Goudsche Courant, zondag 9 mei 1886

HoofcOriesdJ Strict ChOTJÜ A De VaiJZINNIQB CENTRALE KIESVEREENIGIN6 in bet Kiesdistrict Goitda heeft tot Candidaten gesteld voor Leden van de Pronnciale Staten Tan Znid HoUand de Beeren i i liill Zondag 9 lUei 1886 te QOVDA Mr J Fortuijn Droogleever A Knijff Hsn te SIHTFJBLD te BIE m R fV Haentjens Dekker te OUDJEW ATE B Zg beveelt deze candidaten met volle overtuiging aan en noodigt de Kiezers dringend nit om DINSDAG 11 MEI 1886 tnssehen 9 eu 5 uur getrouw ter stembus op te komen en hunne stemmen weder op de altredende Heeren uit te brengen Bet btstuur der Centrak Kiesvereeniging in het Kietdittrict Gouda De Algemeene Secretaris De Algemeene Vooraitter J M NOOTHOVEN va GOOR A C vak AELST Loco Voorzitter De Kittvereeniging Vaderland en Oranje De Kiesvereeniging tBurgerplicht te Gouda te Oudewater J M NOOTHOVEN van GOOR L Voorz A C VAN AELST Voorzitter J A VRIESMAN A VAN AELST M J J NIELSEN Penningmeester ü CONINCK WESTENBERG Secretaris De Kietwreeniging c Woerd em te Woerden H W BABLDE Sr Voorzitter A M SCHALY Penningmeester C A ZELVELDER Secretaris J POST VAN DBB BURG O C H PRINCE H JAGER Seoret Penningmeester De Kiesvereeniging tKrimpenervaaard te Schoonhoven M BOOGAERDT Birn zn Voorzitter Dr W FRANGKEN Penningmeester W DB GRUIJTER P VAN DBE HOOG Mr T DB K0 3K N KOOIMAN C H VAN SCHERPBNZEEL Secretaris Kiesvereeniging ccKrimpenerwaard Voor de a s verkiezing van drie ïMea der PUOVISGI iliM STATEN ziin door de Kiesvereeniging KRIMPENERWAABD met algemeene atemmen tot Candidaten gesteld de aftredende Leden de Heeren R W Haentjens Dekker te Oudgwatèr A Eaijff Hz te Rietveld Mr J Portuijn Droogleever te Gouda wwke den Kiezers met den meegten aandrang worden aanbevolen Het Bestuur Mr IJ DB KOCK M BOOGAERDT BERNzn Voorzitter N KOOIMAN Dr W FRANGKEN Penningmeester C H VAN SCHERPBNZEEL W db GRUIJTEE Secretaris P van dbr HOOG BIERËII van HEINÉKENS Bierbronwerg Maatschappfl en de Bierbronwerfl de HAAN SLEUTELS te Amsterdam volgens Bronwerg prgzen op Fust en Flesschen HoUandscli en echt Engelsche STOUT Depot A iXORTIER l ouwe C No 3 5 EIESVEEEEÏÏIGIÏTG WOEEDEIT TB Vi O E R D E i Bij de a s VERKIEZING voor de PROVINCIALE STATEN worden dringend aanbevolen dé Hebren R W Haentjens Dekker te Oudewater A Knijff Hz te Rietveld Mr f Fortuijn Droogleever te Gouda allen aftredende leden HET BESTUUR Openbare Verkoopingr ten overstaan van den Notaris G C FORTÏÏUN DEOOGLEEVEE op DINSDAG 18 MEI 188Ö en volgende dagen aanvangende des morgens te 9 uren aan het Huis Wyk B No 83 aan de Oosthaven te Gouda vfm den goed onderbonden zeer soliden van wfllen Mejuffrouw H H HOFFMAN bestaande in Mahoniehouten en Ebbenhonten Salon en Slaapkamer Ameublementen Kabinetten waarvan een zwart met goud ingelegd Schrgf bureau Kapitale Spiegels Schilderen en Gravures in Ijjsten Pendules en Caudelabres Gaskronen en Ornamenten Speel Penant Dam en Schaaktafbls 2 Brandkasten Pers Mangel en Oekenkast Linnen en Kleérénkasten Ledikanten Toiletspiegels Wasch en Nachttafels Kristal Glas Porcelein en Aardewerk Koperen en Tinnen Keukengereedschap Kachels eu Fornuizen Tafel en Beddelinuen goed gevulde L edden Matrassen en toebehooreo Gordjjnen een Smirna sch Vloerkleed Karpetten en Loopers Boekenkasten en Boeken een antieke Gangbank Tuinmeubelen 2 gouden Heerenhortoges traai Zilverwerk waaronder Theeservies Presenteertrommels en Bladen Olieen Azgnstel Fruitschaaltjes Taftl en Dessertzilver Peper en Zoutstellen Inktkoker Penningen en Munten enz eni KIJKDAGEN Vrijdag 14 Zaterdag 15 eu Maandag 17 Mei a s telkens van des morgens 10 tot des namiddags 4 uren VRIJDAG e n ZATERDAG echter tegen betaling van 25 cents de persoon ten roordeele van de Kinderbeutaarplaat te Gouda Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris Openbare Vrijwillige Verkooping te GOUDA wegens vertrek van den Eigenaar naar elders ten overstaan van Notaris MOLENAAR te Waddin vveen op MAANDAG 10 MEt iSSe s morgens ten 11 ure ijl het Koffiehuis de Habmomiï aan de Markt vany EENÉ EBOOBBASEERU C A met goed onderhouden Winkel en Woonhuis genummerd E 70 staande en gelegen op zeer gunstigen Winkelstand aan de Grondlasten over 1886 15 47 Het perceel waarin sedert aantal jaren de Broodbakker met Winkelnering is uitgeoefend heeft Waterleiding Onder de koop ïfln begrepen de Bakkerö Inyentaris en WitfHlopstand Mivaarding by de betaling op 10 JUNI 188fof zooveel vroeger als met den Verkooper ka worden overeengekomen Het perceel is te bezichtigen den 6 7 en 8 MEI a s van s morgens 9 tot b middags 4 uur Nadere infarmatiën ten kantore van genoemden Notaris W Snelpersdruk BbimKhan te Gouda Bullenlanilsch Overzlebl De mogendheden hebben haar houding jegens li Oriekiehe regeering eeniguins gewijzijtd De getanten het aotiraord der Orieliache regeering niet voldoende achtende sijn niet g lijic sg eersi dreigden uit Athene rerlroldcen ni iar zullen nogmails waarborgen rrogen oor een apoedi e oiitvapemagx Oftchoon de openbare mjening te Athene onder den dwang ran het internaiionaal okaler ran geeo conoeMiea wil we en gelooft men tooh dat de Griektche regeering dete laatste gelegenheid welke haar wordt geboden riet al TprEuimeir De Pali Mall tegt dat het grroilen reld wint dal de liberale partg het eeaa zal worden orer de lersche qnaettie op den grondslag dat bel land nutwerp ral verfallen en de leriohe leden in hei Parlement van Weatniiniter zullen blijven lining nemen De Nationale boud der liberale verrenigingen dip te Wrstuiintter giateren rergndeide nam een motie aan waarin Gladatonea ontwerp werd aangeprezen alt middel om tot oplossing der lersche quaestie te geraken De Dailf ffeKi ten hoogste ingenomen met deze bealiis Rg wgst op het groote gewicht er an omdat er uil bijjkt dat de groole meerderheid der liberalen Gladstone blgft slrun n De tweede Ifzing der kerkelgke uetten in het Pruisische Huis van Afgevaardigden is rej ds gtëin ligd Een voorstel om het ontwerp naar ren commissie te erzendeo werd verworpen en aldus zullen de 3e leling en de aanneming spoedig rolggyi Tegen de tweede lezing stemden alleen de natioua l liberaralen en een deel der vrijzinnigen In de Belgische Kamer heeft de minister van financiën medegedeeld dat de regeeriiisr het vo stel tal doeo tot het sluilrn tan ern lerniug aii 43 000 000 frs voor hare weTkêii Hierdoor hoopt de regeering den werklieden arbeid te versohiiffen eu hun toestand te verbeteren De heer Frère Orbaii verklaarde aaraens de liberalen dat hij gaarue mei de regeering tot verbetering vi n den toestand der rirkliedeu znn medewerken Te Deoazeville tgn door bemiddeling ran den indnsiriiel Bemèi eiodrigk directe onderhandelingen aangeknoopt lasso en de werksiaktrs rn de Msatscbnppg De werkliedi n willen den arbeid hervatten raiiurer hel oude tarief wordt hersteld de werklieden niet met deu ingenieur maar met de mjjnopzichters t dotjco hebben en elgeraeene amnistie wordt toegestiian De heer Leun Sny zal deze voorwaarden tér kennis brengen van hel bestuur der Maatschappij De nederUsg ras drn anarchist Bnche bg de verkiezing te Pargs heeft op de werkstakers illepen indruk gemaakt en zal hen naar men meent tol in ohikkrlgkheid stemmen Blijkem berichten nit de Vereenigde Staten warden de oproerige bewegingen nndrr de werkstakende atbeiders opgeruid door de socialisien leeds bedwdugen zg het ook ten koste ran reel bloed Men ziet uit hetgeen daar geschiedt dal regeeringsvorm en stemrecht ook al geen middelen zgn om ran zulke uitersten terug te houden Kantongerecht te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 6 Mei 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van bet Openbaar Mlinisterie Mr W O A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD P B kapitein op de stoomboot Volharding VIII varende tussohen Qobda en Amsterdam tot 0 giilden of 1 dag wegens varen met grooter snelheid dan 120 meiers per minuut iu de rif ier de Gouwe onder Gouda P J P kopitein op de sloombitot Siail Leiden varende Imsohen Leiden en s Hertogenb uch tot 10 gulden of 1 dag wegens varen met grooier snelheid dan 100 meiers per minuut iu de rivier de Gouwe onder Waddinivern terwgl de stoomboot ern aartuig op sleeptouw had ♦ F J N koopman te Gouda tot 6 gu den of 2 lageti wegens te Gouda als geleidel van een kar bespannen niel twee houden mishandelen van een dier honden j Th r d S timmerman P r d S tuinman en J V koopman te Schoonhoven ieder tot 5Vj gulden of i dagen wegens maken van nachtgerncbt te Gnuda J V jongen te Oouda tot 1 jrulden of I dag ei eii spelen met geld op de straat te Guuda J L S jongen te Gouds e cnals de voriK A H den R en C P jnngeus te Gnuda evenals de vorige K V H touwspinu r te Gouda toli 1 gulden of 1 dag wegens rijden over bet met klinkers be Btrate voetpad te Gouda G N zeilmaker te Ooudn erenals de vorige Waarschuwing HUBGE IEESTEB en WETHOÜDEIIS van Gouda Gezien de Verordening op de Wijkeu eu het iloeii van aangifte tol het bghouden der Bevolkiug Uegislers Herinnereu belanghebbenden dat volgens die Ver ordeniug Ieder die naar eaae andere woning binnen de Qemeeate verbuist daurvan zoodra mogelgk llgd binnen DRIE dni eii aa igifie moet doen bg de betrokken Wgkineeslers en ler Plaaiselgke Secreiariè B renu van Bevolking en de Hoofden der huisgezinnen alsmede afzoiiderlgk wonende personen getgke aangifte behooren te loen wanneer zg DIENSTBODEN of andere personen in hunne woning opnemeN en dal voorts volgeus bedoelde Verordening alle eigenaren van gebouwen of besloten erven verplicht zgn te Zorgen voor eenr behoorlijke nummering hunner pandeo elke uum nenng evenrrns moei geschiedei oji afeohljttingen bg verbouwing of vertiminering terwgl zg mede gehouoen zgn om binnen aeit dagen na ceiie splitsing of Virceniging hunner perceclen daarvan er Plaatselijke S Crrtarie kennii te geven opdat de vereisehte wgiigiiig iu de huivnuiciners kunne worden gebracht Geschiedende deze AHnrsohuwir g ter VOOrltOming van vervolging eu bestraffing overeenkomstig de bepalingen der borengeiioerade Verordening GüUDA deu 8n Mei 1886 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOHN Do Secretaris BROUWER ünrgerlijke Stand REKORKN 6 Mei ratbsrma ouden C de Bugter en T de Jong 6 ieannetta Sarn Jacuba oudera L vaa Wgk en W KlirltB AtitoiilR Cortelia oiidtra A vnii Hillm eü vau der v el Johaiinta Freucisciie oudera E I ukd eo M de Weger Adnauua Johaitaea nlouius oiidira V X Hardgzer eo M A F eaeels OVERLKÜBN 6 Mei E J Rrul üd L E Hinrieke 85 j M Uiers 2 J 7 m 1 C van Hertum 8 J 7 G J Verharl 8 j 2 in 8 T van der Hooft i w ONDKKt HOUWD 7 Mei H de Jon 28 j on M J Zoeteman 25 j P van Liiijpea 35 j eu rt Huurisan 83 j J van der ki 8 j en P A M van tliet 26j A II Fi ag 22 j en 1 hoer 23 J 1 aD den Heuvel te Bteuwgfc Ji8 j en H Verdouw 21 j Moordrecht REHOREN Gfcrlrulda ouders B vra Jereren en C Ouit roiD Prederik Corntlia ouders J A F van der Vteer au KulTeler en A M D van Houwetiinge Jan Adnanus ouders A de Vries en N Fgn OtBliLI IIRN E Dicpsnhorst 4 m O VPERTROUWD I van Vliet te NieOwerkerk s d IJsiel 18 j eu M van Nielen 22 j Stolwük OVERLEDEN J de 3mif 47 j W Burger 12 j ReeiHrijk OF BOREN I Niiltjo ouder J de Heer en A de Jong OVI RLËDEN E Heenialcerk 4 ra A au Leeuwen 40 j Zevenhuizen GEBOREN Cornell ouders C van der Doasen en T Brast Adrians ouder C den Heitug en M J Hos Maria oudtrs W M Burger eu A KL ver GhHIIWI 3 van dor linde en N V Hreedield Haattreoht RKhOREN Hart ouders C Oroeu en L Sterk OVEIilEDEN T van Dam 31 j J Vlist rdua Pscaus ouders B Drir iien en C E de Korte Nicolas en Jan o ders T Rietuld eV D vaa Leeuwen ADVERTEi TIEI Eene Vy EDUWE zoekt plaatmng als HUISHOUDSTER Brieven franco onder Letters X B bg de Heer AKOK CÜMP te Gouda G PUIJK Turfmarkt H 85 Ontvangen Mooie en Soliede Stoffen zeer groote keuze en concareerende prgzen voor ƒ 19 geheele COSTÜOMS Zeer Mooie PANTALGIA voor f 5 Ook voorhanden zeer Mooie en Goedkoope Stof voor JO GEHRERE VKMM Aan bovenst adres een KNECHT gevraagd Er wordt zoo spoedig mogelijk gevraagd een SLAÖEH JOITGEN met het vak bekend Zich te vervoegen bg T VAX VLIET Stolwijkersluis GROOTE KEUZE in VmiAQES zoowel crème als wii Alle prijzen SCHE K i Zoon SE NIEUWE GONFEOTION Concareerende Prgzen en solied werk opmaat kan alles in den kortst mogelgkeu tgd geleverd worden P PUIJK J WELTER Specialiteit in Corsetten Gezondhcids Corsotten en ONDKRGOKD vpor Dames en Kinderpn IEMAND zgne bezigheden bititen huis hebbende zoekt Kost en Inwoning met vrg KAMERTJE Brieven franco o der No 1305 aan het Burean dezer Courant Met 1 AUGUSTUS a s vraagt Mevrouw VAN DïR VOORT Fluweelen Singel B 565 eéne nette f goed kubnende koken IIÏJKS ZEGELS alsmede zijn te bekomen in den Boekhandel van A BRIiXKiHAl I i f ri I i f i