Goudsche Courant, vrijdag 28 mei 1886

1 te grijpen Men zoa niet mogen zegiceo ioonlijk in dat zg praisisch nog minder dat zij eagelsch kind wordt betaald Het ia de rraag of de werkmu dit kaU betalen De heer Heldt meent hierop betestigend te moeten antwoorden De heer Kerdqk wil aan oommiaiariaae bevoegdheid rerleenen om de maxima der tarieven te rerlagen Dit wordt na bestrgdiag ervorpen en de Terhooging tot ƒ 8 goedgekeurd mits zonder erentueele tariefsverlaging Art 9 beoogt verhooging niet verdubbeling van tarief C Na eene korte toelichting goedgekeurd Tot lid van bet hoofdbestuur werd de beer mr W H de Beaufort die aan de beurt van aftreding was met algemeene stemmen herkozen terwijl jhr mr G de Bosoh Kemper eveneens met algemeene stemraeu herkozen werd als lid der commissie van het wetkliedenfouds Gewetensgeld In de Vereenigde Staten van N Amerika heeft men bij hel mibislerie van fioantiëo in navolging van Engeland een afzonderlijke kas die uit zoogenaamde geweteDsgeldeii bestaat Ziehier de geschiedenis Een kwartiermeester bad in den jongsieu oorlog bet rgk een som van 3000 Ie kort gedaan Dit bedrag liet zyn geweien niet met rust en eienals Zaocheüs besloot h dal geld terug te geveu met de verklaring dat hij het zich ten onrechte had toegeëigend Zyn voorbeeld vond navolging en er ontstond bg de Regeering een afzoDderlyke kas voor dergelijke gelden die in 20 jaren tot duizenden is aangegroeid In het vorig jaar kwamen er ƒ 15 000 bg De grootste som betaalde tot nu loe een ontvanger uit Chicago met de verklaring dat het fooien waren van jeneverstokers Dr kleinste som werd door een man uit MassBohusetts betaalt 9 oeuts voor een postzegel dat hij tweemaal gebruikt had Ook in Wurtenbere is reeds sedert jaren een der gelijke kas bij den Staat Hier te lande hebben wijer nooit van geboord hoewel wij telkens lezen vanpersonen die gelden by de regeering inzenden alste weinig voor belasting betaald Waarscbqnlijkworden die gelden in de staatskas geworpen Nietonaardig ware bet daarvan een fonds te stichten voorhet een of ander nuttig doel De Prot De vermaarde Papieren rails worden evenals papieren spoorwegwielen door Amerika ter markt gebraobt Als aanbevelmg voor deze nieuwe vinding wordt opgegeven de prijs vau papieren rails is een derde minder dan die van slalen rails zij slijten minder omdat de atmosferische invloeden op het samengeperste papier geen uitwerking hebben daar het papier veel lichter is kunnen de rails langer worden dan ij thans zijn zoodoende zal de weg beter liggen minder vermoeiend zijn oor den reiziger en de kosten voor herstel an rollend materieel zullen geringer worden Eindelflk zullen de bewegingsraderen op de rails meer wrijving ondervinden de machines zullen dus zwaardere treinen kunnen voortbewegen en hierdoor ontstaat nogmaals besparing van kosten Of de wrgving van den trein zelf ook van invloed kan zgn daarover zwijgt het Amerikaausche bericht Zaterdag jl heeft te Dordrecht eene brutale oplichting plaats gehad i k In een bierhuis achter de Nieuwkerk verscheen in den middag een onbekend persoon die zich eeoig gelag liet zetten Kort daarop komt eene iu de oabiiheid wonende vrouw binnen die met een ander en gesprek aanknoopt bij welke gelegenheid de aaam dier vrouw genoemd wordt De onbekende maakt daarvan gebruik en spreekt de vrouw aan met de vraag of haar man niet bg het Indische leger heeft gediend bü hetwelk de vrager naar zijn beweren sergeant is geweest Toevallig wordt die vraag bevestigend beantwoord hetgeen aanleiding geeft tot een meer verlroBwelgk onderhoud De vreemdeling vertelt daarbij dat hij thans brigadiermajoor bij de rijksveldwacht te utrecht is en belasl met de opsporing van den dader van den enkfle dagen geleden te Smilde gepleegden moord en diefstal dio ich vermoedelgk hier of te GoriDohem zou opboudeu Eene vraag of de vrouw niet voor een gulden klein eld had werd bevestigd maar de vrager had geen gulden in ruil alleen vertoonde hij eene portefeuille met papieren volgens zgn zeggen geldswaarden die betrekking op den moord hadden De rouw zou hem daarom het geld leenen waarvoor hij den volgeuden dag een rijksdaalder zouteruggeven Tevens vroeg hg een zakdoek te leen omdat die welke hij had met bloed bevlekt was Vervolgens werd de zoogenaamde veldwachter gebracht naar eene stalhouderij waar bij onderhandelingen aanknoopte om per tilbury naar Goriochem gebracht te worden Spoedig was men het eens datvoor rginig met inbegrip van onkosten ƒ 7 50 zoubetaald worden en men vertrok Onderweg werd den koetsier voorgesteld door te rijden naar Utrecht maar deze durfde dat niet doeu zoodat hij teGoriuchem zou uilspanneu om den volgenden ochtend naar Dordi terug te keeren Wie echter kwam de verwachte persoon niet zoodat de koetsier dekosten van stalling en nachtverblijf op den kooptoe kon betalen aan de politie te Gorinchem overlatende den oplichter op te sporen die zich natuurlijk ook daar zal laten wachten 1 C Voor het Haageche Gerechtshof slond Dinsdag jl terecht G H wonende te s Hage door de Rechtbank veroordeeld tot 3 maanden celstraf en ƒ S5 boete wegens laster in een gedrukt en algemeen verspreid geschrift getiteld een verliefd avontuur en voorkomende in het nummer van 19 September 1885 van het weekblad Argu In Juni 1877 was bekl reeds door dit hof wegens valsohbeid tot 8 maanden celstraf veroordeeld App verklaardg evenals voor de Rechtbank dat hij het geiucrimineerde stuk wel op last van De Houdt uit no 38 van gemeld blad had overgeschreven maar dat hg het uiet te voren aan dezen ter plaatsing had toegezonden Hij las daarop een schriftelijke verdediging voor welke voornamelijk daarop neerkwam dat hij de dupe was gewoiden van de sluwe intrigues valsohe oorspiegellngen en schooue beloften van De Uondt den schrijver van het lasterlijke stuk die hem bad overgehaald het te doen voorkomen alsof het stuk door hem app was ingezonden Mocht dit ook al vreemd schgneu Faddegoo de voormalige drukker van Jrgui meende app zou met hem het best die sluwheid welke aan dezen vermoedelijk vierduizend vijfhonderd gulden en nog gevangenisstraf op den koop toe zal kosten het best begrijpen App beriep sich op zgn latere ontkentenis in eersten aanleg en op de verklaringen van de getuigen et décharge dat De Hondt de schrijver en app onschuldig was De brutale onware op zich zelf staande getuigenis van De Horidt zou dus overblijven Deze was echter volgens irt 483 W v Sirafr niet voldoende voor hst wettig en overtnigend bewijs en werd bovendien volgens art 430 door de verklaringen van de getuigen è decharge ontzenuwd terwijl art 434 den rechter noopte op de geloofwaardigheid van de getuigen te letten hetgeen volgens app wel in de eerste plaats mocht gelden ten opzichte vau den getuige De Hondt App concludeerde ten slotte tot vrijspraak De uitspraak in deze zaken is bepaald op Maandag a s Der prakt OeflUgelzüeiler wijst er op dat voor de gezondheid der kippen eene zekere hoeveelheid groenvoeder noodzakelijk is Dit oefent eene verfrisschende en zuiverende werking uit en zet de functie van lever en verteringsorganen aan Het stelselmatig gebruik van dit voedsel is daarom vooral nuttig indien veel graan of ander geooneenlreerd voedsel wordt verstrekt Hoe meer de dieren opgesloten worden gehouden en hoe meer men groote kippen bg v Cochiuchina s fokl des te noodiger is het ook groenvoeder toe te dienen Doet men dit niet dan ontstaan gemakkelijk leverziekten vooral bij dieren welke nog moeien acolimatiseeren Intusschen is het niet hetzeltde welk groenvoeder men verschaft versohe jonge saprijke en specerijachtige kididen en grassen verdienen de voorkeur want zg verfrissehen hel meest en bevorderen de gezondheid belangrg k vooral wanneer zij in gesneden toestand worden gegeven of met viteschmeet gerst en dergelijke worden vermengd Ook voor afwisseling dient gezorgd Bovendien heeft de ervaring geleerd dat de eieren na groenvoedering steeds een donkergelen dooier krijgen zoodat hunne marktwaarde wordt verhoogd het is toch bekend dat een lichtgele dooier in het algemeen niet geliefd is Zitó Ct Vrnchtboomen met zwaar loof vangen den regen op hierdoor krijgen de wortels weinig vocht en kwijnen Om aan dit bezwaar te gemoet te komen moet men op warme zomerdagen ongeveer 80 tol 100 cM van den stam verwijderd daarom heen op onderlinge afstanden 60 tot 60 oM gaten maken ongeveer 60 cU gaten maken ongeveer éU diep en breed en dezen met verdunden mest vul len Ook eene op den aangegeven afstand van déa stam er om heen gegraven sloot van 30 oM diepte en breedte kan op de zelfde wijze gevuld goede diensten bewijzen Als de grond de vloeistof ingezogen beeft moeten de galen of slooteu natuurlijk weer dicht gemiakt worden met de uitgegraven en als deze slecht is wat versohe aarde Hierdoor wordt niet slechts hel verdrogen van den boom en het afvallen ider vrachten voorkomen maar zijn groei wordt er ook door bevorderd Wij lezen in De Standaard Naar men ons bericht heeft het Cmtraal Comiié in zijne Maandag gehouden vergadering besljten aan de kiesvereenigingen te adviseeren om ookl bijdeze ontbindingsverkiezing overeenkomstig den inart 21 van het Program gestelden regel bij eqrsie stemming allerwegen met een eigen candidaat o tetreden vau wiens instemming met het Program men zeker is en voorts in de districten Almelo en Delft waar het volgen van dien regel bij de gelijktijdige aftreding van de beide Kamerleden een berstemDiiog tnsscbeo de twee liberale eandidateu en alzoo hetstellig verlies van een zetel voor de rechterzij ten gevolge zou hebbeu slechts één eigen eandidaiJt tealellen en daarnaast het andere aftredend Kamerlidaan te bevelen dat in de n io imti politiek aan onze zijde stond Een uitzondering op den regel die ditmaal bij de ontbinding door noodwendige tactiek geboden wordt maar die ter voorkoming van misleiding en om geen verkeerd precedent te strllen met zoovele woorden op het aanbevelingsbiljet aande kiezers behoort te worden meegedeeld Naar aanleiding van de beschouwingen van mmige dagbladen dat de honden op de lentoonttelling Ie Rotterdam zoo buitensporig geprgsd wireo en dat men voor sommige ongehoorde prijzen vrpeg deelt De Sport het volgende mede In vroegere tijden luidde hec reglement bij Eng Dogshows dat iedere ingezonden hond te koop moest zijn de te bepalen prijs bleef den inzender overgelaten Diegenen welke nu bun hond niet wilden missen fixeerden een prijsoijfer gelijkstaande aan een verbodsprijs en menigmaal kwamen sommen van £ 19 000 en hooger voor In Birmingham is deze regel nog van toepasaing doch de Kennel Club Shaws llten den inzender de bepaling vrg te koop of niet te koop Bezoekers van Dogshows in Engeland weten dan osk dat als een hond uiet te koop is daarmede wordt bedoeld dat de eigenaar hem niet wil missen wordt echter een buitensporig cijfer gesteld dan zgn dit nog inzenders van het oude regime of bet is ecu aanwijzing dat er een bod op kan worden g daan Een hond bijv op £ 100 gesteld is dan dikwijls voor £ 25 verkrijgbaar Heimwee bij een paard I Een op een weiland OID het Bezuidenhout te s Hage grazend hitje toonde Vrijdagavond omstreeks ichemerdonker geen weerstand te kunnen bieden aan het sterke verlangen naar zijn meester op het Plein woonachtig Het paardje verkoos dan ook geen oogeoblik langer iu de groene vlakte te blijvrn en holde regelrecht naar stal waarbij het vooraf over niet minder dan zeven sloóten moest springen Alle pogingen om het dier onderweg tot staanIe brengen mislukten Men kan zich de verwondering van den eigenaar voorstellen toen hij ditonverwaohte bezoek kreeg Het paard scheen gedurende de twee dagen die hij in de weide haddoorgebracht niets gegeten te hebben want het was zichtbaar vermagerd i Aan Leopold von Ranke wordt door Damaa in het l aderland een necrologischen omtrek gewgd Hg laat daarbg den lezer kennis maken met Van Banke s inzichten omtrent Hollandsche staatkunde in vroegere eeuwen en meer in het bgzonder über die Irrungen in Holland voorkomende in het eerste deel van Die Deutschen Machte md der Füritenbund anO mO In heldere bewoordingen zegt Damas zet daar de historicus het karakter van den strijd lassohen de Patriotten en de Oranjepartg uiteen en toont bij aan hoe door den eisoh der Stalen om de geheele Soavereiniteit te bezitten zoodat de Stadhouder baar eerste ambtenaar zoude zijn en door de bewering van de andere zijde dat een deel der Souvereinileit aan den erfstadbouder overgedragen en aan zijne waardigheid verbonden was dat vraagstuk in aanraking moest komen met de elders iu toepassing gebrachte staatsrechtelijko theorieën en aldus eene Europeesohe iinaestie werd Met blijkbare voorliefde teekent Ranke de figuur zijner landspriuses Priderike Wilhelmine erfprinses van Oranje Op dat oogenblik Juni 1787 zoo verhaalt hü nam de prinses het besluit per gezind weder populariteit zelve genoti Zg had zich geheel met de zaak van haren gemaal vereenzelvigd en zijner partg een houvast gevodeii ook toen hg zelve nog heen en vanlkelde Hare bedoeling was dat de welke de stadhouderlijke naam en zij u lieouttigd moest worden om eene beslissing d r aangelegenheden te verkrijgen voordat bet bloed liog gevloeid had Daarom wilde zij zich naar den Haag begeven Eerst zond zij nog een barer jonge aanhangers daarheen om de plaats te verkenneli Toen deze te Amersfoort terugkeerde vond hij de Prinses in de kerk Bg het uitgaan vroeg zij hem kortweg ja of neen P hij antwoordde dceledde op de gezindheid der vrienden eeopariglijl ja mevrouw Bij die woorden fonkelden hare oofien Zonder op de bezorgdheid van Harris den Engelscheu gezant te letteu liet zij in Den Haag weten dat zij des Donderdagavonds in hel huis lei Bofoh zonde wezen Ik voel zeide Harris eein ridderlijken aandrang in mr en wil haar met dela gmoislen ijver ondersteunen indien zij bel zoover biengt dat zij den Hoogmogenden wst God hun ichijat onthouden te hebben de inspiratie schenkt om als mannen te handelen dan wil ik baar aanbidden als eeu engel De erfprinsesi sliep dien Donderdagnacht niet op bel buis ten Bosch zij was bij de Goejanverwellesluis aangenoudeu en de ridderlijke gemoedsdrang van Zijne Mxcellenlie Harris later Lord Malmesbuiy bleef voorlpopij zonder daadzaketijke uitwerking Evenmin als graaf Persen voor Maria Autoiuette had bij iets voor Wilhelmine kunnen doen Maar bg eene verpe gelijkenis tussehen die beide vorstinnen en eene mogelijke parslleltrekking werd hier toch een gebeel ander drame gespeeld dan te Varennes De kaniogiu van Frankrgk traehie haar aangenomen vaderland te ontvluchten Wilhelmine van Oranje deed daarentegen een kloeke poging om in haar Holland te blij ven en rekende daarbij op hare populariteit in de hofstad Maar de prinses wikte en de vrij ichu Iers van Goejanverwelle beschikten gelijk zulks voegzaam is in revolutiounaire lijden Bultenlandsch Overzicht Eindelijk komt de Griekscbe ontwapeoing Maandag namelgk behelsde het ofücieele blad bet besluit tot afdanking van drie klassen der reserve en een week latef volgen opnieuw drie klassen te tarnen 50 000 mail liiftai worden de troepen van de grenzen teriggetrokkeu en daar alleen de gewone garnizoenen gelaten Te verwonderen ia dit besluit uiel Kant de toestand werd met eiken dag voor Oriekenlandl onhoudbaarder Wel heeft de RegeeriDg in een nota bij de Mogendheden geprotesteerd tegen de blokkade omdat daardoor het vervoer der troepen Ie fttut werd belemmerd en Oriekenland iu een nog ingelg ker verhouding werd gebracht tot Turkije maar naar hel standpunt der Mogendheden waa dit jnist hetgeen deze verlangden en niet Turkge maar Griekenland is de rustverstoorder De laatste gevechten weulen ook weer veroorzaakt door de Qlrieksohe voorposten die de grenzen overtrokken I Meu tfigt dal de Griekscbe Begeering te hooghartig is lim ook na de ontwapening de opheffing der blokkade te verzoeken Waarsohijulijk zullen de Mogendheden chooo niet zeer geslicht over de Griekscbe halutarrixheid over den vorm heenstappen en wanneei de ontwapening een feit is de blokkade eenvondig opheffen daar de diplomatieke betrekkingen niet bepaaldj afgebroken zijn zij worden na bet vertrek dar gezanten waargenomen door de zaakgelastigden t kan men verder de taken voorloopig laten zooals zij zijn Tnrkge zal zich haaslen met zijn ontwapeniniji om de dringende financiëele redenen De Engijlsohe bladen deelen mede dat in den miuisterraaq is besloten tot het bijeenroepen eener bijeenkomst der liberale partij gen bedeu Naar men Verneemt tul Gladstone betreffende de vertegenwoordiging van Ierland in het Rgksparlement iugriijpende concessies doen welke een einde maakt aan de oppositie van een deel der liberalen legen de üome Rule vet en waardoor de tweede lezing mogelijk kan worden In den Fraoschen ministerraad heersoht verdeeldheid oTCr de prinsen quaestie Eenige ministers 0 a de o eren Gublet en Lockroy zgn voor de verbauuing terwijl de anderen met den beer De Freycinel aan het hoofd er niets van willen weten üok de leiders der republikeinsche groepen kwamen bijeen om over de quaesiie te beraadslagen De radiealeu de uiterste linkerzijde en een deel der gematigde republikeinen willen den minister De Preyoinet berinneren aan de belofte onlangs door hem in ile Kamer afgelegd De heer De Freyoinet verklaarde toen dat de regeering wanneer bet noo lig was niet zou schromen om maatregelen tegen de prinsen te nemen De radicalen achten dit oogenblik on gekoman ea tallen daarom op verbanning aandringen Wat in den ministerraad onder voorzitterschap van president Grévy gehouden werd besloten is nog niet bekend ld de Kamer werd verteld dat met zes tegen vyf stemmen in beginsel tot de verbanning der prinsen is besloten maar men bet uiet eene kon worden over den vorm van het outwerp Daarosa werd de discussie tot heden uitgesteld Wanneer de verbauuing wordt aangenomen zal zg alleen treffen den graaf van Parijs zijn broeder den hertog vau Chartres prins JerSme Napoleon en zijn zoon Victdr De uitslag der verkiezingen voor de Italiaansche Kamer is thans nagenoeg bekend Het ministerie zal kunnen rekenen op een meerderheid van 50 a 60 temmen en deze verhouding kan door de herstemmingen nog gunstiger worden De nienwe meerderbeid zal van eenigszins meer oonservatieveo aard zijn dan in de vorige Kamer De republikeinen hebben acht of tien zetels gewonnen maar eer ten koste van de constitulioneele oppositie dan van de ministerieelen Te Milaan hebben de radicalen gezegevierd De Amerikaansche visschers gaan voort zich te wapenen ten einde de inbesbgoeming hunner vaartuigen door de Canadeesche kruisers te verhinderen Volgens de New York Herald zal binnen eeu week de geheele vissehersvloot gewapend zgn en een verdedigingslinie vormen van de Fundybaai tot de golf van Si Lawreoce Van hare zgde beeft de Canadeesche regeering de twee gewapende schoeners Terror en General Middleton naar 8t John gezonden terwijl nog vier andere schoeners eveneens gewapend en tot kruisers worden ingericht De Amerikaansche regeeriug faeefi de teruggave gevraagd van de Daoid Adanu en levens geprotesteerd tegen de weigeriug der Canadeesche autoriteiten om een Amerikaansoh vaartuig tot rooken van baring te Digby te lalen koopen Volgens Canada overtreden de Amerikanen zelfs bet tractaai wanneer zij de havens van Canada aandoen om hun beuoodigheden voor de viscbvaugst Ie koopen doch de Amerikaausche visschers en de Amerikaansche regeering schijnt in deze hun opvatting te deelen beweren dat ondanks het traotaat over de visscherij hun de gewone rechten op handel eu verkeer ook met de Canadeesche havens vrijstaan Gevonden een onderstuk van eeu kinderooroellelje gono met bloedkraal een mtt KEJVMSGEnXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de betaugbebbendeu dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen ent te Rotterdam op den 22n Mei 1836 zijn exeentoir verklaard de kohieren no U 12 en 13 van de belasting qp het personeel dienst 885 6 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bü de wel bepaalden voel t voldoen en dat aeden ingaat do termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behaoren te worden ingediend Gouda den 25 Mei 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN EEléNISQEVIIia De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze Ier kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 22a Mei 1886 is executoir verklaard het 4e kwartaals kohier uo 9 van het Patentrecht dienst 1885 6 Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van deu Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is tijnen aanslag op den bij de wet bepaolden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behoorea te worden ingediend Gouda den 25 Mei 1886 De Burgemeeater voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN JU A B K T B E B I O H T S N QOUda 27 Mei 1886 De graanmarkt wus onbeteekend ofschoon vorige prgzeo voor consumptie ruim geëischt werden De beste Zeenwsche Tarwe ƒ 7 50 a ƒ 8 Mindere en polder ƒ 7 ƒ 7 60 afwijkende daaibeneden Rogge fi a ƒ 6 60 Gerst ƒ 6 40 i ƒ 6 ligte soort loger Chevalier 6 l f 6 75 Haver 3 90 è ƒ 4 40 Maïs ƒ 6 26 a ƒ 6 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alles traag vette varkens 21 a 23 cl varkeus voor Londen 19 a 20 ct magere varkens en bigge vlug biggen l lOn ƒ 1 60 per week schapen williger lammeren traag schapen 18 a ƒ 28 en lammeren ƒ 5 il ƒ 10 per stak Aangevoerd 94 pertijen kaas eerste qaaliteit ƒ 21 a 2SVs tweede qualiteit ƒ 18 i 20 Noordhollandscke ƒ 22 a 27 Handel vlag Goeboter ƒ 1 15 4 ƒ 1 30 Weiboter 0 80 il ƒ 1 BarKorlijke Stand GEBOREN 28 Mei Bveliea Alida oaders S H Polak eu S de J oDg 24 Divid Michel oodera S W van Booreo en H van Daatzig Chriatioa Looiza ooders P Bood en M S W Kok 26 Aotoais Geertroida ondera A vBD Ewijk en E Kroeze 26 Oeraidos Martiooa ooders H J VeroudeD en W vao Hofwegen OVERLEDEN S4 Mei A vso der Starre wed K Goedhart 77 j 11 m O A Stoppelenborg 4 j 26 D Oijaben 83 j A C C Dekkinga 2 j r 26 A van Wiljige weJ i V Weller 78 j GEHUWD 26 Mei P vao Luijpen en W Bonrmaii A B Faaij eo l Boer E C iso der Kleg ea J Sterk Haastrecht GEBOREN WiUemiiu Hentietta ondera J Plak en M Kolkmaa fohanoa Elisabeth Maria ooders J Poosioen en C H E Klazeobeek OVERLEDEN H E vso der Kiot 67 j A H Blauken 86 j Gouderak GEBORE Pieter ooderi J Terloaw en E Verboom OVERLEDEN S van Vliet hniavr im K Faisgraaf 67 Zeveahuizen GEBOREN Willem ooders H Paal en U W Rnpke GEHUWU K vao den Boa eo A j Metselaar ADVERTENTIÊN Ondertroawd A WARENDOBF CORNELIA VAN LEER Anuterdam 27 Mei 1886 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze hartelgk geliefde Vader en Behawdvader de Heer P SCHELLING Wefluwnaar van Mevrouw A J de KONING Uit aller naam N J SCHELLING A J MONTMN Gouda SCSELLIMG 21 Mei 1886 J A P MONTIJN Vititee kunnen niet worden afgewacht Voor de talrgke en zoo innige bewezen van deelneming ontvangen bg het oVerlgden van mgn geliefde Echtgenoute inzonderheid ook aan die banrzasters die door iinnne innige liefde aan my en de voor mgn te vroeg ontslapene betoond haar Ijden zoo hebben verzacht betaig ik mgn hartelgken dank J BROUWER DE KONING Haastrecht 25 Mei 1S86 in alle soorten A VAN OS Az Kleiweg E 73o Bnitenlandsclie BIERH NDEL J H ROODE ZEUGSTRAAT 85 GOUDA DORDMÜNDER BIER MÜNCHENER BIER ERLANGER BIER PILSENER BIER per Flesch 22 ei pei 7i Flesch 11 ct naar buiten in kisten van i of Va Flesschen Op FUST tot billgken prgs