Goudsche Courant, vrijdag 28 mei 1886

aECOMBÜTEEHDE YEEUFOLDEB onder ZWAMMERDAM en REEUWIJK 4 pCt C eld leean iarxg groot f 120 000 verdeeld in Obllgatiên t lOüO f500 lOO en SO Losbaar k pari binnen 35 jaren Prijs van uitg ifte 9ö pCt De inschrgving op bovenstaande Leening is opengesteld tot en met den 27 MEI a s ten kantore der Heeren de Wed A EBËLING Co Utrecht M J OGIËR Ce GoDda TROMP Co sHage LEZWIJN EIGENAN Leiden en ten kantore van den bovengenoemden polder te Reeuwijh alwaar prospectussen en inschrijving sbilletten verkrijg baar zijn HH Malcelaars en Commissionairs in Effecten genieten V pCt van het hun toe te wijzen bedrag VrUdag 28 Mei 3396 1886 GOUDSCHE COURANT JVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzeading van advertentiön kan gescliieden tot éöo aar des namiddags van den dag der uitgave Adres Bg onderhandsche acte van heden hebben de ondergeteekenden PIETER JOHANNES BELLAAET ea HERMANUS STRAVEB beiden t q beroep Garenfabriekant en wonende te Gouda aangegaan een Vennootschap ten doel hebbende den HANDEL in SPONZEN De Vennootschap voert tot firma EeUaart en Straver en is gevestigd te Gouda Zg heeft aanvang genomen den 1 MEI jl en is aangegaan voor den tgd van zes jaren doch zal bg gemis van opzegging een halfjaar vóór het eindigen dezer termgn telkens van zes tot zes jaren doorloopen Beide Vennooten hebben het recht tot teekening der firma doch alleen voor jsaken de Vennootschap rechtstreeks betreffende terwgl voor andere verbindteniasen het aangaan van leeuing of het stellen van borgtocht de privé handteekening van hun beiden noodig zal wezen Gouda den 25 Mei 1886 F J BBLLAART H STRAVER DE VEILINQ tan de tegen 4 Jll l 1886 aangekondigde verkooping cener BRANDERIJ SÜjterij CfistzaakeiiDistilleerderij te GOUDA zal tlians plaats hoblBu OP n oensdag 2 Juni 1886 en de AFSLAG OP Vrijdag 4 Juni 1886 tegelijkertijd met den verkoop der overig e perceelen op de biljetten vermeld telkens des morgfens te elf uren in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt te Gouda De Branderij enz zijn te aanvaarden bij de betaling der kooppenningfen op 16 Juni 1886 G C FOBTUUN DEOOGLEEVEE Noiaris In de Sociëteit ONS GENOEGEN worden gevraagd Een flink JONGMENSCH voor vaste PEDIENDE en een BILLAED JONGEIT Zich aan te melden bg den Pachter Openbare Verkoopingf te GOUDA op DINSDAG 1 JUNI 1886 voorm te 9 uren aan bet hnis Gouwe Wgk C No 163 te Gouda ten overstaan van Notaris Mr KIST van een waarin o a een prachtig LBDBKANT rgk opgemaakt en mei aitstekend Beddengoed verder BOEKEN fcOURANTEN enz enz Te zien daags vóór de Verkooping van 9 12 en 2 4 uren GEVRAAGD een WERKSTER voor TWEE DAGEN in de WEEK aan het Bureau dezer Courant Haan Sleutel s P Depot A NüRTlEK Gouwe C j Openbare Aanlsosteding bg enkele inschrjjving in het lokaal van den Heer Ten ÜATE aan de Kattensingel te Gouda op Zaterdag den 5 Juni 1886 des voormiddags ten Elf ure van eenlge berstellingen aan het Stoomgemaal en andere werken van den Polder Bloemendaal Het Bestek en de voorwaarden liggen in genoemd lokaal ter visie Aauwgzing in loco Zaterdag 29 Mei 1886 te beginnen des voormiddags ten 9 ure aan het Stoomgemaal DIEITSTBODE gevraagd tegen primo AUGUSTUS Adres TURFMARKT H 171 Snelpersdruk van A Bbiskman te Gouda De ondergeteekeude bericht bg deze dat hg voornemens is beste onvenralsclite Koemelk te laten rondbrengen tegen 7 ets de Kan Hiermede beginnende den 26 Mei e k des ochtends te 7 ure noodigt hg en ieder uit met die melk eene proei te nemen De briefkaart waarop de bestelling gedaan wordt wenscht hg te vergoeden Hoogachtend onder aanbeveling Uw Dienstw Dienaar A DEKKER Bouwman Earnemelksloot B 473 Dagelgks versch te verkrggen Nieuwe Italiaansche Aardappelen £ k 15 Cent per Pond ASPERGES SLEEP KOMKOMMERS BLOEMKOOL JONGE WORTELEN BLA U WJE KAS DM UI VEN Jan GERRET8F N In een Kruidenierszaak kan dadelgk een flinke JONGEN geplaatst worden 15 of 16 jaar oiid die met de zaak bekend zgn genieten de vooirkeur Te bevragen bg den uitgever van dit blad mêMBmmmMWM in alle soorten A VAN OS Az Kleiweg E 73 ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chem fabriek van H von Gfimborn te Emmerik ajd Ryn en t Heerenberg Gelderland BORST PASTILLEN In takjei a 16 ots en in dounjea a 30 eu 50 oenla SLIJM MAAGPILLEN la doosje met 50 pillen 25 oents TEER CAPSÜLES In flaconi intt 60 capsules 60 oeiit J C ZELDENRIJK Gouda 1 H C HUINCK Goudu Wed WOLPP Zoon Scioonioven De uitgave dezerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inae Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 27 Mei 1886 De uileUg van de Dinadag plaata gehad hebbende henlemmiuK toor 1 Lid fan de Proriuciale Staten in het hoofdlcietdittrict iauda ia als volgt Uilnebrachl werden 728 atemmen van onwaarde 41 alzoo 687 geldige temmen Daarran verkregen de heeren i A KnijS Hm 390 Hemmen en B W Haentjena Dekker 297 temmen Zoodat gekoien ia de heer A Knyff Htn Beedt gUUre Ui a zonderlyk bulletin aan mze tbomét linuen de êtad medegedeeld Bij de Dinadag gehouden beratemming voor 1 Lid det FrOTinciale Staten ia in de veraehillende gemeenten van het kieadialriot Oonds het volgende aantal itemmen uitgebracht Getal 1 Getal uilg Kieiera atemmen Gouda 601 106 Haaatraoht 9S 45 Woerden 194 95 Waarder 69 87 BarwotttiwBirdar 35 32 Rietreld S3 28 Oudewater 105 99 Hekecdorp 61 38 Lange Bnige Weide 48 19 Waddingaieen 176 26 Reeuwijk 161 14 Sohoonho en 191 20 Vlist 46 15 8tolw jk 130 19 Ouderkerk a d IJsel 90 20 Berken woude 44 16 Gouderak 67 39 Berg Ambaeht 182 10 Ammeritol 30 6 Lekkerkerk 143 21 Krimpen a d IJiel 51 9 Krimpen a d Lek 79 14 2550 728 BJj de heratemming voor de Provinciale Staten te Alfcii werd uitgebraoht 1204 atemmen Gekoien werd de heer M C J au der Weijden kath met 645 bij vorige atemming 461 atemmen De heer Van VeUen anti rev had 559 eerat 483 stemmen Gisteren werden by de aote examens lager onderwijs geëxamineerd 8 oandidaten voor de aote alsonderwijzer Toegelaten werden de heeren F J Klopper W Bokhoven en H A Aveoariua an Gouda De toon van den manufaoturier Lagrand op de Zeugstraat alhier die sedert Zondagnamiddag was vermist is gisteren namiddag ten 7 ure levenlooa uit bet water in de Oude Gouwe opgehaald vermoedelijk was bij door een persoon met wien hü twist had in het water aldaar geworpen Eenige dagen geleden ign te Oudewater de werkzaamheden met het baggeren in den IJsel alsmede naby de sohulsluis met gunstig gevolg afgeloopen niettegenstaande de aannemer vele vertraging heeft moeten ondervinden In een gedeelte van den IJael nabg de gasfabriek moet in vroegeren tijd eene brug zich hebben bevonden welker fundeering tot heden waa blaren staan Daar de baggermaebine op die plaata hare werktaamheden moest volbrengen werd lij telkens gestoord tengevolge van in het water tiob bef inden fan muren eu palen Thans tijn alle krachten aangewend met dit gunstig gefolg dat enkele fuudatiepaleo te vooraebiju ign gekomen waaronder één fan 11 60 meter lang 30 o ttimeter dik en 40 centimeter breed alamede eeni benkenplaten ongeveer 3 meter lang en 1 60 2 oeotimeter in omvang en hardsteeneo paleu van 30 i 36 centimeter dikte weUe voorwerpen ten bate vao den aannemer komen De Zuid Hollandsohe Gymnaatiek onderwijserevereeoiging tal hare jaariyksChc algemeene vergadering houden op den Seo Juii a s in het locaal De Unie te Rotterdam Oodet meer komt op de agenda voor Veralag fan de coinffliaau toor de If uMoaiatMr voor werktuigen leia over toeaieloefeuingen op de concouraen en de jury door den heer Bader Welke toestellen moeten en welke kunnen by het onderwijs aan de leerlingen der eerste klaase fan Hoogere Bnrgersobolen en Gymnasia gebruikt worden door den heer Van Aken Reeks of Serie door den beer Ekering Bg de ialrabtingen door de Regeering aan de Tweede Kamer verstrekt op de adressen fan de Koniuklyke Fabriek van rijtuigen en spoorwegwagena firma J i Beijues te Haarlem nopens de beffing van iufoerreohten van spoorwegmaterieel ia gevoegd eene aauschrijfing van den Minister van Waterstaat Handel en N jferheid aan Spoorwegbesturen nopens de aaascbftfflng fan dergelijk materieel hier te lande De minister geeft daarin o a te kennen Vermits in Nederland fan Staatswege geen spoorwegen wordru geëxploiteerd en fOor de staats spoorwegen op Jara alleen gteren onderstellen foor spoorwagens en rytuigen ten einde op Java te doen afwerken en niet geheel gemonteerde bekleede en afgewerkte rijtuigen aooals adressante die vervaardigt worden aangesbhafi heeft de Regeering gemeend bij het aan adreesante te geteu antwoord daarop te moeten wyien dat fij tioh tot verfulliog van haren wenkch om meer bestellingen van spoorwagens tot de besturen van die maatschappijen lou hebbeu te wenden Onder leiding van den voonitter des hoofdbestunrs weid Maandag te Amsterdam de algemeene vergadering gehouden van afgefaardigden fan afdeelingrn der Nederlaudeche Fensioenfereeuiging foor Werklieden Met een korten welkomttgroet opende de heer mr W H de Beaufort de bijeenkomst om daarna aan den aecretaris den heer Emants het woord te geven f oor het uitbrengen fan het janrrerslag en rekening en verantwoording te doen fan het hoofdbestuur In dit verslag wordt de toestand bevredigend genoemd De verwachting fan de oprichters komt hoewel langtaam tot verwezenlyking Nieuwe afdeelingen syn opgericht te Arnhem Gouda en Nijmegen Het getal bedraagt thans 34 met 8 corrrspondeutschappen eu 25 agentschappen De volgende verzekeringen werden gesloten volgens lanef A door 80 mannen foor ƒ 131 98 wekelyksche pensioenen en ƒ 13 201 uukeeriug bij ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN oferlqden folgeus tarief B door 26 mannen eu 1 vrouw te zamen voor ƒ 83 pensioen per week en volgens tarief C door 90 mannen en 106 vrouwen te zameu voor f 14 600 uitkeeringen bij overlyden In het geheel due 303 personen Het totaal cgfer fan ferzekerde polissen is 426 bedragende f 600 foor wekelijksch pensioen en ƒ 48 000 foor uitkeeringea by oferlijden De jaarljjksohe ontfangsten bedroegen aan faste inkomsten ƒ 3700 fan feriekeriagen Door werkgefera foor hunne werklieden was ougefeer l voor pensioenen en by Oferlgden verzekerd De toestand van het waarborgfonds was ontfangsten in 1884 ƒ 780 in 1885 f 1498 waarfan 800 werd uitgekeerd aan het werklieden fonds als bijdrage in deadmi Distratiekoaten Oufoorwaardelyke giften kwameu in ad 4600 voorwaardelijke ad ƒ 633 het kapitaal steeg tot f 44 400 waarvan op het grootboek N W S ƒ 19 084 is ingeschreven Z M de Koning aantaardde het beschermheerschap der fereeniging Door wgiiging tan het reglement tyn de afdeelingen beter dan froeger in staat hare uitkearingen door inkomsten te dekken Door de oprichters werden nog enkele ferbiydende mededeelingfu gedaan namelyk fan eene vermeerdering van jaarlqksche coctribtttiën ad 146 en van twee giften ieder van 50 terwyl twee aandeden waren genomen in hei waarborgfonds eene van 4000 en eene van 200 zoodat het waarborgfonds als gevestigd mag worden beschouwd Toch blyfcn uitbreiding en vermeerdering eischeo voor de instandhouding Het verslag werd onder dankbetuiging aangenomen Uit het veralag fan den penningmeester bleek dat de inkomsten beliepen f 2150 de uitgaven ƒ 1149 zoodat het batig saldo ƒ 1001 bedraagt Ook dit feralag werd goedgekeurd Hierna werden behandeld de voorstellen tot wyiiging van het reglement foor het werkliedenlonds ingediend door de hh De Bosch Kemper Mouton prof Greveu en Stork om in art 4 in plaats van boven 12 jaren te lezen en hunne kinderen Art 6 aldus te lezen Deuiikceriugby oferiyden in hel Iste lerensjaar y 5 2e of 3e ƒ 10 4e ƒ 16 5e of 6e 20 i 7e 8e of 9e 25 10e 30 He ƒ 35 12e 40 In art 9 toe te foegeo a achter alinea 5 de woorden of by het bereiken van een bepaalden leeftyd b achter de laatste alinea de woorden en lu byzonitere gevallen en met goedkeuring van den wiskundigen adfiseur deze maxima te verdubbelen Door Amsterdam was op art a een amendement foorgeateid om de nitkeering by oferlyden in het 1ste levensjaar op ƒ 8 te brengen Uit het debat bleek dat de bedoeling der wytiging van art 4 is dat kinderen van werklieden in het algemeen in het fonds kunnen worden opgenomen onverschillig of hunne ouders deelgerechtigden waren of niet Met algemeene stemmen goedgekeurd De heer Heldi licht het amendement Amsterdam op art 5 toe Daaruit blykt dat in groote steden geen kind voor 6 gulden kan worden begraven De heer Sassen ia van oordeel dat Ofer het amendement eerst het gefoelen van den wiskuudigen adviseur moet ingewonnen worden De heer Schnilenburg directeur van het werkliedenfouda becijfert dat de uitkeering fan f 8 geen bezwaar beefi wanneer 3 j cent per week contributie voor dat