Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1886

Woensdag 9 Juni 18 6 N 3401 n UDSCHE COURANT Sieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken De Vrijzinnige Kiesvereenigingen ia het Hoofdkiesdistrict GOD DA hebben tot Candidaten gesteld voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bg de Verkiezing van DINSDAG 15 JÜNI 1886 van des morgens 9 tot des namiddags 5 ure de Heeren Mr A J Roest Officier van Justitie te R itUrdam en Mr J Fortuijn Droogleever Advocaat te Gouda Zg bevelen deze Candidaten met den meesten nadruk aan Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging Ji M NOOTHOVEN van GOOR Secretaris A C van AELST Loeo Voorzitter Woerdenii te Woerden H W BA ELDE Sr Voorzitter A M SCHALIJ A KNIJPF Hzn Penningm C A ZELVELDER Secretaris I Burgerplicht te Gouda I M NOOTHOVEN van GOOR Loco Vootiitter J POST XAN DEE BURG C C H PRINCE H JAGER Secret Penningm FaderlaMd en Oraiye teOudewaler A C VAK AELST Voorzittet J A VRIESMAN A VAN AELST Vtrechttche fMnereenigiu Afdeeling IJsselstein A DE JONCHEERE van HARMELEN Voorzitter J SIMONSZ H R BENNIK A MIJNLIEPP Azn G A BÜDDINGH Secretaris M J J NIELSEN Penningm G OONINCK WESTENBERG Secretaris Krmpenerwaard te Schoonhoven M BOOGAERDT Bern zn Vooreitter Dr W FRANCKEN Peuningraeester W DB GRUIJTER P VAN BEK HOOG Mr IJ DE KOOK N KOOIMAN C H VAN SCHERPENZEEL Secretaris fVegens Vertimmering worden de nog voorhanden zijnde REGENMANTELS alsook JON GENSPAKJES tot zeer lage prijzen U IT V E lKOC H T ootjDA BAHLÜIAi iy en Co ZUIVERE FKANSCHË WIJNEN De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Plessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook ber proemesch kwart en half ankers belegen Terkrflgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en ftanco Van alle merken zijn proefflesschen Verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Dep6t van Wellens Eoonekamp Elizter s Tiendeweg J P HERMAU Zoon D 62 Vestigen in het byzonder de aandacht op hunne nieuwe 3 cents SIGAAR qj onovertrefbaar van qualiteit geen vorm werk Q De Bodega Portuguesa te Breda t van C I DBOSSAERS r herft van 12 April voor den VBS KOOP zgner SPAANSCBS eü P0RTÜGEESCHE 5 WUNEN té Gouda en in de Omstreken als Benige Agenten aangesteld de HH g f SLOTEMAKER en Co g S Genoemde Bodega Portuguesa uitsluitend handelende en Speo aliteit in Spaan ao soh en Portngees he Wgnen levert die gebotteld en op fust in eiken prga en naarS BS ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver q De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor AGieneesknndigen en Patiënten van groot nut zgn hg de Beeren SLOÏEMAEEB en bCS Cogi tis verkrggbaar t De flesschen dragen allen het etiqnet en op de kurk en 4iapsulen het stempel £ 5ó van de Bodega Portuguesa te Breda Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 21 JUNI 1886 voorm te elf ur n ten overstaftn van Notaris Mr KIST in hei Koffiehuis cHabuoki aldaar van het ruime sterke aan het drukst gedeelte van de Markt gelegen achter aan het water uitkomende wgk A Nof 146 te Gourfa bevattende het HUISelf Kamers Gas en Waterleiding de TDINtwee Bergplaatsen ruim Prieel Warande metVolière en diverse Vruchtboomen alles ook böEonder geschikt voor Winkel Magaz n oi andereAffaire 4 Breeder bg biljetten NB De Verkoopjng van INBOEVBL in hetzelfde huis aangekondigd tegen 15 JUNI is voorloopig UITGESTELD BierbrouwerU bet Dubbele Anker Molenwerf Gouda steeds voorhanden goed belegen GERSTE DUBBELD GERSTE en HOOIBOÜWBIEE tef en coucurreerende prgs Prflsconranten op aanvraag verkrijgbaar A VAN LOAl Depóthouders gevraag d Openbare Verkoopingf te GOUDA op WOENSDAG 23 JUNI 1886 voorm t tien uren in het Café fVsiDKBissT aldaar b veiling hooging en afslag van de BOÜWUMSWONIl aan den Voorwillenschen weg wflk 8 No U te Gouda met ongeveer 17 HECTARES I Wei en Hooilan in zeven perceelen afzonderlek en metcombïnatiën Breeder bg de aangeplakte biljetten en informatiën bg de Notarissen G J 8PRÜIJT te Ouderkerk ajd IJtel en Mr KIST te Gouda WAAROM kebruikt Kij Buitenl ind cli fabrikaat l fccTnt Onderwaters Stijfsel en gij steunt cciie NcdcrliiiKlsdhe In iustrir t Ti NpdcilanciRChi Deze Stijfsel overtreft alle andere soorten in helderheid glans zuiverheia en goedkoopte E Hooftman Jz Kleiweg E lOO VRUCHTBOOMEN HEESTERS BOZEN CONIFEEBEN BLOEMEN BOÜQÜETTEN KRANSEN VE RSIERINGEN Haan SleutcVs Depot A IVOBTIER Gouwe C3 Er biedt zich aan met AUGUSTUS of eerder een R C fatsoenlijk Burgermeisje als in een stil gezin in Gouda of omstreken Zhis van goede getuigen voorzien f Adres franco brieven onder No 1821 aan het Bnrean dezer Conrant Snelpersdmk van A Bkinkman te Gouda BINNENLAND GOUDA 8 laai 1886 Hoogst aangenaam is het ons onzen lezers te kunnen mededeelen dat ookl hier ter stede een bijeenkomst zal worden gehouden waarin de liberale candidaten in ons district de bh Mr A J Roest en Mr J Fortugn Droogleever hanue denkbeelden op poUtiek gebied in het penbHar zullen ontwikkelen Deze b eenkomst zal plaats hebbeo zooals uit achterstaande advertentie bljjkt op Dondrkdao 10 Jbni des avonds ten half acht ure in de groote zaal der Sociëteit Ons Genoegen Het is te verwachten dat vele kiezers bg deze gelegenheid belangstelling zullen toonen en in groeten getale opkomen om persöonlgk van de beide candidaten te hooren hoe zg over de zaken die thans de hoofden en harten van alle denkende staatsburgers vervullen denken De bgeenkomst is alleen toegankelgk voor kiezers Er zon zeker veel voor te zeggen vallen om ook niet kiezers toe te laten maar de noodzakelykheid gebood in deze uitsluiting van laatstgenoemden daar de beperkte ruimte bg een zoo grooteu toevloed van kiezers als natnurlgk te verwachten is spoedig gevuld zal zgn Behalve Ie Goads en te Woerden tullen de bh Mr A J Eoett en Mr J Fortuqn Drooglecfer ook te Sohoonhoren iu een openbare bijeeokomtt optreden en wel Vrgda U Jvoi e k De heer H Pol leerasr aan de rykt hoogere bnrgenohool alhier ii benoemd tot lid der Comminie belaal met het afnemen van het examen in de HooKdalUche taal dat dit jaar wordt afgenomen te t Grarenbage Naar wy vernemen tal door de GymnaaliekVereeniging Ëxotlaior alhier op Maandag 5 Juli eene nitfoering gegeven worden Aan de verslagen van de Spaar en Hulpbanken van het Departement Gouda der Maattohappy tot Nnt van het Algemeen onlleentn wy bet volgende De SPAARBANK In de S3 tittingen werd terugbetaald 64846 77 waaronder aan rente i49 5S Blijft ƒ 64697 82 Ingelegd werd 63810 97 Zoodat de Bank minder ontving 786 86 947 nieuwe inleggers hebben lioh aangemeld waardoor het aantal boekjes klom tut 5194 waarren er op uit December 1728 liepen Et werd geplaatst Op prolongatie ƒ 21000 P kypotheek 24D0 T p obli tie aan de Hulpbank 660 24060 Op nit December was het aotief aldus samengesteld 5 3958 62 Hypotheek lolOOO Prolongatie UOOOO Beleening jjOO Obligatie 300 Interest te goed 764 66 ƒ 219623 08 Aan rente 5rd verkregen ƒ 8697 86 len voordeele der inleggers versoheen 6492 48 B ïf 3106 37 Salarissen on Onkosten na aftrek van de vergoeding voor nieawe boekjes 796 69 $ Vermeerdering van het reservefonds ƒ 2309 78 Het kapitaal der Bank bedraagt thans 23604 37 En de tcbnld san ereditearan 195918 71 ƒ 219628 08 De HULPBANK Het kapitaal der inrichting bestand uit 115 aandeden a 25 2875 eigen kapitaal afgeloste aandeelen 675 en aflossingsfottda waarnit op 31 December 6 aandeelen verden afgeloat 133 02 3683 02 Daarenboven heeft de Bank bq de alhier geveatigde Spaarbank een doorloopend crediet van 4000 waarvan in September 360 en in December 300 werd opgenomen Op 31 December was ƒ 300 venchaldigd Er werden 63 aanvragen goedgekeurd 13 minder dan het vorige jaar 4 personen hadden vroeger geen leening bij de Bank aangegaan Er werden gesloten 1 leening i f 20 20 1 30 30 5 leeningen 40 200 4 60 200 3 60 180 2 70 140 4 80 320 6 100 600 160 760 200 1400 6 SOO 1800 5 350 700 Z 7 400 3 2800 53 9140 In 1884 waa ƒ 11500 ter leen verstrekt Aan boeten werd 2 67 ontvangen De borgen van een nalatigen debiteur moesten aangesproken warden De interest ten behoeve der Bank veraehenen bedroeg 366 81 makende met de boeten 2 67 ƒ 368 38 Na aftrek der salarissen en onkosten 193 4 Blijft 174 90 Van dit bedrag wordt de helft bestemd tot rente betaling loodat aan de aandeelhnndera kan worden uitgekeerd 3 pCt of 76 per aandeel makende over 114 aandeelen daar een der aandeelbandera tyne rente ter beschikking van de Bank stelde een bedrag van 86 5U terwijl ala onverdeeld aaldo basohikbaar blyft 126 ƒ 87 46 De andere helft der winst ƒ 87 46 wordt by het aflossiiigsfonds gevoegd dat per saldo oog de beschikking had over 8 02 Zoadat voor aflossing beschikbaar is 95 47 Uit welk bedrag op 31 December 1886 3 aandeelen zullen wolden afgelost Aan het Verslag van den Toestand der Gemeente Gouda over 1885 ontleeneo wy nog bet volgende a Openbare OemeeHte gebouwen Zooala in het verslag over 1384 werd medegedeeld viel voor de restauratie van de beide zijgevels en van den achtergevel van het Stadhuis op geane subsidie van de Begeeriug te rekenec Daar de toestand der Gemeente finantien niet veroorloofde lelfsiandig dit werk ter baud te nemen werd alleen tot eene eenvoudige herstelling besloten De ramen werden voor looveel noodig vernieuwd en met de houten lijsten geverfd Verder werden de gevels van verflagen ontdaan en nadat het voegwerk hersseld wai tot verkryging van eene gelijke tint op de muurvlakken met eene portland cementsons bestreken Door deze wijze van werken werd mogelijk gemaakt in later tijd als men tot eene volledige restauratie wil overgaan de oorspronkelyke toeatanden terug te vinden Van bet Waaggebouw zyn ée tygevels en de achtergevel van de verflaag ontdaan de metselwerken werden ingevoegd en geolied en het hout geverfd Door een en ander heeft het gebouw zyn oorspronkelyk aanzien teruggekregen De leiendaken en de laodbedejckingen der overdekte Vischmarkt met de daarby zynde bergplaats werden vernieuwd Het werk publiek aanbesteed ia aangenamen door J Grarestein alhier voor 254 De ooodige herstellingen aan de timmerwerken hadden in eigen beheer plaats De onderwijzerswoning der Ie Kosteloaze School onderging eene belangryke vergrootiog en verbetering Het achterate gedeelte werd vernieuwd en van eene bovenverdieping voorzien Dit werk in het openbiiar aanbesteed is aangenomen door H Steenland alhier voor 13S0 Daar by de afbraak bleek dat de fundamenten niet voldoende waren om het nieuwe werk te dragen werden deze opnieuw aangelegd waardoor de kosten van verbouwing zytt gestegen tot 1611 60 De uitgaven voor de gebouwen scholen ent hebben bedragen Asn niterislen Ain arheidtlooneli Het Baadhuis ƒ 382 98 ƒ 292 24 De restauratie van het Raadhuis 635 15 1Ü64 64 De meubelen 244 20 89 37 De vertehillende gebouwen 2908 04 2613 26 De lagere scholen 784 31 1304 84 De meubelen der scholen 812 11 826 64 De bewaarscholen 35 08 40 86 De Bargeravondscbool 622 22 96 89 ƒ 6224 21 ƒ 5827 74 b Straten pleinen riolen en toaterleidingen Het onderhoud der straten is pnblieli aanbesteed met eene mioimnm en maximum oppervlakte van het te maken straatwerk Het werd aangenamen door D Varkeviaser te Overschie voor ƒ 0 16 per vierkanten meter waarvoor aan hem is uitbetaald 3633 34 Op vele plaatsen ontstonden in de straten verzakkingen die een gevolg waren van den aanleg der waterleiding en van de opgravingen ten behoeve der gasverlichting Zy moeaten daarom voortdurend worden opgehaald en verlegd Ook de aansluitingen van vela woningen aan de waterleiding oefenden op den toestacd der straten een nadeeligen invloed uit Het onderhoud der atraten heeft gekost aan materialen f 7647 30 en aan aibeidsloonen behalve d aannemingsom 1809 06 De zyl langa het plantsoen tegenover den Kattensingel waarvan de dooratroomiag veel te weoschen overliet werd gerioleerd en gedempt evenals de dwarttijl die van daar tot aan de Nienwe Haven liep een en ander ter getaraenlyke lengte van 356 meter Bovendien werden drie afvoerriolen door bet plantsoen naar de singelgracbt gelegd ter lengte van 70 meter met de noodige putten Het werk werd publiek aanbesteed en aangenomen door H 4 Nederhorst alfaier voor f 10843 Ouder deze aanbesteding was mede begrepen het maken van 360 meter bonten afrastering langs de particnliere erven Tengevolge van deze rioleering zijn vervallen eene vaste houten brug in de Nieuwe Haven en de brugjes lusschen het plantsoen eu de Vrouwen Veatesleeg eu de Korte Dwarsstraat Voor het onderhoud der riolen en voor de rioleering is verder besteed aan materialen ƒ 1237 36 en aan arbeidsloon ƒ 1042 62 Hoofdstuk VI Mbdische en Gembente Politiï a Meduche Politie Toestanden welke invloed konnen ditoefenen op de Volksgezondheid Onder de maatregelen welke in het belang der openbare gezQudheid genomen worden behoort het leinhouden van hel water in de stadsgrachten Dit geschiedt door het gedurig inlaten van versoh water door het uitbaggeren der vaarten tylen en slooten