Goudsche Courant, zondag 2 mei 1886

ADVERTENTIËN Voor de vele blijken van deelneming bjj het overlgden onzer geliefde Zuster en Behuwdzuster ontvangen betuigen wjj onzen hartelgken dank B J L0T8L1 Lahobaal Wichïks W L0T8IJ Gouda 1 Mei 86 Bg het verlaten mgner betrekking als fyliSTELEIN der Sociëteit Ons Qenoegen breng ik openigk DANK aan het Bestunr en de H H Leden vóór de goede en humane behandeling welke ik bijna TIEU JAAB van hen heb mogen ondervinden A DAM De Ambachtatand Vereentginglefett gecondenseerde Melk met suiker a38 et debus Magere Hammen k 30 et het pond Dik vet Spek 25 en Reuzel 27 et het pond Rook Znltworst en gekookte Ham 1 0 et het ons GEVRAAGD eene bekwame WOLLENNAAISTER voor 1 k 2 dagen in de week eu een DAGMËISJE liefst boven de zestien jaar om dadelijk in dienst te treden Adres franco brieven onder No 1302 aan het Bureau dezer Courant Afslag van KALFSVLEESCH COTBLETTES en POÜLET 40 cent LAPPEN en GEHAKT 45 SCHIJF FBICANDEAÜ met been 40 zonder 50 T VAN VLIET Etolwijkerduis VERHUISD néar de WESTHAVEN 164 F J BOER Leeraar in de Wiskunde en bet Boekhouden G PUIJK Turfmarkt H 85 Ontvangen Mooie en Soliede Stoffen zeer groote keuzeen concnreerende prijzen voor 19 geheele C08TÜUM8 Zeer Mooie PANTALONS voor 5 Ook voorhanden zeer Mooie en Goedkoope Stof voor JONGE HEEESN PAKKEN Bierbrouwerij het Dubbele Anker Molenwerf Gouda Steeds voorhanden goed belegen GERSTE DUBBELD GERSTE en HOOIBOUWBIER tegen concnrreerende prgs Prgsconranten op aanvraag verkrijgbaar A VAN LOIH PHOTOGRAPHIE Gouda Oosthaven B 14 vau primo MEI worden op mgn Atelier de VISIÏBKAAErPORTRETTEN van brillnnte fijnheid en groote duurzaamheid h drie yulden het dozgn gemaakt Er wordt gevraagd een bekwame Eleêrmakersknecht ij I KLINGEN Tailleur Lange Qroenendaal I 67 te Gouda en te Bodegraven een Depöthouder voor Houten Landbouw gereedschappen nl JUKKEN SCHOPPEN HOOIHARKEN eu dergelgke Artikelen Adres franco brieven onder No 1303 aan het Bureau dezer Courant Wy ontvingen het 4e Verslag ran de Utrtctttche Hyj otheekbtt k mor Nederland uitgebraoht door dei Raad fan toelicht in de Alg Vergadering Tan aandeelhouders gisteren gehouden Daaruit blijkt dat de Bank gunstig werkt eu hare werkkring lich Toortdurend uitbreidt De gemaakte winst bedraagt ƒ 2 1 456 79 waarvan na afschrijf ing van ƒ 4350 28 een te rerdeelen winstsaldo orerblijft van ƒ 17 206 51 tegen eene om van ƒ 13 795 855 over 1884 Het nit te kceren dividend over 1885 is vastge teld op 6 4 pCt Mr L van Lier is herkoien als Directeur Aan Jhr Mr J VV C de Jonge van Ellemeet te Schoonhoven is op tyu vertoek eervol octilag verleend als Commissaris en in lyn plaats is benoemd dr heer J M Kakebeeke te froes De Bank wordt in Gouda vertegenwoordigd door de hh M J Ogier Co De volgende algemeene vergadering der MaatBchappg van Geneeskunde tal op Maandag en Dinsdag 6 en 6 Juli te Hoorn gehouden warden Veraohillende voorstellen ter behandeling zijn van de afdeeltng ingekomen waaronder voorstellen tot yziging der epidemie wet in dien zin dat aon kinderen komende uit huizen waar diphtberitis voorkomt de toegang tot de school worde verboden wat thans niet het geval is voor kinderen die scholen beioeken uitsluitend bezocht door leerlingen boven de twaalf jaren Ook voorstellen tot vervanging der examens af te leggen tot het verkrygen van hel arts diploma door eeneo proeftijd dien de caudidaat arta lal moeten doorstaan tegenover leeraren eener universiteit waar de candidaat gedurende de laatste 2 jaren niet als student is ingeschreven Voorts een voorstel van het hoofdbestuur om gevolg ta geven aan het verlangen an de afdeeling Utrecht om de Regeering uit te noodigen in Nederland de facultatieve lykverbranding niet langer door onveranderd behoud der begrafenis wet onmogelijk te maken Men stelt zich daarbij geenszins voor propaganda te ipaken voor lijkverbranding maar slechts het alleszins billijk streven der vereeiiiging die voor ieder vrye beschikking vraagt over zijn eigen lyk tot verbranden te steunen De onverdroten werkiaamheid beginsel vastheid en het vertrouwen der Ned Vereeniging voor lijkverbranding dat zij eenmaal haar doel brreiken zal zoowel als het byeenbrangen der noodige gelden voor inrichting van een Igkvoen hebben aanspraak op wanrdeering Het hoofdbestuur erkent dat dr gronden waarop hel in 1876 zich tegen dergelyk voorstel verzette niet meer bestaan en verklaart zich in haar praeadvies eenstemmig met de voorstellers Nog worden eenige wijzigingen betreffende bet keuringsreglement de krankzinnigeo wet enz voorgesteld alles nader omiohreven in het ïydschnfl voor geneeskunde van 24 April jl do 17 Hel ülr VU bespreekt het aanhangig wetsontwerp tot regeling van den aanleg en de exploitatie van telefooageleidingen Het oordeel daarover is niet teer gunstig Wat er zegt het blad na de hoofdbepalingen van het ontwerp te hebben meegedeeld op die wg ze overblgft van de concessie door hel Gemeentebestuur te verleenen is ons niet duidelijk daar dit slechts evenals de bijzondere personen 7ijii rechten kan doen gelden Tbaus daarentegen hebben juist de bestaande Telefoonniaatschappijeu concession van de Gemeentebesturen waardoor haar geheele inrichting aan bepaalde voorwaarden gebonden is Die Maatsohappgen zullen volgens de overgangsbepalingen binnen een maand na het in wrrking treden der voorgestelde wet zich moeien onderwrrpeh aan nieuwe door de Regeering vast te stellen voorwaarden volgens dezelfde beginselen als die voor nieuwe concessiën gelden zoodat o a de prijzen van het gebruik der toestellen de goedkeuring van lieu Minister van Waterstaat ent behoeven terwijl bv te allea tijde de vervanging van bovengronds door ottdergrondsgeleidiogen kan worden voorgeschreven De bestaande Maatschappijen worden op die wijze geheel overgeleverd aan de willekeur der Regeering terwyl ig by de oprichting door de concessie vau het Gemeentebestuur meenden gedurende zeker aantal jaren volgens vastgesteld regelen werkzaam te kunlyn Eu dat alleen omdat de Regeering met haar wet eenige jaren Ie last komt Het Vtr DU voorziet overigens uit de toepassing van de wet vele moeielykheden voor de Regeering die daarby steeds haar eigen rechter tal z n Ook heeft het blad er bedenking tegen dal in dit wetsontwerp wordt voorop gezet een uilsluitend recht om verkeersmiddelen aan te leggen dat tot heden nog niet ifio Jure aan den Staat werd toegekend Beaumeerende vindt hel V D io het wetsontwerp weinig anders goed geregeld dan de bepaling dat het spannen van draden voor publieke telefonen boveu particuliere eigendommen moet gedold worden Overigen wordt elke têlefoon raaalsohappij geheel aan het uitvoerend Rijksgezag onderworpen terwyl veelal slechts plaatselijke belangen er bij belrokken tyn Wil mrn zich bepalen tot een dergelyke algemeene regeling dan moet men die ook 1 avtrlaten aan de betrokken besturen en dus een ge meenlelijk telefoonnet aa de zorg van het Gemeentebestuur en een nlgcmetn net aan dip van het Rijk overlaten Slechts aldus gewijzigd knu dit wetsontwerp lot een goede regeling leidrn Buitenlandsch Overzicht De toestand te Athene is weer minder gunstig Ofschoon de Grieksche regeering na haar verklaring aan den Pransehen gezant terstond met d ontwapening een aanvang maakte zijn deze maatregelen na de indiening van het ultimatum door de andere mogendheden terstond gestaakt Gelijk de preaidenlminister üelysnnis in zijn antwoord terklanrde wjl Griekenland wel uit eigrn beweging maar niet gedwongen lot ontwapening overgaan daar dit met het oog op de volksslrmming gevaarlijke ge volgen kan hebben Woensdag jl hield de nationale liga de oorlogspartij een bijeenkomst onder leiding van den gewezen minister generaal Koroneos Er werd besloten om een verklaring te richten tot den minister Delyann is waarin op oorlog wordt aangedrongen omdat dit het eenige middel is om Griekeolntids rechten te handhaven Een deputatie bracht dit besluit ter kennis van den minister die antwoordde dat de Grieksche regeenug niet tot ontwapening zon overgaan Te Athene heerscht groole opgewondenheid inanr de orde is met gestoord Voor alle zekerheid werd tijdens de bijeenkomst der oorlogsparty een afdeeling cavalerie gereed gehouden die echter geen diensten behoefde te bewijzen Ook is lift besluit waarbij de Atheensche rrgimenteii naar Thessalio worden gezonden ingelrukken Met hel oog op den toestand wordt do tegenwoordigheid van het garnizoen in de hoofdstad wensohélyk geacht Volgens de Tempt heeft de minister De Preyoine een nieuwe nola aan den Franschen geznni te Alhene verzonden Daardoor hoopt de Pransche regeering de verwikkelingen te voorkomen naartoe de indiening van het ultimatum aanleiding dreigt te geven Tevens wordt der mogciidhedeii nogmaals verzekerd dal het uitsluitend Prankrijks doel is om den vrede te handhaven De Temp heeft goide verwachtingen van dezen stap want hel blad verneemt dat niel alle mogendheden tevreden zijn over hun gezanten die ondanks de goede voornemens der Grieken toch het ultimatum indienden lUi ontwerp betreffentle de nieuwe belast ing opsterkeudrank bij den DuiUohen Bondsraad ingediend slelt voor binnen iwee jaren den liier spiritus tebelasten met 1 20 M i men berekent dat de belasting van het derde kar at 2 Ü millioen M zalopbrengen i De Duilsche Keizir heeft gisteren de bekende Poolsohe kolonisntiewet uuderleekeiid welke nu spoedig zal worden nepuhliceord Ue verontrust iide geruchten welke onlangs liepen over een nieuoe groole werkstaking te Charleroi en Luik zijn met bewaarheid integendeel men beschouwt de werkstaking als geheel geëindigd Te Decazeville duurt de werkstaking nog voort maar men gelooft dat het ook daar eindelijk toL en schikking zal komen Op de vergiidering vnu kiezers te Rawtenstall waar llartinglon ieli verdedigde over zijn houding ten opzichte van ül idslones leische plannen bleek de premier meer aaniiangers te hebbeu dan men had verwacht vandaar dat Harliuglon niet met onverdeelde toejuiobing werd ontvangen Ten slotte werd een moiie aangenomen waarin de vergaderiag alleen den wrnsch uitsprak dat het resnllaat van i p beraadslagingen in en buiten het Parlement over de lersche quaeslir zou zijn een wetgeving die vrede en welvaart aan Ierland zou breugen Hartiiiglor verklaarde dal het hem aangenamer zou geweest zijn als de vergadering een meer de paalde opinie had uiteesproken De Kamer van Koopbandd te New York heeft zich na een langdurige bespreking der werkstaking ten gunste eeuer beslissing door scireidsiechtors uitgesproken Voorts werd besloten dal wanneer een werkman den arbeid slaiikl zijn pl ia 8 upeu komt en de werkgever tan alle vcrpliohliiig om liiiii weer in dienst te nemen is ontslaged Ouk verklaarde de Kamer waartoe de meest invloedrijke kooplieden eu indusiri eelcn van New York behooren rich ten sterkste tegen den dwang die door werkstiikers op nog arbeidende werklieden werd geoefend Inlusschen duurt de werkstaking der beambten bg den Tiird Jcenue itapiveg voort De werkstakers rekenen op de overwinning doch de Miiaischappij hoopt ondanks de Sfrih nog in deze week haar wagens weer te kunnen laten loopen Bargorluke Stand GEBOHEN 28 April Jacob onder J kooiman on E M van Leeuwen MnrinnB oadcra H van Hüfwegeo en C Hageraan SO Trijntje Maria gnilera M Mes en T M BroQwers OVbRLIïDEN S8 Aprd C Alierseh huiair van J II Sciimidt 44 J 1 B van Roosdaar lm 29 T Btrendsen 12 m A Boom 6 m 30 J H A van tter Himmen 3 m W A de iMol O m ONUERrBOUWD 80 April C W van Berkrl te Utrecht 26 j eu A C M C G Kliverwgdeo 24 P de Cruijl 24 j co R tan Maaren 20 j GEHUWD 30 April N Both en H van den Bottik SO JAKIQE ran ABIE IJSSELSTEIN en MARIA ÜATHARINA PEETERS I Gouda 4 Mei 1886 ♦ Ondertrouwd CoEN W VAN BERKEL KN A C M C G KLAVERWIJDEN C treek Gouda 29 April 1886 S W WULFFBAAT en E DE HAAS Namens Kinderen Behuwden Kleinkinderen Gouda 4 Mei 1886 s aK kaa 5SEë5 fe 5555 aa fl nw t l Ondertrouwd II L W C G TAK DBB GARDEN ep Luitenant der Infanterie IP III M BOÜVIJ M m Getrouwd H L LUIJTBN Mijn ingenieur EN L GOEBEL Wed UoNCKIBK DE DoNCEKL Luik 1 Mei 1886 Heden overleed in den ouderdom van ruim tachtig jaar onze veel geliefde Vader en Behuwdvader de WelEerw 55eer Gel Heer CORNELIH BAKKER Evang Lath Predikant te rurmerend Namens Zusters en Broeders Jb BAKKER Cz Furmerend deu 29 April 1886 Eenige en algemeene kenniigeeing Wij ontvingen het treurig bericht dat onze beminde Broeder de Heer P KOPPENOL den 13en Maart jl in den ouderdom van ruim 40 jaren te Magelang Eil Java overleden is s Namens de Familie H koppenol Heden overleed te Arnhem onze innig geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw de Wed Mr P J EVEKINK BÜ8GBRS geb Stoi k Bkbket Mr A A VAN BERGEN IJZEN DOORN H VAN BERGEN IJZEN DOORN ËVEKINK BtlSOEBS P DB JONG C DE JONG EvEKINK BUSOBBS Arnhem 30 April Mede namens mgne Kinderen en Behuwdkinderen betuig ik m jnen barteljjken dank voor de vele blgken van belangstelling ondervonden bjj het overlgden van mgne geliefde Dochter WIBBINA JBLLA CLARA W F LAMORAAL WICHERS Velp 27 April 1886 OCTVANIGERI g de teuwe ZOJftERIUAIVTELS gekleurde PERCALS en SATINETS in gegaAndeerte Kcuduxhu kleuren 6 S = Het Depot der Rotterdamsche Stoombierbronwerij de POSTHOORN Zengestraat No 85 Gouda levert hunne bekende Gerste Princesse op heele en halve Flesschcn alsmede opvaten van 80 40 en 20 Liter tot Brouwerjjprgs HU Slijters genieten rabat J H BOODE AGENT GORDIJOTETELDOEKEIT en VITIIAGES SCHENK en ZOOiX Buitenlandsche BIERHANDEL J H BOODE ZEÜGSTKAAT 85 GOUDA DORDMUNDER BIER MüNCHENER BIER ERLANGER BIER PILSENER BIER per Flesch 22 et per i Flesch 11 et naar niten in kisten van i f i Plesschen Op PDST tot billgken prgs VAN Spaansch Koekoek biaawe Andulnsiers Padua s blauwe en zwarte met witte kuiven blauwe Langshen wit met witte kuiven goudlaken Hamburgers patrijsklear Broma Poutra Spaansch wit Krie Boerenkriel wit Cochin Chinaas Lichte Bramaas Honasn Eenden wit Kwaker eenden en zwarte fluweelen Eenden Te bevragen op het Hoenderpark bg J J VAN HOU WENINGEN GOÜDERAK Confieeur Cuiiinier Firma W N RAAIJMAAKERS Oosthaven 17 Gouda Heeft ZATERDAGS AVONDS steeds voorradig Versche BEBLIl ËR BOLLEIV WAAROM m gebruikt gij iiuuenl indscli fabrikaat Neemt Onderwaters Stijfsel en gij steunt ccne Nedcrl indsche I BERLINER TAARTJES WEENER TAARTJES OTHELLO S ROOMHOORNS enz Aangesneden M08C0VISCHE AMANDEL en PÜNSCH TAART Saiicij seHbroo ljes en wnrme Vleescbpatés tustrir en Nodcrlandschen iirbeidl en bg vooroitbestelling MAYONNAISE van KKMEPT Doze Stijfsel overtreft alle andere soorten In helderheid glans zuiverheid bg kleinel en grootere hoeveelheid verkrggbaar met of zonder borst op maat en in voortMid jTricot Goederen voor MANNEN VROUWEN en KINDEREN Markt A149 SCHENK Zoox en goedkoopte Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA wegens vertrek van den Eigenaar naar elders ten overstaan van Witte STEIKKM en Witte HANDSCHOËIVEN A VAN OS Az Kleiweg B 73 Notaris MOLENAAR te Waddimeveen op MAANDAG 10 MEI 1886 s morgens ten 11 ure in het Koffiehuis cdk Habmoiii aan de Markt van EENE immmm C A met goed onderhouden Winkeï en W oonhuis Eeni Depot van THEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten DIT IIBT MaOAZI K VA iW RAVENSWAAY ZONEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BBËEBAART LZ genummerd E 70 staande en gelegen op zeer gunstigen Winkelstand aan do vtestzgde van de Kleiweg binnen Gouda Kadastraal bekend in Sectie B numero 27 groot 80 Centiaren Grondlasten over 188ft ƒ 15 47 Het perceel waarin sedert aantal jaren de Broodbakkerij met Winkelnering is uitgeoefend heeft Waterleiding Onder de koop zgn begrepen de Bakkerg Inventaris en Winkelopstand Aanvaarding bg de betaling op 10 JUNI 1886 of zooveel vroeger als met den Verkooper kan worden overeengekomen Het perceel is te bezichtigen den 6 7 en 8 MEI a s van s morgens 9 tot s middags 4 uur Botermarkt te Qeuda Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris