Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1886

1886 Rendeweg J P HHHMAU Zoon D 62 Woensdag 2 Juni N 3398 GOUOSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken g Vestigen in het bgzonder de aandacht op hunne nieuwe 3 cents SIGAAR S onovertrefbaar van qualiteit geen vormwerk q THE SINGER MANUFACTÜBI G COMPANY New York Eenige FABRIKANTEN der echte SINGER NAAIMACHINES Belanghebbenden worden beleefdelgk op onze NIEUWSTE UIXriNDISG de Bingachuitjes Machinea improved Singer Machines met hoogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt op dat ieder ttich eeif van de onovertroffen degelijkheid daarvan kan overtuigen vóór dat hij koopt Naaimaohines van alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd Ditboofde ran den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant een dag vroeger uitgegeven Advertentièn voor dat nr vorden ten spoedigste ingewacht BINNENLAND GOUDA l Juni 1886 De B K kieavereeniging Recht mor allen te Gouda heeft de heeren jhr mr K A Godin de Beaufort en mr U H Huber caodidaat gesteld De Openbare Gezondheida Commissie heeft gedurende de maand Mei het water uil de waterleiding in verschillende gedeelten der atad opgevangen onderzocht en bevonden dat het water behoefde Datum Stand Mei 12 Mei 19 Mei 26 Bljks H B School 4 8 4 2 6 6 Standpgp Kruidenieraateeg 4 1 5 7 8 Meaaemakersaleeg 4 4 6 7 6 1 Nieuwehaven 6 6 6 7 6 6 Groeneweg 4 1 6 7 9 1 Vogelenzang 7 6 5 7 2 alles in milligr permanganas kalicns per 1000 cub cent Commentaar zal wel overbodig zgn In ne giiteren gehouden vergadering van de Afd vQoudt en Omstreken der Vereeniging Volksonderwijs ia tot bestuurslid herbenoemd de heer 1 Post van der Burg en zijn als zoodanig benoemd in de plaats der hh Dr H IJssel de Schepper en A van Uren die aan de beurt van aftreding en volgens bet Kgt Biet terkflibaar waren de bb It J van Dugteren en Dr 1I A ran der Meulen He Haastrecht Tol A evaardigde ter Algemeene Vergadering te Amsterdam werd benoemd de heer Mr W J Fortnijn Droogleever Jr De algemeene Onderw zera vereeniging in het arrondiasement Gonda hield Zaterdag jl bare voor jaarsvergadering in de Sociëteit One Genoegen alhier Na afdoening der hniahoudelgke zaken werd de eangmelhode Chevé door den heer Posthnmua besproken en met andere methodea vergeleken Een gezellige maaltgd waaraan alje bezoekers der vergadering deelnamen sloot de bijeenkomst De stedelijke zwemachool alhier beeft een groote verandering ondergaan die in alle opzichten eene verbetering mag warden genoemd Het gebouw met de 11 kleedkamertjes is verdwenen en de plaats waar het stond is bg het baasiu getrokken zoodat dit aanmerkelijk grooter is geworden Bechts en links van de 6 laatstelijk gebouwde kamertjes is een 12tal nieuwe verrezen benevens een afzonderlijk vertrekje voor den zwemmeester De inrichting is na veel doelmatiger dan vroeger Hel ia inderdaad een zeer groote verbetering dat de zwemmeester nu waar hg zich ook bevindt hel gezicht heeft op de geheele zwemachool en zoowel het diepe ala ondiepe baasin met één blik kan overzien Vroeger was steeds uit den aard der zaak een gedeelte van de inrichting aan zyn toezicht onttrokken dat bg warme dagen als het zeer druk was werkelijk niet zonder bezwaar mocht norden geacht Eenig Depot te GOUDA Hoog straat 111 De Bodega Portuguesa te Breda van C L DR0S8AER8 heefl van 12 April voor den VERKOOP zijner PAANSÜHE en PORTÜGEESCHE WI INRN te Gouda en in de Omstreken als Eenige Agenten aangesteld de HH g I SLOTEMAKER en Co Genoemde Bodega Portnguesa uitsluitend handelende en Specialiteit in Spaan 5 sche en Portageesche Wijnen levert die gebotteld en op fust in eiken prijs en naarS O ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver f De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 Aerken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten van groot nut zgn bjj de Heeren SLOTEMAKER en bD Co gratis verkrijgbaar eS fT De flesschen dragen allen het etiqnet en op de kurk en eapsulen het stempel 2 ca van de Bodega Portuguesa te Breda Mej S H Brinkman hoofd der Gemeentebe waarachoot no 2 Ie Arnhem ia door den gemeenteraad benoemd tot hoofd der school no 3 die binnen kort aldaar geopend zal worden Een leder wordt gewaarschuwd tegen den persoon van Johannes Schroot oud 47 jaa timmermanakneoht vroeger wonende te Dordrecht thana zwervende niet groot van peraobn doch zwaar bol aangezicht met grijs en zwart haar bakkebaarden en knere gekleed met frieache jas grija wallen broek en rest pet en laarzen eu draagt een parapluie bg zisb Hij iit een groote dronkaard die onder een rreemden naam zich onderkomen verschaft en onder bedriegelgke praatjea de menschen tracht op te lichten J dessin io TAFELKLEËDËN Nieuwe prachtig e g eni es SCHËlXK Z001 Markt A 149 UNIVERSEEL lETAAL POETSPOIADE y ii ht Q met ueveustaand merk is de beste en goedkoopste der wereld Dozen van dubbele grootte a 7 g Cent en Idozen van dnevoudi e grootte a 12 j Cent verkrijgbaar te Gouda by A WOLFF Drogist J B C HÜINCK Galanterien Z v d KASTEELEN Galanterien J J van BEMMEL Markt te Sdioonhoven bg J H HEHEWEBTH Chemische Fabriek te Zevenaar TïïmZAUD EN BINT llozaiek en Tnttoirtegels in verschillende soorten billgke prgzen alles bg groote en kleine partpu J MIILDËB GOUDA in Boawmaterialen Singel Kost en Inwoning met VRUE KAMER en huiselgk verkeer gevraagd door eene Onderwgzeres die ook niet ongenegen is met eene Dame samen te wonen Aanbiedingen onder No 1320 aan het BniMM deur Coaraat MMmmmmmmm in alle soorten A VAN OS Az Kleiweg E 73 DE NIEUWE CONFECTION Concureerende Prijzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgkeu tyd geleverd worden D PUIJK WAAROM gebruikt gij Buitenlandsch fabrikaat Neemt Onderwaters Stijfsel en gij sieunt ociie Nedcrlandselic In tustrio on Npderlandschon arbeid Doze Stijfsel overtreft alle andere soorten in helderheid glans zuiverheid en goedkoopte ENGELSCHE van STEPHENSON BBrs verleend aan gepolijste Honten en Marmeren Voorwerpen een duurzame brUlanten glana Verkrggbaar in flacons it 80 cents te Gouda bg O VAN BERKEL in Huishoudelijke Artikelen I H O HUINCK in Galanterien en te Schoonhoven bij F H HEHEWERTH Chemische fabriek te Zevenaar Salon voor Kappen Haarsnijden en Scheren WESTHAVEN B 193 Bericht de ontvangst van een groote collectie FarfameriSn en Zeepen in gewone en sierlgke flacons Dabbele prima Eau de Cologne die aan verschillende Hoven worden gezonden Concurreerende prijzen De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het teekenen van Crayon Portretten LEVENSGROOT en KLEINER naar alle PHOTOGRAPHIÉN J E van DONGEN BOLIHNG Jr PORTRETTEEKENAAR Gouda Vest O 589 CITROEN LIMONADE SIROOP p fl ƒ 1 FRAMBOZEN 1 20 FRAMBOZEN SIROOP 1 40 bij SLOTEMAKER en Co Men VRAAGT ten spoedigste een Adres franco brieven onder No 1319 aan het Bureau dezer Courant aiJK8 ZEGEL8 alsmede FlSLÜsize Qls ziJn te bekomen in den Boekhandel van A BRll KlIlAIV POPP 8 Nedic Kruldenzeep chemiaoh geanalyteerd en door vele goaeetkandig bcroemheden vau Buropa aU bet afdoende eu betle miiJdel voor de haid trlcend aedert 18 jarun mat l oed gevolg aaogeweud tegen buidnilslag van eikeli aard vooral tegen jeuk rarigheid aitalag hoofd en baariltohilfera foratbulten iireetvoeten schurft Prga 36 Ct Den Heer Dr J G PoPP te Weenen 1 Brz Bognergiuae Nr 2 Nadat ik tea jaren lang aan uilslug leed en vier liokters mij behandeld hadden sonder my Ie kannen helpen heb ik nign toevlucht grnonien tol aw kruldenzeep die luy geheel heeft gerictrn iraarfoar ik u niet dnnkbanf genoeg knu lyn Ik wend my direct tot u daar ik uit de apotheken verscheidene aoorlen ontvangen heb wel ferpakt als de uwe maar naar het mij roarkwam vervaisohl zuodat ik mgn lieve achoone donkergrauwe teep voortaan bg o hoop te bestellen Tegen bggaand bedrag verzoek ik u niy van nw heiltnnie Kruidenzeep te zenden Hoogachtend AMALIE ÏBANZ Preran MShran Depots bevinden zloh te Gouda bg J H C Huinok winkelier op di Hoogstraat A 123 te Botterdam bg F E van Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabillé apoht te Delft bij A J van Bgn te Sohiedam bg 0 Malta Gz te Leideurbg Ë Noordgk te Amsterdam bg F van Windheim Go en H H Uloth t Co apotheek to Utrecht bg G H N van Spanje idem Lobry Porton Droogiaten Snelpersdmk van A BaiMKHAN te Qooda Vrijdag avond hield d kiesrereeniging Secht voor allen alhier eene vergadering lot het stellen van twee candidaten voor de Tweede Kamer der StaienGeneraal Ook nu weder was de heer mr B U Bahlmann tegenwoordt De Uaatbode meldt omtrent die vergadering hrt fvolgende De roorzilter de heer W C van Dillen opende de vergadering eu trad in eene beaehonwing over den afloop der jongate verkiezing voor de provinciale Staten Was de rereeuiging van aommige zg den gelnkgewenscht met het behaald succes anderen betreurden den uitslag ondat oieek dal een 40 a 50lal aati revolulionaireu de Katholieken in den steek hadden gelaten wat by velen verontwaardiging bad opgewekt zelfs in die mate dat zg openigk gezegd kaddu niet meer te zullen stemmen De voorzitter reiwehte dezen avond het gevoelen der leden te weteo hg verzocht voorts den secretaris een schrgven voor te lezen van den beer Van Walsum waann d K Vn dank betuigt voor den steun van Beckt mor allen de verklaring aflegt dat hg voor de rechten van allen zal pal staan en zgn leedwezen betuigt dat een 40 i 60 tal kiezers eene hersleraming toaschen twee liberalen heeft noodig gemaakt De heer mr Bahlmann dankt de aanwezigen voorhun ijver en toewijding die zij bg de laatste verkiezing getoond hebben bij l tn hun een woord vanholde niet onthouden De Katholieken hebben beweerd dal zg is den steek zijn gelaten bel verwgt is zeker niet ongegrond dooh du verwgt treft niet alleen de antirevolutionaire partg mau ook de onze Wie heeft hier en zwaar verwijt verdiend Spreker aarzelt n el den heer Van Blarioum notaris te Oudewater een groot deel der sehid to geven De heei Van Blaricam wilde zieb blükbur niet stellen tegenover den baritemeeater zyner gemeente voorzeker er behoort somtyda moed toe dooh er zgn oogenblikken waarin men zioh moet opofferen waarin men eene candidatunr moei aanvaarden De heer Van der Wegden a in dit distriol een onbekende door de weigering van den heer V B kon meo zoo spoedig geen anderen katholieken candidaat vinden en werd de heer v d Wegden er by gesleept het was sprvker bekend dat hem de candidatnur van Gouda zou worden aangeboden Toen spr echter in Gouda kwam lag er een brief van dr Schaepman deze stelde den heer V d Weijden voor als candidaat om dus geen tweedracht Ie taaien wal te betreuren is bg bondgenoolen en zeker bg Katholieken onderling had spreker voorgesteld te h KJelen ingevolge het advies van dr Soheapman Wat aangaat het in den steek laten van onzen candidaat door de anti revolutionairen spr meent dat wij aan die part j toch veel verplichting hebben gedurende een tgdperk van 23 jaren van 1857 1880 had in de Stalen van Zuid Holland nimmer een enkele Katholiek zitting thana hebben de Katholieken grooleudeela door de hnlp der auti rer 1 10 van het getal zetela de anti rev hebben ona in die enkele jsrru verder gebracht dan de liberalen in 23 jaren gedaan hebbeu Spr betreurt ook dat de Katholieke candidaat niet ia gekozen door een aamenloop van omstandigheden echter is niet gebeurd wat wenacbelg k geweest was Deze afloop heeft in ieder geval eene goede zgde wij kunnen thans de anti rev wijzen op hunne twee zetels voor Gouda die steeds door liberalen waren ingenomen en dit zal ten gevolge hebben dal zij bg eene volgende verkiezing de Katholieken recht zullen wedervaren Met applaus worden de woorden des heeren Bahlmann begroet De voorzitter vraa t of er nog leden gevonden zouden worden die bij hun mismoedig voornemen bleven om niet meer te gaan stemmen Een der leden wgst er op dat door sommige Katholieken wel is waar die woorden gesproken zgn dooh in een oogenblik van teleurstelling Hg twijfelt niet of na rgp en kalm orerwegen zullen tg van dit voornemen afzien ongetwgfeld zouden de 60 antirevolutionnairen op den Katholieken candidaat gestemd hebben zoo zij hadden kunnen voorzien dat r V de liberaal een zetel zou hebben gekregen Dit moge hun eene les zijn De roorzilter hoopt dat de bedoelde Katholieken thans van opinie veranderd zgn Daarna geeft h j opnieuw het woord aan den heer Bahlmann die in eene uitvoerige verdediging trad de houding der rechterzijde Onder leiding van den heer Bonvy werd gialeren te Amaterdam de achtste vergadering gehouden der Vereeniging tot behartiging dar etoomvaanbelangen in Nederland waarin mededeeling werd gedaan van onderscheiden verzonden adreasen als 0 a aan den Mi niater van waterstaat betreffende de vaartsnelbeid van zeestoomers op den Botterdamschen waterweg aan de Begeerinc over rerachillende verbeteringen die aan de Zoidwillemavaart behooren aangebracht te worden o a lot dieper maken van 40 centimeter Hierbg werd opgemerkt dat wel de aandacht diende gaveatigd te worden op de kostbare kanaalgelden ook voor ledige schepen waar België weldra die gelden afschaft Een adres werd verzonden aan Haarlems en Ng megens gemeente beaturen om verminderingvan haren kadeen bruggelden waar veel hooger heffingen gedaan worden dan elders Hierbij werd gesproken over de ongehoorde heffing van Amsterdam tot Gouda aan sluis en bruggelden door enkele polderbeaturen wat gelukkig wel zal ophouden als de Keulsche Vaart is voltooid en daarvan door de schippers gebruik zal worden gemaakt tenzij de vaart over Gouda ook geheel rrg komt Een nader adres zal gezonden worden aan den minister van waterstaat over de uitdieping van den IJsel bij Gouda Bij de bevoegde autoriteiten zullen de ttoêiige stappen gedaan wuiven opdat dé te v rboawen bruggen van Schiedam op 3 60 plus A P worden gebracht Besloten werd de algemeene vergadering in Augustus te Arnhem te houden Aan bet VeraUg van den Toestand der Oemeenle Gonda over 1886 ontleenen wy het volgende HOOFDSTUK I BEVOLKING loop der bevolking gedurende het jaar Op den 31 December 1884 bestond de werkelgke bevolking der Gemeente uit Beide MiUD Vr Oeilicht g Il 9017 10146 1916S I £ I Geboorte 407 353 790 ïirj g 80 503 963 Gehéêle vermeerd 867 886 1753 Sterfte 307 307 614 Vertrek 536 523 1058 Gehéêle verminder 842 830 1672 De bevolking is dus vermeerderd met 26 66 81 zoodal zg op 31 December 1885 bedroeg 9042 10202 19244 Onder dit getal lyn begrepen 135 mannen en 17 vrouwen gehuisvest in de onder bet militaire gezaggeplaatste gebouwen Opmerkingen omtrent den loop der hevolkinggedurende het jaar Het getal geborenen binnen de Gemeente bedroeg Manu Vr Beid Gul Levend 410 883 793 Levenlooa aangegeven 21 23 44 Te samen 837 431 40B In bet vorige jaar werden gebaren Mann Vr Beid Gul Lerend 418 367 786 Levenlooa aangegeven 23 13 36 821 Te zsmen 441 880 Er waren 16 tweeling geboorten