Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1886

i e B siai es J Vrijdag 21 Mek N 3393 1886 GECOMBHTEEEDE VEEITPOLDEE onder ZWAM MERDAM en REEUWIJK 4 y2 pOt 0 ©lcLlee2n ia i g groot f 120 000 verdeeW in übllgatlên h lOüO fSOO f 00 en fSO Losbaar a pari binnen 35 jaren Prijs van uitgfifle 95 pCt De inschrgving op bovenstaande Leening wordt opengesteld den 27 MEI 1886 ten kantore der HH Kassiersflrma A EBËLIKG Cu Utrecht M J OGIER Co Gouda TaOMP Cc s Hage LË ZWiJiX ËIGENAN Leiden en ten kantore van den bovengenoemden polder te Reeuwijk alwaar jirospectussen en inschrijvingsbilletten verkrijg baar zijn HH MaJcelaars en Commissionairs in Effecten genieten Vi pCt van het hun toe te wijzen bedrag GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Openbare Verkoopingp te GOrDA op MAANDAG 31 MEI 1886 voorm te Elf uren ten overstaan van den Notaris Mr KIST aldaar in het Koffiehuis Habhomie aan de Markt van N 1 Een bgzonder gunstig geleeen sterk gebouwd fraai en ruim uitzicht hebbend van ie meest mogelgk e gemakken van gas en waterleiding vAorzien aan de Goawe wjjk C No 163 te Gouda Te aanvaarden 18 Juni e k N 2 Een DERDE in een sterk gebouwd iraai uitzicht hebbend T OOlïTHTJZS aan de Jeruzalemstraat wijk F No 4 te Gouda behoorende de overige aan de Heeren C M BORSTEEGH eu W 6 van GEELEN Nos 8 6 Vier zeer aangenaam gelegen ver uitzicht hebbende gemakkel k ingerichte met aan de Karnemelksloot wgk R Nos 488 489 490 491 te Gouda zullende afzonderlijk en gecombineerd worden geveild AUen vernuard by de maand te betalen met ƒ 2 50 per week Breeder bg biljetten en inlichtingen geeft Mr KIST Notaris te Gouda De undergeteekende bericht dat z n Photographisch Atelier geopend is vanaf Vrijdag 21 Mei 1886 M D WESSELS WEST HAVEN B 190 Vergrootingen naar elk portret Afslag van KALFSVLËESCH COTELETTES en POÜLET 40 cent LAPPEN en GEHAKT 45 SCHIJF FRICANDEAÜ mpt been 40 zonder 50 T VAN VLIET Stolwijkeraluie Ter Toldoening aan de Wet van 25 Mei 1880 Stbl no 85 zQn door de Naamlooze Vennootschap D STEARINE KAAESENPABBIEK GOUDA te Gouda den 13 Mei 1886 t r griffie der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam de navolgende handels of fabrieksmerken gedeponeerd 1 Het merk bestaat uit een roode roos met groene bladeren waarin brnine nerven voorkomen boven welke twee roode rozenknoppen uitsteken De stengel der roos eindigt in het midden van een witte lier op een gouden ronden grond Ter hoogte der roos bevindt zich aan de rechter en linkerzgde een lint bestaande uit drie op elkjinder volgende kleuren en wel van boven afgerekend eerst rood vervolgens geel en dan blaaw in welk lint aan de linkerz de met witte door gouden rand omgeven letters gedrukt staan de woorden cLuminari de n in het lint aan de rechterzgde met dezelfde soort van letters de woorden cStearin Rosa Onder het lint aan de linkerzijde ter hoogte der lier bevielen zich ia drie ouder elkander staande regels gedrukt met gouden letters de woorden Fie Luminare este aceasta en wel helj woord Fie op den eersten de woorden Luminare este op den tweeden en het woord aceasta op den derden regel en aan de rechterzgde van de lier staan eveneens op drie onder elkander staande regels met dezelfde soort van letters de woorden care prevednta OU marca en wel het woord care op den eersten preveduta cu op den tweeden en marca op den derden regel Boven de roos bevindt zich een gekronkeld wit lint met gouden randeh waarin met gon den letters gedrukt staat Qualitate extra aan welk lint aan beide zgden zich twee gouden Ignen bevinden Hierboven staan in gooden letters gedrukt de woorden Aceate luminari facnte din cel mai rafinat acid Stearic prin albeata taria durarca Msnlui si nemiroBul lor sint preferabile tutnror Imiinari lor de Stearin care s an produs pina acu sm Onfe de lier looppn twee gouden Ignen Het geheel wordt omgeven door vier gouden strepen welke te zamen een langwerpig vierkant vormen Aan de linker en rechterzyde staan in vier regels op een gouden langwerpig vierkanten grond met witte letters in den dwarste gedrukt de woorden Prima Fabrica de Luminari Stearine Gouda din Gouda Hollanda Luminari Stearine Rosa Al het vorenstaande wordt omgeven door vier breede gouden strepen welke te zamen weder een langwerpig vierkant vormen terwgl het geheel op een witten grond rust Dit merk wordt uitsluitend geplakt op het daaraan vastgehechte roode papier en wordt nitslnitend gebruikt ter verpakking van Stearine Kaarsen 2 Het merk bestaat uit een langwerpigvierkant goud etiquet of bandelier waarvande bovenen onderkant ia afgezet door tweewitte strepen terwgl er in witte letters opgedrukt staat het wovrd Rosa en voor enachter dit woord zich een witte punt bevindt De bandelier is dienende tot verpakking van Stearine Kaarsen Snelperadruk van A Buukhah te Gouda j Op eene plattelandsgemeente wordt gevraagd bg een Weduwnaar met 3 kinderen eene fatsoenlgke Burgerdochter of Weduwe als welke Wasschen Stoppen en Naaien kan tnsschen de 40 en 50 jaar Adres onder No 1312 aan het Bureau dezer Courant Horlogemaker Markt 91 hmda voorheen A B van LEER ONTVANGEN eene groole sorteering fijne Zristal Erillen en Pince nez Montures en losDe glazen in alle nummers alsmede een ruime keus BAROMETERS LEESGLAZBN MELK LOOG PEKEL en JENEVEBWE6BRS Maitmnm Thermometers enz Reparatien vau Brillen Pince Nez enz spoedig en solide Openbare Verkoopingf door sterfgeval op VRIJDAG 4 JUNI a s onmiddellp volgende op de reeds op dien dag aangekondigde verkooping in het Koffiehuis Habmonik aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVEE van een enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderhouden en op gunstigen stand ge W Nm EKWOONBÜIS met aizouderUjke staande en liggende aan den Korten Tiendeweg te Gouda wgk D N 81 en 81 waarin sedert tal van jaren de Gondsmidszaak wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Augustus 1886 Het Benedenhuis bevat behalve den Winkel 2 Kamers eu Keuken en het Bovenhuis 4 Kamers Keuken en Zolder en is van velerlei gemak voorzien Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde Notaris BINIÏENLAND GOUDA 20 Mei 188C De gewose vooijursfergulerioK in onderirijun in het arroiidiHemeiit Oooda tal K liaadeii worden te Oonda op Zaterdtn 29 Mei aj Op de agenda konen o m de volfende punten toor De meikode Cheré in te Iriden rioor den heer Fottbamue Het laalondervga op de plattelanduchool in te leiden door den heer Vcrbo D In de M tteke Courant leien het Tolgeade Maandag oterleed te Delft op den leeftijd van 41 jaren de beer i i Frieae kapitein bq bet Ie bataillon 4e regimect infanterie De oierledene waa in het beiit van de medaille oor bet deelnemen aan de eipeditie legen Aijeh 1873 74 en van hel eereteeken voor bggeiraoDde belangrgke krjjgafaedrijren Sedert ruim een jaar mocht bij zicb tot den kapiteiuarang berorderd lieo en daarin toowel all in ign rorigeu dien van adjidant de algemeene achting genieten van operienren kameraden en minderen Het Igk wordt Donderdag tonder militaire honneura naar het atation te Delft overgebraoht en erder naar Goada verroerd ten einde aldaar ter aarde te worden beateld Orererokoaiitig het bofenataande ii het atoffelgk ovenchot tan den heer Frieae hedenmorgen alhier aangekomen en onder vele bewgteu tan deelneming en belangitelliog de kilt was renierd met een aantal prachtige kranaen op de begraafplaati plesk tigl k ter aarde beatakl In bet adrei der Nederlandtcbe drogiateo waarbg aan de Volkarertegenwoordiging herstel der wet van 1818 belrekkelgk de erkoopingen ran medicinale drogergen en cbemioaliën an de inttructie voor de drogitten wordt gevraagd wordt lenocht den verkoop van geiieeamiddelen nitaloitend in apoiheken en drogistwinkeli toe te ttaan Dit Ttrioek wordt thani in lekeren tin ook van de tgde der pharraaceulen onderstennd daar de Arnhemache apothekers in bnn adrea aan de Tweede Kamer erop wgieii dat ingeval de regeering den kleinhandel in eenvoudige geueeamiddelen en mineraalwaters grdeeltelijk ook buiten de apotheken wil toelaten de herstelling der oude drogiaten aanbereliDg verdient daar zg gedeellelgk bevoegd zgn en bigken van bekwaamheid hebben gegeren en krachtens die bekwaamheid rf ohten kunnen erlangen De Arnhemtohe apulhekeri meenen orerigeus dat er geene enkele reden beatsai om den rerkoop vau al wat geneesmiddel is niet uitiluiiend tot de apotheken te beperken en teekenen krachtig protest aan tegen de uildrokkig privilegie der apothekers door den Minister in tgne memorie ran toeliobiing gebeiigd Het bereiden en afleveren ran geneesmiddelen is geen pririlegie maar het recht tan den door den Staat lot bet doen van iware examens serplichten door de wet op allerlei wgte in de uitoefeuing van gn beroep belemmerden apotheker Wat de ambtenaar aan belaating betaalt S ichrijft in de Jtniterd De gegevena door den heer Vitus Brninama uit Leeuwarden in enkele nummera ran uw dagblad onder den tiiel Wat de Nederlandsobe werkman aan belasting betaalt opgenomen hebben mij aanleiding gegeven lol een twakke poging tot oplossing der vraag Wat betaalt de Naderlandsehe ambtenaar aan belasting P Die oplossing Is geenszins het resultaat eener uitgebreide studie ty is slechts het résumé van een hoishoudelgk praatje met mgn wettige huisrtouw dewelke uit den aard der taak veel juister antwoord geven kan dan ik op vragen betreffende bel oon tumptiarermagen ran mgn gezin Laat mij u mededeelen dat mgn getin bastaat uit man vrouw drie kinderen en een dienatbode dat ik woon ia een nederig provinciestadje waatbg Leeuwarden een hoogst gunstig figuur maakte en dat ik aangeslagen ben op een inkomen van 1800 Ik herinner hierbg dat ik akehu die artikelen releveer dia ook den werkman if u in rekening ge bracht dat ik pi m ƒ 50 achoolReld paaaeer en das een voor mijn vermoeden ongonstige rekening opmaak Aas accgntrn en inkomende rrchleo worden jaariyka door mg betaald Zotti ƒ 2 S4 leep 3 90 adktr ƒ 10 19 vleeaeh 7 86 bier 1 30 wgn en Oognae ƒ SO petroleum 1 78 thee en koffie ƒ 10 Aan peraoneele belaating 102 patent S3 aan hoofdelijkeu omibig 31 naakt te ianwn 232 il dat Is dus ruim 13 pCu van mijn inkomen of circa 7 weken lau mijn S2 wcekscb traktement Daar volgens gen heer Brainama de werkman die ƒ 6 per week verdient S pCt au die ƒ 18 per weck geniet 6 pCt van tgn inkomen aan belaating derft tou ik die 36 par week inkomen heb in die terhouding 8 pCt moetn afstaan aan Staat proviucie en gemeente Het is mjj dan ook wackrlgk tot nu toe nog niet gelokt tgn ogfert Stomm en toch welsprekende cgfera voor den druk vau het volk te noemen ook omdat alle laogelgke letwamiddelen die hij te verorberen heeft enorm in prgs tgn gedaald Voor het hof te Amsterdam encheen deur dagen U W oud 45 jaar gebaren eu woaenda te Arasterdam De beschuldigde was den vorigen tomer als kassier in dieusl gekomen bg d Amstelhal hg bad voor zekerheid rau richtig beheer eene waarborgaam van 1000 gestort In Deoeaher jl verliet hg ague betrekking eu beloofde den diieetenr hem de gestorte peouingeu te zullen teruggeven Van die teruggave kwam evenwel nieu g de betaling werd geregeld uitgeateld en oatuarlgk ging J 4iie sar ten slotte failliet En daar stond nu de arme kaaaier beroofd van tgn geld en tonder betrekkiBg In dien ongelukkigen toestand kwam hg er toe den directeur een brief te achrgven waarin hg onder bedreigingen tegen diena leven een gedeelte van zgn geld eisobte Die brief bracht den beklagenawa rdigen man op de bank der beschuldigden De houding vau den direoleor die als getuige op de sitting verscheen waa vrg berispelgk Xerwgl hij in de instructie verklaard had dat de b hen gestorte en niet door hem teruggerene som tot zekerheid der kaa diende beweerde hg thans Ier terechttittiug in strgd met ite verklaring ran een nnderen getuige dat de bcaoh tgn iroegere kassier door de storting ran het genoemde bedrag ook een aandeel in de taak had gekregen m a w dat de geatorte som geen cautie maar bedrijfskapitaal was Niemand die het gelooft Ook ile verschijning ran den notaris door wiena lussoheokomst de besob de betrekking ran kassier gekregen had wekte geen sympathie Terwijl bg den besoh schriflelgk had tertekerd dat de zaak waarin hg kassier werd voordurend in bloei rooruitgiug bleek ter lereohtzitting dat hg notaris er eigenigk niets van wist De aiU gen mr Jolles liet mat na den notaria hierop indachtig te maken ZEG Achtbare noemde de handeling ran den directeur sohandelgk die ran den notaris lichtraardi Het requisitoir strekte tot veroordeeling ran den bescb tot 188 dagen cd De rerdediger mr C Veth wees den hove op reriohilleiide omstandigheden die aanleiding moealen geven tot het opleggen eener lichte staf De Stoempoil beeft bericht ontvangen dat besloten is tot tanefsrerhooging van telegrammen en teekent daar op goede gronden lerzet tegen aan Vermeerdering ran inkomsten laugs dien weg tou strgdig wezen met het algemeen belang Het ital wel geen beloog behoeven zegl hel blad dat om de instelling der telegrafen aan hare beslemming ten volle te doen beantwoorden het oommunioatiemiddel op ruimer schaal dan tot dnsrer onder het btreik ran het algemeen dient te worden gebracht althans wanneer het geen gdele klanken zgn dat langs dien wed handel en ngrerheld worden berorderd Neemt men dit aan dan ligt hst roor de hand dat mede de schatkist roordeel er van ton genieten aangezien de baten elke haar toerloeien bg verhoogde welvaart zullen toenemen Immera de opbrengst tan patent en zegdbelaatiug ran hoofdelgken omilag en peraoneel ent staat met die welraart in nauw rerbaud ja bg behoud van denzelfden maaislaf draagt de mindere toe vloeiing der belastingen het onfeilbaar kenteekea in tieb dat de natie in weltgn rooroit gaat De kosten aan de telegraphic besteed ign dan ook niet verspild de achatkiat ontrangl die langt andaren weg in mime mate terug ten voordeele van bet algemeen Doch ook buiuo dete indirecte legemoetkooiing gedijt menige nering en bedrijf wanneer tg die de onmtddelgke Toordeelen der versnelde communicatiemiddelen genirleu uitgebreider tnkeu doen Met het oog op een en ander verdient dan ook geen maatregel aanbeveling die het lakan doen belemmert Staten Oeneraal rentmifd tUtinf der Itidl Kameri OpDinadag 18 Mei 1886 s n hiddags S ure tot sluiting ran de gewone vergadering der StatenOeaeraaL De heer Van Eysinga Voorzitter der Eerste Kamer bekleedt den Voonittcrsatoel De Voorzitter laat door den Griffier der Ëerala Kamer voorlezen een Koniukigk bealnit ran den Uden Hei 1886 Stil no 105 waarbg aan dta Minister van Binueulaudsche Zaken de taak wordt opgedragen om tick des namiddags ten 3 ure te begaren niai de vergadertaai der SlatenGeneraal en daar uit naam des Konings de tegenwoordige titting vau de Slaten Generaal te sluiten De voorzitter benoemt eene Commissie van acht leden der Eerste en der Tweede Kamer om den Miuiatar vaa Binnenlandaohe Zaken in en uitgeleide te doen Kort daarna wordt de Minister van Binnenlandsche Zaken die sich op de gewone sutelgke wgte naar de vergaderzaal der Staten Qeneraal heeft bege ven de zaal binnengeleid De heer Heemskerk Miniater van Slaat en van Binoenlandsche Zaken plaatst zich ródt den troon en houdt de volgende aanspraak Mgne heeren I Uet ia mjj een aangename taak U in naam de Konioga te danken roor de grerige zorgen door U aan s lands belangen besleed Onder rerschiUende optichten moogt Gg op de titling die straks gesloten wordt terugzie i als op een niet onrruchtbaar reld van Uwen arbeid Een gewijzigd wetboek van strafvordering werd vastgesteld en boreudieu nog vgf belangrgke wetten noodig om het wetboek rau strafrecht ran 1884 te kunnen inroeren Verscheidene maatregelen werden goedgekeurd alrekkendr tot duurtarae rerbetering der financiën in het moedeilaud terwgl roor Indië het tarief der rechten ran in en uitroer werd hereieii Op internationaal gabled mocht een traotaat betreffende de lalrarissoherg Uwe goedkeuring rerwerren Voor reuige groole onilernemingeu tot beronlering der volkswélraatt werd het recht rau onteigening rerleend roor andere s Rgks aandeel lu de uitgaren bepaald het recht en de recbupleging omtrent de rerdeeling der markegronden werden geregeld Met leedweien moet ik vermelden den niet herredigeuden uitslag der behandeling tot dusrerre vau de roorslelleu van reranderingeu in de Grondwet Nadat namens ongereer de helft ran de leden der Tweede K ner de verklaring was afgelegd dat zoo niet het Xe hoofdstuk der Grondwet naar hunna overtuiging werd veranderd hunne medewerking tou ontbreken aan de bertiening der overige hoofdstukken erden alle roorslelleu belrekkelgk dat Xe hoofdstuk afgestemd Hel Ministerie rerzocht daarop ran zgne task outheveu te worden Naar s Koningt overtuiging die door de verantwoordelgke raadalieden der Kroon geheel wordt gedeeld mocht in het gebeurde geen aanleiding lijn om s Konings voorstellen tot verandering der Grondwet terug te nemen maar moest worden verlangd dat dete naar hunne eigene verdiensten door de Vertegenwoordigers des Volks werden be