Goudsche Courant, woensdag 12 mei 1886

1886 Woensdag U Nel N 3389 GOUDSCHE COURANT D ieuws én Advertentiehlad poor Gouda en Omstreken V Afaoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De Inaea ia Y n adfr ertentian kan gescbiaaen tot ééu uur des namiddags van den dag der uitgave Kennisgeving DIJKGRAAF en I OOGHEEMRADKN v in RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis 1 dat het Gaardfrboek voor het loopende jaar ter inzage van I igelanden zal liggen van i n Mei aanstaande en in zjjn geheel ter SecreLeiden op eiken werk dag van des mofgeds 10 tot des middags 4 ure en uittreksels uil het Gaarderboek op de Gemeente Secretariën f an de hoofdplaatsen der districten en voor z 0veel den Haarlemmermeerpolder aangaat in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cruquiut de Lynden én de Leeghwater 2 dat de lugelan len hunne bezwaren binnen acht dagen na ce ter inzage ligging en dus vóór den 29sic Mei schriftelijk en met de noodige bewijsstuk ten gestaafd aan de Vereenigde Vergadering kunnen inzenden Dgkgraaf en Hoogheemraden jvoornoemd Db CLïjpCQ Dijkgraaf EGBERT DB VBIESj Secretaris Leiden den öJi n Mei 1886 Tustobeu de gemeente Helmond en Someren ia eenewet enz Deze Stijfsel overtreft alle andere soorten in helderheid g ans zairerheid en goedkoopte ü S @@ @1 ® 9 ZLTVEHE FHANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX i ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns franco huis gebeel Nederland ook per proefSesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefliessehen verkrijgbaar Adres WIJDSTaAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eeng Depot van Wellens Eoonel mp EliztBr Het beste en goedkoopste Merk der i ereld Doozen vfln dubbele grcotte a 7 o Cents j van drievoudige groMe Èt I27 Cönts Menvrage uitdrukkelijk inerk JUMBO Verkrijgbaar te Gouda bij A WOLFF Drogist J H C HUINCK Galanterien Z van de KASTEELBN Galanterien J J van BEMMEL iu Huishoudelijke Artikelen te Sct nhoven bij F H HEUEWERTH Chemische Fabri jk te Zevétiaar i zizr De Bodega Portuguesa te Breda van C L DiiOSSAEH8 Cheeft van 12 April voor den VERKOOP zijner SPAANSCHE en PORTÜGEÉSCHB i IWIJNfiN te Gouda en in de Omstreken als Heilige Agenten aangesteld de HH g i SLOTJSMAKER en Cïo Genoemde Bodega Portuguesa uitsluitend handelende en S ecialiteit in Spaan CD sche en Portugeeache Wijnen levert die gebotteld en op fust in ilken prjjs en naarS P ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver q De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 m irken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten vangroot nut zgn bij de Heeren 5LOTBMAKER en b £ 5 Co gratis verkrijgbaar fS De flesschen dragen allen het etiqnet en op de kurk en Ci psulen het stempel 2 ENGELSCUE van de Bodega Portuguesa te Breda den 6 ieii tot den 2 wel het Gaarderbjek tarie van Rijnland te van STEPHENSON BRra verleesd aan gepoIgste Houten en Marmeren Yoorwerpeu een duurzame hHllan en glans Verkrggbaar in flacons a 80 cents t Go da bij C VAN BEREEL in Huishoadelyke Artikelen I H O HUINCK in Galaftteriën en e Schoonhoven bg P H HEHEWEETff Chemische fabriek te Zevenaar DE BEROEMDE Wilhelm Teufel s Buik Corsetten in verschillende systemen verkrggbaar bg Mej J WELTER Afslag van KALF8VLEËSCH COTELETTES en POULEï 40 cent LAPPEN en GEHAKT 45 SCHIJF FRICANDEAÜ met been 40 zonder 50 T VAN VLlETi Stoluiijkeraluis WAAROM gebruikt gij Buitenlandach 8tirikaat Neemt Underwater s Stijfsel en gij steunt oene Nedcrlandsehe In clustrjp en Noderlandschon arbeid VA SpMuisch Koekoek blaawe Andalnsiers Padua s blatfwe en z rarte met witte kuiven blauwe Langshen wit met witte kuiven goudlaken Hambur rq patqjsklenr Brama Poutra Spaansch wit Krie Boerenkriel wit Cochin Chinaas Lichte Bramaas Ronaan Ëenden wit Kwaker eenden en zwarte flaweelen Eenden Te bevragen op het Hqenderpark bg J J VAN HOÜ WENINÜEN GOUDERAK met of zonc r Linnen Borst op maajt en in voorraad TBIGOT GOEDEBE voor Mannen Vrottwen en Kinderen Syst Jaeger Onderpafcfien SCHENK iZQON HOLLANDlA s G econdenseerde HELE met SUIKER 37 Cent per blik Boekjes met gttruiksaanwözing gratis P 8AUËKB1ER Ben Heer z b b h h vraagt zoo spoedig mogelijk een Gêmenbeleerde Zit en Slaapkamer TE HUÖU Brieven franco met opgaaf van prijs en stand onder No 99 bij de Uitgever dezes 1 een goed onderhouden PIANO te bevragen aan het Bureau dezer Courant Witte STRIKKEU en Wiite IÏA DSCHOE E A VAN OS Az Kleiweg E 73 Door sterfgeval TE KOOP een prachtig antiek m t twee KLAVIBREN geschikt voor eene kleine Kerk of groot gebonw Brieven franco onder Letters K O aan de Boekhandelaars J van BENTÜM en ZOONte Gouda P Hooftman Ji IQeiweg E 100 VRÜCHTBOOMEN HEESTERS ROZEN CONIFEEREN BLOEMEN BOÜQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN HAAR GROEI M Ongeveer vier jaren geleden droeg ondergeteekende op 40 JBrigen leeftyd eeif Pruik mjjn Scheerder raadde mij aan eens de proef met uw PREPARAAT te nemen toen bestelde ik u een Flacon en na aanwending herkreeg ik na eenige maanden mgn Hoofdhaar is get W J VERHBUEN te Deventer Uitval yan Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale plekken Haar of Baardworm vroegtjjdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarOntwikkellngs bnl em HAAR KLEÜR Rood grgs of wit hoofdhaar tevens bawd kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudeud onschadelijk en zoo natuurlijk mogelijk Deze beroemde middelen zjjn verkrijgl aar bij THEOPHILB Haarkundige Frederihplein 32 Amsthbdam Franco zending ƒ 2 15 per postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe ppAségéls alsook tegen ƒ 2 rembours $ 6 NB Als het kleurmiddel niet bevalt dan kunt U het geld terug ontvangen Een flacon is voor een half jaar voldoende naat gelang wat men kleurt Wegens de talrpe bestellingen moet men 2 3 da en geduld hebben NA afzending der brief Snelpersdruk van A Bbiheuan te Gouda Pe uitgare dezer Oonntnt geschiedt ZONDAG woensdag en VRIJDAG Inae Stad V geac edt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBOAG en ZATBR DAG De prgg per drie maanden ii 1 2 franco ger post LêO BINNENLAND GOUDA U Mei 1886 N Het Oereohtshof Ie OrarenhaKe heeft het vroeger medegedeelde f9nnii der Roiterdamiche Arroud Bechtbanlc in lakk den eigeiidaiii vao de toog oaamde Gaathuiikerk op de Ooauareii alhier beveitigd J De oommiasarii vau politie alhier waanohiirt legen den peraoon B H Pardon gepenaioneerd korporaal uit N I Deie heeft door een meid van teer verdachte seden waarmede hg in ooncBbin t leeft bg de ingrzeteaen alhier iiukkeateep Ie koop lateu aanbieden en daarbg een biljet gevoegd waarin vermeld wordt dat de Terkooper een lalrgk huiigezin heaft eeua in het jaar hier komt geen gifuu of gaven aaaneemt eoz De cominiuarii van politie waarsohowt de ingeteteue ciet alleen legen deien matr o k togen dwgelqk ioort vau volkje dat ie loi om te werken en dergelgke leageua praoiiaeert om tonder werken aan de koai te komen Al Heemraad van den Eendroohtapolder onder ZetenbaiMD ia de heer F W CSording te Oonda herkotan Ondankt het fraaie weder zien de wei en hooilaoden in de Krimpenerwaard er oog niet dik beiet uil De atrenge nachtvoraten en het nitbigven an den too geweuebten regen doen hieraan niet veel goedi Hoewel reeda eene week van de Meimaand Tentreken ia loopt nog lang niet I het vee in de weide Boeren die nog hooi in voorraad hebben houden hnn melkvee nog liever op atal De aardappelakkera hebben door de naehtvoraten leer eel geleden Op de meeste kkkera ign de planten afgefroren en zal men tot nieuwe apilting n poiing moeten beiluiien Zooala men weet ia het in Limburg de gewoonte dat de eandidaten heitg achriftflgk faeltg mondeling om de Hemmen der kietera vragen De heer L HaSmana die indettgd gn miig ik aojf eena terug komen aan ds kieiera der Tweede Kamer met een herkieiiog beantwoord tag heeft tich na weder voor de Prov Staten tot de kietera van Horat gewend met het beleefde fertoek hem te berkieteo De heer Hikffmani aehrgft De vraag ia wel een weinig onbeacheiden maar ik denk ZooUng de kietera het goedvinden en mg dé noodige kracht niet ontbreekt bigf ik op mijn pott Venoeke mg due aanstaanden Dinadag niet te vergeten en te bedenken dat ofichoon er lioh drie nieuwe oandidaten opdoen tt toch maar ééa plaata vacant ia Andera ton het beii kunnen gebéareo dat de ondergeteekende er bij ongeluk uit iel Dit lou i a wel op licb telf soo heel erg niet ign maor de liberale pera lou hel erkeerd uitleggen Egk I hg beiit het vertrouwen der kietera ciet ipeer Hg kan lioh ni t eena meer in de Staten doen kieten Mu hüt heeten Daarom na het U belieft bewaart een plaataje voor l HAFFMANS aftreden lid Geen dichter tiet er beiwaar in te spreken t van duitCBdjarige eiken ft bg vele protaachrgven vindt men deie poëliacbe kitdmlfkiog niet telden terug Toch mag meu zich orennigd houden dat in ganioh Duitaehland bg voorbeeld geen enkele eik Van dien ouderdom wo dl uvoaden zoo luidt de diupraak van alle detkn di Ja wat meeria tg ign tec alelligiie van oordeel dat eiken van 600 jaar nog zeldiamcr gn dan menieben van kond rd jarigcn leeftgd Kr ia onder het woudgeboomte geen enkele aoorl die langer gezand bigft dan de pijnboom wal het gematigde gédeclie tan Eniopa betreft Een laxui groeit buitengewoon langzaam en daardoor wellicht ia men lot rle bewering gekomeo dat hij wel 2000 jaar kan warden Waaraohgnlfk i hel dal er vAn deze IfoomaiKiri exemplaren beataau die zeer boagen ouderdom hebben bereiict maar rermoedelgk zal de eerwaardigate dier renten nog in verre na geen derde gedaella ran een OOO jarigan leeftgd hebben bereikt Eeu beuk een caok eeu a to brengt hel zelden tot too jaar n bet overig gdboomia bereikt teUa dien leeftijd niet Ia het tuiden van Europa wordt hel geboomte uiet onder dun in de noordelgke aireken Toob apreekt men ook dau van fabelaehtig oude boomen Ali een voorbeeld daarvan kan warden vermeld dat op grond van volkomen rertron bare geachiedkundige mededeelingen bg Palermo olgfboomeu warden gevonden die reeda tot buitengewone ontwikkeling waren gekomen in den tijd der Saraceenen Mag men dit alt jniat aannemen dan zgn zg thana meer dan 800 jaar oud Hierbg ii aleeklt ééa ding orer hel hoofd gezien naoelgk dat het niet deielfde lioomen zgn uit de dagen der Saraceenen maar booneu gegroeid op denielfdra worlelttak waaruit vóór 800 jaar boomen zich hadden ontwikkeld Wordt een olgfboom omgehonwen dan doet de orergebievea worlelttok weder een nieuwen boom onttpruiten toolang de worielatok gaaf bl ft hernieuwt rioh de boom gedurende ondenkbaar langen tgd Op die wqte laat tich verklaren dat in den tuin Oethtémané bij Jernaalem nog olgfboomen alaau wier wortelatokken niet de boomen lelf tot in de dagen opkllmmeu toen Cbrittut op aarde wandelde Op gelgk wgie laat ticb de aanwezigheid verklaren van het olgfboamenboBolqe aan de Flitaot bg Athene Reedt in de dagen ran Fericlea iu hel glauargke Igdperk dir grtahiedenis deter beroemde republiek werd op diezelfde plek een olgrboomeuboBchje geToaden De grootste cederen op het Atlaagebergte in Algerii voorkomende hebben eeu dooranede van ongtr leer 2 meier Bg enkele ditx exemplaren beeft men de jaarkringen geteld nadat OK men omgehouweu walen en het aantal klom niet hooger dan tot 460 Waartchijnigk tgn de cederen op den Libanon niet ouder dau de hier vroeger vermelde een eigenaardig geschil gereten Op 23 Februari verliet eeu meerderjarige boerenknecht zijn dienst te Helmond na tich alvorens bij een ander inwoner dier gemeente Ie hebben verhuurd om op den len Maart in dienst Ie treden Hg ging in den lijd lusachen 23 Februari en I Maart bg tijn laderte Someren inwonen tonder eakier ten rtadhuiie van Helmond tgne verandering van woonplaata aan ie geven en werd aldaar kranktinnig Va vrlag is AdVbBTENTIÉN worden geplaatst vin J 5 regels 50 Centen iedere regel ineir 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opge nomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt DU gerezen wie van beide gemaenten moet de verplegingalcoaten dragen eene vraag die afhankelgk ia van de vraag waar had de bedoelde peraoon igne wettelgke woonplaala tgdeoa hij krankzinnig werdF Someren tegt te Helmond Helmood daarentegen tegt te Somereo Aanvankelgk achijuen de Gedeputeerde Staten van Noord Brabanl Someren ia het gelgk te stellen Helmond blijf echter tgu eenmaal ingenomen ttaudpuut handhaten toodat weldra de Baad van Suie over het geschil tal hebben te oordeelen Staten Ctoneraal Eibste Kaxeb Zitting van 8 Mei 1886 In dete tilting ia na verachitlende replieken en nadal zoowe de Miniater van Binneulandeohe Ziken als die van Financien verzekerd haddeo dat geen toor deeliger aanbiedingen gedaan of te lerwaobteu z n de coareraiewet aangenomen met 23 t tn 10 stemimen Daarna ia de discussie aaugeiangen ver het ontwerp tol bevordering der verdeeling vau Marktgrondea hetwelk wetrf aaageooman met iS legen S stemmen De Kamer is hierop tot nadere bgeenroepiug gescheiden Het Bil verneemt dat de heer dr J L auge Hue t hoofdredacteur en uitgever van het Alg Dagblad voor Ned Indië door den raad van justitie te Batavia is veroordeeld tot 3 msanden gevangenisstraf wegens beleedigende woorden welke in een brief van Fantaaio omtrent het Koninklijk gezin in dat blad voorkwamen Zooala men weet was de heer Coeuraad Buaken Uset de aohrgver van dien brief waarin hg in e a oogenblik van gemelgkheid uildrnkkingen schreef die onverantwoordelijk waren al had zooala hg later verzekerd heeft bij distrekt uiet de bedoeling te beleedigen Zgn neef de heer L Ange Huet heeft de onvoorzichtigheid gehad de werkelgk hoogat aanatootelgke zinaneden Ie lateu afdrukken en moet nu oor een miadrgf waarran hg uiei de hoofddader is geweest boelen tenzg hg in hoeger beroep wordt vrijge sproken Nu over den achrgver wjen het vaderland io vele opzichten zoo eel verplicht is zich zoo ooverwechts het graf heeft gealoien is hel te hopen dat aan dete verrolging door bernatlng van den veroordeelde en toepaaaing van het recht van gratie een einde worde gemaakt De lütralè Umü hield Zaterdag hare algemeenii Tergadering Aan de orde was de algemeene atrekking der door het bestuur uitgegeven inleiding tot de behandeling van eenige traagstnkken vau sociale wetgeving als professioneel onderwijs hertiening der wet op den kinderarbeid oprichting van adviseerende arbeidskamera beatrgding van waren verralsohiug wgziging of aerduidelgking der ge De voorzitter wenscht de sympathie der vergadering om eene poging Ie doen dat de wetgevende macht deze vraagatukken ter hand neme Vier de zer onderwerpen namelqk wetgeving op den kinderarbeid toeliohl op fabrieken vestiging van arbeidakamera en eisoh fan profeeaioneel onderwijs zouden Ier behan deling afu achrgvers aan naam worden aangebodeo om die geachrifteu voor rekening der Unie door den druk te verspreiden t s