Goudsche Courant, zondag 9 mei 1886

D Toonitter raagt of iemand der Men nog oandidaUD wcnaohl roer te alellen Geen andere namen orden echter genoemd met algemeene alemmen werd nu de beer Van der Weqdeu oandidaat geateld de twee door de anti rerolutioDaire kieafereeniging geatelde candidaten worden o Tergenomeo xoodat de oandidatenlljat Ihaoa beataat nit de heereu J J Ijaaoader Ie SohoonhoKD A tan Walaam Ki te Krimpen a d IJael en M C J fan der Weijden te Nieavkoop De Toortitter van SteU mmr Altn neemt thana bet woord In bartelyke oorden dankt hg den heer Babiman voor lyne tegenwoordigheid en roor debeiielenda taal door ZJBQ gesproken en boudt tich ten aeersle aanberolen ja doet telfa eeu beroep op de weUriltendheid ran mr Babimann opdat deie nog menigmaal een opwekkend oord tal komeu aprekeo Verder tegt üe rooriitter dank foor de Iroawe opkomit der leden hg spoor ben aan den nu betoonden gier te behouden en andere Katholieken op te wekken lid Tan Recht mor allen te worden De heer Balhmaon wensohl nog een raad te geren aan bet Bcatunr Vooral op den roorarond ran kinbetrorming acht bg het wensohelgk dat ook dexe ereeniging eeue reorganisaiie onderga Men moet te Oouda eene oentrale kiearereeuiging vormen dan orden met alle omliggende plaatsen oonnecliëu aangeknoopt die het rioden ran oandidaten gemakkelgk maken en waardoor ongelwgfeld de moed wordt opge ekt Nadat een der leden nog den ensob heeft uitgtdrakt dat de heer Bahimaun dik gla lijne opwekkende taal in SkU voor Alle aal laten hooren sluit de rooriitter de beer W C ran Dillen de Tcrgadering Heden morgen erd op de Markt eene kleine jongen orerreden Xaar men rerneemt moet tgu toestand nogal berredigend eiju De beer M Spruijt rerleeude geneeskundige hulp De gemeenteraad ran Berg Ambaoht heeft roor loorerre bedoelde Ign door die gemeente ton loepen een vim beschikking genomen op bet bekende adrea ran den heer K 8 W Gieben te s Hage betreffende een concessie toor een atoomtram GoudaSoboonboren Staten GeaenuÜ £ ibste K heb Zitting ran 7 Mei 1886 In den aanrang dezer fitting bad een politiek debat plaats gaar aanleiding der mededeeling Woensdag door dè Segeering gedaan Da beer Elout ran Soeterwoude rood den inbond daarran kort en luchtig eo wenschte meer licht Tooral orer de eigeriog der opdracht door n lid der Becbtertgde De Minister ran Binnenlandaobe Zaken verdedigde de mededeeling Zg beraite de hoofdpunten ran den loop der Crisis Hg ees er op dat in tgden ran crisis de kroon telfstandig kabinelsrormipg opdraagt en de Eegeering daarroor niet rerantwoordelgk is doch enkel roor baar aanblgren In de andere Kamer waar bet lid der reobterzijde zitting beeft kon diens bonding besproken orden De heer Van Nsameu meende dat zoolang niet raststoud dal bet coufiict tusaohen de fiegeerfng en de Tweede Kamer niet was opgelost deze re eering demissionair bleef en jtus de coarersiewet opnieuw moest worden uitgesteld De heer Franse Van de Putte rroeg pertinent oi aan de reoblarzgde a fair trial was gegeven De Minister hield rol daarroor niet reraulwoordelgk te zgn maar el te weten dat de reden der weigering niet ran persooulgken aard was De beer Van de Putte constateerde dal deze inliobtiïgen den Irenrigen indruk rersterkten Na dit debat k ag de Conrersievet aandeordi De heer ran Naamen stelde roor dit onl er alsnog uit te stellen Na eenige discussie trok de heer Viiu Naamen zgn voorstel om oe behandeling der Conrereie et nil te alellen in Bg het debai orer de Conversiewet opperden de hh lie Sitter Van S iuderen Visser ran Hazerswouda en Van Tienhoren rerschillende be Icnkingen tegen deze Conversie als onroordeelig voor den Staat en zeer kostbaar Oe keer Scbimmelpennicek v d Oye en de Minister van financiën verdedigden het ont erp als voordeelig voor den Slaat eu eten er op dat de provisie vodr de bankiers niet te hoog was in verhouding tot de risico Heden roortietting Uit Amsterdam meldt men ran gisteren Ingerolge sommatie namens den kerkeraad aan de bele eraara van de Nieuwe kerk om de kosterii roor de gewone bijeenkamsten Ie onttlniteD vervoegde de predikanten Van der Dussen en Westhoff mel een daar aarder zioh heden aan de km terg waar ig len antvoord ontvingen dal niemand erd toegelaten Onder honderden nieuwgierigen bewaarde de commissaris van politie Siork de crde doch hel rgtuig waarin genoemde predikanten wacht sn erd bg het vertrek honend achterna geschreeuwd De zaak zal nu in rechten vervolgd worden Van geachte igde wordt aan de N S Ct bet volgende bericht ontleend aan eene particuliere correspondentie nit A eb medegedeeld De XXVI Moekims hebben het besluit genimen om de oorlogspartg uit hun gebied te eren jpe Vil Moekina Toekoe Baid de IX Moekima eo de IV Moekims hebben zich verbonden hetzelfde te doen De bevolking buiten de linie is financieel lóó achteruitgegaan dat tg tpt meer voor den heiligen oorlog kan offeren de aanhang van Teugkoe di Tiroe wordt daardoor hoe langer hoe minder rau bet oogenblik dat hg niet meer voldoende met geld over de brug komt heeft bg minder aanhangers Hel is tegenwoordig mooi als de vgand 2U a 30 man bg elkander brengt Niet onmogelgk echter dat het vuur nu en dan nog eena at opflikkert maar de zoogenaamde vgandelgke maoht heeft weinig beteekenit meer Het is bekend dat in groentetuinen de pas doorkomende peul en doperwten een rerleidelgk aas roor de vogels zgn die hel jeugdig door den grond komend pinalje voor een vorm of zoo iels aan zien maar met dat al gansohe bedden qlnnderen Om dal nu te rerhinderen verapille men zgn niet meer met vlagje of andere verschrikkers aut de vogels kiezen ze uit spot waarscbgnlgk voor zitplaataen ejj kunnen dan nog meer op hun gemak de plantjes uitzoeken maar liever ga meu te werk tegen dal de rrncht zich boreu den grond begint te rerloooen en legge eenrondig een lap linnen of doek of mat ran genoagiame lengte of bebangdoek op het bed rast te leggen met hier en daar een steen Is het bedeksel niet al te dicht dan groeit de jonge plant er onder goed door en heeft zg eenmaal bet bed in een of twee rgeu orerdekt en is zg terens s erk en groot genoeg geworden dat de rogels ze niet meer roor vormen aanzien dan neme men de bedekking eg en men heeft zgn peulen en doppers gered In de Mei aflevering ran de l ragtH de Tyd wordt door mr A Kerdgk de aandacht gerestigd op de Amerikaansche LaborBureau t De sobrgrer eindigt zgn artikel m i bet uitspreken ran dezen weiisch dal de behoefte niet langer ourerruld bigre welke ten onzeAt bestaat aan een blijrende waarneming ran rersdhgnselen in het leren der ngrerheid en hel byeengaren ran gegerens omtrent de nooden en behoeften der werklieden Met aandrang ondersteunt bet HandeUtlad dien wenscb Onlaoga werd door de Ziierale unie uitgegeren eene Inleiding tot de behandeling ran eenige vraagstukken van sociale weigering t Is een belaugrgk adries al ware t alleen maar omdat er uit blgkt dat ter roorziening in de leemten onzer sociale weigering het niet noodig is op rerolulionnaire gze te werk te gaan maar integendeel roortbouwen op bestaande grondslagen de aangewezen weg is Terena wordt er duidelgk uiteeogezet hoezeer aan zulk roortwerken inderdaad groote behoefte bestaat Doch ala het op de toepassing der algemeene beginaelen aankomt sluit men telkens op groote moeiIgkheden en dat wel rooral om deze reden dat de sociale toestanden waarin de wetgeving baren grond moet rinden niet roldoende bekend zgn De alotsom waartoe het bealunr der Liherah Unit kwai i was dan ook dat behalre ten opzichte ran enkele vraagstukken aaromtreut reeds thans andelend optreden mogelijk wordt geacht in fel algemeen eeu onderzoek naar den feitelijken stand eeue enqDête ran Staat8 ege moet roorafgaan zal eeli rruchtboar optreden ran den wetgerer mogelgk worden Die alotsom ia treurig n beschamend Maar is ze onjuist F Kan men op die vraag anders dan een ontkennend antwoord geven P Terecht wordt afgekeurd dat lommige zoogenaamde vrienden des rolks wel oog hebben voor de behoeften en nooden van het rolk maar geen andere middelen weten aan te roeren dan het rerkondigen van allerlei opwekking tot ontevredenheid en afganat ja prediking van verzet en opstand tegen de overheid Wie dal afkeuren mógen zioh evenwel niet bepalen tot hei betodg dat op die wgte bet volk niet gediend wordt maar op henrust de plicht het rolk op andere gte beter te dienen £ n deze pliohl is niet uitsluitend eene zedeIgke maar tereat eene maatschappelgke plicht De erkenniug der eenheid ran belangen tuaschen allen die het staatsrerband rormeu is eeu eerste ewischie rdor de algemeene elraaii t Daarom de hand aan K fi S geslagen maar rooraf zg het veld verkend Hetgeen ont aan kennis der maatschappij ontbreekt orde zooveel en zoo spoedig doenlgk aangevuld Daartoe moet bet door de tiiberale Unie verlangde onderzoek dienen Doch wg zgn het mei den heer Kerdgk eens zulk eene eenmaal ondernomen onderzoek is niet voldoende Er moet een iUjvend bureau orden geslicht dat voortdurend de gegevens verzamelt betreffende den feilenigke toestand dea volks de kennis bgeeugaart welke uoodig ia voor den wetgever Dan alleen kan deze de maatregelen treffen die voor onze toeatanden paaaen en de erking der oude en nieuwe regelingen nagaan en beoordeelen Het komt ons voor dat een dergelgk Nederlandsch Laborbureau het best gevormd zou kunnen worden door uitbreiding te geren aan deafdeeliug Handel en Nijterkeid van hel departement ran Waterstaat Handel en Ngrerheid Beeds behooren tot de werkeaamheden ran deze afdeeling de nijverheidsstalistiek en de statistiek van de pbilantropisohe spaar eu leenbauken Het zou dus vormelgk niet veel anders zgn dan eene uitbreiding van den beslaandeu werkkring aan een onz r ministeriëela bureau s zoo aan dien ensoh gevolg werd gegeren Doch zal bg deze nieuwe arbeidtaamheden een bezielende geest roortitlen door welken alleen eeu groolsche en werkclyk doeltreffend werk lot stand ie brengen is dan behoort er werkelgk meer rerricht Ie Worden dan die formeele uitbreiding Dan moet aan dat departement de taojc mettoewgdiag eu rertrau en orden aanraard met hel besef dat men aldus aan het land eeu grooleu dienst bewgst kortom met de orertaigiug en het heilige ruur dal alle hinderpalen weet te orerwinnen Band Van de 52 888 ooglgders gedurende twintig jaren in de ziekenzalen der te Botterdam gerealigde Vereeniging tot het rerleenen ran hulp aan minrermogende ooglgders voor Zuid Holland verpleegd waren SS 088 alt Botterdam en 19 7SO uit 168 andere gemeenten afkomstig Op de lijst komen voor Schiedam met 2857 Delfshaven 2128 Dordrecht 1569 Kralingeu U07 Charloia 1101 Vlaardingen 627 Ridderkerk 598 Delft 436 Utselmocne 411 Sliedrecht 35S Hillegertberg 234 Alblatserdam 256 Oversohie 260 Capella a d Ussel 2S0 Zwgudreoht 229 Barendrecbt met 219 Igders uit s Oravenhage Uendrik Ido Ambaohl Oud Beijerland Goua Maassluis Papendrecht en Pernit elk tusseheu 200 eu 150 patiënten uil Lekkerland ifieuw Lekkerland Giessendam Hellevoetsluia Rhoon Brielle Bleiswgk Schoonhoven Dubbeldam Heerjansdara Krimpen a d Ussel Strgen en Middelharnii elk Instchen 149 en 100 patiënten uit 21 gemeenten elk tuaschen 99 en 50 patiënten uit 106 gemeenten elk 49 en minder patiënten In 1886 telde men op de 4499 patiënten weder 1548 uil 103 Znidbollandsche gemeenten buiten Botterdam Tegenover dit op geen afkomst lettende bulpbeloon staat een uiterst beperkte deelneming in de dekking van de nitgaven Behalve de provincie die ƒ 1000 en de gemeente Botterdam welke ƒ 2000 schonk komen op de subsidiën lgst roor t Schiedam met ƒ 100 Delfsharen ƒ 50 Kralingen ƒ 50 Vlaardingen 60 iekkerkerk ƒ 25 Sliedrecht ƒ 26 Oudewaler f 20 Capelle a d Ussel ƒ 16 Nieuwerkerk a d Ussel 16 Giessendam 10 Helleroel sluis 10 Krimpen a d Lek 10 Leiderdorp ƒ 10 Moordrecht 10 Papendrecjit 10 Schoonhoven 10 Z gndrecht IQ Heerjausdam ƒ 5 Bleakensgraaf en Hofwegen ƒ 6 en Zwartewaal 2 Correspondent der Vereeniging s te Gouda de heer H Jager Champagne statistiek De firma J B Parkington Go die jaarlyks een dergelgke statistiek openbaar maakt deelt thans mede dal de gezamenlijkr hoeveelheid der uit de verschillende champagne districten in het met April 1886 geëindigd jaar bedraagt 7 471 717 flessehen aarran 2 548 227 ran JE ranache afnemers De tegenwoordige roorraden bedragen 83 366 953 fiesolwn de grootste roorraad die ooit bereikt werd en bovendien nog 325 602 hectoliters in vaten wat te zemen ongeveer 131 017 000 flesschen uitmaakt of iets minder dan gedurende zeven jaren in de behoefte zou voorzien Het ia verbazend welke hooge prgzen tggeuwoordig voor moderne kunst wOrden beateed Een verknoping te New York en een avolie te Londen moehten onlangs als voorbeelden daarvan aangehaald worden Thans zgn weer bg Christie te Londen btj de reiliug ran de Grahaffl galerg onrerwacht hooge prgien besteed roor moderne werken ran Milleis Walker Bossetti Bourne Jones en andere Engelsobe schilders Zoo werd een groot scbilderg ran Millais the vale of rest lAei 3000 guiojes betaald en een kleine a alirel van J Walker een jonge rrouw die leliei in een tuin begiet roorstellende bracbt 1300 g op Drie whilderijen ran denzelfden schilder werden jgsgelyks zeer duur betaald de baders met 2000 g de tounige Theems met 1160 g en de landIcopers met 1770 g Lutalgemeld werk werd roor rekening ran den Slaat gekocht Dertig schildergen ran Bostelli braehten £ 9802 op Tot teer hooge argien gingen ook de schildergen ran Bourne Jones de dagen der schepping 1660 g Laua Veneris 1560 g en chant d amonr 1350 g De geheele rerzameling bracht £ 46659 op ADVERTENTIÊN 40 Jarig e Echtvereeniging VAR GEKRIT VAK HOFWEEGEN SN CORNELIA VAN BIJSDEN Hanne dankbare Kinderen Behuwd en Gouda 6 Mei li86 Kleinkinderen Getrouwd D P SCHELTEMA Arts te Sliedrecht RN h F KOCH die mede namens wederzgdsche betrekkingen hunnen oprechten dank betnigen voor de vele en hartelgke bewgzen van belangstelling bg hun huwelgk ondervonden è Bertogenbotch 6 Mei 1886 Bevallen van een Zoon M A P HARDIJZEBOouda 6 Mei 1886 Wesskls Heden overleed ons zeer geliefde jongste Dochtertje QBBBIGJË ADRIANA M SLINGERLANDW SLINGERLAND Stolwijkertluiê 3 Mei 1886 t üaet Voor de vele bewgzen van belangstelling bfl onze VIJFTIG JAKIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen wg onzen bartelyken dank 8 W WÜLFFHAAT E WÜLFFRAAT pjt Haas Voor de vele bewgzen van belangstelling die wg mochten ontvangen bg gelegenheid onzer 25JARIQE BCHTVBREENIGING betuigen wg bg deze mede namens onze Kinderen onzen hartelgken dank J DK JONG J F DK JGNG MllSSBE Oouda 8 Mei 1886 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van mgn geliefden Echtgenoot den Heer HENDBIKüSvan BEBEEL alsmede voor de talrgke blgkeu van belangstelling den overledene tgdens zgne langdurige ongesteldheid bewezen betuig ik ook namens mgne Kinderen en Behuwdkind mgnen hartelgken dank Wed H VAK BERKEL Gouda 8 Mei 1886 db Vos COGNAC FINE CHAMPAGNE p flacon 2 VlEÜX COGNAC per L ƒ 1 80 perFl 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Flesch ƒ Jl 25 bij SLÜTËNAKER en Co Zoo spoedig mogelgk wordt een SLAG EHSKITECHT of JONGEN gevraagd bg M JONKHEID Zeugstraat oud 19 jaar in het bezit van eenig vermogen wier ouders overleden zgn wenscht in kennis te komen meteen NEt JONOMENaCH van goed uiterlgk Zg woont bg familie die weinig omgang heeft waardoor zg buiten gelegenheid is met jongelui kennis te maken Brieven met opgave van leAftgd enz liefst met portret dat op verzoek denzelfden dag per post wordt teruggezonden te zenden aan Nr 1306 Bureau dezer Courant Bg mgne uittreding uit de Zaak betuig ik mgn hartelgken dank voor de gunst zoo vele jaren in zoo n rnime mate ondervonden en beveel mgn Zoon ten zeerste aan V W D SCHENK Onder referte aan bovenstaand beveel ik mg beleefd aan zullende alles in het werk stellen hetzelfde vertrouwen waardig te zgn als door mgnen Vader zoo vele jaren genoten Firma SCHENK ZOON J SCHENK De vennootschap tuaschen ons ondergeteekenden aangegaan bg acte den 8 April 1882 ten overstaan van den Notaria W J FOBTÜIJN DROOGLEEVEB en getuigen te GoMrfa verleden verklaren wg van af heden met onderlinge goedkeuring en vrgen wil te hebben ontbonden Zullende de tweede ondergeteekende de zaken in MANUFACTÜBEN blgven voortzetten onder de Firma SCHENK ZOON V W D SCHENK J SCHENK Gouda 30 April 1886 De ondergeteekende bericlit bg deze dat zg hare Zaak in MANUFACT4JBEN heeft overgedaan aan haar Zoon onder dankzegging voor het zooveel jaren genoten vertrouwen beveelt zg haar opvolger in Uwe gunst beleefd aan UEd Dw Dienares Wed VAN AALST Blgkens bovenstaande advertentie de Zaak van mgn Moeder overgenomen hebbende beveel ik mg ten zeerste aan zullende ik steeds zorg dragen door een nette en prompte bediening mg het vertrouwen waardig te maken DEd Dw Dienaar M VAN AALST Wegens overgang der Zaak moeten de nog alle voorhandenMANUFACTUREN van af MAANDAG 10 MEI en volgende dagen der week totaal worden opgeruimd contant Bgzonder wordt de aandacht verzocht voor de koopjes in alle soorten Japonstoffen en Buckskin Openbare Verkoopin in de Nieuwsteeg te Gouda op DI NaUAG 11 MEI a 8 s morgens ten O ure vain staande en Mdere MANS enVROÜWEN KLEEDERBN KLEBDEN en KARPETTEN enz Goederen verlangende bg te brengen adres va n DANTZIG Turfmarkt Hulpknk te Gouda De COMMISSARISSEN van de HÜLPBANK alhier brengen ter kennis van de Aandeelhouders 1 dat de Bekening en Verantwoording over 1885 door het Departement Gouda der Maatschappg tot Nut van t Algemeen goedgekeurd van 10 tot 24 Mei e k oplederen werkdag van 9 4 uren ter inzage ligt ten kantore van den Penningmeester der Bank den Heer A A KOCK 2 dal indien biuneu veertien dagpn na bet verstrgken van dien termgn geene bezwaren tegen die rekening zgb ingebracht op Zaterdag 12 Juni a g en lederen vol genden Zaterdag van half zeven tot half ficht ure gelegenheid zal bestaan tot Ontvangstder rente over 1885 ten bedrage van 3 oof 0 75 per aandeel tegen inwisseling vau Coupon No 3 in het lokaal dei Hnlpbank Gasthuis Oostbaven terwgl de HH Gebr BIËZENAAB alhier zich bereid verklaard hebben de Coupons ook ten hunnen kantore uit te betalen Commissarissen voornoemd Me J FORTDIJN DROOGLBEVER Voorzitter D RÜIJTBR Secretarie Openbare Verkooping VAN TB MOORDRECHT De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 12 MEI 1886 des voormiddags ten II uur op het perceel Weiland gelegen in den Zuidplaspolder aan den Hoofdmiddelweg onder de gemeente MoordreelU nabg de brug over de Ringvaart bg het dorp rzgnde poldernommer 17 Sectie I in het openbaar om contant geld te verkoopen 10 Melkkoeien 2 Melkvaarzen 1 Drog e Vaars en 2 Pinken Te bezichtigen 2 uren voor den aan vang der verkooping Openbare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 25 MEI a s in en vóór het huis aan de Markt te Gouda Wgk A No 96 door Notaris MONTIJN s morgens ten 9 ure van een goed geconserveerden gedeeltelgken Te bezichtigen daags vóór de verkooping van 9 12 en 2 4 ure De ondergeteekende bericht dat hg zich gevestigd heeft als SCnOOSSTEENTESEI Rookverdrijver en Metselaar te GOUDA Doelensteeg 242 Belovende eene soliede bediening P ZAÜVIM