Goudsche Courant, woensdag 26 mei 1886

hebben een teer ternnftig isiddel nitgedaoht om tieh Tan het puin te ontdoen er zqa putten gegrafen vetke in een in de breedte gegraten tnnnel eindigen en nitloopen bij den spoorireg waarmede bet pniu terToerd wordt De treden fan deten reusachtigen trap opklimmende komen wij tot paal 28 en ontdekken daarde gebeele werf men kau hier goed nagaan hoede bewerking fan den grond plaata heeft Orer degebeele breedte ran het toekomstig kanaal richt menr jf horieontale gaanderijen in die 10 tot 12 meter in den bodem indringen Elke mijn wordt met 100 kilogram dynamiet geladen hetgeen in het geheeldas 800 kilogram geeft OTer het front verdeeld de electriscbe vonk eeuer battery doet de 5 myneuIe gelijk ootploSen De losbrandiog levert tooveelpnia op als door 20 handwageos door 30 negersgedreven in een maand kan vervoerd worden het gemiddelde voor een werkman is berekend op 16 kub meter Onta opklimming voortcettende bereiken wy den top een plat van 30 Q meter Wij tien van den kant van Panama waot wq lyn te Ooion opgeklommen de uitwerking eener myn welke eenige dagen geleden gesprongen is Het IS verschrikkelijk Het terrein is gebarsten en tot puin gebracht over een breedte van acht tot lien meter Vier putten gapen ons in trechtervormtegen Wat lyn wij toch een geduldig volk roept de Arnh Ct We beioldigeo inspecteurs om na tegaan of er soms onwelriekende genrtjes opstygenin de nabijheid van scholen gestichten arbeiderswoningen enz in t kort on daar op Ie treden en laten alles onbeproefd om voorgoed een einde Iemaken aan de telken jare op gezette tijden lenigkoerende ieiirandluekl welke gebacl ons land verpest met haar on tezonden verstikkenden alm de schrik niet alleen van alle borstlyders en iwakkea maar ook van de gezonden Buitenlaodscli Overzicht Het optreden van bel ministerie frioonpis iti Grtekrnland werd algemeen als een toeken des vredes beschouwd Ueo verwachtte dat een decreet lot onlwapeutDg zou volgen maar in plaata daarvan was het schorsen der demobilisatie de eerste regeeringadaad van den nieuwen mioiater Aanleiding daartoe gaven de berichten over een achermntaeling tnaaohen de Grieksobe en Turksche soldaten aan de grenzen Wat er eigeulyk by da greteo is voorgevalleg is nog niet bekend Volgens het veralag van den Griekachen majoor Doomriotis tyn de Turken aan den voet m den Olympua by Mezoru begonnen te vuren en bezette zij by verraoaiog een Oriekache atelling by Bairakaiari Tegelyker trachtten zy de atelliog bij Analipsis te nemen dooh werden teruggedreven terwyl de Grieken ook Bairokutari weer bezeilen Volgens dat bericht zijn er niet alleen ge weer maar ook kanonsohoten gewisseld Evenwel blijkt het ook nu weer dat geheele geval evenals de vorige botsingen niet zoo veel heeft Ie beieekeneu dat bet den vrede in gevaar kan brengen Heden komen de Franache Kamera weer byeen en giateren hielden de miniaters een buitengewone vergadering ten einde de Terschillende qaaesties welke aan de orde zyn te bespreken Daartoe behoort ook de prinsenquaeslie Wanueer de ministerraad tot de verbanning der pretendenten moobt besluiten dan lullen volgeoa de Figaro alle conservatieve leden van de Kamer en den Senaat byeenkomen ten einde een manifest uit te vaardigen tot het Fransohe volk en namens de 3 600 000 kiezers die zg vertegeoivaordigen tegen de verbanning te proteateeren De Pruisische Linddag is druk aan t praten over bet RijuËemakauaal De leider van het oenlrum Windthorst heeft gedreigd tegen Noord Oostzeekanaal te zullen stemmen wanneer het Rgn Ëemskanaal niet werd aangenomen De Minister Maybaoh merkte op dat hel Rljn Ï emskanaal alechta onderdeel was van het groote kanalisavieplan waarin ook de uitbreiding van het kanalennet naar de Nederladdscbe grenzen begrepen is De zitting der Belgische Kamera ia met een koiiinklgke boodschap gesloten In de laatste zitliug van deu Senaat vroeg de senator Moatefiore de regreriug of er plan bestond lot het oonverleeren der 4 pCts leeniug in een S s pCta ifonda De miniater van financiën Beernaeit verklaarde dat de regeering deze vraag niet kon beantwoorden Met algempene stemmen werd besloten om frcs 1 000 000 beschikbaar te slellen tot hei verleeneu van voorschotten aan fabrikanten wier inrichtingen door de rerkslakers zijn vernield of beschadigd Van die gelegenheid maakte de minister Beernaert gebruik ora op de overdrijving te wgten waarmede de miuiater Von Putlkaraer in den Duiischen Ryksdag over de ongeregeldheden had gesproken Zondag hebben in de nt provinciëo de verkietingen plaats gehad voor de provinciale raden waarvan de helft der leden moest aftreden In de proviuoie ia de verhouding der partyen nagenoeg niet veranderd en in het diatriot Brnaael bet belangrijkste werd de atryd niet besliat Van de 14 afgevaardigden werden vier libaralen gekozen terwijl nog over 10 herstemd moet worden Dezer dagen heeft de Koninklijke Constitntioneele Unie Ie Some den Minister president een banket aangeboden van 180 couverts Depreiêa moest natuurlyk by die gelegenheid naar Ëngelsche wgze spreken De premier weerlegde de tegen zijn bionenlaudsch staatsbeleid aangevoerde beschnldigiogen en verklaarde dat hy tich steeds aan zijn eigen program gehouden had Hg zette nileen boeveel belangrijks er in de laatste tien jaren op het gebied der wetgeving verricht was gedurende welk lydperk 850 wetten tot stand waren gekomeu sedert 1882 alleen 300 Vervolgens zette hij zijn plaaoen uiieen omtrent de aanstaande zitting dn nieuwe Kamer en verdedigde het financieel beleid der Brgeering verklarende dat over het loopende jaar de onivangsten ongeveer 35 mitlioen meer zouden bedragen dan de raming Deze staat van zaken ging hij voort onthief de Begeering echter niet van deu plicht oii een nauwlettend financieel beheer te voeren en de begrooliog door de stiptste zuinigheid in de uitgaven in baar evenwicht Ie bevesligeu Naar aanleiding van het geschil over de vitscherij tusschen Canada en de Vereenigde Staten van NoordAmerika heeft de Cauadeesche regeering eenige Amerikaanscbe visschersbooien welke in de Fundybaai op de vischvangit uit waren in beslag genomen De Amerikoansche ret eering van het feit in kennis gesteld besloot om eerst volledige inlichtinnen vaji haar consul te Hallfax af te wachten alvorrna een bealuil te nemen Uit New ïork word nu gemeld dat deze inlichtingeu door de AoerikaaDSohe regeeriog zyn ontvangen Op grond derven heeft het minialerie te Waahington zich tot de Ëngelsche regeering gericht met den eisch ora de Datid Jdanu het eerste vaartuig dat is opgebracht aan de eigenaars terng te geven Gevonden voorwerpen die nog niet zijn afgehaald Een Bozenkrana een zilveren Oorknopje een Gompasje van een horlogieketting een Kinderportcmonnaie met 53 cent een Kinderportemonnaie met 54 cents een Buikhaiut van een paard een wit gehaakte Muls een Onderstuk van een oorbelletje gond met bloedkqraal een Manchetknoop geëmailleerd een Fortemouoaie met 8 2 9 stukken een Spoormand een Kruis een Onderstuk van een gouden oorbel een Portemonnaie met 14 a cent een fantasie Horologieketting staal een fantasie Armbandje een Knasensloop een gouden Oorknop met zwarte ateen een blauwe Bril voor een steenhouwer een lederen Sigareokoker een zwart schorljr en een Halfhemdje oieu K £ C L A M E Sedert meer dan 40 jaren is het Dr POPFsche Anatberin Moadwater door de voornaamste Generakuudige Antonloileu waaronder wyleu Prof Oppolzor in vele gevallen vooigeachreven Prof Draache wendde het eerst kortelings in het Werner K K Algemeen Ziekenhuis met het beste gevolg aan en het werd dezer dagen door den heer Professor Dr Schoiizier by ziekte van Mond Hals en Mondholte alsmede van bet Tandvleeseh met het b t gevolg aangewend Hel ia daarom voor velen die het AnaiherinMondwater van Dr J G Popp K K HofTand aris te Weenen te Gouda bg J H C Huinck Ie bekomen gebruiken een ei en doeltreffend Geneesmiddel als onontbeerlijk Voorbehoedmiddel geworden en moet het voor ieder worden wien door Mond Hals en TanJziekte het gebruik er van aanbevolen wordt Te gelijker tyd worde hier voor de bedriegelyke en dikwgia sohadelyke vérvalsohingen van het Dr Popache AnalheriaMondvaler gewaarschuwd die den praotiaeerenden Geneesheer doorgaana teleuratellen en er opmerkzaam op gemaakt dal elke origineele Fleaoh aan den hals van een geregistreerd fabrieksmerk als kenteeken der echtheid voorzien la De beroemdheid en de uitgebreide verzending van dit Geneesmiddel zyn dan ook op gronden verklaard hel beeft ver oyer de Ooatenrgkscbe grenzen in geheel Europa zelfs in Amerika en Australië zyne hoogsohiiiters en tal aleeds nieuwe verwerven Daarbij verdient ook de beroemde AnalherioTandvulling alsmede het plantaardig Tandpoeder van den K K Hof Tandnris Dr J G Popp te Weeneu alleszins oaubeveling het lijn reeds gewaardeerde en beproefde leinigiiigsmiddellen der tanden Bargerlijke Stand GEBOREN 20 Mei Cornelia oiden K I eg en N da Koniog 22 Dirk onden P Zorg en 3 H Haesen Johsnas Csroliai ooden A Vaiie eo F C Peters Adriaaa oaderi J vso Veen ea S K Dorsmso 28 Adriaat oaderi J van Kranenborg en D de Jong Sophia Maris oaderi R van der Kleg en A S Jansen Wilhelmina Martina ondcra S Poitfaumni en M E Bakkea Gerarda ondera M Hoogenateger en C van der Kind 24 Johannes Dirk ondera C Sandera en C Tan Eyit OVERLEDEN 22 Mei D Janiaen wed C Groenendal 80 j C A Sehonten 24 j H Straalman 68 j M L Braat hoiivr van D J de Rniter 51 j S van der Klis 11 m H W Zandijk 11 m S M van der Weijden 2 j 8 m 23 H Blank hniavr van A Verboom 52 j P van der Loow 17 j 9 m A de Bnin 2 i 6 m A Honrman 22 j 24 L W Hoebeek 3 j Moordrecht GEBOREN Johanna Wilbelnaiaa en Dirk oadera D Spek nyder en J ao Wingerden Anna oadera A Hoorman en G G F JaoHen OVERLEDEN M Pola hnia r van I Rietveld 54 i QEHDWD l van Vliet en M van Nielen ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van eene Dochter M S W BONDKoK Voorspoedig bevallen van eenp Dochter M E POSTBÜMUSGouda 23 Mei 1886 Bakxes Heden overleed tot onze diepe droefheid onze harteiyk geliefde Vader en Behatvdvader de Heer P SCHELLING Weduwnaar van Mevrouw A J de KONING Uit aller naam N J SCHELLING A J MONTIJN Gouda Schelling 21 Mei 1886 J A F MONTIJN Visites kunnen niet worden afgewacht Heden overleed na een smartelgk en geduldig Iflden mgn geliefde jongste Zoon de Heer CORNELIS ADBIANÜS SCHOUTEN in den onderdom van 24 jaren Wed C A SCHOÜTEN Gouda 22 Mei 1886 Hoephamee Heden overleed tot diepe droefheid van mij en ons eenig kind na een kort doch smartelgk Igden myn hartelgk geliefde £ chtgenoote MARIA LEONOBE BBAAT in den ouderdom van 51 jaar D J DB RUITER Gouda 22 Mei 1886 Voor de vele bewgzen van achting endeelneming zoowel van buiten en binnen destad aan mg en mgne Echtgenoote betoondop deu 15 dezer daarvoor betuigen wg aan allen onzen hnrtelijken dank UEd Dv Dr A van dorst JOANNA VAN DORST Gouda 18 Mei 1886 van Vliet Stoomtram MU Qouda Heden verkrijgbaar de Zomerdienstreg eling van 1 Juni 1886 De DIRECTIE Sociëteit Ons Qenoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekendgemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGEvoor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaatshebben op ZATERUAG 12 JUNI a s en deBallotageLgst aanstaanden ZATERDAG 29 MEI gesloten wordt v Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJiN Secretaris Gouda 25 Mei 1886