Goudsche Courant, vrijdag 21 mei 1886

ootdeeld Maar het loheeii weniohelqk en coosti tntionetl aaogeveien dat tij van wie de beswaren area uitgegaan geroepen werden om die op te loaaen en aldus naar hun eigen beginselen de herlieniDg der hoogste Staatswet tot stand te brengen waarian tg in t algemeen het nnt niet badden ontkend Aan een waardig en intioedrgk Vertegenwoordiger Tan die staatkundige richting werd alioo de Terming an een nieuw Ministerie opgedragen Dete Tereerende opdracht werd echter afgeweten en dientengefolge de Regeer ngstaak wedet aan het bealaande Ministerie toeTertrouird Op diens Toordracht heeft bet den Koning goedgedacht onder dete omslaodighedeu eene ontbiodiDg der Tweede Kamer uit te spreken loodat in de Tolgende maand de Terkietiugeo oor al de lelels io plaats der periodieke Toor de helft der leden tallen plaats hebbeu Of uit dete Terkieiing eene parlementaire meerderheid tal ontstaan is aan niepiaud bekend maar t i kan in ieder geTal tbu beslisseuden iniloed tgn op den rerdereu loop der Orondwetsherziening welke de Regeering licb Toorstelt weder aan de nieuwe Kamer te onderwerpen In naam des Konings Terklaar ik de gewone sitting der Stalen Generaal te tgn gesloten Den Minister fan Binnenlaadsohe Zaken wordt na het uitspreken deter sluitingsrede door de Commissie uitgeleide gedaan waarna de rereenigde zitting door den Voortitler wordt opgegeven Bulteolaadscli Overzlcbt Ofschoon een derde deel der liberale partij in bet Sngelsche Parleraeni zich tegen Gladstones Homervlt wti verklaarde eu dus het doodvonnis over dit ontwerp is uitgesproken meent men dal Gladstone er niet aan deukt om iijne voorstellen in te trekken Wanneer het ontwerp wordt verworpen tal onmiddellijk de ontbinding van het Parlement volgen Vele liberalen beschouwen dit als een ernstig betwaar omdat de liberale party verdeeld als tij op het oogenblik is onder teer ouganstige omstnmlighedeu deu stryd zal aauvaarden Olndsioue echter is vol goede hoop en schroomt den stryd niet ook al zal HomeRuit voor Ierland waarover verdeeldheid heerscht in het liberale kamp het eenige wachtwoord wezen De beslissing wordt niet alleen iu Engeland maar ook elders met groote belangstelling te gemoet gezien Te Berlijn zou men nu het aftreden van het ministerieGladstoue zeer betreuren daar sinds lord Roaeberry minister Tan builenlandiche zaken is de veritundhouding tuasoheu Duitschland en Engeland zoo goed is als beide Staten maar kanuen weuschen Men Tcrtrouwt hier echter dus wordt van officieuie zijde uit Berlijn geschreven dat Engeland nu voldoende heeft ondervonden welke voordeelen een goede verstandhouding met de Duitsche ryken geeft en deze daarom niet licht zal opgeven zelfs uiel wanneer een liberaal radicaal kabinet aan de regeering mocht komen In den üuitscheu Ryksdag werd Dinsdag door de Regeering een verklaring gegeven over een zeer geruchtmakende zaak De Regeering beeft namelykde vorige wrek ie Berlyn op grond van de socialistenwet het recht van vergadering beperkt enwerd bepaald dat het onderwerp van besprekingvooraf aan de politie moest worden bekendgemaakten dete daarna al of niet verlof zou geven Aanleiding tot dezen maatregel gaf het houden van vergaderingen door heel of half werkstakende arbeiarbeiders zoogenaamd om te spreken over loonsverhooging maar inderdaad om onder dezen bedekten vorm sociaal democratische redevoeringen Ie houden sohijubaar waren t tevens vergaderingen van vakTereenigiugeu De nieuwe rerordeuing werd vanliberale zyde eu ook doonr de ultramontaneu zeerafgekeurd en er is al heel wat inkt gebruikt omhet voor en legen in bet lioht te stellen Om degemoederen te bedaiec heeft de Regeering nu detoedracht der taak uiteengezet Waarschijnlijk taler in den Rijksdag een dabut over plaats hebben wal Fohter ook indien t voor de Regeeriug eenongunstige wending neemt wel niet veel asn de zaak zal veranderen De Rijksdag heefi verder kennis gemaakt met het nieuwe wetsoutwerp betreffende een verbruiksbelasting op alcohol die belasting bedraagt 0 40 O 80 en 1 20 mark per liter in de drie eerstvolgende jaren beginnende met 1 October e k na verloop van die drie jaren sou de belasting 1 20 mark blyren De belasting is verschuldigd door hen die spiritus recbtalrceks aan de verbruikers verknopen voor allen door hen ingeslagen spiritus voor zoover die niet voor industriële doeleinden bestemd en daarom van belasting vrygesleld is De fabriekanten en groothandelaren zyn belasting verschnldigd voor hetgeen ly in eigen getin gebruiken De Regeering heeft nog een tweede outwerp gereed gemaakt dat voor loopig is ingetrokken waarby wordt voorgesteld deztifde belasting maar een jaar later te beginnen en te heSen loodra de spiritus uit het toezicht van den fiscus in het vrye Terkeer komt Graaf Herbert Bismarck staat als staatssecretaris thans aan het hoofd Tan het Departement van Buitenlandsche Zaken waar hy tot dusver onderstaatssecretaris was in tyn plaats is gekomen graaf Berohem tot dusver directeur Tan een der aldeelingen in dat departement Herbert bekleedt uu de plaats die graaf Hattfeld de laatste jaren vervulde en staat nu rechtstreeks onder den Rykskanselier Over de Orieksobe zaken niets belangrijks de correspondent van de Daily News te Athene om toch iets te seinen meldt dat de Grieksohe Regeering aan Oostenrijk ophelderingen heeft gevraagd nopens zekere praktgkeu waarvau de Oostenryksche blokkade schepen worden beschuldigd Oostenryksche mariniers zouden namelyk op het eiland Sciathos geland zijn het seinstation bezet en den geheelen voorraad vleesch weggevoerd hebben Te Speiia is een Engelsche toomboot gehuurd om de Grieksche afgevaardigden van de eilanden naar Athene te brengen De Times heeft OTer Konstantiuopel een sensatienieuwtje ontTangen over Bulgarye de Nationale Vergadering welke weldra byeenkomt zou waarschijnlijk Bulgarije tot een koninkryk proclameeren De Fransche Kamers tullen 26 deter weder bijeenkomen en reeds warden er verschillende interpellaties aangekondigd over Decateville over Qriekenlaud ent Aan politieke slof zal het ook nu weer niet ontbreken De Koningin van Spanje is bevallen van een zoon de Prinses Mercedes zal dus geen Koningin worden indien dit kind in leven blyft Volgent de grondwet is Alfonso s zoon van het oogenblik zijuer geboorte koning van Spanje ofschoon hy tot zijn meerderjarigheid onder Toogdy zijner moeder staat Toen koningin Christina het regentschap aanvaardde werd iü de proclamatie gewaagd van den Prins of Prinses die koning Alfonso zou opTolgen Tot dusver oefende le koningin dit regentschap uil namens de vyfjarige infante Maria de la Mercedes maar nu gaat de souTcreiniteit oTer op den na Alfonso s dood geboren zoon Het regentschap wordt door deze Teraudering eenige jaren Terlengd doch daarentegen tal na het Terstryken van dezen termijn de dynastie der Alfonso s weer door een maunelijken telg worden vertegenwoordigd De Spanjaarden begroeten daarom Alfonso XIII met vreugde roet utdéndering van de repnblikeinen en de Carlisten voor wic nu de kans verdwynt om door een huwelyk tussehen den oudsten zoon van Dos Carlos eu de prinses van Asturië den strijd om drn troon ie beslechten INGEZONDEN Aan de Redactie der Ooudtche Courant Mag ik de geëerde Redactie dezer courant beleefdelijk verzoeken onderstaande regelen te willen opnemen In de Ooudtche Courant vau den 19en dezer komt een ingezonden stukje voor behelzende eene klacht over het eisohen vau gepast geld voor een of meer telegrammeu Het ia naamloos dus eigenlijk myne beantwoording niet waard want anonymiteit iu zake een bepaald feit is altyd laf en ik heb belangrijker betighedeu dan het raden naar initialen Ter wille van het groote publiek wil ik echter ophelderen waarom zeer dikwyis pasmunt aan het kantoor ontbreekt Ik herhaal het is eene opheldering geenszins eene mronttchuldiging De afgezaagde variant op het gezegde uit de frausohe revolutie der vorige eeuw Ie roi est pour Ie peuple non pas Ie penple pour Ie roi in casu de ambtenaren zyn Toor bet publiek en niet vice versa venlieut geen bespreking De ambtenaren hebben ieder hunne afzonderlijke dagkas waaronder gewoonlijk ee s twee gl klein geld Nu komt iemand met een telegram Tan 27 cent en legt een ryksdaalder neder Ér kan teruggegeven worden dus vom afpassen of gaan wisselen geen sprake Iets later komt een ander met een gulden ter betaling van 32 cent ook dit gaat nog maar werd er in dien ussehentyd geen gepast geld van anderen ontvangen dan zou teer zeker een derde die tijne seinkosten niet passen kon verplicht tyn te wisselen Ouder anderen kwam gepassrerden Maandag een teer geacht handelaar hier ter stede met een bankbiliet van 25 gl om 28 cent te betalen Centen te goed houden gaat niet Vooreerst is dit geene ordelijke administratie daar alle seinkosten by de aanbieding toD het telegram moeten toIdaan worden Zeer dikwijls echter als aanbieders van telegrammen by het kantoor bekend eenige eenten te weinig bij zich hebben wordt er in bewilligd dat die later worden bezorgd tot groot ongerief der ambtenaren die daarvan aanieekeniog moeten houden en meestal de te kort komende centen ten OTerTloede nog door de bestellers moeten doen halen Wel eene reden te meer om bat mortchri t Tan betaling met gepast geld strikt toe te passen In de onderhaTige klacht is het geval echterjuist omgekeerd en had de afzender geld te veel Dit is tooals hierboven werd aangetoond nog veellaitiger en het groote publiek ton teer te recht gegronde reden van klagen hebben indien de bezorging der telegrammeu vertraging ondervoud doordat de bestellers hier en daar oenten moesten brengen die het kantoor nog aan sommige aanbiedersschuldig was De heer A G P V is blykbaar niet op de hoogte der rechten en plichten van eeu Rykstalegraafkantoor Ik durf my echter met vol vertrouwen beroepen op het antwoord van het Gondsche publiek en wel Tooruamelyk van hen die een druk gebruik van de Rykstelegraaf maken als ik de vraag stel of gedurende de 27 jaren die ik de eer heb aan het hoofd Tan hel Rykstelegraafkautoor alhier te staan de behandeling èa der zaken èo van bet publiek aan dat kantoor reden tot klagen of reden tot tevredenheid heeft gegeven De Directeur van het Bykstelegraafkantoor te Gouda Th tam SCHOUWENBURG Gouda IS Mei 1886 TE VEEL EER Een lid van de Goudsohe tpet patriae heeft dezer dagen een collega een metsteek toegebracht Het geval is algemeen bekend en leverde een welkome stof aan oude juffrouwen philosofeerende heercn ent ent om te jeremicereu over de verdorvenheid van de tegenwoordige jeugd Dit hoopTolte jongemensoh is thans niet meer binnen Gouda hy werd gearrasteerd en getransporteerd iiaar Rotterdam Tot zoo Ter goed Maar hoe werd hij TerTotrd Gisterenmorgeu kwam een keurige barouchet met twee Turige paarden bestuurd door een goed gekleed koetsier met nette witte leidsels aandraTen hield TOor het hnis Tan bewaring stil en trok aller aandacht Men was nieuwsgierig ter wiens eere dete schooue equipage bestemd was Men Termoedde iets van een of ander hooggeplaatst persoon die wellicht de openbare gebouwen inapecleerde of van een zeker print die incognito alles met eigen oogeu wilde nagaan Wie schetst echter aller verbazing toen het bleek dat de dquipage bestemd was voor den 12 jarigen deugniet die den menleek had toegebracht My dunkt de jongen had best tationtwaarta kunnen ïoopeo Meestal daeu de overtreders van de wetten dat dan ook er waren soms gevallen dat leden va hel vrouwelyk geslacht of lieden Tan boogen j leeftyd die klaarblykelyk lich schaamden op den tocht naar deu rechter zoo onder ieders oogeu te komeu eu die men zoo gaarne een eenvoudig rytoig had gegund gedwongeu werden te loopen en deze kwajongeo die volleerd is in gemeene stireken op zyn cbiquesl wordt afgehaald en vervoerd I Mij ilunkt te veel eeri Voor t vervolg kan het wel jwat miuder I Q Q In de ons omringende natuur spreekt bet objeotieT zo Terrasseud bet natuurschoon uit dat wij bjj den eeraten indruk niet bemerken dat Torm daarin optreedt als de kernachtige gedachte en kleur als de bloemryke taai waarin die gedachte zoo schoon is uitgesproken Beide harmonisch Tereenigd stemmen als een Tolkomen accourd en toch komen er wel eens geTallen Toor waarin de vorm krachtiger optreedt dan de kleur ja zelfs geheel kleurloos een hoogere beteekei is krijgt Vorm is reëel tastbaar alleen afhankelyk van zich zeU en kan sterk imponeeren groottche treffende karakteristieke iudrukkeu geven kleur is afhankelyk van het licht yler ontastbaar en veranderlyk maar qok bij het geven van indrukken bevallig opwekkend lieflyk betooverend De toestanden waarin of vorm of kleur den indruk bebeersohen tijn dikwerf waar te nemen als wij b T im de Noorwoegsobe fjords de loodrechte rotaen i uit zee zien opslygen en wy vermeenen daarin de versteende renten uit de Noordsche Saga te aantohouwen dan kragen wy dien indruk uitsluitend door den vorm maar als wy daarentegen aan de Noordkaap de drie belangrijke nachten in Juli doorbrengen en dan Jut geheele firmament in goudgloed gehuld telfs cftpland verguldt zal de betooverende indruk dien wij ontvangen nitslnitend aan de kleur zyn toe te schrijven en om nog een ander Tootbeeld te nemen tullen by het uittreden van het Nyldal de pyramiden voor ons oprijzen alt Tuor wereldlijke reuzenkristallen bet is weder de Torm die dien indruk leweeg brengt terwyl de kleur een al overwegeuden invloed uitoefent by bet betooverend Alpengloeien als de zon by het ondergaan met al de kracht barer stralen dien kouden yikegelen in een vuurgloed hult Maar behalve de ongelyke verhouding waarin menigmaal en vorm eu kleur vereenigd tyn is de indruk nog zoo relatief want de een heeft meer sympathie voor vorm de ander meer voor kleur telfs by menschen van smaak en gevoel en Tan daar dan ook het Tertchil io opvatting op t gebied der schoooe kunsten Heeft de een voorliefde voor ien Terrukkelyken pnrpergloed waarin soms de ton ondergaat en met milden orerTloed de aan de horiton drijvende wolkjes Tergnit de ander voelt tich meer aangetrokken tot die ontstemde lucht na een onweer als de vernielde wolken in woeste vaart tegen elkaar voortjagen en zal de een bukken om het prachtige en klenrryke bloembed te bewonderen de ander tal fier bet oog opalaan naar de top Tan dien renteueik of naar de aombere beuk die met zyu breede takken dit alles OTerschaduwt Dat de vorm door de hand Tan den kunstenaar belangrijker wurdl dat dete uitgaande Tau bet beginsel van schoonheid de tymetrie als de régulateur der form bestudeert en dien Torm toodanig voorstelt dat oningewydcu die nimmer soo in de natuur badden waargenomen maar die baar nu door de kunsl ontdaau van alle overlading eu gezuiverd Tan stnileade tegenstelling eu alt het ware geconcentreerd in een kunststuk bewonderen dat if voor een groot deel toe te schryveu aau de macht der kunst Vorm eu kleur apelen een gewichtige rol in de beeldeude kunsten Wordt de beeldhouwkunst geheel door den vorm beheerscht de schilderkunst omrat beide als de groote factoren op haar gebied Sluit zy zich aan hare luslerkunst aan door den vorm door kleuren en linteu sluilti zy ticb aan de mutiek aan tinten en lOnen bewandelen betielfde gebied hebbeu dezelfde wetten en dezelfde bestemming maaralletovj voor verschillende organen Dat de beeldhouwkuust geheel de kleur kannitsluiten bewyzen zooveel meeatarstnkken op dat gebied In de Apollo Tan Belvidère de schooue triomphantelyke verschijning van der kunaten God als overwinnaar Tan de Phytou wordt de indruk Tan een boveunatuurlyk wezen alleen door het gemis asn kleur veroortaaki en de Ueroulea van Faruèse tal in welke kleur ook geschilderd in die rustige majeslueuie houding immer den indruk Tan boTenmenscbelyke kracht gSTcu al bespeurde men ook uiel die kloekgespierde hand die de heaperidenappelen zoo taoht en teeder omTat Nog een beeld het bekende bikkelaartierlje nit de 4de eeuw T J C immer boeit ons die lieflyke naive jeugd dat schooue kind nog niet de grens der muagdelyke staat genaderd en toch met tulke fijne krachtige vormen iu die beiallige losse stand daar bikkelende even als nog honderde kinderen het doen en wat is er dan nu in dat figuurtje too aaotrekkelyk P Alleen de vorm maar bezield door het genie van den kunstenaar De tpbilderkttust stelt tich grooter eischsu tij beichikt over vorm loowel als over kleur met dete uitzondering dat het uit te voeren onderwerp beslist wdke van de twee moet predomineeren Behandelt de kunstenaar een hoog ernstig onderwerp zoo als de laatste oogenblikken van de gebroeders de Witt in de gevangenkamer dan tal hy het pathetische van dat moment niet vernietigen door een schitterend licht of een OTerTloed lau kleur maar geefi hij ons integendeel een oogstfeest te aanschouwen dan tal de milde ton met al baar licht en kleuren de feeslTreugde opluisteren In myn jeugd maakte een klein schilderstuk eeu ditpen indruk op my het was een eenrouJig zolderkamertje gemeubeld met schilderattributen een enkele lichtstraal Tiel door bet dakreoster orerigens wat alles iu schaduw gehuld in een bedstede zonder gotd nen tag men den sterTende kunstenaar ran alles verlaten behalve zyn getrouwen vriend die hem de verstorven hand lekte zyn bond eu van dien zelfden schilder was ook op de tentoonstelling een stuk waarin de blij verwachtte geboorte Tan Napoleons zoon de Koning van Rome plaats vond tn daarin stroomde het licht met al zyn gloed langs t pnrper en fluweel De Torm zal dus wel altijd in kunsl bij hoog ernstige voorstellingen blijven predomineeren en in Troolyke opgewekte onderwerpen de kleur Dal er kunstenaars zijn die meer sympathie Toor het eeu als Toor bel andere hebben leert ons de geschiedenis iu de twee beroejpde achilderscboleu van Italië de een aan de Oostelijke de andere aan de Weslelyke zijde der Appenijnen Venetië waar langs de lagunen de Oostertche beschaTing met Oostersche weelde en Ooetersch klenrgevoel naar het Westen stroomde Venetië dat dour haar kleuren mozaïk haar glas ea zijde industrie gondeloplochten en feesten ter opluistering van derepubliek den grond gelegen had tot een schildersehool waarin kleurgcToel zoo sterk predomineerde dat telfs Nederlandera daar kwamen stadeeren Venetië in tegenstelling met Rome dat graf der Romeiaen dat hoewel Terlicht door de koesterendestralen Tan een Christelyke zon toch altijd nog op dien klassieken bodem eeh klassieken geest ademde zoodat uil hare schilderscbool zoo sterk dat gevoelvoor vorm sprak zoowel in de profeten eu hetlaatste oordeel van Mickaël Aogeloalèw de beeldenvan de Villa Hadriaui W Wat da toepassing van kleur op de gebouwen betreft de Nederlandera van weleer waren daar zeer spaarzaam mede en begrepen te recht dat feq met bun grauwen somberen dampkring vormeu meer overeenstemde dan kleuren spits toreDIjet kanleelwerk pinakels trapjesgevels met begeleiding van een enkel kleurverschil lu de bouwmaterialen en zoo tiet men ook iu de majestueuze Dom te Keulen kleuren en verguldsel zoo spaarzaam aangebrachlopdat bel den indruk van hei statige gebouw niet zoude benadeeleu kleurrijke gebouwen met ioweudige decoratie ja die zijn er wel operagebouneu concertzalen paleizen Tilla s daar verboogen de kleuren de bestemming van hel gebouw maar wie zal nu b v in een hospitaal alwaar alles iu een rustige kalme stemming moet zijn achittereude kleuren willen aanbrengen het zou een te akelige tegenstelling vormen met de aldaar omwarende dood maar dat men in een kinderkamer hel volle licht met al zyn kleuren laat biuiieiistraomen dat doet om aangenaam aan ea is zoo geheel en al in harmonie met de blymoedige geest Tan het kind Kleur toegepast op voorwerpen Tan kuusl iudustrie zon teer scboou tijn als men bel niet oierlaadt ja soms de vorm er onder begraaft het prachtig vergulde Buheemscbe glaswerk zal ons voor een oogenblik meësleepeu maar verdnitleri geheel en al by die schoane vormen van het eenvoudigste glaswerk uil de fabriek van Clichy Amtt intern teul De bekende raooraohe Taas jarrat in de Alhambra overladen met schitterend blaaow en goud maakt nimmer deu indruk die telfs hel eenvoudigst Archaïsch vaasje van ooverglaasde aarde en slechts versierd met een twari ehymenek dier ons geeft eu met hoeveel overlading ook bel Chiueetehe porceleio pronkt l ch wordt bet in de tchaduo geplaatst door dat eenvoudige Siitfurdsohe kauotlje in bet Germaausch museum te Neurenberg Gevoel en smaak leiden ons vau telf tot een goede keuie in hel sohoone toolang als de mode die verleidelyke co uette ons niet verblindt door haar verauderiogstin Het is Ie weusoheu dat zoowel In taken van kunst als iu het daxelyksch leven vorm en kleur in harmanische vetbindiug gepaard blijven eu mag ik daarvoor één beeld kiezen dat dan de vorm voorkome als de energieke beredeneerde actieve mau kleur als de elegante geToelioile en betielende Trouw B De VOORZITTER vau deu RAAD der Gemeente Gouda i Brengt ter openbare iennii dat aau de Kiezers in deze gemeente zyn toegezonden de Oproepiogsbrieven en Sterabiyetien tot bet beuoemeu san 1 Lid Tan de Staten ran Zuid Hollaud en dat wanneer eenig Kieter tyn itembriefje Terloren heeft of er geen mocht hebbeu ontvangen hij licb tol bekoming daarrau Ier Plaattelyke Secretarie tal kuuuen vervoegen dat de inlevering der SlerabrieQes tal aanvangen op den 25 Mei aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags len 5 ure dat hei Stembriefte uikrtftelijk ingevuld door den Kieter in pereoon in de Slembus moet gestoken wordeu dal geen ander Stembriefje dan dat hetwelk vau het tegel der Gemeeute voortien is mag worden gebruikt dat de in het Briefje iu Ie vallen persoon duidelgk met naam en voornaam moet worden aaugewezen dat het Briefje niet onderteekend mag tyu en geene andere brie jet omTstien of daaraan opzettelijk zyn vastgehecht GOUDA den 19a Mei 1886 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN MARKTBERICHTEN Gouda 20 Mei 1886 Granen kalm maar vast De beste Zeeuwsche torwe van ƒ 7 40 i ƒ 7 90 Mindere eu polder ƒ 6 90 a ƒ 7 50 Afwykende komt niet voor Rogge 6 a 6 60 Gerst ƒ 6 30 a ƒ 6 90 eheTulier 1 hooger HaTer ƒ 3 90 è ƒ 4 40 Platte mait ƒ 5 25 è ƒ 5 75 ronde ƒ 6 50 l f 6 Terder geen handel De veemarkt met gewonen aanvoer handel in alles traag rette varkeus 20 il 23 cl varkens TJSr Londen 18 a 20 et magere varkens en biggen ƒ 0 95 a ƒ 1 50 per week schapen en lammeren iets vlugger Aangevoerd 60 partyen kaas eerste qunlitèit ƒ 21 a ƒ 23 tweede qualiteit ƒ 18 ü ƒ 20 l oordbollandscbe ƒ 20 a 23 Handel vlug Goeboter ƒ 1 15 a ƒ 1 30 Weiboler ƒ 0 90 i f 1 BarKerliJke Stand GEBOREN 17 Mei Johsnae Hnlwttoi ooifen L Franken en J Vergeer Adriaoa ADtonetta ouden W J Taiomaa eu E Btiem OVEBLEDEN 18 Mei J A Kerrebijn I j S m J FoDW hnisTr van JT M Groenendsal 82 j fi Pantelie 1 j 8 m A vso VeluD i m A de Jong 2 m C Schooteo 1 j 8 m 19 H in Deth 71 j n 6 Appeldoorn 18 d E Ziervogel hoieer via L de Boer 4S j W W de Ruijter 2 m A lan denBroek 12 m G vsu der Want 3 j 20 P J C Ernit 4 m GEHUWD 19 Mei H de Jong en H J Zoeteman J van der Kut en P A M vau Vl et H van deu Heovel en H Verdonw Stolwyk GEBOREN Hargje oodera C Stoppelenburg en F Stont Jan Doderi P i Walnud en T Stoit Krijntje oodera C Stoppelenburg eo M Palagraaf OVERLEDEN A H P Hniaman 9 m E Stoppelenbarg 2 j 6 m Zevenhuizen GEBOREN Pietertje ouden H Ueabia en M VVeathoek Dirkje oudera A Boutenbal eu M B vau der Starre OVERLEDEN J van der Neut 69 J vau Vliet 9 m ADVERTENTIÊN SO JAKIGE CORNELIS VERMEULEN en JOHANNA VAN DïB BURG Gouda 21 Mei 188 j Geboren ALEXANDRINE PETRONELLA Dochter van Chs EEKMAN enGERARDA EEKMANBrussel 17 Mei 1886 van den Beeo Overleden na eene kortstondige ziekte onze geliefde Zuster en Bebuwdzaster M C VAN DK PAS geboren Coumans Eenige en algemeene kennitgering t Bage F P COÜMANS N M COÜMANS IJzkndooks ♦ De familie KROMHOUT betuigt hareu oprechten dank aan allen die haar wegens het overlijden van haren Zoon en Broeder haune deelneming hebben betoond Gouda 20 Mei 1886 Voor de vele bewgzeu van deelneming zoowel hier als elders bg het overlgden van onzen veel geliefden Vader D C BAKKER te Purmerende op 29 April 1886 onze harteIgke dank Namens Zusters en Broeders J BAKKER O Purmerende 20 Mei 1886 ♦ Ondergeteekenden betuigen bjj dezen hun hartelgken dank voor de ve e bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van hunnen Zoon F X HARDXJZERM A F HARDIJZEROouda 20 Mei 1886 Wïssels