Goudsche Courant, zondag 23 mei 1886

i ZoDdag n Nei 1886 N 3394 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken UPWCKKEND ERSTERKEHO KMRTSViRIWIJVtND Ondergeteekende heeft de eer ter kennis te brengen dat hg door de Amsterdamsche Zeeën KirierrisschergMaatschappy De Zeenymph te Amtterdam tot hare is aangesteld Genoemde Maatschappg levert op bestelling alle orders betreffende Zee en BivierTisch welke bg haren AGENT worden opgegeven K VAN DEIl BORG Vischhandel Gouwe C No 247 Prgscouranten op aanvrage verkrggbaar HAUTE NAUVEAUTE lv £ 3 O IL KORTE TIEN DE WEG heeft de eer aan zijne geachte Begunstigers te berichten dat hg dit jaar bijzonder in degelegeuheid is gesteld tot bet leveren van de nieuwste PARASOLS ENTüUTCAS Dames Waudelparasols Heeren en Einder Parasols van de tgnste tot de ordinairste alle tot zeer lage Prijzen a contant met 5 pCt korting Ook Dames Heerenen EinderPARAPLUIES in alle soorten welke zeer voordeelig worden verkocht Verder blgft hjj zich aanbevelen voor het overtrekken en repareereu van bovengemelde artikelen en hoop door eene prompte bediening de gunst van zgn geëerde Begunstigers waardig te blijven LIi Ei GOËD A VAN OS Az Kleiweg E 73 OPENBARE AAITBESTESIKG BURGEMEESTER en WETHOUDERS vani Gouda zgn voornemens op VRIJDAG den ÜS MEI 1886 des namiddags ten één ure in het Raadhuis aldaar bij inschrgving in vier afzonderlijke Perceelen AAN TE BESTEDEN l Perceel Het vernieuwen van den Vlonder mei het Wachthuisje aan den Gouderakschen dijk onder Gouderak a Perceel Het maken van 540 Meter dennen Perkoeabeschoeljlng langs de Kattensingelgracht te Oouda 3 Perceel Het maken van 75 Meter scboeijing te Boskoop en 20 Meter schoeijing te Oouwsluis 4 Perceel Het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug in de Vest bij het Verloren Kost te Oouda Het bestek met de teekening en voorwaarden zal dagelgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 are ter plaatselgke Secretarie en aan de StadsTimmerwerf ter inzage liggen Het is ad ƒ 0 75 te verkrggen ter plaatselgke Secretarie Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente Arcnitect De inschr vingsbilletten zallen op zegel geschreven door den inschigver en zgne borgen geteekend en behoorlgk gesloten den 27 MEI 1886 voor dea namiddags 5 nre op gezegde Secretarie moeten zgn ingeleverd Bierbrouwerij liet Dubbele Anker Molenwerf Gouda Steeds voorhanden goed belegen GERSTE DÜBBELD GERSTE en HOOIBOÜWBIER tegen coucurreerende prgs Prgscooranten op aanvraag verkrggbaar VAN LOM Depóthouders gevraagd De ondergeteekende heeft vanaf heden zgnKALFSVLEESCH gezet op de onderstaandeprijzen per 5 Ons Filet Schgf Lappen en Gehakt 45 Ct Kalfsborst Karbonade en Nierstnk en stukken met been 377j Kalfabiefstuk 50 Zwezerikken naar grootte Belovende een prompte en civiele bediening waardig te maken 8 DE JOKG Lange Tiendeweg D 70 HAA SLEUTELS liffl EI pira iffl Depot A NORTIERGouwe C Door plaatsgebrek TE KOOP een EIKENHOUTEN BOOG KABINET Te bevragen bg G KWAAK te Waddinxveen GEVRAAGD eene ieer nette WERKSTER voor l s in de week Adres onder No 1314 aan het Bureau dezer Courant CITROEN LIMONADE SIROOP p fl 1 FRAMBOZEN 120 FRAMBOZEN SIROOP 1 40 bj SLOTEMAKER Co Db HANTOMÉLAPrUS OOGEl WATER krachtig werkend middel voor alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgls vocht ontloopt vooral bg kond weder enz enz Allen ooglgders wordt dit middel ten sterkote aanbevolen PrflS per flacon met gebruiksaanwijzing 60 ets Verkrijgbaar bij Wed Bosman Gouda iWed N Sanders Leiden A Prins Zevenhuizen W Ligthelm Voorburi Wfd G Wilhelmus Woerd A Bos Berkel Geen grijs Haar meer Bjh De nieuwe LONDON ia 1 alk bestaande par k n fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht ien verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 Snelpersdruk van A Bgimeuan te Gouda Brillen en Fince nez worden door ondergeteekende geleverd op voorschrift van de WelEd Zgl Heeren Professor SNELLEN te Utrecht D dk HAAS te Rotterdam en HH Oogheelkundigen zoovel hier ter stede als elders Monturea naar verkiezing Goud Zilver Delta Nikkel en Staal Gutta perchn Artikelen voor Doctoraal en particulier gebruik SÖSPENSOIRS FOÜDRALEN BOUGIES CATHETERS ena enz Tevens alle Optische Artikelen bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda J F HEUHAU Zoon vragen eenen bekwamen SI ABEMAEER Terstond gevraagd eene bekwame R K meid huishoudsteI Adres franco brieven onder No 1313 Burean van dit blad De ondergeteekende bericht dat zgn PhO tographisch Atelier geopend is vanaf Vrpag 21 Mei 1886 M D VESSELS WEST HAVEN B 190 Vergrootingen naar elk portret Wordt zoo spoedig mogelgk gevraagd eene fatsoenlgke flinke voor vast drie dagen in de week Adres onder No 1315 aan het Burean dezer Courant au BUIEOARMOEDE BUEKZUCHT GROOTE ZWKTE Wordt verlangd eene flinke DIENSTBODE goed kunnende koken en werken Zonder goede getuigen onnoodig zich aap te melden Brieven onder Lett A bg de Boekbandelaren A KOK CoMï te Gouda in fiessohen è 1 1 90 en f l oa TAMARIIVDE BOMBONS aRiibevolen tef eo V6rSt0ppiZlS u daarmede ia verband staande ODgesteldheden DE TAMARINDE BONBONS u KRAEPELIEN HOLM tyn een luivn pUiilanrilift zachtwerkend spgsierteriiiü eii Cllutt uiet storend Purgatief iu conflittnrforni nsugrnaam fnsch van smank en Zt ker nerkeiu In duozeo van 90 en 60 Cents CKiARETTEN teg en ASTHMA i e iria leiriin i ran ilea rook dezer Cigaretten geeft Hrn lijder aan Asthma lerslond verlichting lo Ktui rau 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES nplnssend en verzachtend middel bg Hoest en Verkoudheid in fieaohjei 20 oents ERAEFELIKN HOI Apotheken it Zeiêt Depot voor Oouda bjj den heer C THIM Apotheker BI rNENLAND GOUDA 22 Mei I88fi De kiesveeeniging Barferpliekt alhier heeft DonderdagavDnd met algemeenr itemmeo betlotfii bg de a § ciale Staten heratemmiDg voor een lid der Provinin oDi diairiot die naar neu eet ga chiedt tuudheD twee liberale candidaten geen candidaat te te leo Woenadag jl had in een der lokalen van de Sociëteit d Refiuie de jairlgkiche algemecoe vergadering plaata van Ledeu en Begunaligera der Werkinrichtkig tot wiring der bedelarij alhier onder praetidium van den heer W J Forluijn Droogïeever Daaiin werd o a de rekening over het afgeloopen jiar goedgekeurd en tot beatnaralid herkoien de heer i Straver tot conimiaaanaaeo de hh Dr A fiomeijn H P K Koemana i van Berkel C Knaap en E 8 Cati Tot Beatnaralid werd gekoieo in de plaata vao den heer D C SamBom de heer 6 C de Vooiji en tot comniiaaarii in de plaata vao den heer C J van der werelt fan Kleijn de beer B F M ran AlderRoaenburgh Woenadag der afd G nda Tot afgernaid Ie Dordrecht afgevaardigd beer Krniabier de heer Slo De heerei daarna een de eente on om het af het nagenoe 19 Hei j I had de vergadering plaata vao bet Ned Ond Genooiachap igde voor de Geweitelgke vergadering werd de beer Schriek benoemd tot voor de algemeeiie vergadering de eo tot plaalavervanger voor den laatiten Herman de Oroot en Slop hielden beachouwing over de Tareowacbter bel boekje aan Ie bevelen de tweede Ie keiueo BÜ de diaenaaie waa men algemeen mei den laataten apreker eeua Uit Ouderkerk a d IJael aobrijft men dd 20 Mei Heden ia de gemeente in fecatdoa Onte bargemeealer de heer W van Waning vien lijn veertigjarig jubileum Moeat ook hg met eigenaardige moeilijkhede I aan het ambt verbonden du en dan kennia makan looh mocht hij in het algemeen tieh teede In de welwillendheid vau het beainnr verheugea en veel goede ten bale van allen tien tot atand komen Terwijl di nadering van den feeatdag reeda te middernacht door geweer en met lona opgang door kaoanuhoteii werd begroet wapperde teer vroeg in den oohiünd reeda algemeen in de kom lohier huia aan luie de Nederlandsche driekleur terwijl eene i oote amaakvolle bij a burgemeeater woning opgrriohie eerepoori getuigde van de iuatemmiog der knmbewonera met dit wel niet eenig toch leker leldiaam feeat Behalve bet groot aantal gelukwenaoheo moobi het den juliilaria ook niet aan aloffelijke bewgteo van genegiinheid ontbreken Door tuiachenkomit eener eomm atie werd hem van wege de ingeietenen een even tet ala praotiach cadeau aangeboden terwijl de beide heeren welhouder ook op waardige wijte van hinne aympalhie deden blgken Zal de lag overigeoa volgena a Borgemeeatera wenaoh in atilte voorbijgaaD met een vuprwerk en de mutiek van het regiment grenadiera en jagera hoopt men ilen feeatdag te bealniten Dat oou Burgemeeater hoewel reeda op gevorderden leeftijd doch naar lichaam en geeat nog flink langer tijd nog vtfbr i n geiin geapaard blijve en cich de belangen der gemeente mag aien toeverIrouwd ia leker de wenach van teer velen Wij ontvingen het eerste nr van den nieuwen jaargang run de iMneyter een blad gewgd aan kunat en Intereu De inhoud ia teer belangrijk Het beval o a een fraai artikel van Prof A G van Hamel gewjjd aan de nagedachtenia van Conrad Bnakei Hnet waarin iu prachtigen atgl aan tgne reelzidiiie rerdienaten hulde wordt gebracht Voorts kom t daarin voor Een kmtlKenk uit Rome die aanapraak ttiaakt op de belangalelliug van alle vrienden vin Aet tooneil terwgl de heer F L Siracké Jtn daarin een eente artikel ichryft over Onte beeldhoawera naar aanleiding van het onlangt veraoheuen boekje van Prof Alberdingk Tbgmover de nieuwere beeldbouwkuDst Bg den aanvangvan den nieuwen jaargang mag de aandacht vanhet beschaafd publiek op genoemd blad warden geveaiigd De Jagera Verkcnnera der Oenuche Burgerwacht liJn vooruement hun rijf en twintigjarig jnbelfeeat op toiiitlerende wiju Ie vieren Bg deze gelegenbeid wordt er deu Zondag 11 Jnli ceratkomeude zijnde de eerate dag der GenUche Gemeeiitekermii een groot Feattval voor krijgtmntiek gegeven Alleen de mutiekkorpaen ran het L ger die ran de Burgerwacht en de bijiondere maattchappijen welke eene militaire kieediug dragen mogen aau du Featiral deel nemen Aanzienlijke preiuiën in geld zullen tuaichen de bijtredende mutiekkorpteu warden uitgeloofd borandien zal aan elk rantiekkorpi eeene gelegeiiheidemedalle overhandigd warden Avonda zal er een f 0 keltocht plaata grgpen met rrgwillige medewerking der muziekkorpien gekomen voor het Featiral De korpaeo en maataehappijen die aan dit mnziekfeeit verlangen deel te neaeo worden venooht zich te laten iutchrgveu bij den heer hulptrcretaria der Feeiteomroiaaie O Vandeabroeckr Bagatten iraat 22 te Gent bf wien zg alle verdere inlichtingen kunnen bekomen In De Amileliode van jl Zondag wordt het denkbeeld met warmte bepleit tol vorming van een Centrale R K Kiearereeniging voor Noord en Zuid Hollaud Het VoorzilwrMhap wentoht genoemd blad Ie nep aangebeden acn l Felix Weaterwondt die oulauga te Nieuwer Amatel meteen meerderheid van 220 atemmen tot lid der Staten herkozen werd De Amttelbade acht dien heer uitnemend geschikt tot t aanrurden ran die taak omdat hg bekwaamheid en erraring bezit hel vaderland rung bemint en niet oorloginohtig maar allgd vredelievend en zacbizinuig gestemd zich loont Die Centrale Kiearereeniging besluit het blad kan to atand komen in den t d van II dagen en onder de leiding van het oudste lid der Gedeputeerde Staten kan er gemeenschappelijk orerleg plaats hebbeo Insaohen alle Katholieke Kieavereenigingen en dan ook met het Centraal Comité der anii revolutionuairen Nu is de are gnnstig nu de Kamer is ontbonden en eenheid van handelen te Doodiger is voor alle Katholieke Kieavereenigingen die nu alle geïsoleerd staan als verstrooide regimenteu Zoo ooit dan uu zal eendracht ook macht zijn Worde nu die eendracht bereikt in den naam van God tot heil tan het Vaderland Voor de rechtbank te Amsterdam stond Donderdag terecht P C J Faddegon van beroep boek en steendrukker woonachtig te Amsterdam De beklaagde is drukker vau ern blad genaamd Argut het wordt op zgne drukkerg gedrukt In het nummer vau 30 Januari II kwam een sohrqven voor geteekend door een sigarenmaker en waarin zekere H aergeant te Delft beticht werd van al te groote galanterie jegens de vrouw van zijn vriend De belasterde sergeant diende eene aanklacht bg de overheid tegen den lasteraar iii Daar de acbrijver echter onbekend bleef viel de verantwoordelgkheid op den drukker Faddegon die zich deawege thans voor den rechter te rerantwoordeo had Als getuigen werden ter terechtzitting o a iceboord de belasterde militair en kere De Vries ond i5 jaar zich noemende kantoorbediende Deze persoon is in dienst v n deu uitgever directeur ran Argut De Hont en als zoodanig belast met het corrigeeren der drukproeven De aanklager verklaarde nog dat De Hom wel moeite heeft gedaan ten einde hem over te halen van zijne klacht af Ie tien znlks heeft hg evenwel geweigerd dewgl men hem den naam van den schrijver niet wilde noemen Het O M waarieuomen door jhr mr Baud merkte bg de toelichting van zgo requisitoir op dat men tegenover de praktijken van een blad als Argue tweeërlei gedragslijn volgen kan Aan den eenen kont treft men heden aan die tegenover de laslerlgke aantijzingea ran een blad als Argfi minachtend bel stilzwijgen bewaren erenmin als zg op straat in een hoop ruil trappen laten zg tich aan de vuilaardigheden van Argxe gelegen liggen Aan den anderen kant Ireft men menscheo aan die zich door de losachenkomst dea rechters in hun gekrenkte eer wentchen hersteld te zien De belasterde sergeant behoorde tot de loaUteo het O M heeft zijne zienswijze geëerbiedigd eo den drukker dus voor den rechter gedaagd De apr wilde rerder orer de zaak niel uitweiden z i behoorde elke reclame voor het lasterlijke blad vermeden Ie worden De spr zich daarna op jnridiek terrein begevende toonde aah lo dat het bedoelde atnk lasterlijk wat 2o dat het verspreid is en 3o dat de drukker bij onbekendheid van den schrijver aansprakelijk wat Moge f 8 t hebben gedragen van de aantijging hij had toch roortichtig behaoren te zijo te meer daar hy reedt meermalen roor Argne it gewaarschuwd De apr reijuireerde daarop met het oog op hel ernalige van het feit tegen den beklaagden drukker eene maand oeletraf en ƒ 100 boete De Ie beklaagde zeide tot zijne rerdediging dat hier rertaohiende omatandigheden aanwezig varen Juist iu de week dat het lastorlgke sluk gedrukt werd stierf zijne vrouw en vandaar dal hg van den inhoud geen kennia heeft kunnen nemen Hjj had echter eene goede lea gehad en houdt van bedeo af met het drukken van Argui op Troawens de redacteur De Hont n persoon met Dr Francisco zeide de bekt betaalde hem teer tlecht of liever in het geheel niet De bekl vertrouwde dat de rechtbank te zgnea aanzien rertchillende omitaadigheclen in aanmerking zou willen nüsi De uitspraak deelen wg nader mede Naar aanleiding van een rechtsgeding tegen een Bantamschen roover woarbg het nog al vreemd moet zijn toegegaan zegt de Java Bode Een schel licht heeft dit onderzoek geworpen op de ellendige toestanden in hel Bantamsche waarop reeds Multatali in den Max Havelaar weea en die sedert dien uiet verbeterd zgn Nog altijd behoeft Bantam een krachtig hoofd van Bestuur een man die niet de aprelbal der Inlandache Ambtenaren maar in ataat is met eigen oogen te zien eo den bezem durft te zetten in de vuiloislaag daar aedert tientallen van jaren door wanbestuur opgehoo t Die man ia te vinden Door dit Bechtageding is weer beweten hoe gebrekkig onte rechtspraak oter Inlanders nog werkt en feitelijk ook it teogerolge van de weinige kennis die bet meerendeel der Bechteriijke ambtenaren daarin door hun drukken werkkring verhinderd rerworveu beeft Aan het einde eener rjj bedelaars Donderdag voor de rechtbank te s Hage verschenec stond eene vronw wier uiterlijk eu kleeding op rroegeren welstand wezen Op hare fatsoenlgke kleediog had zij dan ook orediet weten te krijgeu bg eenige hotelhouders die later bedrogen uitkwamen Achter die bedaagde deftige juffrouw school tooals Ier terechtzitting uilkwam een landloopater van beroep Deze vrouw M gekeeten die eigenlijk geen thuiakomen had en vroeger reeds door de rechtbank van Amsterdam wegens landlooperij veroordeeld waa verschafte zich op de goedkoopste wgie logies in vertohillende hotels door aldaar eertt eeuige dogen goed Ie eten en te drinken en dan heen te gaan zooder betaling omdat tij er brutaalweg voor uitkwam daartoe voor het oogeublik onmachtig te tijn Op die manier liet tij eene rekening achter van ruim ƒ 30 in het Hotel Ie Marechal de Tureone TOO gelgk bedrag in het Hotel dn Pastage te tHage en bleef tg achnldenares voor eene kleintie som oao een logementhouder Ie Delft in alle welke inrichtingen de reitigster eenige aohtereeurolgende dagen intrek had genoman bg de laatste telfs onder een loderen dan haar eigen naam