Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1886

eldera bakende feiten fergelykt der OTettuiging toe gedaan i jn dat een aantienlijke ertterking fan troepen en oorlogamaleriecl iu Indié onmiabaar ia Prof De LoDter wil aleohts aan de folgende feiten herinneren Zelfa iiaiMia onie geoonoentreerde stelling orden wq foortdnrend aangevallen en Iqden wy onophondelqke ferlieien aan soldaten en wapenen getuige de aanleekeningen fan den majoor Perelaer die ruim 26 aanalagen in de eerste 14 maanden na de ooucentratie opsomt Ook binnen bet bereik oneer liniën lijn yniet of nanwelyks in ataat ome vlag en onderdanen te beschermen getuige het in Febinsri 11 gebeurde met 2 Chineesche pranwen iu Koeala Tjangkoel bg jOleh leh Over Noord Sumatra lebben wij plechtig onze sonvereiniteit afgekondigd doch zgn ten eenenmalebuiten slaat aan vreemde reizigers en handelaarsaldaar bescherming van persoon en goederen tegenonze zoogen onderdanen te verleenen en mitsdienvreemde inmenging te voorkomen getuige hetvernederend incidejit der Nisero getuige de toenemende zeerooverij uil onze havens door Finaugsohe bladen gebrandmerkt Onze overwonnen vqanden niet tevreden met het onophondelyk bestoken vaa omw bezetiingeu in hun eigen land zoeken reeds ouiéj etabare plelkeoeldera en schromen niet onze r jke plantages op Sumatra s Oostkust aan te tasten en te vaur ente zwaard te vernielen getuige de lot tweemaalmet aucccs bekroonde aanslagen vak Atjehneeachebeuden in Langkat aan de Paaitan De terugslag der Atjebneesche rampen reeds eenmaal op Borneo gefnuikt begint zioh thansopnieuw te openbaren getuige de onlusten opDjambi en in de Bataklanden de gisting zelfshier en daar op Java Ons eigen leger wordt door hevige ziekten en een in Ii dië dubbel noodlottige moedeloosheid geteisterd die zgne krachten sloopt en zoo nietden grondslag althans den waarborg onzer heersohappü ondermijnt getuige de ziekenrapportenen toenemende desertién Met deze feiten voor oogen zegt de schrijver ia het een dure plicht van ieder die hart heeft voor zgn vaderland en besef van onze roeping als koloniale mogendheid ja voor ieder wien het eindeloos bloedvergieten verdriet om zijne stem te verheffen ten einde Begeeriug en Volksvertegenwoordiging te wijzen op dezen eisoh van het oogenblik te waarschuwen tegen een onvruchtbaar twisten over vraagstakkeu van binnenlaudsche staatkunde terwijl de bgl alreede gelegd is aan den wortel onder koloniale macht en daarmede aan dien van onzen nationalen roem en toekomst FoetKotaehing in het keizerlijk paleit te Weenen De keizer van Oostenrijk verriohtte Witten Donderdag de jaarlgksoho plechtigheid hg wieaoh de voeten van twaalf hoogbejaarde behoeftige mannen dieiu de feestzaal van den Hofbnrg daartoe waren bgecBgekomen Het corps diplomatiek was dezen keer niet door zooveel zijner leden vertegenwoordigd als in vorige jaren het geval was van de gezanten was alleen generaal Nigra Italië verschenen Daarentegen bevonden zich iu de zaal al de miuistera die zitting hebben in het Ooatenrgkach Hongaariohe kabinet hooge staatsambtenaren hoofd oificieren leden van het Heerenhuis ridders der Maltezer orde allen in groot uniform De aanblik waa prachtig Vroeger was de keizerin gewoon de voeten van twaalf avme vrouwen te wasachen doch hare gezondheid gedoogt niet meer dat zg zich zoo vermoeit en dus verloor het tafereel de helft zijner aanlrekkelgkheid daar geene dames tegenwoordig waren Dé voetwaasching wordt door eea middagmaal voorafgegaan Aan de eene zijde der zaal slaat een lange tafel waar voor twaalf personen gedekt is Te 10 ure verschenen de twaalf oude mauneu ieder vergeield van twee of drie bloedverwanten eu namen ds voor heu bestemde plaatsen in De oudste was 85 jaar en allen zagen er zeer zwak en Igdeud uit De mannen worden door den hofmaarschalk gekozen uit een Iqst van fataaenlgke armen die door de geestelijkheid eu het gemeentebestuur zgn aanbevolen Zg zgn gekleed in een zwart gewaad uit de 17e eenw dat zg mogen behouden met en benevens alle wat hun voorgediend en voorgezet wordt t w de spijzen eu het couvert waartoe behooreii een driukkan met het keiterlgk wapen een zilveren beker een bord een mes een vork en een lepel De keizer in raaarachalks uniform trad even na halftien de zaal binnen begeleid door de geeslelijkheid van de hofkapel tenige aartahert o eu den groothertog van Toakane Hij begaf zioh naar de tafel en nam de schotels van de bladen die hem door twaalf man der lijfwacht in scharlaken nniform gekleed werden aangeboden Aan een der oade lieden werd toen gevraagd of hg iets zou willen eten de man gaf door een hoofdknikken een ontkennend antwoord en daarna werd door de aartahertogen alles van de tafel genomen wat er op geplaatst was Vier maal achtereen werden op deie wgze spijzen gebracht de keizer deelde de sobotels uit en de aartahertogen namen de tafel af Ka afloop der ceremonie werden de schotels in groote kisten gelegd en naar de woningen der oudjes gebracht De tafel werd weggenomen en de geestelgkheid begon een gebed uit te spreken Vervolgens werd een lang wit laken ontvouwd en over den sohoot der oude lieden gespreid in dier voege dat van het middel des liohaams af de beenen bedekt waren Uofbedienden ontdeden den rechtervoet van elk der mannen van den schoen en de kous en de keizer knielde om de waaaohing te verrichten tJit een gouden beker aprengde hg een weinig water op den voet hg droogde dien met een doek en zoo geschiedde het achtereenvolgens met alle twaalf Toen het wasachen waa afgeloopen kwam prina Hohenlohe de hofmaarschalk met een blad waarop twaalf gevulde beurzen lagen en de keizer hing aan ieder der oude mannen een van deze beurzen om den hals De geheele plechtigheid duurde ongeveer een half uur De verzamelaar door Klikspaan zoo geestig besebreven onder zijn fStudenientypen is geen uitsluitend academisch maar een algemeen menschelgk cosmopolitisch verschgnael aan landaard noch leeftijd gebonden de menach is van nature verzamelaar Toch is er nu en dan eens afwisseling noodig om er leven in te houden en zoo kwamen onlangs de jonge Arnhemmers op de gedachte in plaats van griQes pennen postzegels en lakken stempelafdrukken te gaan verzamelen De winkeliers juichten Welk een reclame zoo goedkoop zulk een ooUeotiomaoie I Een paar maanden zgn sedert verloopen en nu maken de verzamelaars tdeu winkeliers reeds zoo zuur dat deze de Amh Ct in den arm hebben genomen om genade te verzoeken van die gratis reclames I t Is niet langer om uit te honden honderd eu zooveel malen daags worden ze in hun winkel geroepen en vinden dan in plaats van klanten kindereu die om een stempeltje komen vragen De Arnhemmmers hopen op den invloed van het mooie weer om de stempelmania te genezen Hun voorbeeld strekke anderen tot waarschuwing als de epidemie zich tot andere steden mocht uitbreiden om er geen voet aan te geven Goedkoop is duurkoop voor deze reclame Buitenlaadsch Overzicht De Grieksche regeering heeft te elfder ure besloten om haar eiachen tol gebiedsuitbreiding voorloopig te laten varen en lol ontwapening van bet leger over te gaan Dit besluit werd in den ministerraad genomen nadat de Fransche gezant namens Frankrijk op vriendschappelijke wgze tol toegeven had aangeapoord De miniater president De Preyoinet weea met nadruk op de gevaren waaraan Griekenland zich blootstelde door den wil der mogendheden te trotaeeren Eenmaal zouden betere dagen voor Griekenland aanbreken en dan zou de Praoaohe regeering niet vergeten dat de Grieken aan Prankrgka verlangen gehoor gaven want daardoor wordt voorkomen dat de Europeeaehe vrede aan we ka behoud de Pransohe regeering veel gewicht hecht niet wordt verstoord Dit is iu hoofdzaak hetgeen de Fransche gezani graaf Mony den minister president Delyannia mededeelde namena een regeering welke steeds vriendacbappelgk jegena de Grieken gezind was Inmiddels veraoheen een gedeelte van het interuatiouale eakader uit Soeda baai aan den Piraeua Vertegenwoordigd waren daarbij Engeland Duilaohland Oostenrijk en Italé De gezanten kwamen ten huize vau den Engelschen gezant air Horace Bumbold bgeen ten einde te beraadalagen over den vorm van het ultimatum dat den ministerpresident Delyannia zou ter hand worden gesteld Engeland weaacble een termgn vau acht dagen te bepalen maar Iialié achtte een bedenkigd van 24 uren voldoende Eeu bealiaaing werd niet genomen want inmiddela kwam de igding dat de Grieksche regeeriug lot ontwapening wilde overgaan waarna de pantaeraohepen terstond weer wegatoomden Delyannia deelde namelgk in antwoord op De Preycinei a nota mede dat de Griekache regeering aan Prankrijks wenaohen zou gehoor geven Zg zon alleen trachten de hangende quaeaiies langs diplomatieken weg op te lossen De minister van binnenlandsche zaken zou een schrijven richten tot de grefeoten en hun opdragen om ter kennis van hel geheele land te brengen dat Griekenland Prankrgka raad opvolgt De regeeriug deed dit in het volle vertrouwen dat de Grieken bij bun nationaal streven voortaan een krachtigen verdediger zouden vinden in Frankrgk terwijl bij de overige mogendbedeu een welwillende stemming il is verwachten welke Griekenland verdient Met deze verklaring zgn de andere mogendheden eohler nog niet tevreden want zij blijven verlangen dat de Griekache regeeriug haar onderwerping ter kennie brenge van alle mogendheden en binnen een week tijda het beslait tot ontwapening der troepen uitvaardige De toestand te Deoazeville blijft onveranderd De heer Léon Say zal weer een onderhoud hebbeu met de ministers De Freyoinet en Baibaut maar de lians op het tot stand komen eener schikking is zeer gering daar de Maatsohappg niet tot de oude tarieven kan terngkeereu en de oproerstokers niet meer in dienst wil nemen De nitdeeling aan de werkstakers wordt voortgezet Het comité dat zioh hiermede belast heeft nog ruim 20 000 frcs in kas Te Epinao is alles rustig Men gelooft dat de arbeid daar spoedig zal hervat worden De Bechtbank te Villafrauobe heeft den onlangs tot 16 maanden gevangenisstraf veroordeelden opruier Boohe voorloopig in vrijheid gesteld Boohe te Parijs oaodidaat gesteld voor de Kamer is daardoor in de gelegenheid gesteld om zijn candidatuur te verdedigen De Senaatsverkiezingen in Spanje zijn ten gunste der regeeriog uitgevallen Ofschoon de meerderheid der senatoren die voor bnn leven zgn benoemd conservatief is zijn toch van de andere helft welke nu is gekozen zoovele aanhangers van Sagasta dat de regeering in den SenaM op een meerderheid van 60 stemmen kan rekenen Ernstig luiden de berichten van gene zijde van de Oceaan uit de Vereenigde Staten De werkstakingen blijven daar aan de orde en men weet niet wat het einde moet zijn Te New Yoik hebben 6000 werklieden in de snikeraffinaderijen het werk gestaakt om hooger loon af te dwingen Bij eeu aanval op de auilcerfabrieken ontstond een botsing met de gewapende macht waarbü een aantal peraonen werden gewond De spoorwegwerkstaking te Chicago is geëindigd met een vergelijk maar men vreest dat dit slechts tijdelijk zal ign Natourlgk wordt de Boodschap van Preaideot Cleveland aan het Congrea naar aanleiding van de werkatakingen druk besproken Die Boodaobap is een merkwaardig stuk omdat er vrü duidelijk voor de werklieden partij ordt gelrokken De Freaident verklaart in dit stuk zoozeer doordrongen te zijn van het gewicht eener onverwgideen weldoordachte regeling van het arbeidsvraagstuk en met name van dat der beslechting van gasohilleD dat bjj zieb genoopt gevoelt om een wetgeving omtrent deze ernstige en dringende aangelegenheden aan te bevelen Gewagende van de aanspraken en rechten der werklieden zegt de President dat alle wetgeving dienaangaande met kalmte en bedachtzaamheid geschieden moet zond eeuige bedoeling om onredelijke risohen te voldoen of partgvoordeelen te behalen de tegenwoordige betrekkiugeu tusscheo kapitaal eu arbeid zijn onbevredigend en dit is iu ruime mate te wijten aan de roekelooze iohaligheid van sommige patroons ofschoon het aan den anderen kant moet warden erkend dat de werklieden niet altijd zorg dragen om zonder oorzaak bewerkte en uiet te rechtvaardigen rustverstoringen te vermijden De pogingen der Begeering om een betere verstandhouding te verkrijgen zoo luidt het verder moeten blijven binnen de perken der Constitutie eu er zijn vele grieven welke ziJ niet verhelpen kan maar zg ie er van orertoigd dat er iets kan geda8 L worden om de menigvuldige geschillen te voorkomend De President beveelt vrijwillige arbitrage aan en oppert daartoe het denkbeeld eener commissie van drie leden Begeerings ambtenaren belast met het onderzoeken en afdoen van geschillen hij verklaart zich tegen tijdelijke scheidsrechters en geeft als zijn meening te kennen dat het instellen van zoodanige vaste oommisaie eeu rechtmatige en verstandige erkenning zou zgn van de waarde des arbeids en van zgn recht om in de afdeelingeu van bestuur vertegenwoordigd te zgn De bedoeling waarmee deze Boodschap is gemaakt is zeker goed maar het schijnt dat zij toch meer kwaad dan goed zal doen zü spoort de werkstakers aan tot verzet en verb ttert de werkgevers het voorstel van een fficiéele arbitrage commissie wordt sterk afgekeerd en door sommigen zelfs incoosiitutioueel genoemd Scbuttersraad te Gouda Bü vonnissen von 27 April zijn veroordeeld F W S en J v G schutters wegens plichtverzuim ieder in eene geldboete vam ƒ B en iu de kosten AFKOniDIGI G BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Koniogs iu de Provincie Znid Holland vao Jen H Maart 1886 A No i 8e Afd Prov jlad No 28 betreffende de beschrgviug voor de Fetsoneele Belasting dienstjaar IS g doen te weten lo Dat de Ontvanger drr Directe Belastingen im de woningen der ingezetenen op Vrijdag den 1 Hei aanataande en volgende dagen Ier iovniliug nl doea bezorgen een BeiehrijmngthUjet inhoudende ene korte acheia van de grondslagen der voornoemde belsating welk biljet acht dagen na de aitreiki g door of van wege dien Ontvanger zal worden afnhaald Zij die geen biljet hebben ontvangen jnoaen dit verkrijgen ten kantore van s Bijks directe belastingen en zijn verplicht hetzelve behoorlijll ingevuld aan genoemd kantoor terug te bezorgen 2a Dat tot tegenschatters tijn aangesteld de HeereD P M B008ENDAAL P A BÜBGHOUT H J NEDEBHOBST en Q VAN GENT Toorts worden belanghebbenden iu het bgzonder opmerkzaam gemaakt lo Op de volgende bepalingen s Wegeas Vrouwelijke dienalbodeo die op den In Mei dts jaars waarover de belasting loopt onder dag 18 en jonger dan 21 jaren zg u bedraagt de belasting 5 00 zonder toepaning van het Opklimmend tarief i Dienst eu werkboden in gebouwen instellingen gestichten of inrichtingen vermeld onder lilt c nta d van art ö 2 voor zooveel zij geen Mlaslbare diensten verrichleo rechtstreeks ten behoeve van heu die aldaar in eeajge betrekking Of als leden werkzaam zijn Dtreuige vrou Weiyke bediende overigens naar d eerste derde Of vierde klasse belastbaar in dienst van den belastiogplioblige welke geene andere bedienden houdt en fier of meer eigen of aangrhuwde kinderen kindskinderen of pupillen biJ zich heeft icwouen die op den In Mei des jaars waar OVer de belasting loopt jonger dan 21 jaren zgn e 1 Die na den 15n Mei een perceel in gebrnik neemt is voor dit perceel de belasliog naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars die dan nog over is verschnidigd 2 Aan den belastingplichtige die iu den loop des dienstjaars een perceel verlaat zonder daarin roerende goederen of iemand in zijn dienst achter te laten wordt ontheffing verleend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tgd dea dienstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tijd van eene maand volgende op dien waarin hy het prroeel verliet tegen bewgs achriftelg ke aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het drie manodelijksche tgd vak waarin het perceel werd Verlaten indien de belastingplichtige daarna doch in den loop vau dalzelfde tgdvak een ander perceel waarvoor hij belastingplichtig is in gebruik neemt Bij overlijden van den belastingplichtige treden Zgue erfgenamen in dezelfde rechten eu verplioh tingeu De aangifte volgens het Ie en 8 lid ing dieud worden als gewone bezwaarschrifien aan gemerkt en behandeld d Ten aanzieo van den eersten grondslag kunnen behalve de jaarlijkacha onzuivere huurwaarde ook maaudof weekhuien worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt ala niet gedaan l Voor zoover de belaitingplichtige de aangegeven maoiidof weekhuren niet zelf tot jaarhureu heeft herleid wordt de eerate door vermenig Vuldigiiig met iim en de laatste door verme nigvuldiging met drit en dertig tot jaarhnur her leid en alzoo herleid als de aangegeven jaariykaohe Onzuivere huurwaarde aangemerkt 2o Op de vergl ohting om bü hunne bezwaarschriften ingevolge art 1 der wet van den 4n April 1870 Staatibtad no 60 over te leggen een duplicaat van hun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents by den Ontvanger der Directe Belasting verkrijgbaar GOUDA den 27 April 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER MABETBEiSICHTEM Oouda 22 April 1886 In granen ging alweer weinig om De beste ZeeuwBche Tarwe werd voor cansumpsie gekocht van ƒ 7 80 tot 8 B0 Mindere en polder voor 7 4 ƒ 7 60 Rogge ƒ 5 25 4 6 75 Gerst ƒ 6 a ƒ 6 Chevalier tot 6 60 Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 80 ligte iets lager en extra zware wat hooger Maia ƒ 6 30 i f 6 In erwten booneu eu zaden ging nieta om De veemarkt met goeden aanvoer den handel in alles traag vette varkens 21 ü 23 ct varkeus voor Londen 18 h 20 ct magere varkens en biggen traag biggen 0 85 1 60 per week Schapen traag verkocht Aangevoerd 82 partgen kaas eerste qnaliteit 20 ƒ 22 tweede qualiteit 17 ü ƒ 19 NoordhoUandsche ƒ 22 1 28 Goeboter ƒ 0 86 i 1 Weiboter O BB i ƒ 0 80 üarKorlljke Stand GEBOREN 5 April Wlllielmins Eliu en Eliia Wilhelmiaa oadert N vaa Lood eo S van Dongen Johao ouden 6 W Zoet en M £ Bedgi 20 JoliaoDei TheodoroB oadert J F Jaspera en B van Beazekooi Jaeobna Chrutianua ooders J J Logdvcld eo A M Bordenaie 27 Antonioa oadera J Lioiaeber en L vao Vliet 28 üomelia oudera J Slaijter en M Vorgnnit Karet Hendrik oaderi A Lambert q A J Ooringen OVERLEDEN 27 Apnl A W H de oDg 1 j 6 m A J Roaeatrateo 4 m J Slobbe 4 m G van der Palm wed A Fragt 84 j haiavroBW van i K Schmidt 28 A E Kerrebijn 4 m B Kettner 1 8 m C Verbij 8 m J E Aberaeh 44 j M W de Reoi 2 j 8 m GEHUWD 28 April E J de Jong eo J Ondijk 30 JABIGE tv Y ntging Tan BEBNARDÜS KOK en ANNA CLA8INA tan ZUTPHEN Hunne dankbare Kinderen ZuiolU 30 April 1886 Den 9 Mei hopen onze geliefdeOuders ANTHOM178 HtBISTnS TAK DlLLBN LaUBEBDINA pKTRONïLtA VAN DaM hunne 25 JASIGE JECHTVEB BEyiGINO te berdenken Hunne dankbare Kinderen ADVERTENTIÈN Ondertrouwd L W C G TAK DSB GARDEN EN M BOUVIJ Bergen op Zoom I gg jggg ma Dordrecht I BeTallen Tan een Zoon A M J LAMBERT geb GoRioEN Gouda 28 April 1886 Heden oTerleed na eene langdurige en slepende ziekte na Toorzien te zgn van de HH Sacramenten der Stervenden mgne innig geliefde Echtgenoote JOHANNA ELIZABETH SCHMIDT geboren Abbesch in den ouderdom Tan 44 iaar J a SCHMIDT Gouda 28 April 1Ö86 Voor de vele bewjjzen van deelnemingontTangen bfl het oTeriiJden Tan onzen waardenVader en Behuwdvader betuigen wjj onzenharteiyken dank P A KERKHOPGouda 28 April 1886 Eolloos Mede namens mgne Kinderen en Behnwdkinderen betoig ik mgnen hartel ken dank Toor de vele blgken van belangstelling ondervonden bg het overlgden van mgne geUefde Dochter WIBBINA JELLA CLARA W F LAMORAAL WICHERS Velp 27 April 1886 Dank aan de Mastschapp Tan cNyTerheid Afdeeling Gouda en in t bflzonder aan den WelEd Heer H EMO VAN GELDEE Seeretarü Toor de Tele bemoeiingen en genoten vrg transport Tan het door ons op de Handwerks liedenTentoonstelling te s Hoge geëxposeerde De gezamentlgke Inzenders op genoemde Tentoonstelling nit Gouda NieuweFransche en ENGELSCHE STOFFEN A VAN OS Az Kleiweg E 73o Oude en Nieuwe Boekhandel J E IlüNE SOTTEmU OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aauTraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverhoopingen kan steeds ter bgvoeging worden ingezonden Catalogiseeren Taxeeren enz Tan Bibliotheken TE HUUR op een der beste standen een GEMEUBILEERDE BOVEN VOORKAMER met een riant uitzicht en Slaapkamer Adres franco brieTen onder No 1301 aan het Bureau dezer Courant Afslag van KALFSVLEE8CH COTBLETTES en POÜLET 40 cent LAPPEN en GEHAKT 45 SCHIJF FRICANDEAÜ met been 40 zonder 50 T VAN VLIET Siolwijkersluie Eene DAME verlangt zoo spoedig mogelijk een vrü BOVENHÜISJE of hg fatsoenlpe lieden 2 KAMERS met KEUKEN niet gemeubeld Adres onder No 1300 Bureau van dit Blad KAASSTELLIITG TE KOOP gevraagd met opgave vau hoogt lengte en hoevele planken alsmede een £ aa schrapper Adres met franco brieven onder letters B P 8 aan het Algemeen Advertentie bureau van NIJGH VAN DITMAR Rotterdam ADVËUTË TIEI in alle Binnen en Buitenlandtiche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda