Goudsche Courant, woensdag 9 juni 1886

en door het opTiaaohen nn het drqfende Tail ter jl bofendien door middel Tan de lOOgenaamde sohuringeu Tcrstopping en Terfuiling der riolen looveel mogelqk orden voorkomen De wateren der Gemeente verkeeren dan ook OTer het algemeen in niet ongnnatigen toestand en al mogen er ook hier en daar nog looien en igleu worden aangetroffen die op Terbetering waohleti bet moet erkend orden dat wat de reinheid der openbare watereu aangaat eene Tergel king met menige andere stad ten loordeeie Tan oni Gemeente iitl uitTallen Hetielfde kan geiegd worden met belVekking tot de straten wegen en pleinen Het grote tuil wordt door eenen pachter opgehaald terwyl de torg voor het schoonhonden der straten is opgedragen aan de bewoners van de daaraan gelegen perceelen Zooals ij hiervoren reeds mededeelden werd de t l langs het plantsoen tegenover den Kaïtenaingel met de in die zijl loopende dwarszül gedempt en gerioleerd Hierdoor is eene belangrijke verbetering verkregen welke aanleiding tan geven om ook an dere slooten in het belang der openbare gezondheid Tan lieTerlede te doen verdwyneu Bg gelegenheid eener schoav erd eene parlienliere sloot tusscben de Tweede en de Derde Kade bij de zoogenaamde Boomgaardstraat in zulk eenen ongnnatigen toestand bevonden dat wij gebruik meenden te moeten maken van het voorschrift der nieuwe Verordening op het zuiver houden overdekken of rioleeren van wateren aan bijzondere persenen toebehoorende om de eigenaren uf rechthebbenden daarvan te gelasten de sloot te doen rioleeren De Openbare Gezondheids Commissie door ons in deze gehoord achtte de rioleering zeer wenschelijk doch gaf tevens in overweging de aloot over eene grootere lengte namelijk zoover zij langs gebouwde eigendommen loopt te doen dempen en rioleeren By het einde van het jaar was eohter nog geene beslissing genomen Verder werd eveneens in het belang van de openbare gezondheid afwijzend beschikt op een verzoek om vergunning tot het bouwen van arbeiderswoningen op een stuk grond in bet zoogenaamde Paradijs aan de Vogelenzang De openbare Gezond heidsGommissie hierin geraadpleegd ontraadde de inwilliging van het verzoek op grond van de ingesloten ligging van het terrein en de reeds bestaande opeenhooping van huisjes in die bnnrt waardoor de goede doorstrooming van licht en lucht wordt belemmerd De hoard en kolenasch wordt van Gemeentewege opgehaald De hoeveelheid bedroeg in het vorige jaar 6250 hectoliter haard en 26324 hectoliter kolenasch Voor het ophalen werd uitgegeven eene som van ƒ 3080 95 waoronder begrepen zijn de kosten van aankoop en onderhoud der benoodigde gereedschappen en van het onderhoud der aschschuren Van deu voorraad werd slechts voor eene waarde van ƒ 621 10 verkocht terwijl door de Gemeente zelf voor ophoogingen en aanplempiugen erd gebruikt 18357 hectoliter kolenasch waarvan de waarde kan geschat worden op ƒ 764 28 Wordt vervolgd De persoon Donderdag jl door den Inspecteur van politie Bouters alhier aangehouden had aanvankelijk een valschen naam opgegeven Hij is eigenlek genaamd Oornelis van der Sohrier van beroep schoenmaker geboren te Bijnsburg het laatst gewoond hebbende te s Gravenhagen en had niet minder dan zeven vonnissen ondergaan ter zake van valschheid oplichting en misbruik van vertrouwen Ia de vergadering van Hoofdingeland van Bijnland belegd tot opraaking vau eene voordracht aanden koning voor de vacature van dykgraaf metlo Augustus a s ontstaande door de periodiekeafteding van deu heer S De Clercq Wz zgn geplaatst de drie volgende candidaten dr heeren 8 De Clercq Wz T P Viruly en C H BaronVan Pallandt Eergisterenavond ongeveer 10 uren is de arbeider W bg het overloopen der rails aan het einde van het perron van het Rhijnspoorweg station te s Hage door een binnenkomenden trein uit Amsterdam overreden De ongelukkige naar het ziekenhuis overgebracht is aldaar spoedig overleden Hg laat een vrouw en drie kinderen achter Over de ieleeieni va den verkieiingtttrijd is van mr H Goeman Borgeiius een voortreffelijk Tlugschrift verschenen bij Joh Ykema te s Gravenhage dat tot voorlichting der kiezers in deze dagen goede diensten kan Jwwgzen Ons werd toegezonden het op de vergadering van IS Mei 11 uitgebracht verslag over 1885 van de Sertte NederUuidtcht Fersekering ldaatschappy op ket leven tegen invaliditeil en ongelukken gevestigd te s Gravenhage Daaruit blqkt dat de Maatschappij fiink vooraitgaat Mogen de druk der tijdsomstandigheden ep de malaise die op het gebied T n handel en nijverneid is blijven heerKhen een ongunsligen terugslag hebben te weeg gebracht op velerlei fiuancieele ondernemingen deze Maatschappg ondervond daarvan in 1886 geen andere gevolgen dan dat het aantal royementen van bestaande oontraeten vrij aanzienlgk was Evenwel ontving zij daarvoor eene ruime vergoeding in de grootere toename van nieuwe contracten Het volgende toont dit duidelijk aan Volgens Staat I Ie Afdeeling werden in 1885 niet minder dan 5156 aanvragen gedaan tot verzekering van kapitaal te zamen uitmakende een bedrag van 1 362 987 69 en 74 aanvragen tot verzekering van rente tot een bedrag van 27 478 20 van de aanvragen kapitaalsverzeke ring werden niet aangenomen 177 i tot een bedrag van 179 889 62 en van de aanvragen tot verzekering van rente één tot een bedrag Tan lOOOA Alzoo werden afgesloten 4978 contracten van kapitaalsverzekering 1 tot een gezamenlgk bedrag van 1 1 8 097 97 en 73 contracten tpt verzekering van rente uitmakende de som van 26 478 20 Vergelijkt men deze cgfers met de reanUaten over 1884 dan blgkt dat in 1886 aan kj paa verzekering bgua tweemaal en aan renteve fing ongeveer vijfmaal meer werd afgesloten De Maatschappij is in 1885 vooruitgegaan meteen bedrag van ƒ 864 705 42 over 3129 contractenkapitaalaverzekering en van ƒ 14 604 60 over 32 contracten renteverzekering i Uit de uitkomsten der 2e Afdeeling bijjkt dat op uit December 1885 van kracht waren 87U contrficten van individueele Verzekering tegen ongelukken daarbg was verzekerd Volgens A tegen ongelukken met doodelijken afloop 14 384 380 Volgens B tegen ongelukken die levenslange gebeele of gedeeltelijke onbekwaamheid tot werken ten gevolge hebben invaliditeit 6 005 670 Volgens ü tegen ongelukken dietijdelgke onbekwaamheid tot werken veroorzaken 3 930 27 Vertegenwoordigende eene jaarpremie van 26 499 56 Op uit December 1884 waren van kracht 628 contracten waarbg was verzekerd Volgens A 2 914 740 volgens B ƒ 3 260 770 volgens C 2 579 41 met eene jaarpremie van 16 426 0IVs De vooruitgang was dus als volgt Volgens A ƒ 1 469 640 volgens B ƒ 1 744 900 volgens C ƒ l 351 66 j en de jaarpremie vermeerde met ƒ 10 07 3 64V Aan Verzekeringen tegen ongelukken op zeereizen werden afgesloten 10 contracten tot een bedrag van ƒ 15 500 met een premie van ƒ 103 30 Eindelijk werden cog afgegeven 250 reispolissen waarbg verzekerd werd volgens A ƒ 575 320 B ƒ 675 820 C ƒ 431 49 en waarvoor aan premie werd ontvangen f 433 95 Mr I G Patgo burgemeester van s GraTen hage is in het afgeloopen jaar als FresidentCom miasaris opgetreden De Maatschappij wordt in Gouda vertegenwoordigd door de hh A K van der Garden Generaal Agent en P J K van Werkhoven Agent Omtrent het gebeurde bg de repetities voor de feestcantate te Utrecht meldt men van daar aan het D V N In de feestouverture van Coenen den kapelmeester der schutterij ordt een gedeelte gezongen Coenen verzocht Maandagavond B Hol dal gedeelte door de zangvereeniging te laten zingen Dit erd geweigerd hoewel bet bestuur en de leden der zangvereeniging van een ander gevoelen waren Htl achtte den tekst van het gezang aanstootelgk maar ook daarover scheen de vergadering anders te oordeelen want nogmaals zoo schrgft de berichtgever Werd met een daverend applaus het voorstel begroet om het verzoek van den heer Coenen in te willigen De heer Hol in zijn angst dat de studie van de feestcantate onder de repetitien zou Igden en gedachtig dat hg niet alleeu als componist maar ook als directeur der vereeniging de uitvoering zou moeten leiden maakte zich boos en werd onbeleefd Toen zich nog meer stemmen verhieven om de zaak van Coenen s onvertnre te bepleiten sprak de heer Hol nog krasser en toen hg merkte dat ook dit vergeefs was zond hij den geheelen troep naar huis met zoo n zoodje was repeteeren verder onmogelgk Men heeft nu handen vol werk om het standje bij te leggen Wegens hel groote belang dat de visehhandel heeft om visschen na langdurig TerToer nog lerend ter markt te brengen zgn belaogrgke proeven ge nomen in het aquarium te Iionden met alcohol op isichen Daarbg bleek dat enkele droppels bran iwgn in staat zgn de gezonken Invenswerkdadig id van verschillende soorten van visschen die uren buiten het water waren geltaiden weer op tl wekken zoadat zg nadat hun wkele droppels rhodewijn waren ingegoten en zij ederom lu het jater gebracht waren iweldra weer p volle dartel eid daarin rondspa lfelden Een karper bleef op ïne zijde Als dood 4 ortdrgven werd uit het water momen en opnienW jpene teug alcohol met water gegoten daarna weet te water gebracht en zwom weinige minuten w4er met volle kraohti door In de v haudelin en p d Idq te ver er Vereenifling van tel graaf ifngepieuis eb igkundigeu te Londen kwamen de volgend raa di e ii mededeelingen voor i Gesproken i uden fschoon met moeite over een afslw eer dai 1000 mijfen lanj s luchtgeleidingenji Ivergebrachf maar zeer moeilgk ibver me r dan O mgleli kabel Hel gebtfiik va den M foon leeft zich in de Vereenigde Staten iverbazand i ontrikkeldi 325 674 dezer Wfrktujgenl zijn da a gebrt ik tegen 13 000 in Ëngelalj ond b is ook niet het voornaamste telefoitb centrumUvan Euroba tlijn overtreft het in l dit oHzidtl en Slockjiolm fl lt bijna evenveel aba neme len y Te New IYork en omstreken zgn evenveel tellnoom in gebruik als ii het Vereenigde Kouinkrgk Heiiver spreken gesoliedi tegenwoordig zonder eenige aiobrnis op lOO jmglen afstand Telefoonverbindingen tusscben stfuiin onderling bestaan thans in de Vereenigde StiÉten op groote schaal er zijn daarvoor 42 461 mgjen draad in gebruik die 688 000 dollars per jaar opbrengen Voor eeij gesprek van 6 minuten betaalt meii daar 26 dollar eenun = 62 g cent De zaak op zich zelve werpt geen geldelgk voordeel af doch doet dit indirect wel door het gemak voor den handel De drie jongelieden uit Friesland die na de inter nationale tentoonstelling te Amsterdam onder geleide ran den heer W Mackintosh naat Suriname zgn Tertrokken ten einde daar het plantersrak te leeren om later op eene plantage als directeur Ie worden geplaatst zgn dezer dagen alle drie te Iieeuwarden lernggekeerd Gedurende hun verblijf in Weat Indii zgn zg op onderscheinen plantages als opzichter werkzaam geweest doch de vooruitzichten om direoteur te worden waren wegens het toenemend verminderen van het getal plantages tóó gering en de kansen om op de eene of andere wgze in de kolonie vooruit Ie komen voor hen z6o slecht dat zij besloten naar het moederland terug te keeren Een jong Nederlandsch schilder de heer Israels Jr die dezer dagen tgdens de tentoonstelling te Deventer vertoeft ging Zaterdagavond naar Batmen om daar den volgenden morgen studies naar de natuur Ie maken Het schijnt dal men daar Ier plaatse echter veinig aan studeerende schilders gewoon is Althans iedereen weigerde den jongen kunstenaar naohtverbigf te verschaffen omdat men in den vreemdeling met zgne groote portefeaille een verdacht persoon meende Ie moeten zien Hg moest alzoo in de open lucht blijven overnachten en werd aldus gevonden door den veldwachter die hem aanzag voor een landlooper en op dit punt niet van dwaling te overtuigen scheen Onder dit eigenaardig geleide werd de heer Israels buiten de grenzen der gemeente gebracht Te Deventer waar hg des avonds laat terugkeerde vermaakte men ziob niet weinig met dit zonderlinge avontuur De politie aldaar heeft thans zorggedragen dat men te Batmen beter is ingelicht zoodat de kunstenaar thans zonder overlast in de omstreken aldaar kan erken Een nieuw bewgs Tan den afkeer dien ook eerIgke antireTolutionairen voor dr Kuyper s drgven gevoelen geeft het Wageningieh eekilaa in het volgende uit zijn jongste hoofdartikel Ds schoolpoliliek der liberalen drgft het grootste gedeelte der antirevolntionairen om op staatkundig gebied met radicale gereformeerden ja zelfs met rooroschen op te treden Helaas de liberalen hebben niet gewild En met wat gevolg voor ons en onze vrienden f Dat we opnieuw genoodzaakt worden min of meer m de kaart der radicale gereformeerden te spelen en contre coeur met hen saam ter stembus op te trekken Wg weten datjal het roepen van dr Knyper over scheiding tnssohen kerkelgke en politieke belangen een doekje voor t bloeden is indien zelfs niet pure misleiding Het eventueel optrfeden van een ministerie Lohmac Schaapman achten we een Mtionil ramp te zgn Ki ggen de radicale antilevolnlionairen en Boomschen de mécht in handen wee dan onze volkskerk door beiden ievenzeer gebaat Wij zgn het draaien en wègden van de Stand moede die gisteren nog onze tactiek om bg de stembus ons met de beide andere fractie der recbterzg te vei staau hoogelijk afkeurde om rteds heden volte face te maken en met volle zeilen op ons vaarwater aan te sturen natuurigk zonder te erkennen gedwaald te hebbeu en met groote roordec haar Principunreiterei verdedigende En toch niettegenstaande dat alles en looveel meer moeien wij om nog grooter kwaad te helpen eren meegaan met mannen tusscben wie en ons op theoretisch en praclisch gebiAl o zoo weinig homogeniteit beslaat Eu waarom moeten P Omdat de liberalen geen gelgk recht voor allen willen Welk een bondgeoooten jj laat het Htd op dit citaat volgen De antireTolutionairen die Knyper vreezen en schuwen gaan met hem en de Boomlohen ter stembus om eéi ministerie LohmanScbaepman op het kussen te brengen dat ze terecht een nationalen ramp achten i Ze weten dat dr Kuyper s scheidiiilb tusscben ktrkelgke en politieke belangen een pnrc fnusleidingl is Het hoofd der kerkpartg wordt Mfd der Wee dn olz Tai akerl raepen le Maarh illen ze t den onde ang der Vm en totnationalen ramp n ewe ken omda de libellen kun scholen niet nirillen subsidieeren i i aat is de neutrale sehod zoo slecht dat een ionale ramp en ondenang der keri te lerkieztilH I boTen die school é f üebbln de anders zoo wciq g Tertroaw è in bfu I en godsdienstig onderwijs eo voorbeeld en in Itèt onderwijs van bun predlkjjnt dat ze liever dw neutrale scbool onbestreden Ie laten voor e e i gle Knyper die zwaait en wendt volgen fn het landTerderflyck qaaa H helpen Zeker den sohoolslry in ons land moede die brave burgers das verkecré doel redeneeren Er ware een einde aan gemaakt wis de antirevolutionairen gestemd hadden voor h verzoenend voorstel van De Beaufort dat hun g4 f at zg zelf verlangd hadden gelgk recht voor de Grond et I Buitenlandsch Overzicht Gisteren zou het de groote dog zijn in het Engeliche Lagerhuis msar de nitslag der stemming oiw d Hom rnle zal wel niet Toor hedenochtend bekend zgn immers men berekent dat de stemming niet voor des nachts halfiwee zon aanvangen Als laatste sprekers zullen optreden Qosoben Parnell en Hieks Bach waarna het debat door Gladstone zal worden gesloten Men verwacht dus nog een belangrijke redevoering van den premier maar de Dsily News zegt reeds voornil dat men geen nieuwe concessies behoeft te verwachten Glaiiatone zal herhalen wat hg TÓor eenige dagen in de Tergadering der liberale partg zeide en hetgeen bg ook nu weer in een openbaren brief in de bladen mededeelt De goedkeuring Tan de tweede lezing door bet Lagerhuis wordt door de Begeering slechts bcichottwd als een bewgs dat de meerderheid het beginsel van Home rule voor Ierland goedkeurt lerwgl in het najaar een gewgzigd ant erp zal warden ingediend De Grieksche blokkade is nog niet opgeheven maar men verwacht elk oogenblik het bevel de schepen hebben reeds bevel gekregen zich gereed te houden zg bigven echter voorloopig in de Soudabaai een bewgs dat de Mogendheden de Griekjes toch niet vertronweu De Engelsche gezant te Athene heeft last gekregen naar zgn standplaats legug Ie keeren De ïransohe ministerraad beeft gelgk men weet geweigerd om het wetsontwerp der commissie lot Tcrbanning der prinsen over te nemen De regeering wil wel de hoofden der familiën die over Prankrgk regeerden maar niet alle prinsen zonder ondeiaoheid bg de wet verbannen Vermoedelgk zal het rapport heden bg de Kamer ingediend en dan terstond in behandeling genomen worden Het Pruisische Huis van Afgevaardigden heeft zgn zittingen lol onbepaalden Igd uitgesteld Het Heerenhuis moet nog de kanalen wet en hel ontwerp tot aanstelling van onderwijzers in de Poolsche provinciën behandelen doch in allen gevalle wordt tegen 1 Juli sluiting van den Landdag verwacht De liberale bladen gelooven niet dat de conservatieven hel zullen wagen om in het Heerenhuis de kanalenwet te verwerpen op grond dat de alco holbelasting niet naar hun wensch zal geregeld worden Heden moeten in België 69 leden der volkavertegenwoordiging de aftredende helft worden gekozen De kansen in den verkiezingsstrgd kgn niet gunstig roor de liberalen Zg hebben geen kana om op de clericalen een zetel te veroveren maar daarentegen zallèn zg alle krachten moeten inspannen om te behouden wat zg hebben Het gevaar Toor een minister crisis in Oostenrgkia Toorloopig geweken De Poolsche afgevaardigdenvan den Bijksraad hebbei na een langdurige enheftige discussie besloten om het voorstel der Duitschers tot wijziging der ov eenkomal met Hongargeniet te stennen waaneer Ue regee ing bereid isoip het invoerrecht op ruwe petrolenm met 2 fl te verhoogen Op dezen grondslag zullen nn de handelingen tassoben Oastenr gken Holgarge warden hervat l De tarief commissie nam ook een Jfsluit in dezen geest Ondanks den tegenétijnd d r ï iitschers erd bun voorstel lnet 18 legen 11 stemnien verworpen fu het invoerrecht op mire petroUnm met 2 fll Tiijrhoogd P I jlHet weijsontwerp door den Senaat in de Ver eehigde Stalen aangen $men sl etliinde om het Éandbezit van vreemdelingen in Aawika legen te gaan bepaalt dat niemand die ee merikaanscb burger is nog op wettelijke wijze Wet voornemen heeft te kennen gegeven om dat Ie Warden voort aan onroerende in de Vereenigde Staten zal mogen verwewen of bezitten Corparatien welke op spoor wegeil kanalen en tollen béirekkih hebben zullen = +== niet meer dan 5000 acres mogen hel ben LIJST van BBIëVëN geadresseerd aan onbekenden en door tosschenkomet van e postkantoor terug Ie bekomen Wed van Hinloopen Labbertoo Amsjerdam M van Kleef s Üravenbage J J gnierse Slgk Ewgk Van hel Hal ikanloar ZËVËNHUIZEK W Sobols Arasterdam J Domee Amsterdam BBIEFKAAKTEN A Dulden Rotterdam Mej Pesterop BRIEF verzonden ge veeit naar DUITSGHLAND Kuhiirfan Keulen De Directeur van het Postkantoor SIMONS Nationale Militie Onderzoek van de Verlofgangers der Militie te Lande De BURGëMëESTËB van Gonda brengt Ier algemeene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de NATIONAL MILITIE van den 19deB VngBstus 1861 Staattilad no 72 de Inspectie der Verlofgangers voor de Gemeente Gouda is bepaald op Dinsdag deu 16den Juni 1886 des morgens ten U ure op de STADS TIMMEBVVEBP aan de Tur markl alhier Dal daaraan behooren deel te nemen al de VERLOFGANGERS der MILITIE TE LAND die óo r den In April II in het genot v n onbepaald verlof zijn gesteld ongeacht de lichting waartoe zg behooren daaronder begrepen dezulken die tot eene andere gemeente behooren doch thans in deze Gemeente woonachtig zgn mei ailzoudrring alleen van hen die casu qua in de maand Juni e k in werkelgke dienst moeten komen Foortt Korden de Ferlofgangere opmeriiaam gemaakt a dal zij volgens art 140 der genoemde Wet ter Inspectie behooren te versobgnen iu nuiform gekleed en voorzien van de Kieeding en Vitru$tingitukktn hun bg vertrek met verlof medegegeven van bun Zakboelge en van bun Ferh pae i dat zg volgens art 130 der Wel worden geacht onder de wapenen te z n niet alleen gedurende den lijd dien het bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen Kanneer ly in uniform li n gekleed zoodat zg dic ongeregtlJhedfen als anderzina plegen bij het gaan naar de plaati voor ket onderioek bepaald gedurende het onderioek by het naar hui keeren te dier cake zullen worden gestraft volgens het crimineel Wetboek n hel Reglement van Krijgstucht voor het krggsvolk hier te landr bg genoemd art 130 toeptasselgk verklaard c dat lig die door ziekte niet kan versobgnen een attest vi n een Geneesheer of Heelmeester door den Burgemeester geviseerd moet overleggen en d dat degene welke zonder vergunning absent is volgens de Wet met arrest zal orden gestraft GOUDA den In Juni 1886 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Gouda Gezien Art 228 der Wet van den 29sten Jung 1861 Staattblad ao 86 regelende de zamenstelling inrigting en bevoegdheid der Gemeentebesturen Brengen tet kennis van de ingezetenen dat de termijnen TOor de vorderingen ten loste van het Bgk bg de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente ran toepassing zijn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over den dienst van 1885 vöör ot niterlgk op den 30sten Junij aanstaande behooren te worden ingediend GOUDA den 3 Jnnjj 1386 Bnrgemeester en Wethouders voornoeqtd W POST DBOST L B l De Secretaris BROUWER KENNISGEVING De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennit dal aan de Kiezers in deze gemeente zgn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot bet benoemen van 2 Leden van de 2e Kamer der StatenGeneraal en dal wanneer eenig Kiezer zgn ttembriefje verloren heeft of er geen ipocbt hebben ontvangen hij zich tol bekoming daarvan ter Plaatielijke Secretarie zal knuneii vervoegen dat de inlevering der Stembriefjes zal aanvangen op den 15 Juni aanstaande des morgens ten e eii en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het Slembriefje tchri telijk ingevuld door den Kiezer ui perioon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van hel tegel der Hoofdplaatsen van het Hoofd en van bet Onderkiesdisirici voorzien is mag Warden gebruikt dat de in hel Briefje in te vnllen personen dnidelgk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het Briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefje omvatten of daaraan opzettelgk zijn vastgehecht GOUDA deu 8n Juni 1886 De Voorzitter voornoemd W POST DROST L B VERBETERING In deo brief vaa Mr A J Boeat ia one vorig nr opgeDomeo Btut op bl 2 k 1 regel 13 en 12 r o nwurdeenog die met tTouw en handhaving van eigen beginselen lereeaigbur en daarom plichtmatig is Hier moet gelezea worden met troutce handhamng CORRESPONDENTIE H t ÏDgezoDden atak van N N is niet voor plaatsing geschikt Dk Bedactik iiargerlijke Stand GEBOREN 1 Jnoi Jobuiocs Gerardos o dera J Uitteubi aard ea L van Willigen 2 Kr o ooders F ven Eyk CD N Bameveld S Johanua Theodora ooders J T BerteU en M Bgdra Jacoba Egberts ouders J N de Groot eo i Osseman 4 rDelis ooders N Ood k en A Verheal Estella ouders N Mogendorff eo J Trybits 6 Pietemella Fredenka oaders T Janmaat en P F Tisser Hendrik oaders J Woordmeijer en J J Bestebroer FrtDB Dirk ooders D J P Onstenk en F A Zirleman 6 CoroeliQE btepfaanuB Marie ooders J S M C brenkel en C H van Geffca Leentje ooders J Hooimeyer enA A Lecflang Elizabeth Adriaua ooders L Krngt en i Koedam 7 Geertmida ooders B Meewezeo en B Hoppel OVBBLEDEN S Juni E Zeverboom 2j 8 m P van der Loow 4 m J Toen 4 j 9 m S Cats 1 j 7 m F Zoijdveld 1 j 5 m S P J B Weteriags 12 w N Boot 4 d G Castelyn a m 4 P C W van Willigen 3 j O A Nieawveld 43 j M A Willemi 1 j 9 m J O Areutz 6 m J Nooteboom 3 j 5 A vsn MonnijJuDdam 1 j 10 m 6 W C M Hissink 10 m H ynhont 4 m g J de Beg S j 6 m I van Least 8 j 7 m A van Kijk 3 m 7 A van der Zwslm 1 j 3 m J Mikkers 6 w ONDERTROUWD 4 Joni J H van Straateu 28 j en A M G Breokel 24 j G J Schoon te s Graveshage 30 j en C W Kabel 22 j ADVERTENTIEN j Voorspoedig bevallen van een welgeachapen Zoon C H BREUKEL VAN Gbfpbn Gouda 6 Jnni 1886 Heden overleed na een langdurig Igden mijn jongste Kindje WILLEM CORNELIS MARINUS raim 10 maanden oud Wed E T eiSSINK Gouda 6 Jnni 1886 Hsss DIEi STBODE Mejufvrouw ENGELBREGT Achter de Kerk verlangt tegen AUGUSTUS eene DIENSTBODE van de P G en niet beneden de 20 jaar