Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1886

VrUdag 4 Juni S 3399 1886 aouDscHE mum iVieuws en yÉdvertentieblad voor Gouda en Omstreken BUEGEELIJE BEGEAFENIS FOOTS opgericht in 1836 te s GRAVENHAGE De COMMISSIE tot OPNAME der REKENING en VERANTWOORDING over het boekjaar 188 maakt bekend dat zg op 19 MEI jl die Rekening heeft nagezien en het goedkeurend Verslag van 28 MEI tot 28 JUNI voor de Leden ter visie ligt ten Kantore der Maatschappg Brouwersgracht 33 De Commissie voornoemd sHage 26 Mei 1886 J P BREEDVELD P J J0CHEM3 J L VAN DEB LUBBEN NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP EflFectenbank De Kleine Kapitalist Gevestigd te Amsterdam S Z Voorburgwal 101 Maatscliapp0lijk Kapitaal groot f 80 000 verdeeld in aandeelen van f 200 splitsbaar in onderaandeelen van ƒ 100 De maatschappö belast zich onder berekening eener matige provisie volgens tarief ten hare kantore kosteloos verkr gbaar A TER BEURZE VAN AMSTERDAM met den aan en verkoop van alle aldaarverhandeld wordende Fondsen de inwisseling van Coupons het slaiten van Prolongation en Beleeningen op solied onderpand de bezorging van nienwe Couponbladen de inschrijving opalle Nieuwe Uitgiften van leeningen enz B AAN BÜITENLANDSCHE BEURZEN met den aan en verkoop tot den koersvan den dag van alle Premie en Serieloten De maatschappii voert de redactie van het onafhankelj ke financieele nieuwsblad Zevende jaargang 1886 Dit blad verschönt eiken DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG is het goedkoopsie en meest geleien financieele blad van Nederland en de volledigste gids voor houders van uitlootbare fondsen Abonnementsprfls 3 Nrs per week zes gulden per jaar met WeKELIJKSCHE RïSTifNTBNLUST acht Als GRATIS PREMIE ontvangi elke abonnement een exempl van het RESTANTENBOEK hetwelk bevat de tot 31 December 1885 uitgelote seriën van 46 Premieleeningen benevens eene in 12 maanden verbeelde Uithtings Kalender voor 1886 van alle bestaandepremieleeningen Proefnummers en Prospectussen kosteloos 9 Komt Ziet en Oordeelt Gedurende eenige dagen te bezichtigen aan den Kattensingel by de Kleiwegsbrng het zeldzaam Natuurverschjnsel een KOE met VIJF POOTEIT in het prachtig Salon Vaartuig van A VBOMANS Niemand verzuime dit Entree 15 Cents Kinderen 10 Cents Verlichting Lampe Beige Open bare Verkooping op WOENSDAG den 16 JUNIJ 1886 des voormiddags ten 10 ure ten huize van A BROERE Herbergier te Ouderkerk a d IJisel Mevr FoBTUUN Dboogleeveh Turfmarkt H 66 vraagt dadelp een als NOODHULP tot AUGUSTUS aanstaande PUIKE NIEUWE SGHOTSGHE HARING J B DE JOIVG WESTHAVEN 164 Haan Sleutels UGEI I PKM iffl Dep6t A NORTIEa Gouwe C3 GEVRAAGD te Gouda tegen den 1 NOVEMBER a s een SEEBENEÜIS UET TUIN 5 Kamers Slaapplaats voor de Meid Keuken Kelder Zolder en goed Drinkwater op deftigen stand Franco brieven met opgaaf van hunrprgs onder Lett A P aan den Boekhandelaar DUCROISSI GOETZEE te Rotterdam f ingerigt tot BBOODBAKKEBIJ en verdere Getimmerten benevens het Erfpachtsregt van een gedeelte DIJK en BINNENGROND gelegen in de gemeente Ouderkerk a d IJttel aan de i Groenen d k ter grootte van ruim 5 vierkante Roeden bg biljetten breeder omschreven Te aanvaarden bg de betaling der kooppenningen op den 12 Jnlg 1886 Nadere informatiën zgn te bekomen ten kaup tore van den Notaris G J SPBÜIJT te Ouderkerk a d Usui Ouder verwyziug naar het hoofdartikel van het eerste blad van Het Nieuws van ben Dag van MAANDAG 11 wordt aan de Kiezers van Gouda met warmte aanbevolen de Heeren J N BASTERT Oud Lid der 2e Eamer en A B VAN DER GARDEN Lid van den Gemeenteraad van Gouda EENIGE KIEZERS De oudergeteekende heeft de eer bekend te maken dat by het Café DE R01I1E1I heeft OVERGEDAAN aan den Heer C H W KAHLE te Amsterdam en neemt de vrjheid onder dankbetuiging voor het veeljarig en zoo ruimschoots vertrouwen zgn opvolger by bet publiek aan te bevelen B J L TKN CATE De oudergeteekende heeft de eer aan het Gondsche Publiek kennis te geven dat hy op heden de zaak van den Heer tün CATE heelt OVERGENOMEN Beleefd verzoekt hy in dezelfde gunsten te mogen deelen als zyn voorganger waarvoor hy zich minzaam aanbeveelt C H W KAHLE Schoone gelegenheid en vischrijk water vindt men voor Heeren Liefhebbers 7an Eaarsvissclieii aan den POLSBllOEKERDAM Gemeente Benschop Benschop Juni 1886 Joh SCHOUTEN WOBMEIV voorhanden CITROEN LIMONADE SIROOP p fl ƒ 1 FRAMBOZEN 1 20 FRAMBOZEN SIROOP 1 40 bU SLOTEMAREB en Co in alle soorten A VAN OS Az Kleiweg E 73a STËËMÖLË Eene Firma groothandel te Ituhrort in staat aan iedere concurrentie te voldoen vraagt voor den verkoop van Steenkolen en Cokes hoofdzaak verzendingen per water ACTIEVE AGENTEN tegen ruime T rovi8ie Adres met franco Brieven onder letters D O E aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH vas DITMAR Rotterdam Bij H N van SCHAIK MARKT A 94 kan een BAEHXBS LEEBLUTC geplaatst worden Zy die eenigen tyd by bet Vak zyn geweest genieten de voorkeur TH KOOP aangreftotfen een Groote Sterke TREKHOIVD Adres franco brieven motto HOND f aan het Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bsinkman te Gouda BINNENLAND QOUDA i Juni 1886 Ook de liberale kieirereeDigiDg te Woerden heeft tot iroorloopige oandidetea gesteld de heereo mr A 1 Roeat te Rotterdam ea mr J Fortuija Droogleever te Gouda Beide caadidateo lulleo oitgeDoodigd wordeo eentdaagi eene voord raokt te hou den ter ODtwikktliog van kunne poUtieke denktryie De beer van Oilleo te Leiden heeft met goedennitalag bet dictoraal examen lu de mediegnen afgelegd De beer J K Sohrender te Beeoirijk il te Leiden geslaagd voor het lilt matbematiich examen Aan het Veralag van den Toeatand der Gemeente Oooda ove r 188S ontleenea wy nog het volgende SelmofU e tatelpte opfme va it voernaamtte i den OemetnUraad btkmieUt ondenoerpe i Mei Mededeeling dat de ArrondiaaeoeotiBechlbank te Rotterdam bij ronnii van 20 April jl de gemeente Gou la in haren aiieh tegen Urvr de Wed A Koek geb de Witte betreffende den eipndoo van bet gebouw der voormsliga Franiobe Waaliobe f Gaathuiakerk op de Oosthaven in het gelyk he ft gettcld 5 llai Behandeling en aanneming van een plan om de ijjgeveli en den aehtirgevel van bet Baadbnia in afiraohliug van eene meer ingrypende reatauratie op eenrondige en min koatbare wiju Ie doen bentellen 5 Hei Afvijlende bMohikking op een adrea van C Tholeni hondanda vanoek dat tn stii bahoeve eene aitiondering worde gemaakt op de Bouvferordening om hem gelegenheid te geven op een stak open grond in bet zoogenaamde Paradja aan de Vogelentang arbeiders aningcn te houwen S Mei BmIoU om tot da Tareede Kamer der StatanOeaeraal bet venoek te riohteo loodanige aaatregelen te nemen waardoor eene aanslniting der gemeente Sohoonbo en aan het spoorwegnet orer Oonda mogelgk wordt gemaakt ii Uei Aanneming van sen voorstel om den aohtergevel en de tygevels van de Waag van de onde verflaag te ontdoen en in overeenstemming met den gerestanreerden i66tfefe m den ocrspronkeiijken toestand te doen herstellen ii Mei Besluit om ingevolge eener aansobrgving van den Uiniiter van Binnenlaodsche Zaken Gedeputeerde Staten in overweging te geven de toeliige van 100 7 die de Secretaris wegens de org voor het OudArehief boven tgn traotement geniet Dg sijne jsarwedde te voegen 12 Mei Toekenning eener buitengewone toelage over bet jaar 1886 aan den Tweeden Onderwijier der StadiMntieksohool 5 Juni Afwg iende beacbikking op een vertoek i n bet Beataur der Oymnastiek Vereeniging Exoelaior om voor hare oefeningen gebruik te mogen maken van het gymnastiek lokaal der Ie Koaleloose School en van eenige aan de Gemeente toebehoorende toestellen Juni Afwqtande beaobikking op adreaien vande Direolie der Gondaebe Maobiuefabriek en defirma A Jonker en Zopen ieder voor lieb vertoekende onl van de Oenieante te mogen koopen ofhuren een stuk grond san de Vest laggs de Turfsingelgraoht Jnni Verhuur van een stuk grond aan hetVeerstal bg de Ujllegatiluis aan de directie derBeederij van der Garden fc Co ten einde daarop ter vervanging van het houten gebouwtje bat onde eommiaiarishniqe voor hare reüeniug een steenengebonw beetemd tot kantoor opteriobtea U Juli Mededeeling dat het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland waarbg de jaarwedde van den Seoretaria deier Gemeente met ingang van den In Januari 1885 nader is geregeld op 2600 door den Koning ii gaedgekenrd 28 Jnli Besluit om eenige wgtigingen aan te brengen in de inriehliog fan het lokaal voor bel i onderwijs in het handteekeaen op de Burgeravond 1 lehool 28 Juli Bealuit tot aanstcUiuc van eenen tweeden onderwater in de gymnastiek op de Openbare Lagere Scboleo 28 Jnli Besluit om aan de UaelStoomtramweg Maatschappij het s gedeelte van bet door baar gedeponeerde waarborgfonda terug te geven doch afvijlend te beschikken op ba r venoek om subsidie of reutetarantie voor eene atoomtramverbiDdiog tnsiohen Oonda en Sohoeoboven 28 Juli Behandeling van een vertoek van eeuige Isndbonwen nit de omstreken der Gemeente betreffende den toestand van bet Boterbuis en beslissing dat bet vooralsnog niet noodig waa eene andere marktplaMs voor den verkoop van boter aantewgteo 16 Augutua Besluit tot bet voet u van een rechtsgeding tegen mevr da Wed Koek ceb de Witte en de B K Parochie van O L V Hemelvaart die bij bet Gerechtshof te s Gravenhage in beroep tqn gekomen van het voonis derBeohtbank te Botierdtm vaarbg de gemeente Gouda is verklaard eigenares te tgn van de voormalige Fransobe Waalscbe of Gaatbalskerk op da Goathaven 18 Anguaiua Bealnit oa de Bleekenkade van bestrating te doen voonien 18 Augustus Afwg iende beschikking op een adres van P V Kampbniian en anderen tot ametie van de Korenbenn op de Oouwe by de Peperatraat 1 September Bealnit tot opheffing van den Cnrsns tot opleidiog van anderw jian en onderwytetesaen voor de hoofdoode wgtersaete 1 September Bealnit o bjj de Regeering stappen te doen ten einde veor den Conrector van bet Progya na iina L A taaper veri a iag te verkrijgen van den termyn tgner vrgataliing van het bait van den dootoralén graad 16 September Behandeling au inwilliging van een venoek van B Zaal paebter van de gabel op het Goudache en Amsterdameohe Bgpad en van de daarbg behoorende bderenwouing om verlenging van ign pacbtlermyn en bealuit tot het aanvragen van continuatie der oonceasie voor de tolheffing op getegd rypad 18 October Bg de behandeling der Gemeentebegrooting voor het dienstjaar 1886 Bealnit tot reatauratie der Baadtaal Besluit tot wytiging van bet plaulsoen tegenover den Kattensingel Besluit tot vernienwing van den vlonder met bet waobthnisje aan den Gonderakseken dgk behoorende by het overhaalveer op den IJset Besluit tot bet aanbrengen eener perkoenbcaoboeiing langs den Kattensingel Bealnit tot vernieuwing der Brug op de Veat over het water van bet Verloreo Koat Besliit tot het vernieuwen van scboeiingen te Boakoop eu te Gouwsliis Besluit tot verhooging der litgaven voor de atraatverliohling ten ainde een aantal lantarens eiken nacht te doen branden Bealnit tot vernieuwing en verandering van een aantal kleedkamertjes der Zweminriohling 10 November Besluit tot bet verleenen van een pensioen aan B van der Ham eerrol onlalagen grafmaker op de Algemeene Begraafplaats 22 December Inwilliging van bet Venoek van de Wed J van der Kint en de borgen om ontslagen te worden van da pacht van bet grasgewaa van den Hoogcn Sobielandschen Zaedyk door wglen baren echtgenoot aangegaan ABOHIEVE Omtrent den toeatand van het Oud Arehief der Gemeente tyn geen bytonderheden te vermelden Het onderging geeae verandering Voor de behoorlyke plaatsing en rangschikking van de daarin aaoweiige beacheiden en documenten wordt dev noodige torg gedragen De Archivaris die ook in het afgeloapen jaar veel tyd beeft moeten besteden aan naaporingeo ten behoeve van particulieren die inlichtingen wemschen te ontvangen nopena peraonen en taken in hun bjjtonder belang heeft eenen aanvang gemaakt met de henieniog van den Inventaris waarvan esue nienwe uitgave wordt voorbereid HoOfDSTÜK V Gekeinte Eioimdomhen Wekezm en iNBiCHnKOïiJ A BifeHiommen niet ieilemd mor den pmilieten dienst De eigeudommen der Gemeente niet beatemd voor den pnblieken dienat worden behoorlek onderhouden en verkeeren over het algemeen in goeden staat Belangryke herstellingen hadden daaraan in het afgeloopen jaar niet plaats Zg hebben aan onderboud gekost 60 06 waarvan voor materialen ƒ 29 07 en voor arbeidsloonen ƒ 30 99 De inkomsten uit d e eigendommen bedroeien 6280 05 B Mftndomaun bnttmd mor den ptAlieken dienst en openbare gemetnte merlen De kosten aan het onderhand van bet Exercitieen Schielterrein in bet afgeloopen jaar besteed waren belangrgk minder dan in de vorige jaren De uiterdyk bieel eohUr gedurig kentellingen vorderen Aan de traversen en den kogelvanger geaebiedda kat gewone ooderkoud lo bet najaar kwamen klachten in dat kogels over den kogelvanger waren heengevlogen Dit gaf den Gamiioens Conimandant aanleiding de sohietoefeningen te doen staken en ons voorteatellen den kogelvanger belangrgk te doen opboogen dat gedeeltelyk ton kunlien geachieden met den grond der drie eerste travenen die onnoodig werden geacht en tonder betwaar konden worden opgeruimd Aangaande dit voontel werd door OM het gevoelen van den Minister van Oorlog gevraagd wiens ambtsvoorganger iodertyd de inrichting der Schietbaan had goedgekeurd Zgne Excellentie verklaarde tieh met de voorgesulde veranderingen te kunnen vereenigen toodat tot de uitvoering vaa drie veiligheidsmaatregelen apoedig tal kannen wordaa overgegaan De uitgaven voor de Schietbaan hebben behalve de waarde van het daaraan gebetigde van Gemeentewerken afkdmtUge puin bedragen aan materialta ƒ 1 57 en aan arbeidalooneu 45 04 De Gemeente ontvangt van het Bgk voor het ge bmik van het terrein ten dienate van bet gtrniioeB eene vergoeding van f 100 s jaars ITordt mnolgd De taken der heeren Buabroek c s ta Utrecht verheugen lioh blykeot den oorrespoodenl Tai dl N B Ct in toenemenden bloei Hy aobryft Boter kaaa gerookte visob riaaeu klompen alles eu nog wat ia van der heeren gading Vaa 20 vat boter hoorde ik die aan den Oasterspoorweg lyn aangekomen en die voor 6 cents per pond legge 5 centa onmiddelyk werden van de band geiat Mijn hemel leten dan die handelaan geeae oou ranten F I Bgna alle bladen namen toch mgne vroegere berichten over dergelyke oplicbteryen ovet en toch gelukt het nog altchtoffen te maken Men late lich toeh niet bedriegen door brieven met grootaprakige hoofden bedrukt als Groothandel in boter apek ent Er ia bier too n rbeai die in een der aobterbunrten op een kamerve vaa acbl en twiniig stuiven in de week woonde een klokkenmaker en die bet ia al eenigen tgd geleden op een goeden dag aan acht vieohbandelaara te Nieuwediep wier adreaaec bjj door de advertentiën kende een geheel gclijklnidendea brief op fraai geatempeld papier en in schoonsehrift schreef Meneer gaf ter gelegenheid van het huwelyk lyner dochter een groot gattmaal too acbreef bij en vertocht daarom al de bandelaars hem den volgenden morgen vroegtijdig twee versebe kabeljanwen van de grootste soort te tenden het geld ton na ontvangst onmiddelgk per postwiasel worden toegetonden Zeven der bevoorrechten waren too wys tioh aan bun gewonen regel te houden en tonden de visch per rembours die toen natunrlijk geweigerd werd Maar één liep er vierkant in I Hg vertrouwde in het gaatbaal en den postwissel en des klokkemiken dag was alweer goed Een half uur daarna brachten de twee vereehe kabeljauwen op den afslag