Goudsche Courant, woensdag 2 juni 1886

FlaaUeliiit Fertirde i gen door de Baad ftdurende iet Jaar vattgeiteld De Gemeenteraad hield in het afgeloopeo jaar 18 openbare ergaderingen De volgende verordeningen werden vastgeateld 1 StrufverordeHtMjen Bealuiten van 10 Febraari en 1 September tot wgciging van eenige artikelen der Verordening van Politie i Belattingverorduningen Besluit van 5 Juni tot ü S K der Verordening op de invordering van het schoolgeld op de Openbare Lagere Scholen Besluit van 10 November tot wgiiging der Verordening op de heifing van een vergunningsreobt voor de uitoefening van den kleinhandel in sterken drank 3 Ferordenmgen van wrechüleHden aard Besluit van 10 Februari tot nqziging van bet Keglement op de Openbare Lagere Scholen Besluit van 5 Juoi tot wijziging der Verordening voor het Bestuur der bejde Gasthuizen 4 Imilruotién Geene Beknopte en latetyie opgaven ea de voornaamile in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen De voornaamste fn de openbare vergaderingen van den Gemeenteraad voorkomende zaken waren De hierboven vermelde verordeningen De kohieren der plaatselijke directe belasting op de inkomsten De rekeningen en begrootingen voor de onderaoheldene Instellingen van Liefdadigheid de Schutterq de Kamer van Koophandel en Fabrieken en andere De Gemeente reltening De Gemeente begroeting en verder de volgende 3D Januari £ eu adres van bewoners of eigenaren van peroeelen aan de Nieuwe Haven waarbij beiwaren werden ingebracht tegen de voorgenomen demping en rioleeriog der zijl langs het plantsoen achter hunne woningen en waarbij het verzoek werd gedaan om indien aan deze bezwaren niet kon orden tegemoet gekomen het te plaatsen hek op het midden der gedempte zqI te doen aanbrengen op welk adres een afwqzende beschikking werd genomen 20 Jannari Verhuur van eene strook grond lauKS de zuidzyde van het terrein der Gasfabriek aan de Maatschappij voor Nieuwe Geoclroyeerde Gasbereiding 20 Januari Wederverhuring van eepe bergplaats of een pakhuisje op de Visohmarkt aan M B Cats alhier 6 Maart Wijziging der bfgrooling van de Soh utterij ter verhanging van he tractement van den In LuiteuantKwartiermeester 27 Maart Verhooging der subsidie voor het St CatharinaGasthuis ter aanschaffing van nieuwe en herstelliog van oude chirurgische instrumenten alsmede tot aankoop van verbandstukken 17 April Vermeerdering van het aantal gaslantaarns voor de straatverlichting 17 April Een adres van de Vereeniging tol behartiging der Sloomvaartbelangen in Nederland naar aanleiding waarvan in de Gouwe bg de brug van den Nederlandschen Rijnspoorweg vier meerpalen zullen worden aangebracht Wordt vervolgd Naar de N R Ct verneemt is thans bg den Baad van State ingediend eene voordracht tot vaststelling vau eene geheel nieuwe wet op het notarisambt In zijne correctioneele terechtzitting van gisteren heeft het gerechtshof te s Gravenhage bevestigd bet vonnis der Haagsche rechtbank waatby G H veroordeeld is wegens laster in een gedrukt en verspreid geschrift Bg de algemeeoe vergadering der aluemeene Nederlandsohe vrouwenvereeuiging Arbeid Adelt Woeatdag te Haarlem gehouden bleek dat de vereeniging iq bet ook langzaam zich uilbreidde en in bloeiwas toegenomen Zij telt ihans 2150 donateurs eüleden en 231 dames werksters terwijl aan verkochte goederen ep afgeleverde bestellingen de somTkn 27 866 12 werd besteed Een legaat groot ƒ 200 dat de vereeniging ontvine van wijlen denheer mr A Q A van den Bergh te Amsterdam is door het hoofdbestuur aangeboden als eerste giftin het nienw op te richten pensioen fonds voor oude en hulpbehoevende damea werksters der vereeniging De antirevolntionnaire pang heeft een progam Dat is haar eer haar glorie en levens het bewijs barer zelfstandigheid herinnert De Standaard schier dagelgks Art 21 van bet program verbiedt ten strengste het samengaan met andere partgen bij de eerste stemming Na heeft het Centraal Comité indachtig aan II est aveo Ie ciel des acoommodements gedecreteerd dat men het bij de nu komende verkietingen maar eens niet zoo nauw moest nemen t Zgn een paar uitzonderingen die we toepassen zegt het C C met een deftig gezicht Welzeker waarom ook niet f Die beginselen en programma s zouden ook veel te lastig warden als men ze niet voor de gevallen waarin ze toegepast hehooren te worden zou kunnen ontzenuwen door er uitzonderingen op te maken t Geldt hier beusch geeu principe verzekert De Standaard t is maar tactiek Maar die tactiek leidt er toe om in s Hage Delfi Leiden Gouda Almeloo ja f üiaar al niet dadelijk schouder aan schouder met de katholieken naar de stembus ep te trekken In plaats dus van art 21 waarin bet Groeniaansche in ons isolement ligt onze kracht als t ware belichaamd wierd wordt Ihana de van de bondgenooten geleende leer bet doel heiligt de middelen gehuldigd O eens zoo fiere partij van Groen wat zijtge aan t modderen En hoe eerlgk wordt ge beloond door De Tijd Het Katholieke blad weet van vriendelijkheid niet wat het zal doen Het praat De Stand na in alles wat deze onparlgdige beoordeelaar in zake het kerkelgk conflict opdischl en verdedigt den krijgshaftigeo Eabius en den uitnemenden Lohman met een vuur alsof ze tot de keurbeude der Katholieken behoorden O we gaan met u mede roept De Tyd uil zeg maar wie ge hebben wilt en we zullen op hem stemmen tot den laatslen man Doch onder één voorbehoud dat we ons mogen onthouden bg een candidaat die ons onmogelgk is door zijn persoon Dit is nattturlgk aan t adres van den heer Keucheuius dien De Tijd bij de vorige verkiezing den gonhebbelgke doopte Maar voor hem geen nood hg heeft een vasten leuningstoel zoo niet te Middelburg dan toch te Gorkum t Zal ons toch verwonderen wat de kiezers van dit beginselloos schipperen zullen zej en De antirevolutionuaire Sprokkelaar heeft het verleden week reeds uitgesproken in zijn keroaohlig i Rame blijft Rome De sympathie die men door een dadelijk samengaan met de Room chen bij aommigeu zal winnen zal zeker bij vele anderen voor goed verbeurd zgn meende het blad Tijd en Standaard voelen dan ook wel dat men van de kiezers een vernederende de qualificatie ia van De Tijd d vergt t Eerste blad tracht het daarom aanuemelgk te maken door er aan te herinneren dat het wellicht voor t laatst is en De Stand is nog kinderachtiger en belooft op de advertenties de namen van de candidaten der eigen partg en van die der alliantie zorgvuldig en dnidelgk te scheiden als bokken en schapen Dit teekeut De beginselen die in de hoofdartikelen niet meer kunnen gebruikt worden omdat z de plooibaarheid der politieke stof verminderen warde u thans ondergebracht in de advertenties Principieel in de advertenties t is fraai I Handelsblad Omtrent het vreeaelgk ongeluk te Albergen gem Tubbergen waar zooala men weet een polderwerker met vrouw en kind in hunne door den bliksem getroffen keet om het leven kwamen worden in De Tijd de volgende nare bgzonderhedeo vermeld Daar het keetje zeer nabg eenige groole ploegketen stond was er onmiddellijk hulp Maar in de verbastering dacht niemand zoo t scheen aan de menschen daarbinnen en werd op het reeds vlammende keetje een groote boeveelheid aarde geworpen Toen het niet door den bliksem getroffen kindje in de wieg begon te kermen was het reeds te laat Onder het gewicht derophethnia geworpen aarde en van de plaggen waarmede de keet hier en daar gedekt was zakte zij in elkaar en bedolf de levenden en de dooden of bedwelmden l Zoo bleef alles liggen tot de plaatselgke geneesheer en de politie van Tubbergen op de plaats des onbeils versebenen Het geblakerde Igk der vrouw vond men onder de tafel en dat van den man die na het inslaan van den bliksem van zgn plaata schijnt geloopen te zgn lag met het hoold naar den uitgang der keet gekeerd Dezer dagen vervoegde zich eene werkmansvrouw ten huize van den pastoor te Kralingen um hem te vragen of hare kinderen kosteloos in de zustersobool konden worden opgenomen daar zg met baar gezin in zeer behoeftige omslandigheden verkeerde hetgeen boofdiakelgk Ie wgten was aan de voortdurende ziekte van haren man waardoor hg aan het bed gekluisterd was geheel onmachtig om ieta voor het gezin te verdienen Op hartverscheuienden toon zeide zg dat zij er nu op nit moest om den kost te verdienen voor het gezin en dal dit wrl niets was zg deed het graag als men baar maar eenig geld voor negotie wilde voorsohieten Ik ben vrouw Vau der Meer mijnheer de pastoor en woon in de straat bij den heer Tennissen die lid is geweest van het R K armbestpur De pastoor gaf baar een briefje waarmede zij moeat gaan naar een lid van het B K armbestuur die zou haat dan wel helpen Met dit brieve begaf zg zich dan ook naar den heer E wieu hij hetzelfde verbaal deed terwgl zg op zijn dralen om haar eenig geld voor negatie te geven zeide O ja mgnheer ik begrgp het wel er zgn tegenwoordig zoovele oplichters de goede menschen moeten het voor dat slechte volk misgelden De heer E gaf haar het gevraagde geld Na baar vertrek stelde bg een onderzoek in eil het bleek dat eene vrouw V d Meer niet te vinden was en hij met eene sluwe oplichtster te doen bad gehad Ook de beer S in het park Honingen werd de dupe van die vrouw Zg is tussohen de 40 en 60 jaar oud donker van uitzicht met eenigzins bruine gelaatsklenr gekleed als werkmansvrouw en van middelbare lengte 1 Verslag van de handelingen dkb Openbabe GezondheidsCommisSie TE Gouda oveb 188é Ter voldoening aan het voorschrift van Art 11 der Verordening voor de Openbare OezondheidsComitaissie hebben wg de eer a bet navolgende Verslag aan te bieden omtrent de vertiohtiugen onzer Commissie gedurende het nfgeloopeu jaar De vacature aan het einde des vorigen jaara in ouze Commissie ontstaan tengevolge van het vertrek naar elders van den beer K Verlaan werd in Februari weder vervuld door de benoeming van den heer Dr F W Raabe terwgl de beereo M Sprug t en T J Koobs die volgens den rooster moesten aftreden als leden onzer Coramissia werden herbenoemd Als Voorzitter fungeerde de heer Mr J H van Mierop en als Secretaria da heer T J Koobs Jlgemeene gezoadieidstceitand De algemeene gezondheidstoestand was vrg gunsfig ofschoon de sterfte grooter was dan in het vorige jaar Vau epidemiën bleef de Gemeente verschoond Het aantal overledenen bedroeg na aftrek van 44 levenloos aangegevenen 624 of 32 6 per duizend Onder dit gelal overledenen zijn begrepen 296 kinderen beaedeo den leeftijd van 2 jaren dus ruim 47 4 pCt van de totale sterftar De sierfie iu de Gemeente bedMeg in 1880 599 of 33 06 per duizend 60 pCt Kinderen onder de 2 jaren 593 of 32 3 per duizend 50 pCl Kinderenonder de 2 jaren 762 of 40 36 per duizend 48 1 pCt Kinderen onder de 2 jaren 1888 564 of 30 17 per duizeqd 53 pCt Kinderen onder de 2 jaren 1884 527 of 27 98 per duizend 60 pCt Kinderen onder de 2 jaren n 1882 heerscUen de pokken epidemitch Uit het bovenstaande blijkt dat de kindersterfte minder waa dan in de 5 vaar aaude jaren doch dat de totale sterfte 4 58 per mille meer bedroeg dan in 1884 Woningen Door C Tholens werd een adres aan den Raad ingezonden waarbij bg vergunning vroeg om in het Paradgs gelegen aan 3e Vogelenzang eenige arbeiderswoningen te mogen bouwen Onze Commissie hierover gehoord adviseerde dat verzoek niet toe ie staan en ten behoeve van den adresaant geene uilzoudering te maken op Art 17 der Bouwverordening daar een onderzoek in loco haar de overtuiging geschonken had dat de bebouwing van den grond door den adressant bedoeld voornamelijk met bet oog op de ingesloten ligging van hel terrein ten stelligste moest worden ontraden In deze Gemeente worden toch reeds zoovele verzamelingen van dicht bij elkander geplaatste kleine huisjes gevonden die door den arbeidenden stand worden bewoond dat elke poging om lergeIgke opeenboopingen met bare op den algem usn gezondheidstoestand schadelgk werkende invlaea n te entegaan moet orden ondersteund De arbeiders stand beeft behoefte aan goede woniugeD geplaatst op een terrein waar men verscbe frisscbe lucht kan inademen en waar het zonlicht kan doordringen en menige arbeiderswoning gelegen in een gang of slop waarvan rr belaas in deze Gemeente zoovele worden aangetroffen voldoet niet aan die vereischten Bij eene inspectie in sommige wijken dezer Gemeente bracht onze Commissie ook een bezoek in een slop genaamd de Bloedpoort gelegen aan da Vogelenzang Zij vond daarin eene rij woningen 7 buisjes die zg met het oog op de openbare gezondheid tei onbewoonbaar verklaring aau bet Dagelijkscb Bestuur moeit voordragen Tot ons genoegen deelden Burgemeester en Wethouders ons bij schrijven van 22 Augustus jl mede dat zij zich met ons gevoelen veceenigd en dien overeenkomstig besloten hadden Verder stelden wij nog aan bet Dagelgksob Bestuur voor om drie buizen in de Bobaarsteeg No 139 140 en 141 onbewoonbaar te verklaren daar deze niet alleen uithoofde van de beperkte ruimte daarin aanwezig maar ook om de lage ligging der vloeren weinige verdieping hoogte en groote vochtigheid bepaald schadelgk voor de gezondheid werden geacht burgemeester en Wethouders hadden bg het einde van het jaar hieromtrent nog niet beslist Door den slager A l gerenberg werd aan bet Dagelijkscb Bestuur vergunuinK verzocht om in het perceel aan de Westhaven Wgk B No 174 eene varkeosslachterg opteriobten Wg waren van oordeel dat de inwilliging van dal verzoek niet wenscbelijk was met het oog op de lage ligging en beperkte verdiepingboogte van het lokaal dat voor alachtplaats zou worden bestemd Burgemeester en Wethouders weigerden de vergunning doch de verzoeker kwam in beroep by Z M den Koning en verkreeg onder zekere voorwaarden eene gunstige beschikking Tegen het oprichten van slagerijen in de peroeelen Wijk O No 308 en Wgk C No 98 door T Spoor en J C Smits hadden wij geene bezwaren Slooten Zijlen Riolen Pompen em De slechte toestand van enkele slooten gelegen achter de huizen van den beer Wout op bet Jaagpad trok onze aandacht Wg wezen bet Dagelgksch Bestuur hierop en garen in overweging die slooten te doen overklaizen of dempen In Augustas vernamen wij dat de eigenaren door Burgemeester en Wethouders waren aangemaand voor bet reinigen en sohoonhottden daarvan beter zorg te dragen In het laatst van November werd door Burgemeester en Wethouders ons gevoelen gevraagd omtrent een gedeelte sloot ten Westen van de loogenaamde Boomgaardstraat bg de Karnemelksloot door een riool te vervangen en daarop dus Art 5 der Verordening op het zuiver houden overdekken öf rioleeren van wateringen enz van den 19 Angustua 1884 toetepasseu Hoezeer die maatregel door ons ook zou worden toegejuiohl meenden wg toch dat zulks in bet onderhavige geval slechts een halve maatregel zonde zgn omdat het gebrek niet weggenomen maar alleen verplaatst zoude worden Wg stelden daarom voor bet te maken riool te verlengen langs al de aan den sloot gelegen gebouwde eigendommen Of dit dries zal worden gevolgd weten wg nog niet Wij hebben bier dua het eerste geval dat Art 5 der bovengenoemde Verordening waarscbgnlgk zal worden toenepasl en hoezeer wg ons daarover verblijden hopen wij toch dat met veel meer kracht dan tot dusver de baud zal worden gealagen aan het dempen en rioleeren van slooten die van lieverlede modderpoelen en vergaarplaatsen van walgelgke onreinheid zijn geworden Vooral bg het uitbreken van epidemiën zouden zulke toestanden zeer gevaarlijk zgn voor de volksiezondheid Om ons bg enkele vau die slooten te bepalen noemen wg slechts die in de Boelekade en de Heerenkade iu de Korte Akkeren De pomp ter zijde van bet Raadhuis welka vooral des zomers kwnlgk riekend water lererde dat door aommige bewonera ran de Markt gebruikt werd tot besproeiing der straat werd op ons herhaald rerzoek gesloten Ook hebben Burgemeester en Wethouders ons de toezegging gegeren dat zg vooral des zomers bij de herstelling van straten bet dekzand geregeld zouden doen besproeien eu vochtig houden om daarvoor het stuiven zoo veel mogelgk te voorkomen Fuilni Op eene mestvaalt achter de Burgeravondscbool die niet ingericht was overeenkomstig de bepalingen van art 69 der Polltie Verordening vestigden wg de aandacht van bet Dagelgkioh Bestuur Drinkvater In bet afgeloopen jaar word het water der Goudsche WaterleidingMaatschappij geregeld door de scheikundige sectie onzer Commissie onderzbcht Uit de resultaten van dat onderzoek bleek dat van omstreeks medio Februari tot het laatst ran October bet water minder organische stoffen bevatte dan het volgens de Concessie voorwaarden mocht hebben in de overige maanden was het gehalte aau organische stoffen te hoog Wg achtten het niet ondienstig deze onderzoekingen in de bier ter stede verschgnende nieuwsbladen te publioeeren opdat ook de burgerg koude oordeelen in hoeverre de Waterleiding Maatschappij aan hare verplichtingen voldeed Behalve de gewone filtratie heeft de WaterleidingMaalschappg in de ongunstige periode van het jaar namelgk bij groote verontreiniging met polderwater door zuivering met gzercbloride beproefd het ge halte aan organische stoffen beneden het maxtmnm bg de Concessie Voorwaarden bepaald te houden dit beeft haar echter niet mogen gelukken In den laatsten tijd is lij bezig proeven te nemen met eene machine door de beereo Easton en Anderaan nitgedacht tot zuivering van water welk systeem door de Waterleiding te Aniwerpen met succes scbiJDt toegepast te worden Onze Commissie heeft dezen toestel bezichtigd doch zij vermeet zich niet nu reeds een oordeel uit te spreken Wij behouden ons voor bij eene volgende gelegenheid op deze zaak terug te kaii en maar moeten tot eer van de Waterleiding Maatschappij zeggen dat zg oieis onbeproefd laat om hare verplichtingen na te komen Wij hopen dan ook dat hare pogingen met succes bekroond zullen worden Scheikundige onderzoekingen In het afgeloopeu jaar werd geen enkele atof aan de scheikundige sectie onzer Commissie tot onderzoek aangeboden Dit volkomen gemis aan belangstelling van de zgde der burgerij meent de commissie te moeten toeschrgven aan onbekendheid met het hoofddoel dier seclie Zij gelooft daarom dat het noodig is dat Burgemeester en Wethouders op bepaalde tgden des jaars de ingezetenen herinneren aan het beataan en het doel dezer sectie namelgk van te zijn een bureau van informatie dat tevens bereid is tegen het door Burgemeester en Wethouder goedgekeurde tarief levensmiddelen en andere zaken voor een ieder te onderzoeken De Openbare Oezondheidt Commiine 1 H VAN MIEROP Preiident öoüDA T J KOOBS 1 Maart 1886 Secretarie Boltenlaodseb Overziclit Men is te Londen nog aligd bezig aan het tellen hoeveel stemmen de Home rnie bg de tweede lezing zal krggen Waaneer men do berekeningen van verschillende bladen nagaat dan komt men tot de alotsom dat Gladstone wellicht nog wel een meerderheid zal kannen maken maar deze iu elk grval zeer klein zal zijn ook zou die meerderheid alleen worden verkregen tengevolge van de onthouding van Chamberlain met een gedeelte zijner aanhangers en ook vau een deel van de volgers vau Hartington Waarscbgnlgk zullen wij spoedig daar wel iets meer ran weten want gisteren rergaderde Hartington met de zijnen en ook Chamberlain de aanhangers ran den laatate hebben zooala men zich berinnen nog geen definitief besluit geaoatt Het wetsontwerp tot verbanning der prinsen uit Frankrijk geeft natuurlgk der Fransche pera atof tot allerlei beschoawingeo De monarchistische bladen ofschoon natuurlijk zeer vertoornd blijven rrg kalm Men beweert dat de hertog ran Aumnie die terstond naar Parijs ia teruggekeerd namens den graaf van Pargs tot bezadigdheid aauepoort daar de opgewondenheid der royalistiscbe bladen en afgevaardigden den toestand slechts kan verergeren De radicale bladen zgn evenmin tevreden omdat de verbanning niet alle prinsen zonder uitzondering treft Daarom wordt verteld dat Clemenoeau een ander ontwerp zal indienen waarbij tot de onvoorwaardelijke verbanning der prinsen wordt besloten Van de gematigde republikeinsche bladen spreken enkele gelijk de Tempt en het Journal det Debate hun leedwezen uit dat de regeering ler wille der radicalen tot de verbanning heeft besloten terwijl andere bet betreuren dat de verbanning niet bg decreet i geschied en daarbm aanleiding geeft tot een nieuwen partgsirgd in de volksvertegenwoordiging Nu echter deze fout is begaan zegt o a de République Francniee hoede de regeering zich voor een nog erger fout Zg verlangt een wet voordat zg van baar recht gebruik wil maken welnu laat zg dan zorgen dat hierover eensgezindheid heersche de samenstelling der commissie zal haar toonen wat de Kamer wil Eenstemmigheid tuaschen de regeeriug en de commissie Is een vreeischte voordat de bespreking in de Kamer begint want de verbanning mag geen aanleiding geren tot een ministerieele crisis Welk een triomf zou dit voor de Bona partistischclerioale royalistische coalitie zijn P Bij deze algemeene ontevredenheid wordt de aanneming van het ontwerp in den tegenwoordigen vorm zeer onzeker Wanneer de volgelingen van Clemcoceau en de intransigenten met de rechterzgde tegenstemmen komt de regeering in de minderheid en zullen de royalisten de voldoening genieten dat de verbanning der prinsen den val van het ministeiie heeft teweeggebracht Den 8sten Juni moeten in België 69 afgevaardigden de helft der Kamer worden gekozen Van de aftredenden behooren 49 tot de liberalen en 20 tot de eleticale pang De liberalen hebben weinig kans hun tegenstanders een zetel te ontnemen doch daarentegen doen de clerioalen hun uiterste beat om den liberalen in al ban districten de zetels te betwisten Van daar dat ook de liberalen alle krachten inspannen om althans te honden wat zg nu bezitten De leider der liberalen de heer Frère Orban heeft den verkiezingsstrgd geopend met het houden eener redevoering te Luik waarin hg de houding der radicalen die zich van de docirinairen afscheidden veroordeelde De heer Orban spoorde echter de liberalen aan om toch eendrachtig ban oude programma te handhaven want gewichtige hervormingen of wijziging van het kiesrecht zijn bij de heerschende verdeeldheid onmogelgk Intnsschen is nog niet besloten of de afzonderlijke demonstraties der werklieden in dn verschillende steden des lands znllen worden toegestaan De burgemeester van Brussel deelde den secretaris van het werkliedenbond mede dat alle burgemeesters uit de provincie Brabant te Brussel zullen samenkomen ten einde er over te beraadslagen Vermoedelgk zal het houden van demona traties nf overal of oergena worden toegestaan Het verbod der groote demonstratie te Brusssel heeft iu de mijndistrioten van Charleroi groote ontevredenheid veroorzaakt maar niet tot rustrerstoring aanleiding gegeven Voor alle zekerheid heeft de regeering de troepen in die streek met 1500 man versterkt üarserlijke Stand GËBOBE 28 Mei Coroelit ouders C Blok en H vso der Valk Oerardioa Maria Elizabeth oaders H i Took en Ë van Willigen 20 antoDioB ouders T J Joosteu ea F Ë Arntx 30 Jobanua ouders M de Jong en C Zoet NicoUas ouders N Boot en 6 C Roghair 31 Jaa oudera J Snel en M van deu Berg OVERLEDEN 28 Mei A Oerretsen 5 j 5 m A H Stikker 1 j 10 m 29 J de Frankrijker 12 m A Leedsng 3 j 11 m 6 vau Leeowen 3 j 30 N Bezem 7 m B J van der Ree 1 j 6 m K van Balen Sm 31 C van Leenwen 6 m J vun Dam 3 m ADVERTENTIÊN Ondertroawd C J A KERKHOF ES Zioammerdam f Receptie Gouda 6 Jani M HOOGENDIJK Gouda Heden overleed in den oaderdom van rnim 71 jaren na eene kortstondige ziekte mgne geliefde Echtgenoot TEDNIS vak VLIET na eene gelukkige cchtvereeniging van 38 jaar Namens onze Kinderen Behawden Kleinkinderen Wed J VAN VLIET Donk Gouda 27 Mei 1886 Heden overleed ons geliefd jongsteKind BARTEL alechU 5 maand oud P C BIK B BIKGouda 1 Jnni 1886 Rooehvizen DAMBETÜIGDTG Ondergeteekenden allen werkzaam aan de Stearine Kaarsenfabriek GOUDA te Gouda gevoelen zich gedrongen door dezen openlgk hunnen dank toe te brengen aan de WelEdele Heeren DIRECTEUREN voor de verrassing hun bereid ter gelegenheid dat zg 25 jaar aan de fabriek waren verbonden geweest Deze verrassing bestaande in geschenken in geld was het slot van de op zich zelf reeds verblfldeude aankondiging eener zeer ruitte bgschr ving in de boekjes der bestaande Voorzorgkas Ook hiervoor zg der Directie hartelgk dank gezegd G IJSSELSTEIN J ABBEMA J ANDERS G WILSON J V D STEEN H ANKER W V BALEN S BIERMAN J HEERKENS