Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1886

r betreffende het oplaten ran 86 poitdaÏTen Tan Tooloose op 1 September jl ten einde in de eente plaata te oocststeeren of postdairea haar hok temgTinden eo hoe tpoedig ook als sg worden opgelaten op groeten afstand en onder de onganitigst mogelijke omatandigheden Als plaats ran oplating koos men voor deie proef een punt midden in de bergen hoogere en lagere ran de Pyreneeën Spanje De dairen waren in manden en gedurende den oaoht otrer Franaehe grenien gebracht De afstand was 200 kilometer De duiten sohenea op de hoogte ran IS 00 meter Ie aareelen naar welke kant tg tioh zonden verwijderen Maar na eenige aeoondeu begonnen zg de geheele troep deed dat gezamenlyk eeue reeks van kringen Ie beschrqven om eene verticale as en dadelgk daarop richten tg zich N N O waarts in de rich ting van Toulouse daarbg de grenzen overtrekkende op eene gemiddelde hoogte vsn 3000 meter De eerste duif was op haar hok binnen twee uur 11 minuten de tweede en derde kwamen eenige oogenblikkeu later aan de laatste was S g uurna haar vertrek te Toulonae terug Het feit dat onderzocht zou warden werd dus schitterend geconstateerd En nu de verklaring van de oabegrgpelgke eigeuachap der postduiven Sn iéfil de kypotkhe ingénieute et dei progrh rMitét avouom mtre ignoranoe obiermn et attendoni zegt Billol met dr SA Audiguier die zich ook lang en veel met deze belangwekkende quaestie heeft beziggehouden Men sohrgft uit Londen aan het Nieuws c d Dag De wel tot regeling van bet aantal werkuren van jonge personen in winkels en magazijnen waarop wg onlangs de aandacht vestigden is thans uil handen van het bgzondere comité gekomen en in gewgzigden vorm bi het Lagerhuis ingediend De clausule is nu dal geen vjong persoon ü ongena of meiajes beneden de 18 jaar meer dan 72 uren i r eek zal werken en dus niet zooals oorspronkelijk 12 uren daag maar er zgn een aantal uitzonderingen toegelaten o a Igdelijke doch voorbijgaande grooie drukte en plotselinge drukte ontstaan door onvoorziene omstandigheden In elk geval moet de eigenaarvan een magazijn of winkel marktkraam of pakhuis waar jonge personen werken naar den Minister gaan en tot zgne genoegdoening bewijzen tiet alleen dat er eene onvoorziene drukte is opgekomen die langer werken noodzakelijk maakt maar gda zulk overwerk geen schade zal doen aan de gezondheid van de daarbü betrokken personen TheStandard merkt op dat de Minister van Binnenlandsche Zaken daardoor een soort van verantwoordelijk grootvader wordt voor alle in winkels en magazijnen werkende vjonge peraonen Volgens eene andere bepaling moet de werkgever de uren gedurende welke jonge personen in den winkel of het magazijn werkzaam zijn in eeue in het oog loopende plaats in zijn winkel of magazijn aankondigen De man die deze bepaling niet eens of tweemaal per jaar tot eene prachtige advertentie weel te gebraiken is zegt the Standard niet waard dat bij de lucht der negentiende eeuw heeft ingeademd b v Ten gevolge van het ongeëvenaard aantal orders op onze nieuwe Farijache stalen ontvangen zijn wg verplicht geweest de volgende Order van den Minister van Binnenlandsche Zaken te verlangen die wy ingevolge voorschrift hier laten volgen enz eot Of wy hebben het onmogelgk gevonden met den jaariykaohen verkoop onzer winterartikelen tegen exceptioneel lage prqzeu voort Ie gaan zonder de volgende erder van den Miniater te verlangen enz enz De zonderlingste clausule is dat de leden van de familie van den winkelier niet onder de termen der wet vallen Zoons en dochters inwonende neven nichten of tantes kunnen gebruikt worden ad libitum Gelukkig dus de winkelier in de voorsteden waar de concurrentie zoo hevig is die er eene grooie familie op na houdt Men ia het er vrg algemeen over eens dat als de wet wordt aangenomen een aantal winkeliers die tich aan die belemmerende bepalingen niet storen kunnen hna personeel van beneden de IS jaar bedanken nllen De heer H Nederlandsch consul te Palermo is naar luid van een telegram a nachts van den 21steu deier nil zqn bed gesprongen en heeft alles verbrgzeld wat in het vertrek was Zgne meld hel geraas hoerende snelde toe ora te zien wat er gaonde was Doch dit was haar ongeluk Haar meester in razenden toestand witrp zich op haar en bracht haar verscheidene dolksteken toe Op hare kreten kwamen eenige buren doch het was naar het zich laat aanzien al te laat om de meid te red len Daar de politie den consul als behooreode tot het eorpa diplomatique zonder specialen last niet mocht vatten loo bleef lij hea in het oog houden De heer U ging na die l ag tbo razerag weer te bed eo kwam in slaap Den volgenden dag is hg naar het krankiinnigenhuis gebracht Donderdag bracht i telegraaf het bericht van het overlgden van Leopold voo Ranke Toen in 1867 de Bwrlijnsche hoogleeraar zgn 50jarig jnbilë als doctor in de letteren en wgsbegeerie vierde eo de geheele koniukiyke familie van Prui ea met eeu aantal vertegenwoordigers der wetenschap binnen en buiten Duitschland daaraan deelnam beschouwden velen dit als de bekroning der loopbaan van den Staata geachiedachrgver van Pruisen Van Ranke heeft nog negentien jaren daarna geleefd in dien tyd nog eeu aantal historische werken ouder anderen de uitgaven der DenIcKiirdigieiten dei Staatikaniters Fiiriten mm Hardenberg bezorgd en nog op het eind van hel vorig jaar 21 Dec met grooie feeatelgkheden zgn negentigaten verjaardag mogen vieren waarbg eer de deelneming der autorileiten niet ontbroken heeft Leopold Ranke het adellgke von is er eerst later bggekomen is te Wiehe aan de Unstreel in Tbiiringen geboren Hg werd in het bekende instituut Schulpforta opgeleid studeerde te Leipzig en deed na eenige kleinere proeven in 1821 zgn eernte groote werk verschgnen Qesohiohte der Romanisohen und Germanieohen Vólker van 1496 1585 en daarnevens een tweede Zur ICritik Neuerer Oesohichtschreiber bewijzend hoe hg in de beide takken zgner wetenschap de critisohe en de zelfstandig optredende meesier was en door de eene de andere kon rechtvaardigen Beide werken deden veel van zich spreken en Ranke werd van leerasr aan het gymnasium lot professor aan de Dniversiteit van Berlijn benoemd Van deze positie en de gelegenheid die tg hem bocd om archieven en verzamelingen te beatudeereu maakte hg ruim gebruik Von Ranke a eigenscbappen in al zijne geschriften optemerken zgn grondige bronnenstudie meesterlgk verwerken der opgenomen stoffen en onpartijdigheid voorzoover deze laatste met het hechten aan eenige hoofddenkbeelden samengaat Deee eigenschappen worden in prof A Pierson s opstel in de 6ida van 1877 en in dat van mr J A Sillem in hetzelfde tijdschrift zooals in de studie van dr Ter Haar in het helderste licht gesteld ofschoon er in het tweede Ou s opstel op geweten wordt hoe Von Ranke zgn oordeel over eenige feiten wellicht onder andere bewoordingen gebracht had indien het niet de daden van Pruisische vorsten gegolden had Hoe door paring ouder elkaar een ras van doofstommen geschapen word Alph de Candolle Arch d Saieneei phyi et naturelles XV 60 deelt op groud van onderzoekingen van den onderwgzer van doofstommen Graham Bell den uitvinder van de lelephoon en mikrophoon eene belangrgke bgdrage mede betreffende de erfelgkheid der doofaiomheid In 1880 werden in de N Amerikaanacbe Unie geteld 33 878 18 567 m en 15 311 vr doofaiommen Een derde gedeelte werd beschouwd ala doofalom te zgn geboren een ander derde had de doofaiomheid later verkregen en bg het laatate derde was eene oorzaak niet ie vinden Die verdeeliug in rnbriekeu moet slechts als benaderend beschouwd worden Bell verzamelde zijne feiten vooral in 6 grootedoofstommen inriobtiDgen in de V S die van 1817 1867 zgn geatichi In de eerste plaats was opvallend bg het doorzien der journalen het terugkeeren van gelgke op zich zelf met vaker voorkomende aameo In het American Allium OoDnecticulJ mei 200 kweekelingen was er 43 pCt wier namen minstens Smaal voorkwamen In een ander geslicht was dat bg slechts 23 pOt het geval Maar hel eerstbedoelde geslicht beslaat reeds sedert 1817 het andere eerst sinds 1846 Alle 6 instituten hebben te zameo gerekend 29 6 pCt van wederkeerig aanverwante personen die eveneens doofalom waren 1 inrichting had onder 2106 hoofden 693 i i 30 pCi bg welke doofstomheid op zyn minst van een broeder of eene taster geconstateerd was 15 hadden 6 11 badden 6 doofstomme broeders of zusters Huwelgken onder doofstommen zgn gevaarlgk en in Amerika aan het toenemen Doofstom geboren oudera badden blgkens de uitkomsten van het American Aifhm 80 pCi doofstomme kinderen Was slechts één der ouders doofstom van geboorte Ie andere normaal dan bleef er altijd nog 15 pCt Gaou deze kindereu weder huwelgken aan met doofstommen dan neemt bet kwaad toe Veel sneller dau de bevolking over t geheel neemt in Amerika het aantal doofstommen toe Tot bevordering van de huwelijken van doofstommen onder elkander draagt de omstandigheid in hooge mate bg dat de Amerikasusche doofstommen vooral in de teekenspraak onderricht worden en slechts 14 pCt van alle doof stommen gearticuleerd kunnen spreken terwijl n Europa dat ogfer 65 pCt bedraagt Daardoor wordt de scheiding en afsluiting van de buitenwereld in booge mate bevorderd eo werd daar ook reeds voorgesteld de doofstommen in afzonderiyke landstreken te doen wonen en too een voortdurend rat van ongelukkigeu te scheppen t In het negende nummer van de Sohweizer Alpenzeitung komt het volgende verhaal voor aangaande een ongeluk dat by een tocht op den Wetterhoru 3708 meter in het Berner Oberland aan een gezelschap bestaande uit de heeren Schweiter Iuiiold met ecbtgenoote Bossard Felber en Weisa overkomen is Omdat onze gids de oude Plaler bewezen had niet volkomen te vertrouwen te zgn werd bovendien nog de krachtige en met de omstreken welbekende gemsjager Rieder voor deten tocht aangeworven en zoo hadden wq dus vier man gidsen eo dragers De karavaan kwam bg het praobtigsie weder gelukkig op den top aan Op den terugweg echter gebeurde het volgende Het was reeds vier uur iu den namiddag en wij bevonden ons tusschen de tallooie spleten van den Rosenlanigletsoher Het gezelschap waa in twee kolonnen verdeeld en Riedel ging voorop Plotseling stort onder hem eene brug van sneeuw in alhoewel deze vooraf zoo voorzichtig mogelgk onderzocht was Riedel een kolos van een man valt in de ontstane spleet en is op het punt mevr Sohweizer Iogold die met hem door een touw verbonden is mede te sleepen Gelukkig kon de derde aan het louw de heer Felber aan den ruk weerstand bieden en mevrouw Schweizer nog op den rand van den afgrond tegenhouden De vierde aan het touw de heer Weiss sprong juist over eeue andere spleet en kou dus eerst later den voor het behoud an de geheele kolonne zoo noodigen weerstand bieden I Snel kwamen de overigen ter hulp bevrydden zich zelf van hun touw hielpen de ongelukkige dame uit hare positie tussoheu leven en dood en wierpen Riedel een touw toe dal deze zooals terstond zon blgken op eene ongelukkige wgte om zich vastbond Hg wordt met vereende krachten naar boven gehesehen maar welk een schrik I Zgn gezicht is blauw gezwollen er is geen beweging meer in hem by schijnt dood Terstond wordt hg van het touw bevrgd en worden er op het veilige en toch zoo onveilige gs alle pogingen in het werk gesteld hem iu het leven terug Ie roepen Een half uur ging met vergeeftche pogingen voorbg Toen besloot men dat de heeren Boasard en Weiss met den gids Plater achter tonden UQven en de overige hulp en proviand tonden gaan balen Slechts weinig beschutliiig in den vorm van reisdekens kon aan de acbterbigveoden worden versterkt om ze onder den ongelukkigen Riedel die onophoudelijk gewreven noest worden te leggen Bg hel aanbreken van den nacht werd de koude bg prachtigen sterrenhemel op een hoogte vaa ongeveer tienduizend voet en op het blanke gs bgna onuitstaanbaar Eindelgk kort na acht uur sloeg Riedel het eene oog op maar bleef nog steeds bewusteloos Men wikkelde hem nog meer in de dekens en gaf hem een ransel tot hoofdkussen Spoedig viel hy in een vasten slaap die echter door koortsachtige droomen afgebroken werd Men moest alle krachten inspannen om den sterken man die steeds in rollende beweging was voor een nieuwen val in de van alle kanten gapende glelscherspleten te behoeden Na middernsobt kwam de lang verbeide rust Toen legen bel aanbreken van den dag de koude te vinnig werd moest men zieb om niet dood te vriezen volstrekt beweging verschaffen en den verderen terugtocht wagen Riedel werd gewekt en op zgn voeten gezet Het duurde lang voordat hg volkomen lot bewnsizyn van zgn toestand kwam het ging echter langzamerhand beier eo toen men in de nabyheid van het Uosaenjoch aangekomen waa kwam ook de geweusohte hulp uit het dal opdragen dat toen zonder verdere ongevollen bereikt werd De eleciriciteit speelt een groote rol bg de doorgraving van de landengte van Panama Zg dient namcigk om de gelgktydige ontbranding Ie weeg te brengen der lalrgke dynamietpatronen welke de terreinen moeten losmaken en de materialen voorlbrengen welke door wagonV weggevoerd worden ten eiude daarmede de steile oevers van het toekomstige kanaal te vormen Wij ontleenen aJin een ploateelgk blad eenige belangrgke bijzonderheden over de werkelgk verwonderlgke uitwerking der electrieohe vonk Van de plaats waar wg onze opklimming beginnen bij paal 8 stggen wg tot paal 12 hetgeen beteekeot dat er 12 meter moeten worden uitgehaald om aan den waterspiegel van het kanaal te komen De aannemers de hh Ariigues en Sonderegger DEB GOÜDSCHE COURANT TOOE Ben Lid van de PROf iKClALE STATED op JDian sd ag 25 lv£©i ISSO üilgebracht 728 Stemmen Van onvpaarde 41 Geldige 687 Stemmen Daarvan verkregen de Heeren A KNIJFF Hzn 890 R W HAENTJENS DEKKER 297 Zoodat gekozen is de heer A Knijff Hzn QoOTa Drok van A BRINKMAn