Goudsche Courant, vrijdag 14 mei 1886

Zondag 16 Nel 1886 N 33ai 1500 tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienste kannen fiitsoenlijke lieden van lederen stond bij eenige werkzaamheid j verdienen Offerten onder B 4000 NUQH VAN DITMAB Rotterdam GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken s gevestigd te Amsterdam Warmoesstraat No 189 over de Vischsteeg A Lewenstein Openbare Verkoopingl door sterfgeval te GOUDA op VRIJDAG 4 JDNI 1886 des morgens te elf nren in het Eo£Sehais cHabiiokie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJNDEOO LEEVEE te Gouda van N 1 Een nieuwe in werking zynde goed beklante Slijterij Gistzaal en Distiileerderij gemakkeiyk ingericht WOONHUIS PAKHUIS OPEN PLAATSEN en ERVEN alles gunstig aan elkander gelegen aan de groote vaart tnsaohen Amsterdam en Rotterdam aan de Bogen langs den Turfsingel te Gouda wflk O 160 160 160b en 161 en 635 te samen groot 8 Aren 79 Centiaren De Brandery is voorzien van 2 ruwketeUs 1 distilleerketel 16 beslagbakken 3 gifitbdkken en van alle verdere werktnigen eii gereedschappen iot een goed ingerichte Branderg behoorende Het Woonhuis van waterleiding voorzien bevat Zes Kamers Keuken en ruimen Zolder en velerlei gemakken Te aanvaarden 1 Aagustus 1886 N 2 Een goed onderhouden onlangs geheel vernieuwd Woonhuis en Erf in de Doelensteeg te Gouda wgk L Nr 216 Te aanvaarden 1 Augustus 1886 En N 3 tot 13 Elf goed onderhouden allen van waterleiding voorziene WOONHUIZEN ERVEN en TUINTJES in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda w jk P Ns 318a tot l Gezameniyk bg de week verhuurd voor 16 50 De perceelen zyn 5 werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen worden gegeven door bovengenoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda en wat perceel Nr 1 betreft ook door den Heer J DUN te Schiedam Srillen en Finco nez worden door ondergeteekende geleverd op voorschrift van de WelEd Zgl Heeren Professor SNELLEN te utrecht D ds HAAS te Rotterdam en HH Oogheelkundigen zoowel hier ter stede als elders Monturea naar verkiezing Goud Zilver Delta Nikkel en Staal Outta percha Artikelen voor Doctoraal en pariicnlier gebruik SÜSPENSOIRS FOU DRALEN BOUGIES CATHETERS enz enz Tevens alle Optische Artikelen bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda Boekhouden HandelsrelEenen enz PRIVAAT ONDERWIJS duterkUzende ten huizt der Uêrlingen 5 termijnen a f 13 ƒ Cmvui 10 termijnen è ƒ 2 50 Weelhaven B 164 F J BOER Leeraar M O TE HU DR gevraagd tegen Augustus 2 ongemeubeleerde EAHEES en verdere gemakken Adres onder No 1310 aan bet Bureau dezer Courant Openbare Verkooping en te GOrDA op MAANDAG 31 MEI 1886 voorm te Elfuren in het Koffiehuis Haruonie aldaar van Zes aan de Gouwe Jeruzalemstraat en Karnemelksloot Op DINSDAG 1 JUNI 1886 voorm te Negen nren van een INBOEDEL aan dê Gouwe C No 163 Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST AANBESTEDING De COMMISSIE van Beheer over den weg van de Hoflaau naby Rotterdam naar Gouda w voornemens op M RIJDAG 21 MEI 1886 des middags te 12 nar op het Gemeentehuis te Moordrecht in het openbaar AAN TE BESTEDEN bet onderhoud van dien weg gedurende den tijd van DRIEJAREN eindigende 30 APRIL 1888 Het Bestek ligt ter lezing ten Raadhuizen der gemeenten Moordrecht Nieuwerkeric a d IJeel Capelle a d IJtel en Kralingen en is op franco aanvraag verkrijgbaar ter Secretarie der gemeente Moordrecht LIi I Ë GOED A VAN OS Az Kleiweg E 73 Dageiyks versch te verkregen Nieuwe Italiaansclie Aardappelen a 15 Cent per Pond ASPERGES SLEEP KOMKOMMERS BLOEMKOOL JONGE WORTELEN BLAUWE KASJJBÜIVEN Jan GERRETSËN BOVEïïHinS te Huur op netten stand voor een klein gezin zonder Kinderen Adres onder No 1309 aan bet Bureau dezer Courant te Gouda KOST INWONING en VERKEER zoo mogel k ook toezicht op stadie doch zonder bewassching voor een jongen van 14 jaar die aldaar de school bezoekt Brieven franco onder letter A met opgaaf van conditien aan de Boekhandelaars J van BENTUM k ZOON te Gouda mi mil OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda ziJn voornemens op VRIJVA G den 28 MEI 1886 des namiddïos ten één ure in het Raadhuis aldaar bjj inschrijving in vier afzonderiijke Perceelen AAN TE BESTEDEN Ie Perceel Het vernieuwen van den Vlonder mei het Wachthuisje aan den Gouderakschen dijk onder Gouderak 2 Perceel Het maken van 540 Meter dennen PerkoeabeBchoeijing langs de Kattenslngelgracht te Gouda 3 Perceel Het maken van 75 Me ter sohoeijine te Boskoop en 20 Meter schoeijing te Oouwsluis 4e Perceel Het maken en stelten van den ijzeren bovenbouw der vaste brug in de Vest bij het Verloren Kost te Gouda Het bestek met de feekening en voorwaarden zal dageiyka de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatsel ke Secretarie en aan de StadsTimmerwerf ter inzage liggen Het is ad ƒ 0 75 te verkrggen ter plaatselijke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteArchitect De inschr vingsbilletten zullen op zegel geschreven door den inscht ver en zgne borgen geteekend en beboorljjk gesloten den 27 MEI 1886 voor des namiddags 5 ure op gezegde Secretarie moeten z n ingeleverd Het goedkoopste Magazgn van soliede Flinke Personen gevraagd voor den Verkoop van Stnatseffeeten en I remieloten tegen maandel jksche afbetaling Ruime provisie en b succes vaste aanstelling Fr aanbieding onder lett L a h Alg Adv Burean van NIJGH VAN DITMAR Amtterdam GOED AAITGEWEITD tegen schouder en aangezichtspgn kramp of verstgving der leden en verdere ongemakken door gevutte koude ontstaan zgn de ABSHAUBBIN S of Anti Rhumatische Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwalen ontslagen te woiden Verkrggbaar 30 ets aan het hoofddepot A BREETVELT Az te Delft en verder bj C B Verheul Ondewnter A Bot Berkel 3 ac Dorp Zofterraeer A Knulinfr Alphen B E C SohlaltroiiB Bodegraven T A G van Detli Nej de Wed Bogmau Oouda VV F J deii üijl Sohoonh A Prius Zevenhuizen M J Goudltade Boskoop O Hoogendijk Cappelle K Oosterling Haastrecht S V d Kraals Bleiswyk IW H O Wilhelmus Woerden Snelpersdruk van A Beinkkan te Gouda Be verkiezing voor Prov Staten De afloop dezer verkiezing in ons district heeft ons zeer teleurgesteld Niet alleen omdat er een paar liberale stemmen minder yn in onze provinciale vertegenwoordiging maar vooral omdat juist ons Goudsche lid tot de niet herkozenen behoort Voor hem persoonljjk moge dit échec too groot niet zgn daar hg gevallen is omdat de meerderheid der kiezers bezwaar hadden tegen zgne beginselen en niet tegen zgn persoon of zgne diiden voor onze gemeente achten wg onze nederlaag bg de stembus een groot verlies Wel behouden wg nog onzen geachten burgemeester in de Staten maar onze gemeente die een derde der inwoners van het district bevat mag zeker wel op eene dubbele vertegenwoordiging aanspraak maken Laat ons hopen dat deze toestand niet van langen duur zal zgn en laat ons bg de eerste gelegenheid onze beste krachten inspannen om deze nederlaag te wreken Aan welke redenen m deze afloop worden toegeschreven Het spgt ons te moeten zeggen dat naar onze meening de lauwheid der liberale kiezers de voornaamste schuldige is Voornamelgk in enkele buitengemeenten maar ook de stad zelve is niet vrg te pleiten Waar men verwachten kon dat van de tegenpartg alle krachten werden ingespannen en niemand achterbleef had meer gver niet misplaatst geweest De thnisblgvers zgn meerendcels onverschilligen die niet tot de kerkelgke partgen behooren en das met overreding en persoonlgken aandrang voor de libenden meerendeels to winnen zgn Te Gouda hebben van de 601 kiezers 179 dat is ongeveer 30 percent niet gestemd een getal dat veel te groot is nu bet gold een Gondsch burger in de Staten te behouden en dat niet vergeleken kan worden met Rietveld bgv de woonplaats van den heer Kngff waar van de 33 kiezen 30 en met Ondewater waar de heer Haentjens Dekker woont waar 99 van de 105 kiezers zgn opgekomen Barwoutswaarder spant de kroon met 34 van de 35 kiezers Elders was het des te treuriger Stolwgk b V dat de naam heeft liberaal te zgn prgkt op de Igst met 57 van de 130 kiezers a i 56 percent die zich niet de moeite getroost hebben om te gaan stemmen Zoo ook Bergambacht met 45 pCt Gouderak met 40 pCt en Lekkerkerk met 36 pCt afwezigen Misschien schuilt hieronder eenige voorliefde voor de jKrimpenerwaard immers twee der anti liberale candidaten waren zeker zeer handig nit dat waterschap gekozen eu onderscheiden liberalen hebben wellicht hun liefde voor hun beginsel laten verschalken door hun voorlielde voor hnn polder Gelgke verontschuldiging geldt echter niet voor Reeuwgk waar bgna 46 pCt zgn thuis gebleven ook te Waddingsveen ontbraken 31 pCt op het appel Over het algemeen dus veel te veel onthonding hetgeen gedeeltelgk moet worden toegeschreven aan te geringde belangstelling bg onze geestverwanten Het is te hopen dat deze les voor het vervolg haar nut moge hebben en men zich ook voor de Prov Staten eenige moeite getrooste Wat overigens de afloop in het geheele land betreft deze beantwoordt zeker niet aan de hooggestemde verwachting der anti liberalen Hun suceeq it niet evenredig aan de forschheid van hun aanval De Eerste Kamer is nog niet onl De eerstvolgende verkiezing die eerst over 2i jaar invalt zal zelfs geen noemenswaarde verandering in hare samenstelling brengen immerb zooals de zaken nu staan De meerderheid in Zuid Holland is in de Staten nog lang niet verplaatst evenmin in IMesland Gelderland stond wankelend en is dat gebleven eene kleine conservatieve fractie geeft er den loorslag In Utrecht was en is de meerderheid clerfcaal In Overgsel hebben de cleri calen iets gewonnen maar de meerderheid blgft liberaal De overige provinciën zijn in denzelfden toestand gebleven zoodat ten slotte alleen in Zuid Holland Friesland en Overgsel de clericalen iets zgn Tooraitgegaan Doch dit is voor de liberalen op zich zelf reeds bedenkelgk en maakt waaikzaamheid tot plicht BINNENLAND GOUDA 15 Mei 1886 VERGADERING vam den GEMEENTERAAD Dinsdag dea 18 Hei 1186 des namidJags ten 1 ure Aan de orde Hel Bdfiek vso A O W Glebeo te Hage betreffende eene voorloopig coneanie voor den aanleg eener taomtramverblailing tnssohen Oouda en Sohoonhofen Het adres van J Faas Allart nihier betreffende eene wqiiging van bet plaatsoen aan de Tiendewegspoort Da benoeniing van eem Onderwqieres aan de Ie Burgerschool voor meisjes De benoeming van eene Stads Vroedvrouw De benoeminfi van twee leden en twee plaatsvervangende leden in het Stembureau voor ile rerkieiing van twee Jjeden der Tweede Kamer vaa de StatenOenersal Te s Gravenbaf e is als onderw ies toegelaten o Mej E M van Eee alhier Heden is aan üe rgksanirersileit te Leiden tot doctor in de klassieke letteren bevorderd de heer R A H Stavenisse de Brauw leeraar aan het progymnasiam Ihisf raet ioo aoademisah ptoef ohrifl getiteld QuaeittmM ad Tkerametum Bafpumü JUium pertinenleê De nieuwbenoemde majoor van Kesleien tal het bevel krygen orer het Sde bat 4de reg inf dat alhier iu garniioen ii L I Woensdag had de eerste jaartykoebe algemeeae vergadering der leden fan de afdeeling van de nederl Vereeniging voor werkliedeD plaata in het oafé de Harmonie alhier Uit bet verslag bleek dat het aantal leden meer dan 60 bedroeg doch dat der venekerden voorloopig nog gering is Aan de orde waren verder de punten ter behandeling op de algemeene Vergadering die Maandag 24 deier e Amsterdam zal gehouden worden Uit de daarover gehouden discussie bleek dal het de wensch der afdeeling fas dal het werkliedeufonds niet alleen voor werklieden maar ook Toor anderen mocht worden opengesteld wier inkomen niet loo groot is om lioh op hun ouden dag een onafhoukelijk bestaan te vertekeren De heer H Euno van Orider werd tot afgevaardigde benoemd Een voorgesteld reglement voor de afdeeling werd met algemeene stemmen goedgekeurd Op de gisteren te Oudewaler plaata gehad hebbende tentoonstelling van stieren hadden de volgende bekroningen plaats Voor den besten tweejarige stier van deien leeftyd waren er 7 aangevoerd werd de eertte prgs van 30 toegeweten aan d wed J van Dam te Hekendorp en de tweede prysvan ƒ 16 aan P de Groot te Hekendorp Voor den besten ééiyarige stier van deten leeftyd waren er 18 aangeroerd bekwam J Hogendoorn te Polsbroek den tenten prgs van ƒ 26 de wed J Oskam te Linsohoten den tieetieit prijs van ƒ 10 lerwgl de w d M v d Sprong te Snelrewaard den derde prgs vso ƒ 5 bekwam Voorts heeft het bestuur goedgevonden toe te kennen een prgs van ƒ 5 met getuigschrift aan de wed G Streng te Hrkeodurp voor een buiten mededinging gestelde vsalbonte slier Woensdagavond 10 uur brak te Zeveuhuiten in het huis bewoond door P Langendam in de kom dier gemeente een hevige brand nit die in een paar uren het gebouw in den aioh legde hoewel de wind voor de aan de overzgde van den weg staande bouwmanswoniog zeer ongunstig was bleef deie en ook de belendende gebouwen van het brandende huis dank tg het krachtig optreden van de brandweer der gemeente toch gespaard Van den inboedel werd weinig gered alles was verlekerd de ooreaak is onbekend Nog vermoeid van den arbeid gedurende den vorigen nacht tengevolge van den brand op 12 deser werd het personeel van de brandweer te Zeveuhuiten gisterenavond weder opgeroepen om hulp te verleenen by een aan den Groeneweg aldaar uilgebroken brand een arbeiderswoning van P Karreman en een schuur barg en zomerhuis van K Markus brandde nf de honwmanswoning van laatstgenoemden echter hoewel tij deerlijk weid gehavend bleef behouden Alles wu venekerd de oorzaak is onbekend De uitslag der verkiezingen voor de Prov Staten in de provincie Zuid Holland is teer ongunatig De liberalen vertieten een tetel in Delft een in Schiedam twee in Gonda een in Leiderdorp en een in Zoetermeer De herstemmingen die moeten plaats hebben kunnen geen verandering aanbrengen daar hel in Gouda staat tnsschen twee liberalen in Leiderdorp tusscben twee Katholieken in Aifen en in s Gravenhaga tuasoben een antirevolutionair en een Katholiek Hel Koninklgk besluit tot ontbinding der Tweede Kamer uitgegeven den 12Jen deter bepaalt in art 3 dat de verkietingen tullen plaats hebben op den 22aten Juni Art 101 der Kieswet schrgft voor dal in geval van ontbind ing der Tweede Kamer de verkiezing van de leden der nieuwe Kamer plaats vindt binnen 4U dagen na de dagteekening van het besluit tot ontbinding De nieuwe verkieiiog moet dus plaata hebben vóór den ÏOsten Juni en de eerste sanenkomsl der Kamers vóór den 12den Juli Om deia vergiasing weder goed te lukea süa tban ds verkietingen bepaald op 16 Jmi De voonitter der 2e kamer van tiJD recht lot bgeenroeping gebruik makende heeft de leden thans opgeroepen tegen a s Maandag 17 Mei la half twee De bedoeling is waarschgnigk aan de laden gelegenheid te geven om van gedachten te wiaselen over de ministerieele crisis vooral de heer Maokay zal gaarne opheldering willen geven omtrent hetgeen hem is opgedragen eu waarom hij die opdracht geweigerd heelt Wg zgn nieowsgierig naar de houding die de Begeeriug tegenover de ter dood opgeschreven kamer zal aannemen In de discussie over de crisis in de Eerste Kamer die niets ophelderde liet de heer Heemakerii doorJlthemereB dal de plaats om volledig verantwoording af Ie leggen was de Tweede Kamer Geen wonder dan ook dat de Voortillar der Tweede Kamer haar tegen 18 Mei oin balf twee bgeenriep En wat doet nu de Begeering F Zg ontbindt de Kamer en bepaalt de sluiting op 18 Mei om drie uur Zg maakt het de Kamer oumogelgk haar Ier verantwoording te roepen tjj laai de crisis onopgehelderd zg sohrgfl verkiezingen uit voordal eenig licht is opgegaan over den loop dier crisis over bet aandeel der verautwoordelgnf peisoaen over het tegenwoordig standpunt der par Igeu Is het geoorloofd in zoo ohaotischen toestand als blindelings een verkiezing tegemoet te gaan F Zou de Voorzitter der Tweede Kamer geea dank verilienen voor zgn energiek optreden alt hg op slaandeu voel per ielegram de Kamer bgeenriep F od Het BoMdeUilad is gelgk iedereen verrast doof hel besluit lot ontbinding der Tweede Kamer H l tiet in ile geheimhouding van dit plan aleohta eea manoeuvre om de conversiewei er door te ileepea Hel zegt In plaats van openhartig aan de Eerste Kamer mede te deeteo wat men voornemens oa te doen en trots dal voornemen in i lande belang tooalsi de regeering dat inzag op behandeling der conver A siewel aan Ie dringen heeft het Kabinet nu den sohgn op zich geladen van de Eerste Kamer dou een handigen tet in het onzekere te willM laten Is dit een houding die aan de raadslieden der Kroon paal F Is hier niet hel woord van toepaasing dal ds heer Fransen van de Putte Vrgdag jl in harinnsriog bracht i Oglieden sgt gevaar I