Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1886

1886 i 3384 Vrijdag 30 April Houthandelaar DuSSELDOBJ Deiclistrasse 25 Groot assortiment in g esneden en droog EIKENHOUT prima kwaliteit voor alle werken n voor KUNST BOUW en MEUBELWERKERS en BEELDHOUWERS GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeading van advertentien kan geschieden tot öAn uur des namiddags van den dag der uitgave Heden OTerleed mgne zeer geliefde ondste Dochter en onze Zuster ANTJB VEBWAAL Wed G VEBWAAL Hbbmskkek A VEBWAAL D VERWAAL M VEBWAAL Boskoop 23 April 1886 Heden OTerleed onze zeer geliefde Behnwddochter en mgne Behnwdznster ANTJE VEBWAAL J C DB BROUN A C DB BRÜIJN ANKEi A C DB BRÜIJN De ondergeteekende acht zich verplicht door deze zgnen hartelgken dank te betuigen aan Familie Vüfenden en Bekenden voor de vele blgken ran belangstelling bg gelegenheid van hnnne 25 JABIGE ECHTVEBEENIGING ondervonden J BBUBINGS Gouda 27 April 1886 en Echtgenoot De Heer en Mevronw GBEBE van OBK BoEGH betuigen hnn hartelgken dank voor de bewezen van deelneming die z mochten ontvangen in het overladen van hnn Vader en Behnwdvader Qouda 26 April 1886 De ondergeteekende betuigt bg deze zgneu hartelgken dank aan zgne MedeBe stnnrders der Metselaars Vereeniging OndebUHo Hulpbetoon voor het U A D E A U hem gisteren vereerd A H KULIK Preddent Ooudsclie Zangvereeniging iste UITVOERING 18 op Dinsdag 4 Mei 1886 des avonds 7 uur in het Lokaal cNOT en VEBMAAK Programma ML1A8 Oratorium van Meh DBISSOHN BaETHOLDY Directeur de Heer S van MILLIGEN Solitien Mej J M H S sopraan Mej Geeda Beindbes alt de Heer J J Boouaiis tenor de Heer Fel Db bas Voor het buitengewoon lidmaatschap ƒ 3 50 en als Donatenr of Donatrice 5 kan men zich aanmelden bg het Bestuur C W VAN DB VELDE Penningm E IJSSEL de schepper Secr LAGER BIER HOLLANDSCH STOUT nit de Bronwerg De Haan Sleutels Depot A NORTIERGouwe C 34 35 Firma J MOUCHOIT dubbele BÜUBT No 7 Ontvang en de Nieuwste Modellen aan de Lange Tiendeweg een net WINKEZB UI8 Te bevragen bg C P W DESSING te Gouda Broodfabriek de Koornbloem Bg de Depöthonders en üitrgders verkrggbaar dnbbeld gebakken of Botterdamsch MELKBBOOD i ƒ O 16 ets per kilo ld WATEBBEOOD 0 13 t Frofeetjes Tempjes Gfalles TAFELBESCHÜIT enz enz alles van de beste grondstoffen vervaardigd PHOTOGRAPHIE Qouda Oosthaven B U van primo MEI wordeu op mgn Atelier de VISITEKAARTPOBTBETTEN van brillante fijnheid en groote duurzaaml eid drie gulden het dozgu gemaakt Een fatsoenlgk BORQEBMEISJE P G zag zich gaarne geplaatst als WINSEIJÜPPSOÜW onverschillig in welke zaak Beste getuigen staan haar tei dienste Franco brieven onder No 1298 aan het Bureau dezer Courant Er wordt TE OP aangeboden te Rotterdam eene AAHDAFÏ EL AFFAIBE voor ƒ 500 waar s wekelgksch ƒ 25 zuivere winst verdient wórdt Adres onder No 1299 aan het Bureau dezer Courant Groote Geldlottery M 500 000 bediuftfil fo het Mlnkklfirst geval de hoo te I ptTS der d9or de itant gevsitrborffde Ham burger geldlotterr Bezelre bevat XOO OOO loten waarvan 90 500 aolitereea volgend in 7 klassen mitpijzen getrokken worden daaronder bevinden xicn boofdzabelyk M300000 200000 hJOOOOO90000 H 80000 70000 M 60000 60000 I fsm anz ene De ioofdprys der eerste klai bedraajcl I M 00 000 en rorhoofft zich In de 2 op 80 000 in do 3 70 000 4 80 000 B 00 000 e 100 000 en In dl T lif hot elukklftst geval S00 000 t W 800 000 ZOO OOO enz enz Voor de ptystrokklna dor 1 klas koit Igshstf origineel fof fl 3 50ol I half origineel lol 1 75 I vierde origineel lot 0 90 Tcf en Inzending van bet bedragin m u nt bfllets pootzeeelB of postwisael Tcrkrygt een ieder dadely k het verlangde lot roet by voeging v tn hel amtelyke ver lotlngsplan Evensoo wordt na de trekking de amtelyke trefcfcingslvat toegezonden I WfveraoekenooadebettellIngenspoedlB I en direct toetexeodeo in elk genü eobter voor den 10 Mei 1886 Valenün Oo BANEIEBS KCaaao b u xg Th SGHillDT voorheen Vl ed BOELSUMS Hoogstraat 126 ONTVANGEN eene groote sorteering CABAFFEN GLAZEN C0MPÖTE8 enz uit de fabriek van BACCARAT Parij tot billgke prgzen Alsmede Thee en Tafelservlezen van Graniet en Porselein Wit en Gedecoreerd Complete TAFELSEBVIEZEN voor 12 Personen van af 12 Terstond TE HUUR te Gouda een Adres franco brieven onder No 1294 aan het Bureau dezer Courant EAASSTELLnT TE KOOP gevraagd met opgave van hoogte lengte en hoevele plauken alsmede een Kaassehrapper Adres met franco brieven onder letters B P S aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam NieuweFransche en EMGELSCHE STOFFEN A VAN OS Az Kleiweg E 73o Een Weduwe een flinke VEBaTXlLSAAlSXEB eenige dagen disponibel hebbende zag die gaarne bezet met of zonder machine niet ongenegen in de huishouding behulpzaam te zgn Klein salaris is voldoende Franco brieven onder No 1296 Bureau van dit Blad Kaas Kaas Kaas Er wordt gevraagd tegen hoog loon iemand ter inkoop van verschillende soorten Qouda Kaaa en met Sorteeren volkomen bekend onnoodig zich aan te melden welke niet vroeger in dusdanige betrekking is werkzaam geweest en van de beste getuiijschriften voorzien Hierop refiecteereuden franco brieven onder letters B P T aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH van DITMAB Rotterdam f 10 per week Voor een fatsoenlgk eerlgk man die last tot handenarbeid heeft bestaat gelegenheid om dadelgk in dienst te treden op een aanvankeIgk salaris van ƒ 10 per week Eigenhandig geschreven brieven onder No 1297 bg den Uitgever de er Courant Snelperadruk van A Bbihehan te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAUD GOUDA 29 April 1886 Bij KoD Bealait it ud deo 2a Lnil by de dd SohntUrij alhier B de Jong op rcnoek eerroi onulag rerteend iregeai reranderiog fan iroan laati onder gehoadenheid dal hg de op hem nit Itracht der wet nog rattende rerpliohtingen alt gewoon lid der tciratterij volbrengt Oiiterenarond vergaderde de Kietrereeniging Batgerplioht alhier onder voortitterachap fan den heer J M Noothoven van Goor De aftredende leden der Pror Staten de hh R W Hoeutjen Dekker A KoiiS Hi en Mr J Fortnijn Droogleever werden met algemeene itemmeo opnieuw oandidaat geateld Wg brengen belanghebbenden in herinnering dat het vergunningareoht voor den verkoop van aterken drank vóór 1 Jln A n moei betaald worden In liJD eigen belang ly ieder die aan die rerpiiohting nog niet voldeed aangeraden daartoe alioo ten poedigate over te gaan In de Bitting der Botterdamaohe Arr Bechtbank van Dinadag werd o a veroordeeld A G wanende te Waddinxreen bekl van verkoop van sterken drank in t klein tonder vergunning tot ƒ 1 boete A J winkelier te Haaitrecht bekl van verkoop ran aterken drank in t kleio tonder vergnoning werd vrggetproken De ttand der nfiniiterieele critii it naar het yaderland verneemt op het oogenblik deze Z M de Koning heeft bet miniaterie uitgenoodigd op t ne aanvraag om ontalag terng te komen de beer Heemakerk heeft gemeend alleen onder tekere Vuorwaardeu aan die uitnoodiging gevolg te kunnen geven doch omtrent die voorwaarden ia door Z M alsnog geen beslissing genomen Naar wy vernemen ia de vorige eek bg briefvau den Direoteur van t Konioga Kabinet aan denheer mr JE baron Maokay de ormiug van eennieuw Kinitterie opgedragen dooh is die taak doorhem niet aanvaard N R Cl Gisteren ochtend hebben weder 22 fabrieksarbeiders der firma J P Soholten Zonen te Enschedé het werk herrat toodat de werkataking na weidra ala geëindigd kan worden betohoawd De Standaard meldt dat het Centraal Comité in zgne Dinsdag te Amsterdam gehouden vergadering besloten heeft de deputatenvergadering tegen 13 Mei naar Utrecht saam te roepen In een gisteren te Amaterdam op nilnoodigiug der heeren Buma en Van Diggelen gehouden vergadering bggewoond door ongeveer 60 heeren werd besloten tot oprichting eener Zuideriee vereeniging De conceptstatuten werden met slechts geringe wijzigingen aangenomen Da vereeniging wordt voor 29 jaren aangegaan om een grondig onderzoek naar de droogmaak plannen in te itellea De kosten tullen worden gedragen door de contributie 6 per lid De aanwezigen vertegenwoordigers i van polder en dykbettureo toonden groote belangttelllng in de taak Door H M de Koningfe van Bumenië zelve daartoe gemachtigd tal de heer W Gosler te Haarlem eerlang een ortittiek portret van Carmen Sy ea in den handel breoi o in lichtdruk uilgevoerd op de ateliera van Martin Bommel k Co te Stnttgart Deze uitgaaf ttaat iu verband met die eener complete biografie van F Smil Kleine welke mede geiUastreerd b j dezetfile firma ter perse gaat Het portret artiiM nog urgent reprodnetiën aanleetig tijn meet tonder de marges 38 bg 28 o M verbeeldt de gevierde Koningin diehteret in gala ten voeten uil en is o a bettemd als premie voor de inteekeaaren op De Lewwgzer Te Petereburg it een rapport ontvaogen uit Ttohembtr in SiberitS over het volgeode natuurvertchijnteb Om één uur in den nacht van den derden op den vierden Januari j l zag men onder hevige windvlagen ptotaeling een meteoor bovea de tta1 tttfjFffi Hèl een vreetelgken knal baratte het hemellichaam op den ttraatweg even buiten de ttad en doodde daarbg een paard voor eene kar De boer wien het beest toebehoorde waa zoo verschrikt dat hg nieta andera verklaren kon als dat een vurige draak zijn paard gedood had Tien minuten laier hoorde men een geluid als van eene ontploffing Waarop de commandant der stad eene patrouille nittond naar het kraitmagozgn dat naar hg meende in de lucht gevlogen moest zijn Naowelgki was deze uitbarsting voorbg toen men eene tweede waarnam nog heviger dan de eerate en bovendien vergezeld van eene aardschudding die eene halve minuut aanhield Versoheiden huizen stortten in het ijs in het naburige meer barstte en de schotten werden op elkaar geschoven Soortgelgke verschgnselen werden tetelfdrr tgd in eene ati op twintig wertt afstand waargenomen De algemeene vergadering van de Vereeniging Het Nederlandach Baudvee stamboek werd Dinsdag te Amsterdam gehouden Uit het Jaarverslag bleek dat het ledental thant tot 1419 gestegen is verdeeld over alle provinciën Het aantal ingetchreven runderen bedraagt 2186 eu wel stieren van inlandsch ras boek 1314 koeien van inl ras boek K I 1868 koeien van gekruist raa boek K II 3 stuks Noord Holland had hiervan het grootst getal ingeschreven nl 236 stieren en 1652 koeien De financieele toeatand it gunstig en de verkoop van exemplaren van het stamboek neemt voortdurend toe Van veft zgden werd het Bestuur opmerkzaam gemaakt op de inrichting der vereeniging met provinciale afdeelingen daar men aodera te wachten had dat andere stamboeken ton den worden ingericht Vandaar de voorgestelde en hieronder kortelgk vermelde statuten wgzigiugen De rekening van den peuniugmeester sluit met een voordeelig saldo van ƒ 5206 De ontvangsten bedragen ƒ 19 696 De oontributie van U49 leden bedroeg ƒ 3622 de inschrgviug van vee iu de stamboeken 10 766 De voorstellen van het Bestuur tot wgtiging vau de atatuten beoogen in hoofdzaak lo krachtiger ontwikkeling te bevorderen door verlaging der kosten aan het lidmaalaohap verbonden alsmede aan de inschrijving iu de stamboeken 2o het doel der Vereeniging verbetering von den ADVBBTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgni veestapel te bereiken en het toezicht te vergrooten door het vestigen van afdeelingen die in beperkten kring werken 3o de atamboeken in deelen te splitsen opdat hg die in een zuiver provinciaal veealag belang stelt een eeovou dig overzicht verkrggt van het in die provincie aanwezig ttamboek vee 4o meer algemeene bekendmaking en gevolgelijk uitbreiding van de Vereeniging in de provinoiëD waar veehouderg niet in de eertte plaatt op den voorgrond treedt In de uitvoerige toelichting tot deze voorstellen wordt o a gezegd dat indien aan ieder lid de drukwerken tegen vergoeding der drukkoaten en niet meer gratis worden toegezonden de onkosten veel minder de contributie veel verlaagd de toetreding tot de Vereeniging veel gemakkelgker kan worden Daarenboven bleek dat een groot aantal der leden weinig belang stelde in de drukwerken De splitsing in afdeelingen geschoeid op de leest jm d HoU jtbauobappij au Landbouw zal neeut het Bettaur voordeelig werken De afdeelingen zullen geroepen zgn om de Vereeniging meer bekend te maken en op haar vergaderingen allerlei belangen bespreken Voor de oprichting van twee of meer afdeelingen voor een provincie of landstreek is noodig dat zich 100 personen aanmelden Aangezien de jaarlgksche aflevering der stamboeken steeds toeneemt en het meermalen voorkomt dat een kooper van vee zich tot een bepaald slag wil bepalen moet hg het geheele boek raadplegen wat veranderd zal worden alt iedere provincie een afzonderlijke plaata in het ttamboek krijgt En eindelijk zal de vestiging van afdeelingen in die provinciën wier veestapel geen al te grooten omvang heeft de verbetering van bet vee aldaar in de hand werken De contributie wordt aanvankelijk op ƒ 10 bepaald alleen om aan de afdeelingen volle vrgheid te laten in de bepaling hunner bgdragen Voorla wordt voorgesteld om 50 et per lid aan het Hoofdbestuur af te dragen en om den leden de vrgheid te laten over de afüeelingsbgdrage Het voorstel betrekkelgk de wgziging van de atatuten is goedgekear l in dier voege dat in elke provincie een afleeling gevettigd zij Het huishottdelgk deel der agenda beatond in de verkiezing van commissariaten Voorzien moetl worden in de vacatures ontstaau door het aftreden van de volgens de statuten niet herkiesbare leden de heerenP W baron Van der Borch te Zevenbergen en J Wit Az te Midwoud en voorla door het overlgdeovan M Van Dooroinck Ie Deventer en door hetbedanken van den heer J Van der Breggen Azu te Waddinxveen Gekozen werden de heeren baron van Brieuen van de Groote Lindt huize Clingendaah Mooier te Den Hora Boele te Kampen en Zijp te Abbekerk Mjeh Evenals de luit kol Verslege keurt prof J De Louter ten sterkste de laktiek af welke thans door ons in Atjeh gevolgd wordt In het ütrechUeh Bagbl wgst hg er op dat sinds de oorlog met Atjeh geëindigd verklaard is onze m cht in dat nieuwe wiugewest steeds is achteruitgegaan Id dien toeatand moet verandering komen Ook al is men het niet met luit kol Verslege eens dat een enquête uoodzakelgk is moet ieder die zijne woorden verneemt en daanmedn de hem van