Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1886

X t ijjo kneht noodig om de uave mouw Tan den reedt aterk gezwollen arm te trekken De dame leed ecDTOttdig aan de gevolgen der mode om haar poeiele armen in buitengewoon enge monwljet te peraen Ka ondertoeht de art den roet der tweede dame die hem orer haar oellyden kwam raadple gen Oe geneeaheer bemerkte dadel k wat er aan haperde Ue loogen jicht waa Terooriaakt ilcor al te nauwe laanjei waarin het leeach ala t ware gewronnn was Door den druk en de peraing waa de voet gecwollen geraakt van daar de gaelljke pgn Est modut in rebua leggen de Lttgnen wat zooveel zeggen wil als dat ook de meest coquette mode een zekere maat en doel met overaobrijden mag Het bovenstaande is ditmaal eeu arts te Berlgo overkomen maar aan de collega s hier te lande zullen dergeiyke gevallen ook wel niet vreemd z jn wantgeen ziekte is meer epidemiaoh dan de oosmopolitisohe mode Te Leeuwarden zgn voor belangstellenden ter bezichtiging gesteld twee paren schaatsen toebehoorende aan den heer Mr J van Buttingha Wiohers te Leiden secretaris van den Nederl schaaïsenrgdersbond welke om hunne samenstelling zeer de aandacht trekken van Ie Frirsohe hordrgders Het eeue paar is van dezelfde samenstelling als dat waarmedbi Axel Faulaen uit Noorwegen verleden jaar te Hamburg den Duitschen eereprijs behaalde het andere paar is van het model waarmede bg diezelfde gejegenheid de Amerikaan Cutis den len prijs voor het schoonrgden verkreeg De eerstgenoemde schaatsen van Axel Paulsen zijn van Noorweegsoh gewgzigd Friesch model en vervaardigd in de fabriek van A Storen te Christiania De igzera tgn van gehard Itaal 32 oM lang niet meer dan i mM dik overal even aterk met vlakgeslepen snede en houden van begin tot einde op Het overige gedeelte van de sohaats is vervaardigd van plaalgzer de zoolvlakte is gebogen naar den vorm vau den scheen deze wordt met 10 gieren schroeven aan de schaats bevestigd Door igue lange en rechte ijzers zgn deze schaatsen bigkbaar bestemd voor hardrgden op de lange rechte baan De andere schaatsen die van den kunstschaatsenrqder Curtis hebben ellipi overeenkomst met de bekende Halifaxschaals De zoogenaamde gzers zgn van staal en sterk gekromd met vlakke en ongeveer 6 mM breede snede Ook bg deze is hrt overige gedeelte der schaats van gzer eu geschiedt de bevestiging zonder riemen of banden met behulp van een sleutel wordt de zool van den schoen gevat ttttsohen klauwen welke zich zgwaarts op de zoolvlalAe der schaats bevinden Deze schaatsen hebben wegens den gebogen vorm der gzera weinig oppervlakte en zgn Aaarom niet geschikt voor tochten op de lange baan De rgder evenwel die na goed op streek té zijn steeds op het middengedeelte gaat tal er gemukkelgker mede voortgMgden omdat het gedeelte dat met het gs in aanraking komt zeer weinig oppertlakté heeft Ken merkwaardig voorbeeld van veranderlgkheid van tieniwgze levérde eene onlangs 14 April jl gehouden zitting van bet Landgericht gerechtshof te Neuburg op Het betrof de vraag of bgvoegiog van salicylzuur aan bier als vervalsching moet beschouwd worden welke vraag door den deskundige Dr Emmerich uit Munchen door het Openbaar Ministerie benoemd toeitemraeud en door de deskniidigrn iloar de beklaagde partg benoemd ten sterkste ontkennend werd beantwoord Volgens het oordeel dezer laattten de hh Prior en Vogel was Salicyltuur een bederfwerend middil Op de vraag of deze toevoeging schadelijk voor ds gezondheid was antwoordde Dr Emmerich eveneens bevestigend en Prior en Togel gesteund door toee articu ontkennend Toen de verdedigers dis t laatste woord hadden eindigden bracht een hunner een door Dr Emmerich geleekend advies onder de oogen der rechters gedateerd 25 Nov 1884 houdende aanbeveling van lalicylznur als toevoeging aan bier tgnde dit bgna onmiabaar voor brouwergen die met slechte kelders te warme temperatuur of gebrek aan gs te kampen hebben I BalteQlaadsch Overzicht In het Eogelsche Lagwfhnia beeft de ttrgd over de lersche Bomt nile t e n aanvang genomen De toevloed van leden en belBOgtlellenden wat niet soo groot alt bij de eertte lezing s Morgens te half acht versoheen de eerste afgevaardigde in het Parlement en legen negen nor waren da meesU plaatseD reeds in beslag genomen De regeering hoopt dat het debat in acht avonden tal afloopen Evenwel is dit nog niet zeker daar 120 afgevaardigden het voornemen te kennen gaven om het oord te voeren Lord Hartingtoi Tooiheen een van Gladstont s trouwe helpers heeft het voorstel gedaan om de tweede lezing der wet zet maanden uit te stellen d w I ze te verwerpen Evenmin zal de beer Chamberlain de wet steunen want volgens de Duly Nem heeft Gladstone hem niet kunnen tevreden atelleD Overigens wordt verzekerd dat in het ministerie geen verdeeldheid heerscht en in den ministerraad ia besloten om de instelling van een nationaal parlement te Dnblin als het hoofdbeginsel der der wet te beschouwen In Ulster duurt inmiddels he hverzet voort In een der te Belfast verschgnende ieuwsbladen worden bij advertentie fabrikanten opiieroepen die bereid zgn om voor 1 Juni 20 000 Snider geweren met bajonetten te leveren Generaal Wolseley ea admiraal Beresford blgven nog steeds stilzwijgen bewaren over het oeriehl dat tij den mannen van Ulster bg gewapend verzet hun goede diensten hebbeu aangeboden Nu de mgnwerkert te Deoateville de voorstellen der Maatsobappg hallben verworpen is door hun gemachtigden bet voorstel gedaan om hel geachil te laten uitmaken door een scheldsgereoht bestaande uit de afgevaardigden Lagnerre Miohelin en Laur twee mguwerkers eu twee leden van bet bettunr der maatschappg De maatschappg eu de ingenieur Laur hebben dit echter geweigerd omdat bij een zoodanige samenstelling van het scheldsgereoht de meerderheid aan de mijnwerkers is verzekerd Griekenland beeft waarlijk een nieuw Ministerie wel uiet van groote mannen zooals Delyannis en Triconpis Inaar daarom wellicht van bestuurders waar het iKnd iets san heeft mannen minder groot in eigen oogen eu daarom minder geneigd het land te wagen aan hun eerzuchtige droomen Zoodra het nieuwe Kabinet behoorlgk is gezeten zal het onverwgld met de ontwapening beginnen en wel onder echgn van de beloften der afgetreden Regeeriog uit te voeren Griekenland komt er dut in t eind nog goed af te goed want het beeft op roekelooze wgze anderen op kosten gejaagd trouwens dat heeft het opl zichzelf gedaan en de afgetreden Helyannit dié aan het bewind kwam om recht zuinig te wezen zuiniger dan al zgn voorgangers beeft het land met schulden bezwaard waaronder het nog jareu zal kuobten indien zg althans betaald worden want de Grieken denken wel eenr vree nd over zulke verbintenissen De bekende ICamerverkiezing te Brusssel ia goed afgeloopeu De verdeeldheid van de liberalen had treuriger gevolgen kannen hebben eu t is te hopen dal nu de radicale Janson zich teruggetrokken heeft de burgemeester Buis met vlag en wimpel wordt verkozen Van de 21000 kiezers hebben er 17300 aan de stemming deelgenomen Jacmart had 6731 Buis 6397 Janson 3798 siemmen Janson hield een rede in de Association Liberale spoorde de kiezers aan om op Buis te stemmen ter bettrgding der clerioalen De Spannsche Cortes is geopend mot een troonrede welke door dAi Uinisier president Sagasls werd voorgelezen Verschillende liberale hervormingen worden daarin aangekondigd Daags voor de opening van de Cortes hielden de voornaamste lédeu van de meerderheid der Cortes de traditioneele samenkomst voor de opening der zitting bg den Ministerpresident Sagasla hield daar de gebruikelgke rede waarin h een zeer monarohaal program uiteenzette belovende het liberale program ten uitvoer Ie tullen leggen maar zich nadrukkelgk verklarende tegen elke herziening der Conttitutie De markiet de la Vega de Armyo hield daarop een bykhni conservatieve rede de noodzakelgkheid betoogeode om de republikeinschgezinden in toora te houden T n slotte verklaarde hg voor Martos te zullen stemmen ala voorzitter der Kamer ofschoon hg met eenig wantrouwen scheen te doelen op de omstandigheid dat deze vroeger republikein was geweest Martos zelf sprak eindelgk in zeer liberalen geest betuigde zgn gehechtheid aan de tegenwoordige instellingen en zgn eerbied voor de Kouingiu Begentes maar sioud met nadruk ttil bg de volstrekte noodiakelgkheid om de door het liberalisme en de democratie verlangde hervormingen uit te voeren De maarschalk Clonoha zal voorzlttet van den Senaat worden INGEZONDEN VERVEN en KLEUREN Wg behoeven het elkande niet te vertellen dat de Meimaand daar is dat de gcbeele natuur zich zoo prachtig begint te looien en dat wg opgeruimd en vergenoegd gestemd worden wanneer wg den blik om ons heen slaan Eu nu de bloemen ontluiken trachten ook wg ons zelveo e sieren Onze huiselgke omgeving willen wg eveneens een vernieuwd aanzien geven vandaar dat schoonmaaksters ververs en behangers het meer dan druk hebbeu om hier wat op te knappen en ilaar wat bij te plakken Wg worden door de natuur geïnspireerd en tieo gelgken tred met haar te houden Ja de scheppingen van den menach woeden tooveel mogelijk met hare omgevingen in overeentlemmiug gebracht Die overfienateinming wekt bg velen wel eens twgfel op en met reden Wanneer wg de kleuren dte on e huisschilder op dat gebouw heeft aangebracht of bg bet teekenen dezer letten heeft gebruikt onderling vergelgken dan krijgen wg lang niet denzelfden rnstigeu indruk dien ons de aanblik van een weiland met zgne menigvuldige bloemen versohaft Die afwisseling in kleur welke wg in de natuur zien wordt door ons nagebootst en bestaat dan in het bg elkander breagen van vertchillenit kleuren of er echter ook steeds iarmonie tnsschen de toegeoatte verschillende kleuren bestaat is eene andere vraa Vandaar komt het dat wg bij bet besehouwen van eenig gekleurd voorwerp onwillekeurig zeggen dat is hard loherp grillig flauw het schreeuwt enz Waaraan dit Ie wgten Vooreerst aan de ververt die zich nu baitn noemen terwijl ze nog geen jaar geleden den looper hanteerden om verf fijn ts maken en ten tweede aan de ververs die de wetten van het schoone rgk der natour niet kennen Onlangs werd hg eene aladswandeling ome aandacht getrokken door een uitgevoerd verfwerk dat ons oog meer dan ooit beleedigde Dit bewees ons dat de wetten der kleureobarmonie geheel onbekend waren bg dien schilder Misschien il dat wel de reden waarom wg bier iets over dal onderwerp willen mededeelen Onze aaohgrauwe theoretische lijd beeft den vroolijken kleurenzin uit vroeger eenwen volkomen verloren en dit heeft tengevolge gehad dat ont oog het gevoel voor krachtige harmonisoh overeenstemmende kleuren mist Van daar dat wg hg het beschouwen van de betcbilderde glazen onzer St Jantkerk zeggen wat it die doek helrood of wat tteekl die blauwe mantel tegen dat gele onderkleed af Zien wg de klenren rood en groen in een behangsel of verfwerk bg elkander gebracht dan zullen velen deze verbinding scherp noemen maar ten onrechte naar wg meenen want hoe prachtig werkt eene belderroode bloem op het groen der bladeren denk eens ara eeue bloeiende roos of eene camelia In dan laattten tijd hebben wg ons te veel met den torn der voortbrengselen van handwerksngverheid bezig gehouden en daardoor voorbij gezien dit aan de kleur eene niet mindere plaats toekomt De schoonste vorm welke aan eenig voorwerp gegeven wordt doet slechts ten halve bet gevoel aan wanneer daaraan niet eene harmonisohe kleurschakering gepaard it Ja de kleur alleen oefent op het oog eene zoo krachtige zinnelgke betoovering uit dat men genegen it bg eene gelukkige kleuring een minder goeden vorm weg te denkeu een gevoelen hetwelk dikwgit bg de keuze van behangteli tapijten en damestoiletten gehuldigd wordt Hoewel na de leer der kleuren bg alle voortbrengselen der ngverheid zgne toepassing kan vinden 18 het vooral de huisschilder wiens succes van da kleuren afbankelgk is vervolgens de vlakkeoschilder bg het versijeren en beschilderen van paneelen van plastische en architeotoaisohe deelen zooals figuren altaren konsoles enz de behauge en tapgtwever de tapisseriewerker in de samenstelling en versiering van een ainenblement de litbograaf bg den kleurendruk de pottenbakker bg het betohilderen van kannen en vaten de tegelbakker bg het kleuren zgner motaiektegela en ene groote reekt van andere handwerkslieden die allen ter volmaking hunner icheppingeu bet gebruik der kleuren noodzakelgk behoeven ja vpor wie men itelleu mag dat zg ononlbeerlgk tgn En alt dit werkelgk zoo ia zullen velen met beli n atelling vragen welke lijn de mtten volgeot welke wg kleuren moeten F Bg de beantwoording dezer vraag laten wij alle geleerdheid en volledigheid ter zgde Wg willen tiecbtt eene sohett geven van de grondbeginselen teneinde ieder handwerksman lot proefneming en zelfonderzoek aan te tporen Het zuivere onoigtlede licht ii klearioos en geeft den indruk van gUot Het wordt in de tohilderkuntt door Kit voorguteld Het totale gebrek aan licht de duitternit wordt door imrt voorg steld Wit en zwart worden alzoo niet tut de kleuren gerekend maar gelden als plaatavervangers als hoogteen dieptepunten van licht en schaduw Zg verliohten of verdoukeren iedere kleor e kannen overal toegepast worden waar eene piirtg zich krachtig van de andere scheiden moet Het grgt vormt verschillende graden van overgang van licht tot donker en kan gebruikt worden om ekere ondergesohiktheid of het verwgdereo eener partg uit te drukken De eigenigke kleuren ontstaan door de ontleding van ongekleurde lichtttnlen Door een gitten pritmt in zonlicht te honden oatilaan ze alle zeven Ieder tohildrr it evenwel in itaat duizendvoudige BULLETIN DER 60DDSGHE GODBANT i WSfSJL4 Bil fllEIEIIiNI TOOR Drie Leden van de PROriJMCiALE STATEIX op lDI3ïTSID A a 11 lv£EI IQSS 1779 Stemme 6 m Uitgebracht Van i onwaarde 1773 Stemma Geldige 887 Stemmen Volstrekte meerderheid 891 Stemmen 891 880 876 867 840 Daarvan vereenigden op zich de Heeren A VAN WALSUM Kz J J LAZONDER A KNIJFF Bzn R W HAENTJENS DEKKER Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER M C J VAN DEE WEIJDEN Zoodat gekozen zijn de hh J J Lazonder en A van Walsum Kz Herstemming tusschen de hh A Knijff Hzn en R WHaentjens Dekker i 4 GooDA Drnk van A BRINKMAN