Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1886

Woensdag é Nel 1886 N 3395 GOUDSGHEiGOURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zoon Markt A itó Spaansch Koelioek blauwe Andnlusiers Padua s blauwe en zv arte met witte kuiven blauwe Langshen wit met witte kuiven goudlaken Ham burgers patrjjskleur Brama Poutra Spaansch I wit Kriel B erenkriel wit Cochin Chinaas C I Lichte Bram as Rouaan Eendeu wit Kwaker eenden en znarte flaweelen Eenden Te bevragen op het Hoenderpark hg J J A AN HOÜWENINGÉN GOODERAK Deze Stijfsel overtreft alle andere soorten In i elderheld glans zuiverheid en goedkoopte WlJiXEN ig S llg @mii 9 ZLIVEHE FHAJ SCHK De bekende BORDEAOX i ƒ 27 per 48 Flespohen met accijns anco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwarï en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Priiscouranteij gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijg baar Adres WIJDSÏRAAT A 172 GOIJV E C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Booi ekamp Elizter I Tiendeweg J F HERMAU Zoon D 62 i ds Vestigen in het bflzonder de aandacht op hunne lieuwe 3 cents SIGAAR S Q P onovertrefbaar van qualiteit geen vormwerk De Bodega Portugue m te Breda van C L DROSSAERS cn heeft vaa 12 April voor den VERKOOP zijner PAANSCÏE en POETüGEESCHE J n WUNEN te Gouda en in de Omstreken als JEenif e Ai enten aangesteld de HH S SLOTXSMAKER eii Co en Specialiteit in Spaan in eiken pr s en naarS Genoemde Bodega Portugnesa uitslnitend handelend fust gS sche en Portugeesche Wgnen levert die gebotteld en op ö ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver 60 merken vooral voor fleeren SLOTEMAKER en feC en capsulen het stempel De resultaten der scheikundige onderzoekingen van jPGeneesknndigen en Patiënten vangroot nut zgn bij de Co gratis verkrggbaar 5 De flesschen dragen allen het etiqaet en op de knrl CR van de Bodega Portugnesa te Breda goedkoopste Hef beste en Doözen van dubbe van drievoudi Men vi age uitdrukk 3 Verkrjgbaar te Gouda br C HUINCK Galanterien lanterien J J van BEMiViEL len te Schoonhoven bg F Chemische grootte a T s Cents e grootte a 127 Cents lijl merk JUMBO A WOLFF Drogist J fl VAN DB KASTEELEN G in Huishoudelijke ArtikeHEHEWERTH Fabriek te Zevenaar re Merk der Wereld ITIIICOT Corsetten Kousen Sokken Tricot Onderg oed Normal Dr JAEGER C3 O Gezondheids Corsetten Servet en TafeJg oed Flanellen Onderkleeding PI Baddoeken Aangpemeten Gostuums VVrA AROM gebruikt jïu Buitcnl indsch fabrikaat Kcemt Onderwater s Stijfsel van af ƒ 19 Zeer mooie en goede PANTALONS voor ƒ 5 Schede Stoffen en net werk G FUIJK Turfmarkt H 85 KIPPENVOER Gezonde KLEINE TABW per 100 KG f 6 40 vermengd met MAÏS en GEEST per 100 KG ƒ 8 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT i StcbuyktrtluU Eenige ROOMSCH KATHOLIEKE KIEZERS bevelen by de heratemming voor de Provinciale Staten op DINSDAG 25 MEI aan den Heer A KNIJFF Hz te Rietveld J WELTER Specialiteit in Corsetten Alle benoodigfdheden voor de LUIERMAI D Openbare erkooping door sterfgeval te GOUDA op VRIJDAG 4 JUNI 1886 des morgens te elf uren in het KofSehuis Habmoiw aan de Markt ten overstaan van den Notaris C FOETÏÏIJUDEOOGLEEVEE te Gouda van N 1 Een nieuwe in werking zynde goed beklante eo Distilleerderij Slijterij Gistzaak gemakkeiyk ingericht WOONHUIS PAKHUIS OPEN PLAATSEN en ERVEN alles gunstig aan elkander gelegen aan de groote vaart tasschen Amsterdam en Rotterdam aan de Bogen langs den Turisingel te Gouda wflk O N 160 160 160i en 161 en 635 te samen groot 8 Aren 79 Centiaren De Brai iderg is voorzien van 2 ruwketél8 1 distilleerketel 16 beslagbakken 3 gintbakken en van alle verdere werktuigen en gereedschappen lot een goed ingericnte Brander behoorende Het Woonhuis van waterleiding voorzien bevat Zes Kamers Keukeu en ruimen Zolder en velerlei gemakken Te aanvaarden 1 Augustus 1886 N 2 Een goed onderhouden onlangs geheel vernieuwd Woonhuis en Erf in de Doelensteeg te Gouda wgk L Nr 216 Te aanvaarden 1 Augustus 1886 N 3 tot 13 ELF goed onderhouden allen van waterleiding voorziene WOONHUIZEN ERVEN en TUINTJES in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda wyk P Ns 318a tot l Gessamenlgk bg de week verhuurd voor 16 50 En N 14 Een enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderhouden en op gunstigen stand gelegen WINEEL ENWOONSUIS met aizonderlgke aan den Ko4en Tiendeweg te Go da w k D N 81 en 81 waarin sedert tal van jaren de GOUDSMIDSZAAK wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Augustus 1886 De perceelen zyn 5 werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen worden gegeven door bovengenoemden Notaris PORTÜÏJN DROOGLEEvER te Gouda en wat perceel Nr 1 betreft ook door den Heer J DÜN te Schiedam Snelpersdruk van A Beiukma te Gouda De Kamerverldezing I Nanwelgks is de verkiezingsstrgd voor de Prov Staten afgeloopen of reeds maakt men zich op tot een meer algemeen gevecht bg de stembus waarvan de afloop een grooten invloed hebben kan op den gang der binnenlandsohe staatkunde Heden over drie weken toch zullen de verkiezingen plaats hebben voor de Tweede Kamer en reeds ziet men eiken dag berichten in de daftbladen omtrent de voorbereidende werkzaamheden Deze belangstelling is een heuglgk verschgnsel hoe levendiger het besef wordt bij de kiezers dat inderdaad de aanstaande verkiezing voor de naaste toekomst van ons land van het grootste gewicht is hoe grooter de kans is dat de nieuwe kamer den geest des volks zal nitdrakken Ook io districten als het onze waar de tand der partyen zoodanig is dat aan de zege der verbonden kerkelgke partijen niet kan worden getwgfeld is het zaak dat duidelijk de raag worde gesteld die bg deze verkiezing aan het oordeel der kiezers wordt onderworpen Het is steeds de plicht der liberalen door hun stem getnigenis te geven van hun beginselen en te protesteeren tegen het drgvendertegenpartg die godsdienst en politiek met elkaar verwarren en de belangen van het vaderland achterstelien hg die van bun partij Dit is in ons district steeds xoo b pen en hoe slecht de kansen voor ons ook staan altjjd ssgn er mannen gevonden die bereid waren bnn naam te leenen en de liberale candidatnuT te aanvaarden Met lofwaardigen gver gaan onze kiesvereenigingen met hon ondankbaren arbeid voort en regel is het dat een eerbiedwaardig getal stemmen op onzen candidaat worden nitgebracht zoodat het nog altgd de vraag is of niet de liberale partg sterker is dan elk der kerkelgke partgen afzonderlgk Hetzelfde verwachten wg ook thans in ons district dat in dit opzicht zgn goeden naam moet handhaven er zgn plaatsen waar even als hier de kansen der liberalen slecht zgn en waar dientengevolge door de onzen slecht gestemd wordt Wij hopen dat hier deze lusteloosheid geen navolging vinden moge Het komt ons steeds wenschelgk voor de geestverwanten bgeen te houden als men telkens minder stemmen ziet uitgebracht op onzen candidaat dan wordt het voortdurend moeiIgker het verloren terrein te herwinneu Gaarne zoude we een paar namen op den voorgrond gesteld zien die in het district zelve een goeden klank hebben het zou ons niet moeilgk vallen er enkele te noemen doch dit is meer de eigenaardige taak der kiesvereenigingen die eene keuze doen in overleg met de verschillende deelen van het district In afwachting daarvan kan het echter geen kwaad reeds nu te wgzen op de beteekenis der aanstaande verkiezing Het geldt thans niet een politieke daad der regeering maar van eene der beide partyen Het ministerie Jioewel het de verantwoordeIgkheid der ontbinding op zich genomen heeft is bg den strgd niet betrokken Wel is de wgze waarop men tot de ontbinding gekomen is niet zonder bedenking maar daarover is reeds genoeg gezegd die vraag behoort trouwens reeds tot de geschiedenis en thans verdient alleen de aandacht de wgze waarop de B fc kiezers van hun steraifdit zullen gebruik maken Wie de UxiAtxïA van het oogenblik wil begrgpen stelle ziijb de vraag waarom is de Kamer ontbonden en welke der beide partgen draagt daarvan dl schuld Het antwoord op de ee te vraag is spoedig gevonden De Tweede Kamer is ontbonden omdat er op dit oogenb met haar niet te regeeren viel Sedert gttnimen tgd wegen zooals bekend is de liberalen en anti liberalen tegen elkander op Drie veertig leden spanden zich voor de kar vaa taat om ze vooruit te brengen drieenveertig andere plaatsten zich er achter en trokken naar den anderen kant waarvan het natnorlgk gevolg was dat het voertuig stil bleef Wn Om nit dien onhondbaren toestand te geraken greep men naar het eenig afdoende middel de grondwetsherziening Deze zoo ons brengen een ander kiesstelsel in plaats van den veronderden census die algemeen werd a ekenrd De deuren die naar kiesbevoegdheid leiden zouden wgder opengezet worden Op breeder grondslagen gevestigd zou het nieuwe kiesrecht een veel grooter deel des volki roepen tot de keuze zgner vertegenwoordigers met meer recht zou de Kamer beschouwd koqnen worden als de uitdrukking dar openbar meening en groote waarschgnl kheid bestond dat dan een besliste meerderheid in den eenen of den anderen zin gevonden zou worden ft gelgker tgd zon een émAé aa regeliag dar tronnopvolging tot stand komen thans vooral zoo uoodig nu een jeugdig kind de eenige spruit is van ons vorstelgk stamhois en tevens moesten de grondslagen herzien worden waarop de landsverdediging berust Al deze voorstellen zgn bg de ontbonden Kamer ingediend doch niets is tot stand gekomen Oprechte vaderlandsliefde was een vereischte om bg zoo scherpen strgd der meeningen tot een verzoenend resultaat te komen doch deze was bij de Kamer niet te vinden Het einde was dat niets tot stand kwam omdat elke partg op haar stuk bleef staan 43 tegen 43 zooals altgd Er moest een uitweg gevonden worden alleen de ontbinding kon redding brengen Doch wie dragen de schuld van het mislukken dei grondwetsherziening Niet de liberalen die zich bereid verklaarden met de regeering samen te werken om tot een regelmatiger toestand te geraken die gaarne ruimer kiesrecht wilden verleenen en de hand der verzoening toestaken san de overzijde Neen het waren de mannen der rechterzgde die het werk der herziening vergdeld hebben en nog erger die zich bg voorbaait ongezind verklaarden om de voorstellen in overweging te j men Dereden er van was dat zg in één opzicht de schoolquaestie hun zin niet konden krggen Van liberale zgde wilde de meerderheid tegemoetkomen aan de inderdaad niet ongegronde bezwaren der kerkelgke partgen tegen het artikel betreffende de openbare school Zg deden het tot vóór korten tgd door de anti revolutionairen zelven als aannemelgk beschouwde voorstel laten wg geen van beide ons schoolideaal nederleggen in de grondwet de aanstaande op ruimer schaal gekozen volksvertegenwoordiging kieze partg en voere dat stelsel van onderwijs in hetwelk zg het meestin het belang der natie acht Doch de kerkelgke partgen wilden niet Alles of niets werd de leuze Ons stelsel moet in de grondwet opgenomen worden of wg weigeren verder de voorstellen in overweging te nemen De ellendige toestand op staatkundig gebied dure voort de gebrekkige regeling der troonsopvolging die tot bnitenlandsche verwikkelingen aanleiding geven kan als ons vorstenhuis onverhoopt uitsterft bigve in wezen eene afdoende hervorming der defensie blgve een vrome wensch het vaderland ga ten verderve het raakt ons niet wg moeten onzen zin hebben Zoo spraken en handelden de verbonden Katholieken en antirevolationairen vooral op aandrgven der eersten En zoo is het ermede geëindigd dat er niets tot stand kwam door de fout der anti liberalen die eigen partgbelang de voorkeur gaven boven het algemeene landsbelang De vraag die dus op 15 Juni a s moet beantwoord worden is deze keurt ge eene dergelgke handelwgze goed in een ernstig volksvertegenwoordiger Acht ge de schoolquaestie van zoo groot en overwegend belang dat niets mag worden verbeterd en hervormd vóór dat de rechterzgde in dit opzicht haar zin heeft gekregen Zooals steeds zullen de beide partgen bg deze verkiezing scherp tegenover elkander staan en schijnt er dus weinig kans dat er eene groote verandering zal gebracht worden in de samenstelling der Kamer doch men vergete niet dat er tusschen die beide in is eene schare van bezadigde mannen dis wel iü het algemeen meer ot minder sjmpathie hebben voor de eene of de andere richting maar wier gezond verstand niet wordt beneveld door partijdriffc Deze moeten den doorslag geven en aan hen durven wg met vertrouwen vragen Verdient de houding der kerkelgke partgen uwe goedkeuring ej wilt gg uw stem geven om aan deze onverzoenlgken de meerderheid te verschaffen in de BLamer Hun antwoord kan niet anders dan ontkennend luiden BINNENLAND GOUDA 26 Mei 1886 Een by het departement van koloniën ont angen telegram van den goDvernenr generaal van Neder landaohIudie berat het folgende bericht Den 19den Mei ii op hel particnliere land Ijiomaa afdeeling Buitentorg der residentie Bataria eent een troep feestrierende inlanden en daarna de adsistentresident van Bniteosorg door eene gewapeoe bende aangevallen Den rolgeaden dag beeft tioh de reaident ran Batavia vergeteld door militaireo naar de plaata van het eraet tiegeven en aldaar 500 opgetelenen van Tjiomaa gewapend aangetroffen op ie na eenige vergeefsohe eommslieu door de militaire maoht gevnnrd moest trorden tengevolge waarran lij rnim S9 dooden en gevonden bekiramen De taak ia in onderaoek Men meent de reden van het vertel te moeten toeiohrgveu aan opdrgring door hun landheer van de latten der opgetetenen van het land De ruti ia hersteld £ r il door het parket te i Hage eene alrafrervolging ingeateld tegen F Domela Nieuirenhnia Tcrantwocrdelgk redaotear van het blad Stekt voor Mm egeni het opnemen an een artikel honend voor den persoon der Konings en handeleude orer het jongite beioek van Z M aan AmtierdaOi en de benoeming van den oommiwaria van politie Siork tot ridder der Orde van de Kikenkroac De inalruotie in dete taak is reedt geopend Eene belangrijke proefneming De heer Emile Billot beeft een belangrijk tenlag bekend gemaakt