Goudsche Courant, vrijdag 30 april 1886

1886 Zondag 2 Mei N 3385 GOUDSCHE COURANT IMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Eet Hoofd Depot voor Gouda en Omstreken DER 99 Beyersch Bierbrouwerij De Amstel TB A m STBK JD 3v beveelt zich aan tot het LEVEREN hunner diverse soorten uitstekende BIEREN zoowel gebotteld op heele en halve flesschen als per fust Vaatjes van af 16 Liter voor HH Kasteleins tot Brouwerijprijs steeds voorradig J H UOODE AGENT ZEUGSTRAAT No 85 AANKONDIGIJfO ingevolge Artt 2 en 3 der Wet van 23 AprU 1880 Staatsblad No 67 IJSEL ST00ITRAHWE6 HAATSGHAPPIJ Dienstregcelingf van I Mei 1886 LIJN Gouda Haastrecht Hekendorp Oudewater TB11IN NVMM ERS A Alleen des Doaderd 1 Ie 2e CD 3e klasse 5 Ie it en 8e klme G alleeu des Zondags E ulteeo des UoDderd en Zondags STATIONS c 11 45 12 15 12 27 12 45 12 40 1 10 1 22 1 40 4 55 5 25 5 37 5 55 6 5 6 35 6 47 7 5 BUeen des Zoudagsenj Donderd 5 20 VertTGourfaNRS Haastrecht Hekendorp Aank Oudewater 6 20 6 50 7 2 7 20 7 30 8 8 30 8 8 42 9 6 20 9 30 10 10 30 TBBIN NVMMBRa B laUeeo des Donderd D alleen des ZoDdagseD Donderd 2 Ie ie en 3e klasse 10 STATIONS 6 20 6 38 6 50 7 10 blDgel Vert Oudewater Hekendorp HaastrecM Aank GoudoN R S 7 30 7 48 8 8 30 9 30 9 48 10 10 30 11 11 18 1130 12 9 10 9 28 9 40 1010 L F 6 8 H alleen des Ie 2e en alleeu dcg Zondags eo 3e klasse Zondags Donderd 3 2 6 5 8 3 18 2 18 6 23 8 18 3 30 230 6 35 8 30 4 3 75 9 p I I Met ingang va n 1 M eil886 ïs deLgn verdeeld in 3 ieeïen GOUDA HAASTRECHT HAASTRECHT HEKEN DORP en HEKENDORP OÜDEWATER terwjjl HaattrechtBekendorp en Hekendorp Oudewater ieder verdeeld zfln in 2 Secties Op het traject öouda en Haastrecht mijn de Sectie Boetten NIET meer geldig Enkele reis Gouda rHaaetreeht Ie klasse f 0 25 2e 0 13 Op Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag sn Zaterdag zal 2 maal daags een rgtuig 3e klasse tusschen Gouda en Oudewater in beide richtingen loopen Enkele leis IHe klasse Gouda Oudewater 0 30 Gouda Hekendorp 0 20 Gouda Haastrecht 0 12 Haastrecht Oudewater 0 20 Haastrecht Hekendorp 0 10 Hekendorp Oudewater 0 10 Marktretours alleen geldig op DONDERDAG voor de treinen B 2 O 3 E Gouda Oudewater ƒ 0 45 V Hekendorp Gouda 0 30 Haastrecht Gouda 0 20 Op MARKTDAGEN vertrekken alle treinen behalve trein A 10 minuten later uit Oouda dan op de Dienstregeling is vermeld lot 1 uur vertrekken de treinen alsdan van den Fluweelen Singel Beto ir Qouda Oudewater Ie klasse ƒ 0 95 lie 0 65 Kaas Kaas Kaas Er wordt gevraagd tegen hoog loon iemand ter inkoop van verschillefide soorten Qouda Kaas en met Sorteeren volkomen bekend onnoodig zich aan te melden welke niet vroege in dusdanige betrekking is werkzaam geweest en van de beste getnit schritten voorzien Hierop reflecteereuden franco brieven onder letters BPT aan het Algemeen Ad vertentie barean van NUGH van DITMAR Rotterdam Snelpersdmk van A Bbinkman te Gooda Ondergeteekende bericht zjjn geachte Cliëntelle en Stadgenooten dat hy den prys van het KALPSVLBESCH gesteld heeft als volgt Per 5 Ons SCHIJF FILET BORST met been 40 cent idem zonder been 50 GEHAKT en LAPPEN 45 CARBONADE en POÜLET 40 Bii Btnk Oesters en Blinde Vinken 60 W DE JEU Langen Tiendeweg Brillen Fince nez LOUPES LEE3GLAZEN BAROMETERS THERMOMETERS STÉORüSCOPEN TELESCOPEN TRANSPABANTPLATEN Pekelwegers Melkpellen Waterpassen Tooneel en Verrekijkers Klist eerspuiten Oog Oor Neos en verder verschillende soorten SPUITEN Gutta pereba Vingerfoudralen zeer geschikt ten gebraike bg blessuren SÜSPENSOIRS BOUGIES en CATHETERS enz verkrygbaar bn S H POLAR Opticien Korte Groenendaal Oouda 1 @ It l aan de Lange Tiendeweg een net WINKBIr HUI8 Te bevragen by C F W DESSING te Gouda 1 t 2 METSELAAES kannen dadelgk geplaatst worden bg C JONGENBÜRGER te Alphen a d Rijn Levensverzekering Maatschappij ZtJlD HOLLAl D te VIANEN bijkantoor te Amsterdam Heerengracht 1 De Directeur en Commissai ssen van opgemelde Maatschappy maken bekend dat in de op 27 April jl gehouden Vergadering van Aandeelhouders tot Commissaris benoemdis de Heer i A Baron van IXTEBr8UM Notaris te Vianen en dat deze de benoeming heeft aangenomen De Commissarissen De Directeu r I 6 AIKEMA H W WAARDENBURG T I FONTEIN WEHESTER liimm voor vast Ëerlyk en zindelgk Adres aanden boekh J W RNIPSCHEEB Jr Westhaven alhier Geen grijs Haar meer De nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfumerien om het gryze haar binnen fti enkele dagen te doen verdwynen r l l Maakt het haar glansryk en zacht f MwiOI en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Oouda bg J H C flüINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Sedert 2 Jatren zgn de beroemde echte Abshaubbins of Anti Rhumatische Watten by de Rhumatiek lyders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaag C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J vac Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen B E C Schlattman Bodegraven K Ooeterling Haastrecht WVd G Wilhelmus Woerden De Hoofddepot houder A BREETVELT Az te Delft heeit ze 30 cent per pakje verkrygbaar gesteld bg T A G van Deth Hej de Wed Itosman Oouda W F J den Uyl S lioonl A Prins Zevenhuizen M J Ooudkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S r d Kraats Bleisvryk De aioop der crisis De ministerieele crisis die het gevolg is geweest van de houding der rechterzyde tegenover de grondwetsherziening is thans geëindigd Het publiek heeft weinig vernomen van hetgeen achter de schermen is gebeurd Deze geheele zaak is met eene zekere geheimzinnigheid behandeld wenschelyk ware het indien ar in de aanstaande bgeenkomst der Eerste Kamer eenig lieht over opging Men weet alleen sedert een paar dagen uit blgkbaar officiense mededeelingen in de groote dagbladen dat de heer A Mackay per brief van den directeur van het kabinet konings is oitgenoodigd om eeo ministerie samen te stellen doch dat deze per omgaande heeft geantwoord dat hg deze opdracht niet kon aanvaarden Gisteren kon men daarop in de officieele Staatscourant lezen dat het gezamenlijk verzoek der ministers om eervol ontslag ait hunne betrekkingen door hen is ingetrokken Het ministerie Heemskerk blgft dos en deze afloop der crisis heeft niets dat verwondering wekken kan Het was te voorzien dat de rechterzijde in de tegenwoordige v oorhaar ongunstige omstandigheden met een onvoltooide grondwetsherziening die ze niet wil voor zich en eene overweldigende Jiberale meerderheid in de Eerste Kamer tegen zich niét haar goede kansen voor een geruimsn tgd zoo willen verspelen Met den afloop hebben wg dns vrede omdat ieder voorzien kon dat het daartoe komen moest Eene andere vraag is echter of het ministerie den juisten weg inslaat om tot eene oplossing der bestaande moeielgkbeden te geraken Het gerucht loopt namelgk dat van kamerontbinding is afgezien doch dat het kabinet zou hebben besloten weder eene herziening van de kiestabel voor te stellen Als inleiding tot eene ontbinding zou deze maatregel verdeidigd knnnen worden het wettelgk getel leden zon dan in de nieuwe kamer tegenwoordig zgn en eenige kans bestaat dat een der beide helften der Kamer in de meerderheid en dit college dns over het doode punt heen kwam Het geheele Und kon dan een oordeel vellen over zgne vertegenwoordigers en hunne houding ten opzichte van het groote vraagstuk van den dag de grondwetsherziening Wellicht dat dan de rechterzyde door de pnblieke opinie ook van haar geestverwanten gedreven en door de ondervinding geleerd baar halsstarrig verzet niet volhield Moet echter de herziening der kiestabel op zich zelf blgven staan dan zien wg ttiet in hoever die maatregel strekken kan tot oplossing van den verwarden toestand Met hoeTeel spoed regeering en kamers ook aan het werk mogen gaan zg komt te laat om in Juni nog te werken tenzg men willekeurig aan eenige districten een vertegenwoordiger meer geeft zonder de indeeling te veranderen Ingrgpende veranderingen in de tabel zgn op het laatste enblik vóór de verkiezing onuitvoerbaar tengevolge vanden admioistratieven omslag dien elke wijziging ten gevolge heeft en in elk geval niet wenschelgk omdat de bestaande banden tusschen de verschillende deelen der districten onderling worden verbroken zonder dat de kiezers tgd wordt gegeven om de noodige nieuwe maatregelen tot samenwerking der gelgkgezinden te beramen Tot wg van het tegendeel overtuigd worden honden wg het er dns voor dat de regeering de kiestabel wijzigt alleen met het oog op eene in aantocht zgnde ontbinding in elk ander geval achten wg dergelgke noodwet ondoeltreffend Niet alleen is dns de behandeling van s lands zaken in deze crisis geheimzinnig de plannen welke men aan het aanblgvende kabinet toeschrijft zien er eenigszins zonderling uit Met het bepaalde program opgetreden om de grondwetsherziening tot een goed einde te brengen en onlangs afgetreden omdat die taak bleek niet naar behooren vervuld te kunnen worden zou het ministerie nn kalm aanblyven en de natie a chepen met een nieuwe editie Van de kiestabel De grondwetsherziening zou dns opgeborgen worden het klinkt ongelooflgk Doch nog wonderlgker dingen verhaalt men van de jongste crisis De heer Mackay als eerste onderteekenaar van het amendement der rechterzyde zou niet alleen niet zooals steeds het gebruik is door den Koning mondeling zgn geraadpleegd maar per brief zou hem de opdracht tot het vormen van een kabinet zgn gegeven oMkr voorwaarde dat met de behandeling der grondwetsherziening zou worden voortgegaan Heemskerk treedt af omdat de oppositie niet met de herziening wil voortgaan en men aou hel hoofd dierzelfde oppositie nitgenoodigd hebben het bewind te aanvaarden op voorwaarde dat zgne partij nu wel daarmede voortging alsof er niets ware gebeurd Het bericht feooals het daar ligt is te dwaas om waar te zijn Het wordt dan ook hoog tijd dat de Kamers officieel met het verloop der crisis worden in kennis gesteld De verkiezingen zgn op hadden de natie behoort te weten waarheen mfn het schip van staat sturen wil Fngeval hiet verhaal dat veeleer op een sprookje gelgkt waarheid behelst dan is het den heer VLmcaAmk om niets anders te doen dan om op fatsoenlgke wgze van de grondwet ai te komen en zgn oorspronkelijk programma over boord te werpen De crisis ia dan niets geweest don eene comedievertooning een schynaanbod aan de rechterzyde gedaan in termen die afwgzing zeker maakten alles om het tegenwoordig kabinet uit een netelig geval te redden Aan dit dilemma is niet te ontkomen ernstig streven naar eene herziene grondwet maar dan ontbinding der Kamer of wel het laten rusten dezer zaak en dan is geknutsel met een kiestabel mogelgk Wellicht dat de regeerijljr haar plan heeft gewgzigd en terug wil kUren tot het uitgangspunt van mr Kappegne beperkte grondwetsherziening vooral om ruimer kiesbevoegdheid Ie verkrijgen dan de census toelaat In die richting toch ligt de eenige oplossing voor de staatkundige crisis waarin wg sedert jaren verkeeren Al het andere is lapwerk Wil de regeering werkelgk gang brengen in het nagenoeg stilstaand parlementair raderwerk dan dient voor alles te worden gestreefd naar eene ruime regeling van het kiesrecht Dat was de spil van de aanhangige grondwetsherziening en alleen door een beroep op de kiezers kan worden uitgemaakt of alle hoop daarop inderdaad vervlogen is Het kan ziJn dat de regeering eigenlgk den weg tot voldoende uitbreiding van het kiesrecht zoodat het den gezeten werkman insluit niet op wil evenmin als de rechterzyde De heer Van Houten betoogt dit in zgn laatsten staatkundigen brief gedateerd van 26 April j 1 Wg vestigen de aandacht onzer lezers op dat schryven dat interessante beschouwingen bevat over de houding der rechterzyde tegenover art 194 en de eischen van het oogenblik In hoofdzaak zgn wy het met den schrgver eem de kieshervorming moet op den voorgrond staan in het liberaal programma De Kamer zorge dat de natie te weten komt wat de voornemens zgn der regeering op de kiezers rust dan de plicht om haar te dwingen tot hetgeen een eisch des tjjds mag genoemd worden indien zy niet gezind is daaraan te voldoen binnenland GOUDA 1 Mei 1886 Het geMmeolijk verzoek der HinUteit boofden van de Departementen van algemeen beslaar aan Z M den Koning om eervol ouulag ait hun betrekkingen is door ben ingetrokken Gisteren namiddag is bet zoontje van Willem van Hofvegen schepenjager wanende aan het Jaagpad onder deze gemeente swaar verwond aan het hoofd in het stcdelq k gasthuis alhier gebracht Bij het breken van het talg van het paard aar achter hij liep waa het zwingelhoat tegen tija hoofd geslingerd De leden van d Eerste Kamer der Slaten Generaat tijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Woens dag den 6a Mei a s des avonds te 8 uren De exploitatie ran het Paleis voor Voiksriijt leverde over 1886 een verlies van rnim 16 000 op wegens verminderde entree D finanéiên lijn ech ter dank den verkoop van grond in aitsukenden taat soodat genoeg in kas is om alle sehaldbewqcea in te koopen Volgens een telegram door Beuter t telegraafmaatschappij ait Batavia ontvangen heeft er eene aitbarsting plaats van den ruorspasenden berg Stunt op de grens der res Pasoeroean ea Probohngo Decer dagen ia een nieuwe staatkundige brief verschenen van den heer Van Houten die tonder reehlitreeks de crisis te bespreken echter de aanleiding tot de crisis behandelt Zeer laag iijn naar sijn mening de antirevointionairen bg het debat over art 191 gezonken Zg draafden door op da tastbare onwaarheid dat da overbeidaacbool ia tea moderne secteschool en op de tastbaar onjuiste leer dat de Staat gebonden is vergoeding te geven aan irie ecD andere school begeereo Juist met hnn leer dat het onderwijs taak is der ouders komt dat beweren iu lijoreohKn strqd Voorts wijst de heer Van UoDtea aan hoe tg getoond hebben door verwerping van al wat de liberalen voorstelden in hun eigen beginsel geen vertroawen te hebben En als ty verklaren dat tg niet of de wetgevende macht in de toekonut onpartijdig lou tgn samengesteld dan treft hun da doodeIgke repliek dat tg lelren geêiseht hebben art 194 voorop De eisch dea tgds is thans volgens den beer V H een nieuwe volkavertegenooordiging Bg iedere verkieting moet van liberale zg de het sbibbolet worden gesteld uitbreiding van het kiesrecht tot allen die niet armlaatig en niet louial onontwikkeld tgn Men kieie dus niet dan vooraitstrerende liberalen loo het kan of liever daa een behoudend liberaal een radicaal antirevolutionair van wien men ten minste teker is dat hjj niet luisteren tal naar de bevelen van een oonaervatief clericals koffikamervergadering Teneinde den geest Ie doen kennea waarin men in het buitenland over Nederland schrgft en tevens Ier ernstige waarschuwing mogen de volgende regalen voorkomende in de Btrl BörsemtHmg hier een plaats vinden Verontruslende berichten tgn uit Sumatra ontvangen In Deli is weder eene factorij door de bewoners van Atjeh afgebrand en de Nederlandsche garniiocnen tgn daar te zwak eo veel Ie verstrooid om de talrijke en overmoedig optredende benden onschadelgk te maken Troepen nit Java te kten komen is eveneens teer bedenkelijk daar de garni toenen aldaar toch reeds uitermate venwakt tijn De toon der Ëngelache bladen in Indiê met name in Penang van waar nit Atjeh van wapenen en munitie voonien wordt wordt ook steeds heftiger en dreigender Wg wenschten wel heet het onder anderen daarin dat onie naburen wilden bedenken dat het in onte dagen eene onbestaanbare anomalie is dat uit eene haven waar de Nederlandsche vlag waait teeroof gepleegd wordt Alt tg Atjeh niet meester kunnen worden dan tgn er nog andere Europecsobe staten die de macht daartoe hebben de tegenwoordige toestand ia voor dea handel niet houdbaar en wat ons betreft tonden wü wenscfaen dat de taak Ier hand genomen werd door eene Mogendheid die werkelijk in staat is vrede te makan waal Aljefa ia eej e kolonie van teer veel waarde I l