Goudsche Courant, vrijdag 7 mei 1886

OVERLEDEN 1 Mti H J M Nmw 18 j 10 m C TM itr kleyo 1 j 4 m A Zwaocobarg 8 j N Boer 1 j U m C Vlot 2 j 6 m G J Engeltoigt i A Vermanlen 1 m C J na de Pevoordt i m t r Moleeur 43 j E de Jong 8 j 5 m H de Koning 8 m I j Philip 47 j 3 A Verkleü 4 m De ondergeteekende verklaart bg deze dat hetgeen hg ten nadeele van W van der HJEIJ en diens Echtgenoote op de Bogen heeft gezegd lauUr is en dat zulks geschied is in dnft waarom hg bg deze zgne woorden intrekt 8 BROEKHUIZEN Gouda 4 Mei 1886 1886 N 3387 Vrijdag 7 Mei GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gotida en Omstreken ADVERTENTIËN iaV JAKIGE I eene Noodhulp Keukenmeid Adres bg de Boekhandelaren A KOK COMP te Gouda DE NIEUWSTE SOORTEN Parasols En tout cas voorhanden bg J H 8CHAIIDT Dubbele Buurt bg de Haven B No 4 Te Koop gevraagd Eene gebruikte doch in goede staat zgnde Ronde TURFTON Franco brieven met opgaaf van prgs worden ingewacht onder No 1304 bg den Uitgever dezer Courant VERKOOPING van den voorraad Wijn van den Heer A DAM gewezen Kastelein in de Sociëteit 0ns Genoegbn op DONDERDAG 6 NEl 1886 avonds 8 ure in gemelde Sociëteit Zaal VKUNSTMIN De voornaamste merken zgn CHAMBERTIN CANTEMERLE MARQUIS DE BRI S POMMIES diverse soorten RIJNWIJN o a BOCHHEIMER en CHAMPAGNE Nader onderricht bg Notarissen MONTIJN en MOLENAAR M GESZ von INDULF7 en Co HAMBURG Weener Puddingpoeder per doosje 16 cent Weener Bakpoeder drooge gisting per pakje 6 cent Weener Bakmeel per pond 21 cent Vanillin Suiker per pakje 16 cent Zgn aan te bevelen voor spoedige en goedkoope toebereidin van alle gebakken Verkrggbaar bg de Heeren T CREBA S en P SAUERBIER Er wordt zoo spoedig mogelgk gevraagd een SLAQERSJOlTaEir met het vak bekend Adres aan bet Bureau dezer Courant GEVRAAGD eene bekwame WOLLENNAAISTER voor 1 2 dagen in de week eu een DAGMEISJE liefst boven de zestien jaar om dadelgk in dienst te treden Adres tranco brieven onder No 1302 aan het Bureau dezer Courant Terstond gevraagd eene zindelgke DIENSTBODE als Noodhulp of voor vast P ÖJ Adi s Mevr KNAAP Peperstraat Witte STRIKKEN en Witte HAi DSCHOE Ë N A VAN OS Az Kleiweg E 73a Snelpersdruk van A Bblieuan te Gouda JOHANNES van BERKEL en JACOBA CATHARINA va XANTEN Gouda 5 Mei 188 3 Bevallen van een Zoon M S C DB La HAIJE geb Kagib Gouda 3 Mei 1886 ♦ ♦ Geboren FRBDERIK CORNELIS Zoon van J A F VAN DER MEER VAN KUFFELER P Cz en A M D VAN HOUWBNINGE Moordrecht 2 Mei 1886 Heden overleed in den onderdom van ruim tachtig jaar ouze veel geliefde Vader en Behuwdvader de WelEerw Zeer Gel Heer CORNELIS BAKKER Evang Lnth Predikant te Purmerend Namens Zusters en Broeders Jt BAKKER Cz Purmerend den 29 April 1886 Eenige en algemeene kennisgeving Bedeu overleed tot mgne diepe droefheid mgn eenigst geliefd dochtertje HENRIETTE JOHANNA MARIA in den jeugdigen leeitgd v n bgna 14 jaar H J NOÜW Gouda 1 Mei 1886 Heden overleed plotseling na een kortstondig Igden mgne geliefde Echtgenoote K MOERMAN Namens hare Echtgenoot J BIK Kinderen en Behnwdkinderen Gouda 4 Mei 1886 ♦ Heden ontvingen wg het treurige bericht dat onze ondste Zoon en Broeder CORNELIS KROMHOUr Opzichter bö den Waterstaat in N I den 27 Maart jl te KraktaAn Java is overleden Dit aller naam W KROMHOUT Sr Gouda 3 Mei 1886 Verzoeke van rouwvisites verschoond te blijven Voor de vele blgken van deelneming bg het overladen onzer geliefde Zuster en Behnwdznster ontvangen betuigen wg onzen hartelgken dank B J LOTSIJ Lamoraal Wichbrs W LOTSIJ Gouda 1 Mei 86 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgn innig geliefde Echtgenoote betnig Ik ook namens de familie mgn hartelgken dank J C DB BRÜIJN Boskoop 4 Mei 1886 Dagelgksch versch te verkrggen Nieuwe Italiaansche Aardappelei 15 Cent per Pond ASPERGES SLEEP KOMKOMMERS BLOEMKOOL JONGE WORTELEN BLA V WE KA8DR UIVEJf Jan GEaRETSEN Te verkrijgen ALBASTIEBTE voor PLAFONDS CORRIDORS GANGMUREN enz Gebruiksaanwijzing wordt gratis verleend Alsmede zeer goede taaie SXOPVÈBF in vaatjes van 25 50 K G tegen concnrreerende prgzen bg W van SOEST Lange Tiendeweg D 33 te Gouda en te Bodegraven een Depöthouder voor Houten Landbonw gereedschappeu nl JUKKEN SCHOPPEN HOOIHARKEN en dergelgke Artikelen Adres franco brieven onder No 1303 aas het Bureau dezer Courant ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Ciieni fabriek van He vonGimborn te Emmerik a d Rj ii en Hierenberg Gelderland ir üligfrane Stifte NERVEN CRYSTAL Blerk Adelaar Prgs tT étui 60 ceula V rkr jgbii r bij J C ZELDENaiJK Gouda Groote Geldlottery 1500 000 m bedniAfft In het ffelokklffat geval de hoogste H ptyi der door tfe atut g eiraxrborgde Hsni H liBryar flAXatttn Dexelre berct 400 000 H loten waarrim 50 000 Achtere a rolÉent H io 7 fcluaen mit pryxen fifetrokkeo woraon H daaronder berlnden tiob boofdcakelyk 300000 200000 h 100000 80000 m 00000 70000 m 00000 60000 H enx ens ens H De hoofdprrs der eerate klai bedraafti 1 H Ji 90 000 en rerhooi cich fn de 2 op H B 60 000 In de 3o 70 000 4 SO OOO 6 j H Boo 000 6 100 000 en In de 7 in bef H HKClukhljTst geval 000 000 U w 800 000 H 1 aH 0 00O enz enz M Voor de piystrehklng der 1 klas fco t HH Mhaaloriglnetflol 3 60 of H half original lof 1 76 I vlarde orlgln llol 0 00 Tegen iQiendlngrun hetbodraKin munt 1 billets postzasels of postwKsel j H rerktyrteeo leder dadelylc het rerlangde H lol met A Toeging ran het amtalyke ver B lotlDgsplAQ Erenioo wordt na de trekklog J H de amtelyke trekfcJngalyflt toogezooden HW rersoefcenonsdebeete IIngenspoedl9 H en direot toeteienden In elk geral eehter H voor den M 10 Mei 1886 Valentin êa Oo H I BANSIEBS H Se verkiezing voor de Frov Staten n den regel hebben de rerkiezingen voor de Sttten ten onzent met groote kalmte plaats Er wordt gewoonlgk geen andere strgd getoerd dan OTer de vraag welke der voorgedragen personen het best de provinciale belangen tal behartigen hoogstens is er een wedgver tdsscben de verschillende deelen van het district welke hoek het voordeel hebben zat een igner bewoners ai te vaardigen die meer mrfiddellgk met de locale belangen bekendis Bn dat is licht verklaarbaar De Provinciale Staten vormen een college dat nagenoeg geheel buiten de politiek staat en aan hetwelk de zorg voor het gewestelgk bestuur is 0 gedrsgën de zaken die er behandeld worden betreffen landbouw en scheepvaart wegen en dpken waterkeering en waterloozing en dergelgke waarvoor practische Jtennen noodig zgq die door grondige bekendBod met deze belangrgke zaken tengevolge van voortdurende aanraking en verkeer met d landbouwende en qgvere bevolking van het district daarvan de aangewezen vertegenwoordigers kunnen geacht worden Slechts iu één opzicht spelen ze een politieke rol als er namelgk leden voor de Eerste Kamer gekozen moeten worden daar I voor zgn ze de bg de grondwet aangewezen kiezers Tot dus ver is ons publiek zoo ver standig geweest Toomamelbk bet oog gevestigd te houden op de hoofdzau de provinciale belangen en offerde niet al zgn stoffelöke JkehagBn op om llaen in de Staten te zien bet kiescollege voor ons boogerhais Dit schgnt anders te zullen worden In het hoofdkwartier der antirevolutionairen en katholieken is besloten dat enkel op de politieke kleur zal worden gelet en dat daarom alle liberale leden der Btaten zonder genade moeten worden afgemaakt Sen paar aanhalingen mogen het bewgzen £ en antirevolutionair blad uit het Noorden schreef Niet ernstig genoeg kan er op worden aangedrongen dat onze kiezers toch eindelgk het onzinnige eens gaan inzien van de tot dusver Volgde gedragslgn om zich het vuur nit de aluffen te loopen voor de Tweede Kamer maar als het op de verkiezing voor de staten gaat te denken dat kan mg niet schelen c I t is aan den steven van een schip bouwen terwgl men het aan den achterkant rustig door anderen laat afbreken Dat is aldoor een vuur aanleggen terwgl ge stil toelaat dat een ander er gedarig water op et om het te blnsschen tlioa doen verstandige lit en Diet De Katholieke ïgd had reeds vroeger gezegd f Men late zich niet binden door consideratiên van persoonlgken aard Ër valt geen kwestie Tan iemand een voor ons zelf onschadelgk pleizier te do i door de verkiezing van éen enkel liberaal lid der provinciale staten halen wg ons den strop om den hals Daarom dient van alle leden die moeten aftreden van alle candidaten die worden voorgesteld door het beantwoorden van de eene of andere korte n heldere formule te big ken boe zg op stuk van onderwgs vooral denken in welken geest verwachten kunnen dat zg znllen stemmen Willen wg den strgd winnen dan moeten wg geen kwartier geven Het zwaard dat wg Toeren moet een zwaard zgn zonder genade Mea ziet dus waar het op staat l ien vereende aanval der verbonden kerkelgke partgen op de Eerste Kamer en daarvoor zonden de beste leden der staten als offer moeten vallen De Standaard die anders zoo hooghartig alle bondgenootschap met de katholieken afwgst als in strgd met zgn beginsel z thans in zgn nnmmer van 12 Ap ü Over candidaten voor de prov staten dient men het eerst in eigen boezem en voorts in overleg met alle andere partgen die de liberalisten willen uitwerpen het eens te worden Liefst zagen we onze kiezers bg de statenverkiezing optreden met één enkele Igst in elk distriet mits in gemeen overleg door gemachtigden van alle partgeo except de liberale opgemaakt Deze raad schgnt thans ook in ons district gevolgd te zgn Althans de antirevolutionairen hebben twee candidaten gesteld de heeren Lasonder en van Walsnm en daarbg gevoegd den katholieken candidaat die door Recht voor allen is geproclameerd als contrabeleefdheid zgn de beide eerstgenoemden thans ook door de kathtdieken aanvaard zoodat de beide fractiên der recbterzgde hier zooals overal elders onder ééne vlag ten strgde trekken Wg behoeven niet te zeggen dat deze gebeurtenis voor onze geestverwanten een spoorslag moet zgn tot grootengverea buitengewone krachtsinspanning Tot das ver is onzerzijds m het openbaar niet veel gebleken van belangstolling in den reeds zoo spoedigaanbrekenden verkiezingsstrgd Doch wg vertrouwen dat de kiesvereenigiiigen niet znllen nalaten de lanwen wakker te maken en overal de kiezers in te lichten omtrent de groote belangen die hier op het spel staan Wg hebben bet geluk dat a Ie aftredende leden cmnienw tot candidaat gesteld zgn door alle kiesvereenigingen van onze richting zoodat er voor stemversnippering geen vrees behoeft te bestaan en alles afhangt van de goede opkomst onzer geestverwanten Daaraan t twgfelen ware beleedigend voor onze kiezers als wg letten op de personen die bg deze verkiezing betrokken zgn Het zgn oude bekenden aan wie wjj weten wat wg hebben en voor wie geen Inidklinkende aanbevelingen noodig zgn Gedurende vele jaren hebben zg op waardige wgze en met gver onze provinciale belangen behartigd zoodat het reeds een plicht der erkentelgkheid zon zgn hen te herkiezen nu ze zich weder beschikbaar stellen De heer Haentjens Dekker is lid der Staten edurende 18 jaar de heer Kngff 12 jaar en de heer Droogleever 9 jaar Over de wgze waarop zg hnn mandaat vervulden is maar ééne stem Met de belangen van het district zgn zg vertrouwd door hnn werkkring en daarenboven door eene jarenlange deelneming aan de behandeling van de zaken der provincie Aan niemand dus zouden wg beter het lidmaatschap der Staten kunnen opdragen dan aan de aftredende beereu H W Haentjens Dekker A Knijff Hzn en Mr J Forluijn Droogleever Laten wg Gonwenaars vooral niet vergeten dat het van veel gewicht is een onzer meest geachte medeburgers in de provincial vertegenwoording te behouden Bg de behandeling van zaken betreffende scheepvaart waterschappen en landbonw is het belang der stad ten nauwste betrokken Laten wg dus als één man ter stembus opkomen Gouda telt 601 kiezers op de 2550 het beschikt dus over ongeveer een vierde der stemmen en legt een groot gewicht in de schaal BINNENLAND GOUDA 6 Mei 1886 Het Weekblad ie HoUmnkr iene bericht omtreot 4e tandidatami voor de ProtiueUie States wg in om vorig nr overoaiuii wa omtrent de candidaUn van de B K kiesvenenigiog alkier blqkfaaar niet goed ingelicht De Ttjd deelt nl mede dat de B K kieavereeniging Beeit mor ailtn te Goida Dinsdag jl met eenparige atemmen tot candidates beeft geateld de hh J J I aisottda B te Sehoonhoien A van Wataara Km A B te ICriiBpen a d Uael en Jt C J van der Wegden Katb te Nieii koop Op de ju der hoogtt aangetlageBeo in ZaidHolland komen dit jaar o a voor de hh O J Steent Zgaen Ie Gonda T P Vinlj te Leiden 6 A ran Hoaireninge Om Ie Moordrecht K van der Torini Kin en J vu der Breggen Au te Waddinxreen Naar iet Orfasm mededeelt heeft het boofdbettnnr van den Bond voor aig kiea en stemrecht beilaten geen verder gevolg te geven aan het eertt genomen betlnit om eeue adretbeeteging aan den Koning iu het leven u roepen Dit moet voornamelijk gegrond xgn op de omstandigheid dat lo eene gecombineerde vergadering van de hoofdbeetunrdera van den Bond het alg ned aerkl Verbond en de eoo den Bond geen tamenwerking mogelgk bleek es o a de laatatgenoemde Bood tijne medeverking aan eene dergelijke beweging niet tchonk Staten CtooeraaL Eiutz Kamsk Zitting van 5 Hel 1886 In de $ tittiqg ia bealotan de bertadilaging over de oonvenieaet te does plaala hebben op Vrijdag a t te il uren De Voonitter gaf daarop hat woord aan d a Mioiiter an binnenlandaohe saien De heer Heemskerk Minisier van binnenl taken teide bet volgende Hgnheer de voorzitter Ik heb de eer aan de Kamer mede ttdeelen dat mgne ambtgenooten en ik op fereerend verlangen van Z M den Koning hun venoek om eervol onlalag nit hunne betrekking hebben ingetrokken Dit il met geschied daa nadat het Z M den Koning behaaifd heeft de vorming van een nieaw Miniitcrie op te dragen aan een teer geacht en invloedrijk liii van de rechtertgde der Tweede Kamer welke opdracht door detea is afgeweten Het Hinisterie blijft tieh tot taak ttellen de ondernomen hertiening van de Grondwet too mogelgk tot itand Ie brengen Te Botlerdam ia gearreateerd een klerk aan de rechtbank aldaar verdacht van valtchheid in geicbrifte en van diefital ten nadeele van den griffier tot een bedrag van f 4600 Met jongemeuicfa 23 jaar ood lou vroeger in het beiit van een aautienIgk vermogen geweest tgn en de bedoelde vervalachingeu sedert gamimen tgd gepleegd hebben Het boofdbestnor van het Nnt veatigt de aan dachi op de noodiakelgkheid om den leeslait in de minder ontwikkelde krinReo des volkt aan te wakkeren vooral in den leef tgd van IS tot 18 jaren Na is hel hoofdbestnur er van doordrongen dat bovenal voor dien leeftgd de keute vau boeken ongewone omtichligheid eiseht Het acht daarvoor de bettnardera der meeste volktbibliolheken evenmin bij nitatek berekend als lichzelf Vandaar dat bet de hnlp heeft ingeroepen van eenige deskundigen ten einde met huu voorliobting eeu modcl citalogni Csien ie stellen die too spoedig mogelgk aan alle depar menten tal gctondeu worden De bibliotheken alt meest op de behoeften lau volwassenen berekend tgn i t de ichoolhibliotheken voor kinderen knunen dan ai irarden met het oog op de b hoeften der knapen ea mvjjet van 12 18 jaar Een fabrikant van eo wee handelaren in minerale waterso wonende te B K rdam waren Dinsdag voor