Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1886

Lange Groenendaal I 14 IK de VLETTER Groenendaal I 14 1886 Woensdag 5 Mei j 9 3380 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad Door Gouda en Omstreken IN Qaren Band Sajetten en Mode Artikelen Bnime sorteering in HALFHEMDEN MANCHETTEN DASSEN PLOOISELS HANDSCHOENEN KINDEBKAPERS CORSEïTEN BOEZELAARS Knoopen en Garoeersels Hoeden Bloemen Linten Veeren enz Zuivere BORDEAUX WIJIVEN De Bodega Portuguesa te Breda van C L DR08SAERS heeft Tan 12 April Toor den VERKOOP zflner PAANSCHE en PORTÜGEESCHE S J2 WIJNEN te Gouda en in de Omstreken als Eenige Agenten aangesteld de HH g oe SLOTEMAKER en Co Genoemde Bodega Portuguesa uitsluitend handelende en Specialiteit in Spaan SO sche en Portageesche Wijnen levert die gebotteld en op fust in eiken prgs en naarS7P ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver o De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten van groot nui z n by de Heeren SLOTEMAKER en tat Co gratis verkrggbaar De flesschen dragen allen het etiquet en op de kurk en capsulen het stempel 12 van de Bodega Portuguesa te Breda Ti t X = B T B X S Houtliandelaar DüSSELDOEP D eiclistrasse 25 Groot assortiment in gesneden en droog EIKENHOUT prima kwaliteit voor alle werken n voor KUNST BOUW en MEUBELWERKERS en BEELDHOUWERS KLEIWEG E 96 BIEEBOTTELAEIJ LAGER BEIJEBSCH PILSENEB en GERSTE BIEB op Bengelflesscben VOLLENHOVEN STOUT Engelsch Stout en Ale van Bas Co en prima kwaliteit AZIJN Slijters genieten rabat Openbare Verkooping VAN TE MOORDRECHT De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 12 MEI 1886 des voormiddags ten 11 Qur op het perceel Weiland gelegen in den Zaidplaspolder aan den Hoofdmiddelweg onder de gemeente Moordredtt nabjg de brug over de Ringvaart by het dorp zgnde poldemommer 17 Sectie I in het openbaar om contant geld te verkoopen 10 Melkkoeien 2 Melkvaarzen 1 Droge Vaars en 2 Pinken Te bezichtigen 2 nreu voor den aan vang der Terkooping P Hooftman Ji Kleiweg E 100 VRÜCHTBOOMBN HEESTERS ROZEN CONIFEBBEN BLOEMEN BOUQÜETTEN KRANSEN VEBSIEBINGEN Terstond GEVRAAGD 2 BLEEEEBS UEM P G Adrea in persoon bg 4 T VAN DORT Bleekerg tam 1Jsel nabg Haattrecht W SchalekampJr Con lseur Cuisinier Firma W N RAAIJMAAKERS Oosthaven 17 Gouda Beveelt zich aan voor het leveren van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Huwelyks en andere Partflen Naamlooze Vennootschap De Goudsche Macliinefabriek te GOUDA Algemeenè Vergadering op 13 MEI 1886 des namiddags ten één uur ten kantore der Vennootschap Vest O 580 DE DIRECTEUR 2E NIEUWE CONFEGTION Concureerende Prezen en soiled werk op maai kan alles in den kortst mogelgken tyd geleverd worden D PUIJK Kaas Kaas Kaas Er wordt gevraagd tegen hoog loon iemand ter inkoop van verachilletide soorten Oouda Kaaa en met Sorteeren volkomen bekend onnoodig zich aan te melden welke niet vroeger in dusdanige betrekking is werkzaam geweest en van de beste getuigschriften voorzien Hierop reflecteereuden franco brieven onder letters B P T aan het Algemeen Advertentie bnrean van NIJGH van DITMAB RotUrdam Snelpersdmk van A Bbinkhan te Gouda Openbare Verkooping ten overstaan van den Notaris G CFOETUUNDEOOGLEEVEE op MAANDAG 3 MEI 1886 des morgens te 11 uren in het KofSehuis cHabhomie aan de Markt te Gouda van de navolgende onroerende goederen allen staande en liggende te Gouda als No 1 Een goed onderbonden ruim gebouwd WOON EN WINSELM waarin sedert onheugelyke jaren de scheepsblokmakerij is en nog wordt uitgeoefend aan de Westhaven wflk B No 158 met ERVEN en ruime WERF uitkomende aan het water van de Peperstraat met een vrje brug daarover te samen groot 2 Aren 59 Centiaren Te aanvaarden 1 Augustus 1886 Het Huis bevat VOORHUIS met KANTOOR 4 KAMERS KEUKEN KELDER en 3 ZOLDERS Nos 2 en 3 Twee ruime nevens elkander meteen groot perceel GROND daarachter aan de Peperstraat wfik K Nos 80 en 81 te samen groot 3 Aren 51 Centiaren Terstond te aanvaarden No 4 Een aangenaam gelegen WOONHUIS met BOVENHUIS en ERF aan de Houtmanseracht Wük MNos 243 en 243 No 5 Een goed onderhmden raim beklant Winkel en Woonhuis in de Keizerstraat op den hoek der Eomnnsteeg Wyk K No 127 Te aanvaarden 1 Juli 1886 Het Huis bevat behalve den Winkel 3 Kamers Zolders en Bergplaatsen voorti Pd lmis en open plaats en een uitgang in de Komgnsteeg No 6 Een HUIS en ERF in de Kmzerstraat Wp K No 209 No 7 en 8 Een HUIS WERKPLAATS en KBP in de Walesteeg Wflk F No 68 en ƒ No 9 Een HUIS en ERF in de Laxamisteeg Wflk O No 645 Nos 10 13 Vier HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren Wgk P Nos 335 tot 888 No 14 Een HUIS en ERF in de Boomgaardstraat Wgk RR No 19 No 15 Een HUIS STAL EBP en een groot petceel GROND te samen groot 2 aren 28 centiaren in de Hoeisteeg Wijk F Nos 89 en 90 en No 16 Een HÜI8 en ERF in een poort in den Vogelenzang Wgk M No 61 De perceelen zgn 3 werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag des moigens van O tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUI JN DROOGLBEVER voornoemd D de JONQ Naaierstraat No 24 beveelt zich aan voor INKOOP van geheeleen gedeelten van INBOEDELS KEÜKENGEREEDSCHAP MANS en VBOÜWEN KLEÊREN OUDHEDEN LOMPEN PAPIER COURANTEN BOEKEN IJZER KOPER LOOD ZINK PAARDENHAAR enz Er wordt TE HUUR gevraagd voor PIERRE GIJBELS een tegen 1 November voor zes maanden de huurprijs van ƒ 500 niet te boven gaande Adres onder No 1000 Bureau dezer Courant EAASSTELLIN Tij KOOP gevraagd met opgave van hoogte lengte en hoe vele planken alsmede een Kaasschrapper Adres met franco brieven onder letters B P S aan het Algemeen Advei tentie bnreaa van NIJGH VAN DITMAB RoUerdam BINNENLAND GOUDA 4 Mei 1886 De KiMTcreenjging KrimpcDerwurd heeft op bare giilereD gehoudeo f ergadering de aflreileDde leden der ProTiDciale Staieu de hh Hsentjeos Dekker Kugff eo Fortugn Droo leever opgieuw oandidaat geateld De verachiileude liberale kieirereeuigingen io ODi diitriot hebbeu lich daa rereeuigd lot aauberellog van oe aftredende hetreo Deier dagen erd alhier een fliuk bezochte vergadering gebonden ao de reap afdeeiingeu der Centrale aatiretotntionaire Kieaiereeuiging Naderland en Oranje Tot oandidateo werden met groote meerderheid geproclameerd de heeren J 1 Laaonder te Schooononn A Van Walaum Kt te Krimpen a d Uael en ala derde oandidaat de door de Kieaveraeniglng Bcchl voor Allen gealelde oandidaat de heer van Blaricum t Oodewater De Kica ereealgiug Becht voor Allen alkier beeft bealoten de eindidatrn der anii revolutionaireu over te nemen en ab derde eandidaat geateld den heer van Biaricam Noiaria te Oadeirater Reaoltaat an het ateroodenoek der Ooudaehe Waterleiding in April 1880 De couoeaaiaroarwaarde ia 16 Milligram Kaliumpermanganaai 6 April benoodigd 13 Miiligr KaliumperBangao 14 IS t ar 30 18 Door hal Xachuiaab Chemiaeh Bareaa der bh 8ebalk yk en Penaiok te Boiterdam ia het awr der Qondache Waterleiding gedoreode da maand April ranaena ondenocht Het rcaaltwit daarvan waa ala volgt April benoodigd 16 7 Miiligr Kaliampermaagan lï 18 4 17 16 4 I Zaterdag ia te Amaterdam aaoheelead in het Café KratnapoUky het maken van de Priae d aaa het kelelbnia de beambienwooing en rerdere tot hel pompitalion iKhoorende werken een en ander ten dianite der Delfacbe Duiuwaterleidiug Ingekomen 14 biljetten Uiqate icaohryrer wa de heer H J Nederhorst t Oouda voor de aom fan 116 800 Zondagmorgeu ie io de Kleikade alhier het lifk opgahaald van P M Oa letterkunde beeft opitieD een groot verliee geleden Coenraad Bnaken Hoet ia Zaterdag te Parüa orarleden Het voorjaar van 1886 tal lang in valer droeve herinnering blqven leven eerat tag het onte beroemde romanachrgfiter Mevr Boaboom Toiaaaint aierven en nu onte groote oritiona Boeken Hoet irerd den 28aten Deaember 18S6 in a Hage geboren betocht het gymnaaium en werd io 1844 tlndent te Leiden aar bg tiob op de letteren en godgeleerdheid toelegde Na igo oandidaalaexamen vertoefde bg eenigen tgd te Laaaanne eo Genere om tiob voor den Waalaobeu kanaalatgl te vormen In 1861 weid hg voorganger dar Waalache gemeente ta Haarlem maar nam elf jaren later lijn onttlag omdat hg voor l meerendeel tgoer gemeente te modern waa Io 1866 werd h j redacteur van de Haarlemteie Cmremt en in die dagen wat er geen beter conrant in Nederland In 1868 veraobenen tgoe Lit erarisobc Phaniaiién die door menigeen ala onbillijk werden gebrandmerkt door er velen echter terecht bewonderd werden Zgn roman Lidewyde deed een atotm van verontwaardiging opgiun terwijl tgne bundel Novellen tol I beate behoort wat wg op dat gebied betitten Korten tgd waa Bnaken Hoet rrdaoteur van de Javabode en werd van liberaal contervatief Later richtte bg een eigen blad op en achreaf daarin vrie oortreffeljike letterkundige en geachiedkandige artikelen Op godgeleerd gabied gaf hij tgne Brieven over den Bgbel een bnndel preekeu Slicbtelgke ieoinnr en Polemiaohe Fragmenten Zgne boofdwetken echter die waarmede hg eicb lelf tea onvergankelijk mouament geaticht haefti een eereiail die t nagetlacht ateeda tal berionerea aan de bem onthoadan eer ign t Land van Btbeaa en Het Land van Rembrandt De Pargaobe oorreapondeoi van de Nieuiee Roti Ct deelt bel volgende mede awigaande zijne laataie aren Hg had ala naar gewoeatf ijveriic gewerkt aan lijne letterkundige atadiin ie bij Zaïerdaga opnieuw placht op te vatten nadat bij dea Vrgdaga tgn wrkelgkach politiek overtiabt had afgezonden voor tiju Indiaoh blad Uy mi een artikel onderbanden over von Seheffell iraalaau hij met groote ingenomeobeid bad gewerkt eo dat in den Gidt vertcbgneu ton Ta vyf ure had mevroi Huet gelgk gewoonlijk aan haren echtgenoot in a jtt itudeerverlrek thee gebracht Daarna had hg te teren ure mei tgne vrouw en toon teer ataakelijk gegeten en ala gewoonlijk hadden i aan tafel geaproken over getobiedknudige onderwerpen die tnwchen vader en toon ilaeda mei toovael waimte werden bepleit Het geaprek bad ditmaal geloopan over een der laatate artikeleti van Paul de Saint Viotor betreffende de nichten van Mazarin Ala die bgtonderheid hiar VBrdl vermeld dan ia hel om aan te Keven wat degelgke toon er ateeda heeraobte in Hnei a faatiliekriug eo hoezeer hg tol bet laatate oogeoblik tgos levtnt een helder hooid gehad beefL Het geaprek danrda tot bgat negen nie waarna d bear Hnet werklwlig en pgewekt alt altijd terogkearde naar ayiie kaner om er eeue aigarette op te tteken en lüae bsdiMi Alb i nw ter baad te nemen Dat wta de laaiale levenaaitfDg dit vu ham waargenomen ia Toen mevrouw Uaet korten tijd daarna tijnc kamer binnentrad vond tg baren echtgenoot tittenda voor tgne werkiafal met het hoofd in alapende houding gebogen over de rechter leuning van tgn atoel en plotaeling aloud tg voor de yaalijke werkeiykbeid het leven waa gevloden Mnet waa dood I Hen moet den getelligen ionigen haitkting van Huet van nabij gekend hebben om te begrgpen welke onltetling moeder en toon aangreep b j dit onverwachte acbouwipel De heer en mevroMw Huet en hun toon leefden onaftebeidelgk bijeen Hoe onaffaaokelijk Huet ook geweeti tg in tijne Irtterknndige beoordeelingeo iu tijn dagelgktchen omgang waa bij de welwillendheid de goedhartigheid lelve De tijd dien hij niet beatsedde aan den arbeid wijdde bg aan zijn huiagetin en aan het bedenken hoe hg bel leven van tgne vrouw tSu veraangenamen Te vorigen jare verbcied van de nabgbeid van bel Luxembourg naar een veel fraaiere woning op bet plein der Invalieden bad de heer Haet de kamen aldaar teer comforlabel doen inrichien en de fraaie pronk kamer wat oog ternauwernood ontaloten voor de vrienden die de nieuwe woning kwamen tien Uelaaa Vn jour de tüe ün jour de deuil La vie eit faite B m di d oeil Huet bad io de laatate dagen herhaaldelijk getegd dal hy verlangend waa te leten wat de heer Quack in de Oidt ton teggen over wglen mevrouw BoiböomTonaaainl met wie bij lange jaren in trouwe vriendtchap bad verkeerd De Oidt van 1 Mei bracht dat artikel helaaa I juial ren morgen na Hhet i dood Ik heb mevrouw Huet en haar toon tranen tien achreien bij hel leten van hel hartelgke en ware woord dat de heer Quack in dat artikel ecbrijft over de verhonding tuttchen Hoet eu mevrouw Boaboom Nog onlange had Huet een vrienichappelgk icbrijven gekregen van den heer A Pierson te Amsterdam waarin deie bem roontelde eene blgreude brieiwiateliog te beginnen Ook te Parija had Hoet trouwe vrienden Ug waa niet een van die menachen die de atroomcn der groote wereld naloopen In weerwil dat hij nooit ia het Franecb getobreven beeft tgn ar een aanlai menacheB te Parijs die lijoe verdienaten teer goed kennen en meermalen werd hem de verdiende naam gegeven van Ie Sainle Beme de la HoUmde Haar Unel had eau diepen afkeer van al wat tweemde naar kwakaalverij of uiterlijk vertdon en daarom beeft hij nooit een ttap gedaan om tick vooruit te dringen in geielachappen waarin menachen van veel minder kennis en veel minder talent dan by de eerste plaats innemen Huet wat een harttiochtelijk vriend van Frankrgk en van de lellerknoda van dit land Men kon hem geen grooter genoegen doen dan door hem paa uitg komen boeken te beéorgen van Franscheschrgvers van naam en altijd verlustigde hij zich als hg venam dat het Frankrgk op eenigerlei wgte wèlgini Nog korie dagen voor tgn dood aan Huet een betoek brengende drukte hg mg met warmte dat gevoel nil naar aanleiding der wereldtentoonateiling in 1889 Hg wta vooral in de iutimileit meer dan in een talrijk getelscbap een zeer geeatig prater die met teer vernuftige argumenten tijne meening wiet Ie verdedigen AJa men in tijne atudeercel eenmaal toegelaten wta bracht men vele goede oogeoblikken bij hem door die thana helaaa voorgoed verdwenen tgn Spanje ia het land der vormen bij uitnemendheid van de geboorte tol aan hel graf is de mensch in dit touoig Bgk óf voorwerp van allerlei liefigkheden 61 h ia verplicht tegenover anderen zija galanterie ten toon te apreiden Vooral bij de bevalling eeoer Spaanaohe vronw komt heel wat omalag te pas Haar ala die vrouw van Koninklgken bloede is dan kent het vertoon waarmee de gebeurtenia gepaard gaat geen greatan Om tlechlB een en ander Ie noemen Nn de Koaiuginregentea in de volgende maand baar bevalling te geiaoet tiet heeft zg lelf aan al de itntbiaaah fen ta biaacboppen dea rgka en er i n er velen f kennh daarvta gegeven et de ailnoodiging om de Voorzienigheid te danken dat Zg haar huwelg k alvorena het door den dood te verbreken getegend heeft tot heil des lands en met venoek levens om proceaaiea te doen houden waarbg den Hemel tal worden gebeden aan de Koningin een gelukkig kraambed te bereiden De deken van de geneetknndige faculteit heeft het tijdstip voor deze kennisgeving aan de oppermajordomo der Koningin meegedeeld De Koningin heeft verder nog tal van peraoonlijke beschikkingen Ie nemen en zij moet alle stukken daarop betrekking hebbende zelf schrijven Inmiddels nadert dan ongemerkt het gewichtig oogenblik Zoodra tich kenteekenen van die nadering openbaren begint hel vertoon eent goed In allerijl worden dan naar het paleia geroepen de president van den Baad van Miniatera al de overige Ministers de cheit van hel civiele en militaire Huis der Koningin de leden van bef oorpa diplomatique depntatién van de Conea de gedelegeerden van Aalarië twee grandee van Spanje als vertegenwoordigen van den adel de kapileina generaal de riddera van bet Guldea Vlies een oommissie van ridders der orden van Ktrel 111 van Isabella la Catholica eo van St Jan van Jerutalem van Santiago Aleaotara Calatrava eo Monies de lactate allen militaire orden verder de preaident van den Baad van State van bet Hooggerecbtahof van de Bekenkamer van de militaire en mariife raden en van het gerecht de la Bota de aartabiaschop van Toledo ds oudgetanlen van Spanje in den vreemde de presidenten der opper jnnta s van oorlog die van den algemeenen raad van Madrid met den maire den prefect den hertog van Vivona en den graaf van Niquera eindelijk da geeateiykheid van de kathedraal de directeuren van wapening en de vertegeowoor digere van den adel van Caatili £ Waar men op een oogenblik van spanning als dat hetwelk voor de naaste omgeving der Koningin dan aanbreekt met al die heeren blgfl F Zjj moeten nola bene tot t Ijjdstip der bevalling in bet ver trek naast de kraamkamer bgeenblijven I SSoodra he kind gebd ren is wordt het op een kuisen gelegd en op een tilveien blad eerst aan bet corps diplomatique dan aan al de overige heeren I vertoond Dit geschiedt door de Csmarera mayor I hertogin de Medina de la Torre bijgestaan door I den beer Sagasta