StaaUUad no 164 Mitsdien ia het nu geoorloofd de bonte Kraai de Boek de Kaauw Kerkkaaaw Torenkaauw Torenka de Hniamuteb en de Ringmaach Boom Berg of Veldmoach ie vangen tedooden te vervoeren ent terwyi van de tea eerstgenoemde soorten ook de nesten en eieren mogen worden verstoord en vernield Het Bmlunr der Hsatschappg tot bevordering der bouwkunst heeft het volgend adres vsttenden san den gemeenteraad der siad Woerden Hel bestuur vsn de Msatachappg tot bevorderingder bouwkunst heeft met groot leedweten vernomen dat er sprake ia van het afbreken van een deroudate Nederlandache monumenten het raadhuiavsn de aud Woerden een merkwaa ig en fraaigebouw waarvan de oudate gedeellen dsEteekenen uil de allereerste jaren van de 16e eeuw eèywaarop Woerdeos burgerg irolacb kan lyn Tereohi beirenrt hel Bestuur dat terwgl overal elders de gelukkige venehgnselen warden waargenomen om de weinige nog overgebleven monu menten van oude vaderlandache kunst te behouden of Ie resianreereo te Woerden eene neiging bestaat om een dier zeldtame orerblgfielen hetwelk om tgne arcbitectoniache waarde ongeschonden bewaard behoorde te blgvcn te vernietigen Door herslelliog en gedeeltelgke inwendige verbouwing toch kan met minder kosten een geheel worden verkregen dat even goed aan de eiachen lal voldoen als een nieuw gebouw en dat al de waarborgen van arcbitectoniache acbaonbeid reeda beiit Om dete redenen noodigt het Bestucr voornoemd tt met den meeti ernstigen aandrang uit een besluit te nemen lol heratel en verbouwing van hel raadhuia volgent toodanige plannen dat architectooiache waarde van hel gebouw in eere worde gebonden Allen die belangatellen in de vaderlaudscbe kiinal tullen een toodanig bealuit mei vreugde en dankbaarheid begroeten De werklieden van de auikerraffinadery van Havemeger te New York 2600 in getal hebben t werk geatoakt Er bad een gevecht mei de politie plaata waarbg verscheidene personen tgn gewond De w rkalakiug der beambten van de Third Avenue Tramcar Co te New Tork duurt tonder wauordeIgkheden voort maar de leidere dreigen opnieuw met een algemeene atakiog te New Tork Brooklyn en Jeraey Ciiy Ook in de overige deelen der Unie houden de werkstakingen aan De Kamer van Koop handel heeft een vergadering van den handel bijeengeroepen om maatregelen Ie beramen tot betoherming van pertonen en eigendommen De ÏFerkmtmtiode achrgtt over de werkstaking te Enschedé dal tg schijnt te verloopen De aooleal demooratiache woordvoerijera die er van tgd lot lyd optreden vinden hoe langer hoe minder gehoor 1 1 I 1