Goudsche Courant, zondag 30 mei 1886

1886 Zondag 30 Mei Openbare Verkoopiug door sterfgeval te GOUDA de VeiUng op WOENSDAG 2 JUNI 1886 en de Afslag op VRIJDAG 4 JUNI 1886 telkens des morgens te Elf uren in het EofiBehuis Habhokie aan de Markt ten overataan van den Notaris G C FOETÏÏIJN DEOOGLEEVEE te Gouda van Een nieuwe in werking zijnde goedbeklante i 3397 GOUDSCHE COURANT JMeuwH en Advertentieblad voof Gouda en Omstreken r i w iiuoimM iionuners vijf JE De ln eadtng van advertentien kan gascMeden tot 6éy uar des namiddags van den dag der nltgave C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J var Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen I B E C Sohlattman Bodegraven K Oosterling Haaslreolit W f G WUhelmus Woerden Qeen grijs Haar meer Qta De nieuwe LONDON ia TI de beste van alle bestaande par JÊ i n famerien otn het gr ze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het baar glansr k en zacht len verft niet Prfls 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda hg 3 H 0 HUINCK P Hz 122 Hoogstraat 123 De ondergeteekende bericht bj deze dat hy voornemeca is beste onvervalschte Eoemelk te laten rondbrengen tegen 7 ets de Kan Hiermede beginnende den 26 Mei e k des ochtends te 7 ure noodigt hg een ieder uit met die melk eene proel te nemen De briefkaart waarop de besteliing gedaan wordt wenscht hg te vergoeden Hoogaèhtend cnder aanbeveling t Uv Dienstw Dienaar A DEKKER Bouwman Karnemelksloot K 473 Ondergeteekende heeft de eer ter kennis te brengen dat hg door de Amsterdamsche Zeeën KiviervisscheriiMaatschappg De Zeenymph te Amsterdam tot hare ia aangesteld Genoemde Maatschappg levert op bestelling alle orders betreffende Zee en Biviervisch welke bij haren AGENT worden opgegeven K VAN DEK BUKG Visohhandel Gouwe C No 247 Prijscouranten op aanvrage verkrygbaar Brillen en Pince nez worden door ondergeteekende geleverd op voorschrift van de WelEd Zgl Heeren Professor SNELLEN te Utrecht D de HAAS te Rotterdam en HH Oogheelkundigen zoowel hier ter stede als elders Montures paar verkiezing Goud Zilver Delta Nikkel en Staal Outta percha Artikelen voor Doctoraal en particulier gebruik SÜSPENSOIRS FOUDRALEN BOUGIES CATHETERS enz enz Tevens alle Optische Artikelen bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Honda Oude en Nieuwe Boekliandel J B BÜNE MTEK A1I OPPERT 150 voorlieen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanvraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enz Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bgvoeging worden ingezonden Catalogiseeren Taxeeren enz van Bibliotheken Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE QOnSSGHE ÜLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St I Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz 1 w aarbg is toegevoegd een afeonderlgk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroedert Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende K unsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents Openbare Verkooping te GOUDA op VRIJDAG 4 JüNI 1886 des morgen te elf uren in het KofSehaia cHabmomie aan de Markt ten overstaan van den Notaris G CFOETUIJNDEOOGLEEVEE te Gouda van N 1 Een goed onderhonden onlangs ge heel vernieuwd Woonhuis en Erf in de Doelensteeg te Gouda wgk L Nr 216 Te aanvaarden 1 Augustus 1886 Slijterij Gistzaaii en Distilleerderij gemakkdgk ingericht woouHiris PAKHUIS OPEN PLAATSEN en ERVEN alles gunstig aan elkander gelegen aan de groote vanrt taaschen Amsterdam en Rotterdam aan de Bogen langs den Turfsingel te Gouda wyk O N 160 160 1601 en 161 en 635 te samen groot 8 Aren 79 Centiaren De Branderg is voorzien van 2 ruwketela 1 distilleerketel 16 beslagbakken 3 gistbakken en van alle verdere werktuigen en gereedschappen tot een goed ingerichte Branderg behoorende Het Woonhuis van waterleiding voorzien bevat Zes Kamers Keukeu en ruimen Zolder en velerlei gemakken Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 16 JUNI aanstaande Nadere inlichtingen worden gegeven door bovengenoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVBR te Gouda en door den Heer J DUN te Schiedam N 2 tot 12 ELF goed onderhouden allen van waterleiding voorziene WOONHUIZEN ERVEN en TUINTJES in de Heerekade in de Korte Akkeren te Gouda wgk P Ns 318a tot Gezamenlgk bij de week verhuurd voor 16 50 En N 13 Ben enkele jaren geleden geheel vernieuwd goed onderhonden en op gun stigen stand gelegen WIEEL EN WOONHUIS met afzonderlgke aan den Korten Tiendeweg te Gouda wjjk D N 81 en 81 waarin sedert tal van jaren de GOUDSMIDSZAAK wordt uitgeoefend Te aanvaarden 1 Augustus 1886 De perceelen zgn 5 werkdagen vóór den dag der Verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot II uren te bezichtigen Door plaatsgebrek TE KOOP een M KEN HOUTEN BOOG KABINET Te bevragen b G KWAAK te Waddinxveen Nadere inlichtingen worden gegeven door bovengenoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda nMV Maakt na ecu kort gebruik 9H bliukeud wiiie taudeu zonder te te bctchadigei K K Hof Tandarts Dr POPP s Sedert 25 Jaren zgn de beroemde echte Abshaubbins of AntiRhumatische Watten bg de Rhumatiek lödera een gbed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrflving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepot houder A BREETVELT Az te Delft heeft ze 30 cent per pakje verkrggbaa gesteld bfl T A G van Detb Mej de Wed Bosman Gouda W F J denUgl Sohoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade boskoop O Hoogendgk Cappelle S V d Kraata Bleiawgk AROMATISCHE TA ÜZEEP De lauJeu betzij echte of kunstlaiideu wordeu hierfluor iiued underhoudeu eu taudpgn verhinderd Per stuk 40 cei t K K Hof Tandarts Dr POPPs Anatherln Mondwater geneest tandpijn tiekclgk landrleesoh onderhoudt en reinigt de tanden foorkorat den ouaaugeuamen reuk bevordert het lauilenkrijgeu bij kleine kinder u dient als voorbehoedmiddel tegen dipbieriti keeltiekte eu is onontbeerlijk bij het gebruik van minerale wateren In fleiiohen van ƒ 1 71 ƒ 1 20 en ƒ 0 6 J Volgt men nauwkeurig de gebrulktaanvijtin dan kan men verzekerd cijn vau den guuKligsten uililag J I Plantaardig Tandpoeder prij o 80 g l Anatherin Tandpasta prij ƒ 1 20 S Tandplombeersel priji ƒ 1 om lelf Om I hulle tanden Ie vullen s KrUidenzeep tegen huidiiekie pry 8 36 Het geëerde publiek wordt verzocht uiidruklcelijk K li Hofland meester POPP s Geneesmiddel te verInDgen eu slechts als zoodanig aan te uemen welke van zijn fabrieksmerk zijn voorzien Depots bevinden zich te mi Gouda bij J H C Huiuok winkelier op d Hoogstraat A 128 te Ectterdam bg F E vai Santen Kolff j te s Hage bij J li F Snabilié apoht te Delft bij k J van Biju te Schiedam bg 0 Malta Ot te Laidea bij Ë Noordijk te Amsterdam bg F van Windheira Co en H H Uloth k Do apotheek te Utrecht bij G H N vau Spanje Idem Lobry Porton Droogisteii Snelperadruk van A Beinkuan te Gouda De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden i 1 25 franco per post 1 50 RU deze Conrant behoort een Byvoejrsel BINNEHLAJXTD GOUDA 29 Mei 1888 Oe liberale kieavereeniging Vaderland enOrmji te Oudewater heeft met algemeene stemmen tot Candidateo gesteld voor bet Lidmaatschap der Tweede Kamer in ons district de hh M A J Boest officier van justitie te Botterdam en Al J Fortnijn Droogleever sdvooaai te Gouda De LUerttle unie heeft het rolgeode manifest uitgevaardigd DBi VEBKIEZIN6BN De Tweede Kamer is ontbonden Het Besluit des Kouings waarby voor de sameDstelling der geheele Kamer een beroep op de Kieters gedaan is heeft dezen gesteld voor eene hoogst erosiige tuk Mistroostig tiet het volk den ongeionden polilieken teesland waarin het Vaderland verkeert Door allen die naar eene frissche en vreedzame ontwikkeling van ons staalkundig leven uitzien wordt tbaos Van de Kieters genezing verwacht ja geèisohl De behoefte ato eene krachtige vertegenwoordiging die besluiten en eene krachtige regeering die regeereu kan dringt Da Kamer moet van het doode punt worden afgebracht In welke riohtiog f Op die vraag kan het antwoord niet twijfelachtig zijn De kerkelijke partyen hebben tiob celveo veroordeeld Onverzoenlijk hebben zg de ernstige en meest vrijgevige voorstellen van liberale ijjde gedaan of gesteund om den politieken vrede te bevorderen afgeslagen filykbaar was het er haar om te doen bet politieke wapen waartoe de ooderwgs quaeatie met de grootste overdrijving en met behulp van de meest soheeve voorstallingeo sinis jaren gebruikt werd niet te verliezen Het beginselloos verbond van de anti rerolutionaire en de clericaal katholieks pfriy is er op neergekotnen dat zy omdat op ééa punt niet aan elk barer wensohen kon voldaan worden getameolyk aan de geheele grundwetsheriieDing den voel hebben dwarsgeiet Deze onv erlandsiievende houding tegenover een 00 gewichtig en zoo noodzak k werk heeft terecht diepe verontwaardiging by talloos velen in den lande gewekt Zulke partyen nogen geen meerderheid worden Ook leert de geschiedenis dat de vryheid en de welvaart van den Slaat er slechts by kunnen verliezen wanneer kerkelyke partyen het roer van staat in banden hebben Versterking van de liberale fartij is daarom de isc i van het oogenblik Maar versterking jjód dat lü eene actieve meerderheid worde Eene onbekrompen m lbreiding der kiesbevoegdbiid is noodzakelyk de grenzen door de tegenwoordige Grondwet gesteld yn onhoudbaar Gewichtige vraagstukken de fioanoieele sociale slaatknndige en koloniale belangen rakende moeten worden aangevat en afgedaan Zal het op dien weg tot dadeir kannen komen dan moet de liberale party thans afdoende worden veraterkt Het kan niet genoag yn dat zy enkele neen ly moet vele plaatsen la de Tweede Kamer winnen of herwinnen Daarom dringen wij er met den meesten nadruk op aan dat bg de stembns vat 16 Juni a a tot dat doel eendrachtig worde aaamgewerkt dat ieder met kracht en ijver met ernst en toewyding strijde 0 anderen aanspore om hetzelfde Ie doen ledere stem kan beslissend i$n Onthouding kan gevaar brengio Onversohiliigheid op een zoo gewichtig tgdstip ware onvergeeflyk Ieder gevoele de plichten die hem de vaderlandsliefde heeft op te leggen BB LIBIIBALE UNIE BH BtttMur 6 A VAN Hakel rooriUkr E H Kabstem Fict FoorziUer H J DucKMBXS niB Pen ningmeHter Q H vah Bolhuis H L Dbvcxeb £ ï oEKXB J B Kan L Mi CBIBU VAM KiSSIMICai D WlCREBLIKK Uitgegeven Amsterdam Mei 1888 P J de Wilt SetretarU Dit manifest is tevens onderleekend door 107 afgevaardigden van 57 liberale Kiesvereenigingen De diensturen op het BgkstelWaafkantoor alhier zyn in het vervolg op Zon e feestdagen van 8 tot 9 uren voor eo Van 1 tot 3 en 7 tot 8 n ren namiddags Op 22 23 en 24 Juli zal te Winschoten van wege den Prov Groninger Zangelibond een nationale zangwedstrgd gehouden worden De prijzen zga lo gooden medaille en 300 a zilveren medaille en ƒ 100 i 3o gouden en 4i zil reren medaille De jurjr bestaat uit de hh Daniël de Lange te Amsterdam Bicbard Hol te Utrecht 8 van Miliigen te Gouda J Worp en J H Bckker te Groningen Gisteren middag werd ten Biadhuize dezer Gemeente aanbesteed van den Vlonder met bet Goudera schisa dyk onder 1 He vernieuwen Wachthuisje aan den Gonderak Verbey Ie Gouda Ingeschreven werd dooi Ai voor ƒ 910 C Groenendijk ié Gouda ƒ 896 P Vermeer te Gouda ƒ 728 L van Dorst te e Gouda ƒ 72 Gonda ƒ 717 f de jdng Ji te Gonda ƒ 666 W Bokhoven te Goijda ƒ 628 H J Nederhorst te Gouda ƒ 824 K C v d Berg te Boskoop ƒ 576 C P W Dessing te Gouda ƒ 619 2 Het maken van 640 Metier dennen Perkoenbeschoeying langs de Kattensingelgraobt te Gouda Ingeschreven werd door C Grbenendgk te Gouda ƒ 3190 A Verbey te Gouda ƒ 316 C J Kool te Gouda ƒ SU8 L Bronwer Ie Gouda ƒ 3028 Mees Both te Vlaardingen ƒ 2 76 J de Jong Ji te Gonda f 2868 J de Jong Az Jr te Ammerslol ƒ 2680 G v d Bergh te Gouda ƒ 2674 P Vorbriggen icWaddini vien y2636 W Bokhoven tel Gouda 2600 P Vermeer te Gouda 2685 H J ffederhorst te Gonda ƒ 2273 C P W Dessing te Gonda ƒ 2220 3 Het maken van 75 Meter Schoeying te Boskoop en 20 Meter Sohoeying te Gouosluis Ingeschreven werd door G van Otterloo te Waddinxveen ƒ 2256 P Vermeer tk Go da ƒ2234 Al Verbey te Gouda ƒ 2000 C Groenend k ATDVERTBNTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratisopgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschflnt Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN te Gouda 1978 Ph Verbruggen te Waddinxveen ƒ 1977 i K de Brnijn te Boskoop ƒ 1876 L van Dorst te Gouda ƒ 1852 W Bokhoven te Gouda ƒ 1786 j C v d Berg te Boskoop ƒ 1593 C P W Dessing te Gouda ƒ 1285 i Het maken eu stellen van den ijzeren bovenbouw der vaste brug in de Vest bij bet Verloren Koai te Gouda Ingeschreven werd door C P W Dessing te Gouda voor ƒ 496 Prins van Oranje te a Hage ƒ 450 i J Verdries te Gouda ƒ 400 H Enno van Gelder te Gouda ƒ 399 Maataoh de IJsel Ie Kampen ƒ 390 Zekere D Prins beeft zich bij de politie aangemeld als hebbende Zondagavond twist gehad met den persoon wiens Igk dezer dagen blykens een bericht in ons vorig nr alhier uit bet water is opgehaald Bij dien twist zou bij in bet water zyn geraakt De zaak is in ondertoek Door de afdeeling Krimpenerwaard van de Holl Maatsohappy van Landbouw zal tent Commissie uit baar midden worden benoemd welke met medewerking van een scheikundige zal trachten de oorzaken op te sporen van de gebreken die in de kaas voorkomen Op Woensdag 26 Mei jl heeft Zyne Eic de Commissaris des Konings M C Fook da gemeenten Ammerslol Berg Ambaoht en Lekkerkerk bezocht Dezer dagen is de Ie Aflev versohenen van een tijdschrift dat algemeene belangstelling verdient en waarop wij de aandacht onzer lezers met aandrang wecsehen te vestigen Het is getiteld Vbaqkm VAN DEN Dag en staal onder hoofdredactie dd hh Dr H Blink en A Winkler Prins terwijl tot de vaste medewerkers bebooren de hh Mr H Goeman Borgesius Dr S Coronel Dr H vao de Stadi Arman Sassen Dr L Mulder Dr F W Krecke en vele andere personen op verschillend gebied hoogst gunstig bekend Het doel is daarin op populaire wyze de gewichtigste vraagstukken te behandelen die onze maatschappy in spanning houden Men zal daarin lezen over alles waarvan de beschaafde meusch moet weten om op de hoogte te bly veb over staatsinrichting en slaalsbestuur over landverhuizing en werkversobaffiog over verzekeringmaalschappijen en uitvindingen over gezondheidsleer en belaatiogeo enz enz De eerste aflevering toont reeds duidelijk aan boe de redactie haar taak wenscht op te vatten deze bevat een keurig woord Ier nagedachtenis van Mevr Bosboom Toussaint voorla o a artikelen over de Nederlaudsche staatsschuld en de conversie den Nederlandsohen werkman het plaatsen en inrichten van den bliksemafleiiler den invloed van de betrekkelyke vochtigheid der Inchl op den mensob benevens een feuilleton van Mej Winkler Prins getiteld Angiola Verschillende platen en kaarten zullen dit tydsohrifl versieren dat inderdaad een werk belooft te worden voor het groote publiek De prys is ook teer Uag gesteld De jaargang van 12 maand afl die te zamen ± 100 vel dr a 16 pag zullen beslaan kost slechts ƒ 3 90 Het komt ons voor dat dit nieuwe tgdschrift een