Goudsche Courant, zondag 16 mei 1886

1886 i 3392 Woensdag 19 ei GQUDSCHE COURANT iVieMva4 en Adnerlenttehlad voor Gouda en Omstreken ange 1 erojpal = COGNAC FINE CHAMPAGNE p Bacon 2 VIEUX C0GNA9 per L ƒ iM per PI 1 50 COGNAC per Liter ƒ 1 50 per Flesch ƒ 1 25 bij SLOTEMAKEft en Co GEVRAAGD te Rotterdam eene nette Dienstlsode die flink nnnlen Kloppen mnsten wanschen eil Htrijken kan en beate getuigen uit deftige betrekkingen kan overleggen Lopn ƒ 140 buiten verval en bewaaaching Aanvragen franco onder motto Ltnn enmeid S aan het Algemeen AdvertentieBureau van Nijqk VAN DiTM u tè Botterdam TURFSINGEL 77 en 78 i Beveelt zich beleefd aanj tot het LEVpm N Van Moeiende Plaken voof Kerken Aangezien al dat soor kweekt worden is hij in de billijke Prij Planten op fzijn Blbemisterij ge eleg enheid zfe tegen i j en te leveren Tot een bezo ek aanl zijne LOEmST NlJ Xdt p ieder beleefd nitgenoodigd lo 1 I Groenendaal Hl 1 16 IJ 14 eraren Baal Sajetten êji Modé Ailitolk Ruime sorteering in HAL HEMDEN ftfANCHÈTTEN DASSEN PiJoOIS lC HANÖSCHOENE KINDEB KAPERS CORSÉÏTBN M EZELAARS 1 1 Rnoopen en Garne rsels llmkih Éoemcii Lliileii Vc mi enz Zuid AMkaansche WIJNEN De Bodega Portuguesa te Breda van C L DROSSAERS eh ft van 12 April yoor den VERKOOP zijner 6PAANSCHE eik PORTÜGEESCHE WIJNEN te Oouda en in de Omstreken ala Benige Agenten aangesteld de HU = f SLOTEMAKER en Co £ Genoemde Bodega Portuguesa uitaloitend handelende en Specialiteit in Spaan cd Ssche on Portugecsche Wgnen levert die gebotteld en op fust in eiken prga en naar = S3 ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver Q De resultaten der scheikundige ohderzoekingen van 60 merken vooral voor SiGeneeskundigen en Patiënten van groot nut zgn bg de Heeren SLOTEMAKER en M S Co gratis verkrögbaar i u i i i Ö De fleaachen dragen allen het etiquet en op de kurk en capaulen het stempel g van de Bodega Portuguesa te Breda i aahbestedikg D oogenlsoom De COMMISSIE van Beheer over den weg van de Boflaan nabfl Rotterdam naar Goudais voomemena op VRIJDAG 21 MEI 18f 6 des middags te 12 nnr op het Gemeentehuia te Moordrecht in het openbaar AAN TE BESTEDEN V LL NENGOED VAN OS Az Kleiweg E 73a het onderhoud van dien weg gedurende den tijd van DRIEJAREN eindigende 30 APRIL 1889 Het Bestek ligt ter lezing ten Raadhuizen der gemeenten Moordrecht Nieuwerkeric a d JJsel Capeüe a d IJsel en KraUngen en is op franco aanvraag verkrggbaar ter Secretarie der gemeente Moordrecht Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 25 MEI a a in en vóór hét huis aan de Markt te Gouda Wgk AiNo 96 door Notaris MONTJlJN s morgens ten 9 lire ran een goed geconaerveerden gedeeltelijken Te bezichtigen daags vóór de verkooping van 9 12 en 2 4 nre SE NIEUWE OONFEOTION Concureereude Pryzen i en solied werk op 1 maat kan alles in den l orta t mogeljjkeu tgd geleverd worden 1 D PUIJK UNIVERSEEL I I IBTAAI PQETSPOpiE iy JUA mit ueveilataaiid merk iïUe beste en gofidtóoopat der werèll Dozen van dubbelt gfootte a 7 UlCeu e Idozen v n drievoudige grootte èj 12 Cent vererggbaar te GoiUia btj A WOLFJ Drogiat üM toiNCK Galanterien Z V d KASTEELEl Halauterien J J t s BIJMMEL Markt te fchoonhoven bij J H HEHEWERTH i Cliemlscbe Fabri k te ZeveoiWrli W SchalekampJr Confiteur Cuisinier Ooathaven B 17 Oouda Heeft Zaterdagaavonds ateeds versch voorradig BERLINER BOLLEN Aangesneden PÜNSCH AMANDEL en M08C0VISCHB TAART ROOMHOBENS diverse Gebakjes als Weener TA A KTJE8 DOORNBRÜODJES OÏHELLO s CITROENVLA ROOM CONFITUUR AMANDEL enz SAÜCIJSENBROODJES en warme VLEESCHPATÉS Spaansch Koekoek blauwe Anduluaiers Padoa a blauwe en zwarte met witte kuiven blauwe Langahen wit met witte kuiven goudlaken Hamburgera patrijskleur Brqma Pontra Spaansch wit Kriel Boerenkriel wit Cochin Cbinaas Lichte Bramaas Rouaan Eenden wit Kwaker eenden en zwarte fluweelen Eenden Te bevragen op het Hoenderpark bg J J VAN HOU WENINGEN GOUDERAK WAAROM l cbruikt Rij Bintciil md H f ibrikaal Neemt Onderwaters Stijfsel en eij steunt ociie Ncdcrlandsohc In lustrir on Npcicrlandschon irbcid Doze Stijfsel overtreft alle anderesoorten in helderheid glans zuiverheid en g oedkoopte Snelpersdmk van A Beinkiiam te Gouda BINUEWLAND OOUiIaI II Mei 1886 Bg l opeaing r Hedenmiddag gehouden erfiaderinK van den OenirMBeraad die door al de ledef werd büüeiroond iprargde Voartitt r Ur A AL ati BerKen IJundoofD het tolgende Myne Heeren I Hei ui U lelcer ali mij groot xenotgen doen het oudite lid ran deze rergadering de beer Fortnyn Droogleever weder ia wit midden te tien Eeue nekte Tan eenige maandeo pond hem aan tgne atoning en een gedeelte an kien tijd aan het eiekbed Hrrhaaldelgk arein er oi eublikken dat wq meenden geeu hoop mt t te mogenlkoeateren hem ooit weder tijti plaaii in deie vergadering Ie tien innemen Geliikkiid ia allea thaaa ten i beate gekeerd en zien ij den waardigen man vedef geheel herateld zgu oude plaata innemen Ik enach hem ik enaeh deze vergaderiun ik trenach ouie gemeente daarmede an hurie geluk eo ik hoop dat bet hem gegeren moge zgn uog langen igd met cijn héldw hoofd en met een hart dat zoo warm klupi roor de belangen der gemeente aan de beharligJBg dier belangen mede t werken I Nadat de fergadering met deze woorden hare iiiatemming had getoond vroeg de heer Fortuiju Droogleeter het woord en betuigde zgn hartelgken dauk Toor de aangename oorden hem toegeaprokrn Hg mooht zich wel ii aar niet vooraielleD dat de hartelgke wenach van den voorzitter verrold zon worden want op ruim 81 jarigen leeftijd waa weinig meer te verwachten maar zoortel hg kon en zoo lang hel hem vergund werd zou hg gaarne blQien jbede erken tot bevordering van drbelaugea deter gemeeutr I In dete tilting werd betloten overeenkomitig het adiiea ran B en W Kijteiid te besebikken op een adret van den beer A O Vi Oieben te Oraveuhage tof bet verleenen van een voorloopige conoeade voor den aanleg eener itoomtramterbinding laticheo Oonda en Schoonhoven Aan de orde waa voorla een adrea van den heer J Faaa Allart alhier batr wgtiglug van het plantsoen l oor B en W waa voorgesteld hierop afwgteud te beschikken met welk voorstel de hh Kist en Oudgk zich niet konden rereenigen By stemming werd betloten met 12 tegen 5 stemmen die der hh Kist Hoefhamer van Straaten Oudgk en van der Garden het adviea van B en W te volgen Bg den raad kwamen de volgende stukken in 1 De rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid orer 1886 Deze werden in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan werden benoemd de hh Oudgk Prince en Poat an der Burg t I e rekening der dd Sohutlerg over 1885 Deze werd in handen gesteld eener Commissie tut leden waarrau werden benoemd de hh Kist Jager en ran der Darden Door den Vooriittcr werd ter kennis gebracht van den Baad dat het Gerechtshof te s Hage bij arrest van 10 deztr het vonnis der Arrond Rechtbank in zake de iasthuiskerk bad bevestigd Daarop werden benoemd tot Onderwgieres aan de Ie Burgerschool roor meisjes Mpj J Groot onderwIjtereB te Opmeer Stadsvroedvrottw Mej A P Korstede geb Bonlogue te Heiigeloo IJedeii in het stembureau voor de erkleiiug an 2 I deii der Tweede Kamer de hh Ö A Oudp en C C H Prince Tot hunne plaauvervangert de hh Mr J H an MIerop en H G Hoefhamer Alvorens d vergadering gesloten werd roeg de heer Oudgk of door B en VV den raad nog niets kou worden medegedeeld aangaande het rapport der Commissie in zake de gasquaeslie waarop door den Vooriltler geantwoord werd dat de Irden der Commitsie tich bereid hadden verklaard $ or 1 Mei hun rapport in te dienen doch dat door eel uldige bezigheden au een lid dier Commissie daaraan nog geen ge olg wat gegeven Spr hoopte echter dat het rapport binnen eenige dagen zou inkomen De heer F W Oreebe pred bg de Luth Gemerute alhier staat op het drietal oor predikant teDelft Gisteren middag onge eer tea 5 uur kreiten een paar jongens genaamd de I ond 13 jaar en een toontje an an H ondfrljlW twist wrike zoover liep dat eerstgenoemde het zoönije ar au H toodanig met een knipmes in de linkerzijde erwondd dal hij na eïrst door dr de Botte erbonden ie egn per igelaute naar zijn woning moest worden enoerd jSe dader ia door de politie in erzrkerde bewaring gebracht Naar rij ernemen is de toestand an den jongen be redigend Door den GteomiiiuerJen fmpoUer onder Zwammerd un en Keeuwgk ia lot ea met den 27n Mei ten kantore an den polder te Beeuwijk en o a bg de firma M i Ogier Co alhier de inschrijring opengealeld op eene leeuiog a ƒ 120 000 rentende 4I 1 pCt per jaar legen den koers an uitgifte ao 95 pCt Uit het prospectus blgkt dat de leening wordt aangegaan ter bestrijdiiig van aflossing der hypothecaire schuld der oblig iioire schold der erschuldigde koopsom nu land erbeteringen aan de eigendomroeu au den polder met aankleve van dien olgena officieel goedgekeurde begrooting De amortisatie zal geachicden naar gelang het nog ten beboeir an den polder in het grootboek der 2i g pCt NeiL werk echnld verbleven waarborgkapilaal door de treeiiigde vergadering aa Rijnland tal worden rijgegeveu en de poldrr eigendommm oor cultuur gereed gemaakt warden ei ocbt l e waarde au een en ander ambtelijk groanstateerd bedraagt meer dan der geherie leening toodat slechts Vi daarioor stellende tegen SU mille op ruim 24C hectare belaatbare landmaat slechts 3S0 per hectare wordt geleend Het bestuur heeft grond te rrwachteu dat oormeid Vs der leening uilerlgk in 18II1 tal kunnen worden nitgvloot terwijl de erilere nliloiiug zal plaats hebben in 31 jaren beboudeiia roegere aflossiuic Hel in het Grootboek erble Po kapitaal is 44 629 nominaal 2V9 pCt tegen den koers au 78 fCK thans eeue reeele waarde an ƒ 32 678 17 ertegen woonligeude De 26 hectaren land waarvan de polder eigenaar is hebben eene waarde oor tao eei 24 daarvan binnen de poldergrenzen an ruim f 9500 tgnde oor egalisatie en beeaaiing 20 pCt minder dan ƒ 600 erkarelingswaarden per hectare dete is officieel astgesteld in 1874 en naar luid waarvan werkelijk de kadastrale hermeiing is tot stand gebracht waaruercns ruim 2 hectaren hooiland buiten de greiiten au den polder die tqdsigk tot teohnisoh doel oor den polder tgn gekocht bij moderalie gesteld op 3600 ofschoon de koopprijs 6000 is lijnde totaal 18 000 De polder is in de vorige eeuw ingedgkt sedert 1876 drooggemaakt wordt door sloom met onoptegbare en onafgebrokene walerlooting bemalen h eeft een eestapel nu o a 200 stuks melk ee en aanlyke kaasmakergen De eigendommen der ingelanden tiju solidair aansprakelijk oor de aan te gane geldleening Oepasseerden Vrgdag a ond ruim 9 ure er oegde tjoh een teer net gekleed heer in het hotel Pmliiu ie Oudewater en ertooht om naohiverbiyf terwgl hg een diner cut bestelde Hg was met den laatsten trein au Gouda gekomen om den olcenden dag zijne reis naar Uarraelen te ervolgen Drn volgendeu ochtend werd bg op zgn erlangen gewekt en gaf hij den eigenaar an het logement te kennen dat hel züpe gewoonte as ó 5r ignantbgt eene kleine wandelin le doen De jonkman hoeft toefi het hot l verlalen en de logementhouder wacht uog steeds deu gast terug De polilie is den sluweo oplichter neg met op hel spoor Voor het kantongerecht te Rotterdam hadden zich dezer dagen een aantal personen te verantwoorden wegens bet zich in den spoortrein bevinden tonder geldig plaatsbewijs A had tgn kaartje verloren B had een biljet tot Schiedam maar was toch maar doorgereden tot Rotterdam C bad een retour reeds eenige weken oud D had tgn kaartje aan stokken gescheurd en weggeworpen ent ent Tegen allen werd eene geldboete geéischt erschil lende ran ƒ 1 lot ƒ 6 lerwijl één belaagde tich tóó brutaal aanstelde dat de kantonrechter hem uit de taal liet zetten en tegen wien de eisch was ƒ 10 boete Na de reel gerncbtmakende ootSDappiog randen Beerrwgkscben makelaar Gerrit Visser nit het Vereenigd huis an arrest en pro oo8t te Haarlem in den nacht van 8 en 9 Maart 1885 werden de directeur de heer J B Vermeire en de bewaarder J G de Hoogh krachtens vonnis van verwgzing der Haarlemsche rechtbank in raadkamer verga erd gedagtaard voor die rechtbank Ier zake van het door ouachitaamheid doen onliuaptfeu an een ge angene Beiden werden den 16den Juli eroordeeld de directeur tot eene celstraf an ééne maand de bewaarder tot eeae an 15 dagen Van dit ouuis kwam de beer Vermeire wèl De Hoogh niet iu appèl doch tonder de uitsfraak in dete hoogere instantie af te wacbten werd de heer Vermeire reeds roeier geschorst bij ministerieele resolaiie au 18 Juli 18 niet eervol oiiUlagen Wat echter geschiedde De beer VeriOtire werd in hooger beroep op grond dat het ten laaK gelegde in geen enkel optieht was bewezen en tnsschan de onlSDappiug eu de ten laste gelegde onachtuamheid geenerlei verband nas gebleken door het gerechtshof te Amsterdam rggesproken Bg de behandeliug oor den bo e bleek dat de iieer Vermeire was een ambtenaar van groote erraring op het gebied an het gerangenisweien en van onbesproken integriteit Ëen der leden au de Haarlemsche commissie van toezicht de heer J W H van der Poll oor den ho e als getuige gehoord gaf omtrent den heer Vermeire de uitneinendste erklaringen En toch had die man na hel gege en ontslag op staanden oei met ig n gezin de woning bij de ge angeuis moeten verlaten Het niet eerrol ontslag kon natuurlijk na s boft arrest niet gehandhaafd worden De heer Vermeire wendde tich bg request tot den minister van justitie mrt uitnoodiging het verleend ontslag alsnog eerrol te doeu tg n eu bij s ministers besluit werd aan dien wensch gerolg gegeren Hel erleend ontslag werd alsnog beschouwd eersol te sgn geweest Daarmede nochtans was ook iu het oog an den minister nog niet genoeg gedaan Hel gold niet alechta den heer Vermeiere te rehabiliteeren maar op s mans gerorderden leeftijd hem zooveel moge Igk ook IU sloffelg ken tin staande te houden B j besluit van 19 April 1886 werd ann beide bedoelingen oldaan De heer Vermeire werd opnieuw in s lands dienst gesteld door tgne benoeming tot tweeden commies lu het huis an opsluiting en tuchtiging te Leenwarurn een met hel oog op de nieuwe ge atiigeniswet e en eerrolle als moeilijke taak lerwijl ermits hel nieuwe traktement minder bedroeg als grondslag an hel pensioenrecht werd gehandhaafd bet egfer o ereeDkom8lig de Haarlemsche positie en mitsdien op ƒ 1375 gebracht Een n ander in te gaan p 1 Mei jl Aan den bewaarder De Hoogh nas inmiddels door deu Koning gratie verleend Za France behelst een teer origineelen brief van den PariJBohen letierkundige Francisque Saroey EergMtereu dus schrijft Sarcey heeft bij het uitgaan der Vaude ille ten net heer die wilde weten hoe laat hel was zich ergist en mijn horloge oor den dag gehaald terwijl hij meende lu zgn eigen zak te tasten Door een onverklaarbaar toe al IS dit horloge in zijn handen gebleven zoodat ik thuis komende niets ond dan de ketting zonder horloge Nu heb ik eel zwak op dit uurwerk waut het is een geschenk waarmee About mg namens de Xllde Sikle ereerde nadai wg samen den eldtocht tegen de clericalen hadden