Goudsche Courant, zondag 6 juni 1886

I881O GOUDSCflE COURANT Nieuivs en AdvertenÈeblad vóór Gouda en OmatrekeUf loDdag 6 oni N 3400 Wegens Vertimmering GROOTE UITVERKOOP TOT ONGEKENDE LAGE PBIJZEN van af 21 JUIVI aanstaande tot einde J ILI Alle voorhanden zande JONGENSPAKJSS j Demi Saisons Lakens en Buckskings JaponstofFen met bijpassende Garnering Afgepaste Robes Gekleurde KATOENEN PERCALES en SATINETS Alle soorten Witte Katoenen en Servetg oedenen Verder Artikelen die nog voorhanden zjjn tUT Tydens den UitverkoopkunnengeenSTALENof GOEDEREN op zicht gezonden worden BAHLMAI N en Co Men zy gewaarschuwd tegen namaakaels en lette vooral op de onderteekening van elk pakje A BREETVELT Az Heden overleed na een langdurig en amartelgk Igden ten mgnen huize onze geliefde Nicht Mejuffrouw JOHANNA WEILAND in den onderdom van 40 jaren Uit aller naam W HORNES 16 Juni 1886 De oodergeteekenden betuigen door deze hunnen dank voor de vele bewezen van belangstelling ondervonden bg het overladen van hunne Moeder en Schoonmoeder H J W J VAN BERGEN IJZENDOORN EVBKINK BüSGERS A A VAN BERGEN IJZENDOORN C W DR JONG EVKKINK BüSGERS P DE JONG lÊlÜÜSlVRMSr half JULI of 1 AUGUSTUS a s een WONING Hnurprijs 200 225 Gulden Brieven onder No 1327 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD tegen Augcstus EENE DIENSTBODE als Meid alleen bg Mevrouw COMFURIUS Turfmarkt H 79 Buitengewoon groote keus in A VAN OS Az Kleiweg E 73 ÜIT SE BAND TE EOOF te GOUDA op een der drukste standen een net soiled WOON en WI KELHUIS bevattende Winkel en vijf groote of kleine behangen en gestukadoorde Kamers ruimen Zolder open Plaats Keuken met B kenken en bergplaats v oor Brandstoffen Te bevragen bfl G P VAN WERKHOOVEN aldaar Mejuflfrouw BUSCH Markt VRAAGT om dadel k in dienst te treden eene flinke Dienstbode of i oodhulp goed kunnende werken en koken en van goede getuigen voorzien PUBLIEKE VERHl ltI 6i van Grasgewas in den Tempelpolder op DINSDAG 22 JUNI 1886 des voormiddags 11 uur zal door het Polderbestnur van de gecombineerde Veenpolder van Zwammerdam en Reeuwijk ten huize van den Kastelein K RADEMAKER aan de Reeuwflksche brug onder Reeuwijk publiek en aan den meestbiedende worden verhuurd Zeventien perceelen GIASLAN D gelegen onder genoemde Polder en zulks van af den dag der toew zing tot den eersten November 1800 zes en tachtig Nadere conditiën worden bg de verhuring bekend gemaakt ZEGT HEX VOORT De s Gravenbaagsche HYPOTHEEKBAITK verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op MUIZEN en LANDERIJEN in Nederland terug te betalen in eens in termgnen of in annuïteiten Voorwaarden en inlichtingen te bekomen bg de firma Wed KNOX on DORTLAND te Gouda Snelpersdmk van A Bkinehaii te Gouda Brillen en Fince nez worden door ondergeteekende geleverd op voorschrift van de WelEd Zgl Heeren Professor SNELLEN te Utrecht D de HAAS te Rotterdam en HH Oogheelkundigen zoowel hier ter stede als elders Montures haar verkiezing Goud Zilver Delta Nikkel en Staal Gutta percha Artikelen voor Doctoraal en particulier gebruik SÜÖPENSOIRS FOUDBALEN BOUGIES CATHETERS enz enz Tevens alle Optische Artikelen bij S H POLAK Opticien Eorte Groenendaal Gouda Openbare Verkoopingf MOORDRECHT De Notaris A KLUIT te Moordreclit is voornemens op WOENSDAG den 30 JUNI 1886 bjj veiling eu verhooging en op WOENSDAG den 7 JULI 1886 bg finale afslag beide dagen des morgens ten elf ure in het Logement cHET PosTHUis aldaar bewoond door de Wed C DUN BRABER in het openbaar te verkoopen Een WOONHUIS met Houten SCHUUR en ERF beoevens een perceel TUIN staande en I elegen te Moordrecht aan de Kerklaan Kataster Sectie C Nos 1121 1122 en 1123 te zamen groot 12 Aren en 30 Centiaren Grondbelasting over 1886 6 04 Betaling der kooppenningen op 4 Augustus 1886 Te bezichtigen jederen werkdag Goede wijn behoeft geen krans Lofspraak of aanbeveling zonde geheel overbodig z n voor de reeds lang gerenommeerde Abshaubbins of Anti Khumatische WATTEN Dezelve worden steeds met het meeste succes aangewend tegen alle Rhumatische aandoeningen Verkrflgbaar a 30 Cts per pakje bjj T A G van Deth Hej de Wed Bosman Goads W F J denUijl Sohoonh A Frios Zevenhuizea M J Ooudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Krsata BleiswijL C B Verheul Oudewater A Boi Berkel J rar Dorp Zoetermeei A Kauling Alphen I B Ë C SohlattmaD Bodegraven K Ooeterliog Haastreoht W I O Wilhelmui Woerden KOFFIJHUIS Te HUUR of te KOOP gevraagd een KOFFIJHUIS of LOGEMENT met vergunning Adres letter B Boekh H M HEEK MaareA Openbare Verkoopin eenen INBOEDEL waaronder BEDDEN en BEDDENGOED gewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN en eene partg BLOKMAKERS en POMPMAKER8GEREEDS0HAPPBN Op DINSDAG 29 JUNI 18Ê6 des morgeds te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUIT DEOOGLEEVEE De goederen zyn daags te voren op de gewone uren te zien HOLT en Rouwmaterialen Handel TUINZAND en GRENT Asphalt DAKPAPIEE in 3 soorten Mozaïk en Cement TBGELS in verschillende soorten en billgke prgzen J MULDER IIIPJOTI BLOEDARMOEDE IIVIlI u AALbleekzucht groote zvwkte Bleekerssingel Gouda In flesBohen 1 1 90 en f 1 00 TAMAKINÜK BONBONS aanberolen tegen VOrStOpplng ec daarmede in rerbanH ttaaude ougesifldhedeci DE TAHARINUEBONBONS o KBAËPËLIEN HOLM tyn een znirer plantaardig znchtwerkrnd pgsrerteriug en eellnx niet storend Furgatifif n coiifituurform aangenaam friaoh van smank en zeker werkend In dooienvan 90 en 50 CeOts CIGARETTEN tegen ASTHMA e inademing van den rook defer Oigaretten geeft den lijder aan Asthma leratond verlichting In Etni van 80 en 50 OentS SALMIAK PASTILLES oplaaiend en veriaohtend middel bij HoOSt en Verkoudheid in fle oiijea a 20 cents ERABPELIEN HOLM Apotheken te Zeilt Depdt voor Oouda bg den beer A H TEEFB Apotheker voorheen C THIM De kamerverkiezing f ïi n j ird Wilde 4 Af dan zgn de libAl alett eerst Uj de grondw tsherzieuin Achten dan aan bet hai INog stieds an de bladeb die als 1 woordvWrders der reMiterz de onzer kaujier ot l reden Vjoort met hi nwnjaiste voorsteUing als ware in door de liberalen rechtsgelnkbeidlgewei mnj J IJ iouraiït n gi aad nie aan bet hai l dhav e aj bu voorrechte stelbag en ottl ieldpn zij tegenpartö het hun toekomend sailde staatehnlp n llatsbeBchencil ng Dit volkomen j onjniM De ni hf id is groote meerderheid der lil raleu gezi om de gr indwet zoo in te richten dat Ueeu go onderwfls werd gewaarborgd bfl toch leder burger tot welke part hy behooren belang heeft Het overige zou or den overgelaten aan den gewonen wetgever zdodat feitelgk de Nederlandsche kiezers zonden worden in staat teld oo die schoolregelittg voor te schrgven welke zg het best achtten Uit een oogpunt van billgkheid kon niets tegen dit voorstel worden ingebracht geen der om den voorrang dingende steliels van onderwgs zou ich voortaan kunnen beroepen op het bindende vourschrift der grondwet beide partgen zouden in gelgke positie verkeeren en de volksvertegenwoordiging vrgeIgk over deze qnaestie beslissen Hetzelfde voorstel was twee jaar geleden gedaan door de anti revolutionaire heeren Lohman en de Geer in eene nota die zg ais leden der commissie voor de grondwetsherziening bg Z M den Koning indienden Men had dus alle reden om te verwachten dat de rechterzgde der kamer zich er dadelgk mede zonde vereenigen Dit is echter niet geschied en waarom Omdat de Katholieken niet vóór de grondwetsherziening waren en die wilden verhinderen indien men nu het voorstel der liberalen had aangenomen dan ware de grootste moeilgkheid overwonnen en de totstandkoming der nieuwe grondwet en dus ruimer kiesrecht verzekerd Vele antirevolutionairen zonden daarmede tevreden geweest zgn doch de katholieken wisten door te drgven dat men de hand der verzoening afwees en zich tot verdere behandeling der grondwet ongezind verklaarde Van rechtsweigering dus geen sprake de rechterzgde zelve heeft uit politieke overw ngen het voorstel der liberalen verworpen Op duidelgke wgze blgkt uit het geheele verloop dezer geschiedenis de wassende invloed der katholieken De anti revolutionaire partg in de kamer is geheel door de katholieken overvleugeld Dezelfde richting die onder Groen van Prinsterer hare zelfstandigheid zoo uitnemend wist te bewaren is thans de gewillige dienares der Roomsche curie Daarvoor is geen andere verklaring te vinden dan dat de antirevolutionairen in de kamer niet tegen de onmiskenbare behendigheid der katholieke geestelgkheid zgn opgewassen Het is toch een bekend feit dat de algemeene leiding der katholieke partg berust bij de bisschoppen leze beschouwen alle politieke vragen uit het oogpunt hunner kerk eu indien zg voordeel gezien hadden in de door grondwetsherziening te scheppen niuuwe toestanden zou het wachtwoord aan de katholieke leden wel anders geluid hebben Thans hebben g hun wil opge in de geheele rechterzijde en het is dat voortai i bij hen de oi ierste aSti liberaléj politiek zal beiiusten veiichil met êen SOtaJ jaren gele 1 de Aprilbeweging oor de anti re4 uitgeleekt tegen deriliberalen die ik n mee l r wilden mten in hun I en MaiMiüdezallde bijUchoppen die h n ven t t j tt 0 igen i toom ihe kijin n de ongever8 in lie kamp en hun y litiek voor drongen i i te voor leiding Welk den 9 revolotiü de kati hun Jrerktuigen of oojt in de riiders nn jkietlanz tal vafl Öéa der en om r der te wilU aanleidfi in prot téiii heï anWBe scljrgircndft 1 itot gewill zalj het jntrei fcatholieke i z t ls toM ops vapi dn v te bewaren in r ten M zil de anti ievi we geM o ge z n dien eisch i En niel alTeeit hier Overal w r if ka olieken in getal ongeveer gelgk staan met hunne bondgenooten gillen allengs de zetels verdeeld worden zoo is bet gegUD te Delft zoo thans in het disb iet Goes Wg zeggen niet dat deze verdeeling geheel oabiUgk is mafer twgfelen alleen of deze gsiig van zaken strookt met de bedoeling der anti revolutionaire kiezers die toch zeker nieterkende voorstanders hunner richting naar het Binnenhof afvaardigen om daar de belangen der katholieke kerk te behartigen Intusschen dit is iets dat de bondgenooten zelven onder ettander moetAn uitmaken het is onze zaak niet alleen vestigden wg er de aandacht op als merkwaardig verBchgnsel in den tegenwoordigen politieken toestand Het kan overigens niet genoeg worden herhaald dat de ontbinding het gevolg is van de onvaderlandslievende bonding der rechterzgde die alle r eering onmogelgk maakte door voorwaarden te stellen niet voor onvrilliging vatbaar De Koning heeft de Kamer ontbonden niet omdat hg partg gekozen heeft in den strgd der meeningen maar omdat de rechterzgde weigerde voorstellen in overw ing te nemen waarvan zg in het algemeen de wenschelgkheid erkende doch die zg niet behandelen wilde vóór dat zg op het stuk van onderwgs geheel haar zin gekregen had Allen zgn het er over eens dat de troonsopvolging slecht geregeld is dat de tegenwoordige kieswet niet deugt dat de landsverdediging voorziening eischt toch heeft de rechterzijde die gewichtige vraagstukken laten rusten ter wille van dat eene waarop zg haArhart gezet heeft Dit nu is eene onverantwoordelgke handelwgze die wel een beroep op de kiezers waard is Ook onze aftredende afgevaardigden hebben hun stem gegeven aan die roekelooze staatkunde ook hen treft daarom het verwgt dat zg de groote belangen van het vaderland hebben opgeofferd aan hunne persoonlgke inzichten Een der hunnen heeft zelfs gez d we moeten onzen zin hebben ook al moest die strgd ons land ten verderve voeren Onze Koning stelt thans aan de kiezers deze vraag wilt gg Kamerleden handhaven die alle geleidelgke hervormingen tegenhouden omdat zg op één pont hun wil niet kunnen doordrgven of zoudt gjj niet liever mannen afvaardigen die bereid zgn verzoeningsgezind op te treden en die hunne medewerking willen verleenen aan hot grooto werk der grondwetsherziening Stemt gij uwe vorige afgevaardigden dan wil dit zeggen geen afwending van de moeilgkbeden die zullen ontstaan wanneer ons koningshuis onverhoopt uitsterft geen betere legerinrichting geen uitgebreider stemrecht in één woord geen vooruitgang door geleidelgke hervorming Wie dus het wel meent met Vaderland en Koning herkieze niet de iaftredende leden die medepUchtig zgn aan d houding der rechterzgde en mede verantwoordelgk ïgn voor den verwarden toesieiid waarin partgzucht ons land gebracht hefeft Hg steune de liberale caudidaten de heeren Hoesten FortngnDroogleever die beide msnben zgn van overtuiging maar tevens geünd om tot verzoening de band te reiken die ivan hi rte zullen mede w kea tot het toi stand komen vsn al die voorstalen welke s konings regeering in het belang van het algemeen hebben ingediend In ditiJ nummer vindt de lezer twee brieven waarin deze heeren zelf in groote trekken hunne meenii doen kennen de inhoud daarvan spreekt voor zich zelf Wg twgfelen niet of alle bezadigde kiezers die nog onafhankelgk genoeg zgn om een eigen meening te vormen en zelf hnn stem te bepalen zullen met ons overtuigd zijn dat de keuze van dergelijke flinke en tevens bedachtzame mannen de eisch is van het oogenblik BINNENLAMD GOUDA 5 Juni 1888 Woeaedagaroad vergaderde d Kietvereenigiog Burgerplicht alhier tot het atellen van tvee eandidaten voor de ï Kamer der Staten Generaal onder praesidiuni van den beer J VL Noothoven van Goor die na kortelyk in herinnering te hebben gebracht hetgeen aanleiding had gegeven tot de ontbinding der Kamer de aanwezigen aitnoodigde overtegsan tot het noemen van oandidaten In gevolge eene vraag van een der leden in hoeverre de in andere deelen van het diatriot gestelde candidaten als voorloopige dan el ala definitieve candidaten moeaten beaohouird warden deelde de voonitter mede dat de venohillende afdeelingen der centrale kieevereeoiging ateedt begonnen met voorloopig oandidaten te stellen Ëerat dan ala alle afdeelingen dsoselfden candidaat alelden was de oandidstanr definitief Bij vericfail van candidaat had een algemeens vergadering plaats der afdeelingen Spr kon mededeelen dat tooirel de kieavereenigiug te Ondewater ala die te Woerden candidaat hadden gesteld de hh Mr A J Roest officier van jnstitie te Botterdam en Mr J Fortngn Droogleerer adrocaat te Gouda tervgl ook de kiesvereenigiog Xrimpenenoaard die niet tot de centrale vereeniging behoorde genoemde heeren had gealeld Spr stelde voor ook in dcse vergadering tich met die keoie te veraenigen Geen andere namen werden genoemd De voonitter sprak daarop eenige iroordsn et aanbeveling der genoemde heeren die t i ten volle de oandidatunr verdienden Mr Boeat waa twee jaar geleden ook candidaat der liberalen ia ons diatrict geweett en had toen ongeveer 1200 stemmen op tich mogen vereeoigen Hy was opnieuw bereid de candidaInur te aanvaarden hetgeen bleek uit een miisive aan de kiestereeniging waarin sgne denkwjjte op politiek gebied werd medegedeeld