Goudsche Courant, zondag 13 juni 1886

Zondag 20 Juni m 3406 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Mejufvrouw KOOIJMAN BLEEKEESSINGEL 203 vraagt met AUGUSTUS eene fatsoenlijke nette DIENSTBODE die zindelijk kan werken van de P G Loon naar bekwaamheid Hotel St JORIS Alfen a d Bijn vraagt tegen 1 AUGUSTUS eene nette voor Kamer en Huiswerk Adres MARKT A 89 boven van het Hollandsche BIJENPARK te ZANDPOORT Directie Bri un en Keltino Bijzonder aan te bevelen wegens zijn ZACHTE SMAAK en deugdzame CONSERVEERING is voor Gouda en omstreken verkrjjgbaar bjj W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cnisinier OOSTHAVEN B 17 € AISSE DES TR VA1LLEL RS Werkerskae L DURLOÏ K 15 Ru Richelieu Paris FILIALEN te Brussel BarcelonaSunève Bern Freiburg Dresden Luxemburg Amsterdam 233 mmweiuUjlc ftij dm dam Verkoop van Loten op crediet mitengewono garftntiön en voordeelon Van af de eerste storting ontvangt déJnschrüver het Nommer zjjner onder keade Obligatie en deelt in alle Trekkingen Wanneelshet Nummer wor tt Uitgetrokken BB i hg o K bedrag Tan den Prijs en genöjt dé opbrenglit der Coupons 2 Verificatie door het Comité van Controle over de juistheid der Nummers van de onderteekende Obligatiën Artikel 11 3 Ay i jlg MBari J B fam l l rii m Coupons van het onderteekende atnfc afgeknipt De zending dezer Conpon is het beste ISewBs voöï hefHbostaaa en ideotiteit der Stnkken die tevens by iedere aanvrage worden vertoond 4 De grootste gemakkelijkheid vitfi betaling wordt toegestaan in geval van ziekte of werkstilstand Gedeeltelijke teruggave der reeds gestorte sommen in hetzelfde geval 5 Alle luschrgvers ontvangen tweemaal per maand de gst van alle Trekkingen Ieder Inschrgker wiens Nummer uitgetrokken is en dus met eene Premie betaalbaar zal hiervan onmiddeLjjk door de Maatschappij worden kennis gegeven Inlichtingen verschafi den Heer van OIJS Agent te Cfouda KLEIWEG E JVo 2 Hé Bodega Portuguesa te Breda van C L DR08SAEIIS heefl van 12 April voor den VERKOOP zijner PAANSCHE en PORTÜGEESCHE 1 WIJNEN te Gouda en in de Omstreken als benige Agenten aangesteld de HH § § SLOTEMAKER en Co Genoemde Bodega Portuguesa uitsluitend handelende en Specialiteit in Spaan ag se sche en Portngeesche Wijnen levert die gebotteld en op fust in eiken prjjs en naarS P ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver q De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten vangroot nut zijn bij de Heeren SLOTEMAKER en feC 5 Co gratis verkrijgbaar f De flesschen dragen allen het etiquet en op de kurk en capsulen het stempel Q oe van de Bodega Portuguesa te Breda Het beste engoedkoopste Merk der Wereld Doozen van dubbele grootte a 77 Cents van drievoudige grootte a 127s Cents Men vrage uitdrukkelijk merk JUMBO Verkrijgbaar te Gouda bij A WOLB F Drogist J H C HÜINCK Galanterien Z van de KASTEBLEN Galanterien J J van BEMMEL in Hnishoudeljjke Artikelen te Schoonhoven bjj P H HEHEWEBTH Chemische Fabriek te Zevenaar THE SINGER MANÜFACTÜHING COMPANY New York Eenige FABIUKANTEN der echte SINGER NAAIMACUWES Belanghebbenden worden beleefdelijk op onze NIEUWSTE UITVINDING de Bingsehuitjes Maehinea timproved Singer Machines met hoogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machines worden op proef geleverd en voldoende onderricht gratis er op verstrekt op dat ieder ich zelf van de onovertroffen degeljjkheid daarvan kan overtuigen vóór dat hy koopt Naaimachines van alle Systemen worden spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd Eenig Depot te GOUDA Hoogstraat 111 TIMIEO Erard TE KOOP voor 240 Gulden Mahoniehouten KAST en kort geleden opnieuw bevilt en besnaard Verdere inlichtingen te bekomen by J G AREI ITZ Muziekonderwflzer Flnweelen Singel B 57G Mevrouw van de WEG STOLWIJKERSLUIS veriangt met AUGUSTUS eene goed knnnende werken en koken en van goede getuigen voorzien GEVRAAGD een goede SCÏÏILDEESENECHT bij J QUAST Crabethstraat R Hooftman Jz Kleiweg E 100 PRIMA KWALITEIT VBUCBTBOOMEN HEESTERS ROZEN CÜNIFEEREN BLOEMEN BOÜQUETTEN KRANSEN VERSIERINGEN DE NIEUWE CONFECTION Concnreerende Prijzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelijkeu tijd geleverd worden D PUIJK Bg Mejnfirouw DAM Kleijweg 96 wordt tegen Aagnstus eene FLINKE DIEi STBODE GEVRAAGD niet beneden de 20 jaar Croudsche Zwem chl HH ZWEMLIEFHEBBEBS die genegen zjjn zich bjj bovengenoemde Vereeniginga te sluiten hetM als Werkand of bueëiend U ni reiC c i 1 JULI iNabji H die aich tev pw Bttrverklaren tot het geven van inlichtingen Het Bestuur C LUNENBURG Jr President C C KROM Vice President B AUGUSTIJN Secretaris C G IJSSELSTIJN Vice Secretaris A 5 Y4g VBEÜMINGEN Penniif umumnm Ie PINKSTERDAG EXTRA TREINEN an Gouda aaar Haastrecht om 4 uur van Haastrteht naar Gouda om 4 35 uur 2e PINKSTEBDA G Op 2e Pinksterdag loopen a le dagsche treinen en bovendien nog extra treirien van Gouda naar Haastrecht om 4 uur en 6 55 uur s namiddags van Haastrecht naar Gouda om 4 35 nur en 7 25 nur s namiddags DE DIRECTIE Te beginnen met 2 PINKSTERDAG wordt de dienst des avonds 8 10 van Gouda naar Boskoop en des morgens 5 45 van Boskoop naar Gouda weder hervat De boot van Leiden naar Gouda vertrekt van dien dag af 4 30 in plaats van 4 45 DE DIRECTIE Electrische Schelinricliting Compleet ZES GULDEN kan door elk worden aangelegd 1 ELECTRISCHE SCHEL 7 cM 1 ELEMENT LECLANCHÉ 16 cM 1 DRUKKNOP of DEÜBCONTACT 25 Meter Geïsoleerd DRAAD H Kosteloos onderricht Verder alle onderdeelen voor ELECTBOTECHNIEK en AANLEG tot concurreerende prjjzen Aanbevelend Joh UITTENBOGAARD Gouda Tiendeweg D 94 Horloger en Electrician De ondergeteekende bericht dat hü Winkel GEOPEND HEEFT in Tabak Sigaren Koffie Thee Krui deniers Grutterswaren en Petroleutn a 7 en 7 et Gondsche Edammer en Leidsche Kaas Delftsche Boter Kaasvateu nieuw model en verder alle BOEREN GEBBEDSCHAPPEN enz W EN HERTOG Lange Tiendeweg D 42 OVERHEMDEN in verschillende kwaliteiten verkrijgbaar Worden ook naar maat geleverd Uitstekend afgewerkt SCHENK ZOOI I Men verlangt tegen AUG bij jonggeb eene f inke Dienstbode P G die go de getuigen kan overleggen Adres onder No 1320 Bureau dezer Courant Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zjjn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van MABIA VERKLEIJ Wed van WILHELMUS van LEEUWEN gewoond hebbende te Reeuwijk en aldaftr den 18 APRIL 1886 overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 JULI a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G O FORTÜIJN DBOOGLBEVEB te Gouda Nieuw ontvangen sde2CentsSfOAA B Merk WILLEM III J van SOi SBEEK Gouda Snelpersdrnk van A Bbinkuan te Gouda BB Wlf 8Ë A 0 Onze verwachting dat deze verkiezingen de liberalen eenigszins zouden versterken en de Kamer aldns van het doode punt zou worden afgebracht is niet beschaamd Doch de nitkolnst overtreft onze verwachting Wg rekenden op de aanwinst van 1 of 2 stemmen en wj zyn tot 4 gekomen die een verschil van 8 stemmen tusscnen de partgen teweegbrengen De linkerzgde telt nn 47 leden tegenover 39 der rechterzgde Eene meerderheid juist groot genoeg Men kan er meê regeeren zonder dU ae toevallige afwezigheid van een lid aan onaangename verrassingen blootstelt en tevens verplicht zg de liberalen tot eensgezindheid want voor eene splitsing 4n fraction is er geen ruimte Deze gelukkige nitkomst hebben wg tedank tt aan den gver van onze geestverwanten te Zatphen den Ha Middelburg en Steenwgk waar respecftevelgk 1 1 2 en 1 stem werd gewonnen terwgl daarentegen Utrecht ondanks denzelfden gver geheel overging tot de antirevolutionairen waardoor wg den bekwamen Roëll verloren het is te hopen dat 7 gne afwezigheid niet lang zal dnren Bg de eerste gelegenheid 2al hg wel in de Kamer ternggebratmt worden Van de herstemmingen te Leiden en te Goes is voor ons niets te verwochtea Het ligt roor de hand dat de kerkelgke partgen tëa Ign znllen trekken en aldus de libeTÜm verreweg overvleugelen Bet betrof danr eene proief van wege de katholieken of zg niet een der hnnnen in de Kamer konden brengen Dit zal te Leiden gelukken doch is te Ooei met enkele stemmen mislukt oon ook daar bewezen is dat de beide bondgenooten in aantal gelgkstaan en dus verdeeling van de buit in de toekomst een eischvan billgkheid is Binnen een niet te lang tgdsverloop lm de volgende ontbinding bgvoorböeld konneq wg eene dergelgke proefneming in ons district Gouda te gemoet zien ËNi henglgk verschijnsel is de vooruitgang hg de liberalen waartenemen in het aantal behaalde stemmen Gedeeltelük lag dit aan de bgKondere omstandigheden die tot opgewekt politiek leven aanleiding gaven maar ook heeft de betere organisatie der partjj ten gevolge van de oprichting der Liberale Unie daartoe bgffedragen Orerigens is overal door alle partgen druk gestamd natunrlgk in de zuideljjke provinciën ni ezonderd waar geen ernstige strgd mogeIgk il Wat ons bg deze verkiezingen trof inzonderheid als bewijs van het onvolmaakte van alle menechelgke instellingen is dat ongeveer 500 kiezen van twijfelachtige kleur in het midden des lands wonende eigenljjk uitspraak doen over de richting onzer binnenlandschestaatkunde Een handje vol buitenlui niet gehoorzamende aan de stem der clericale drijvers maar evenmin behoorende tot de overtuigd liberalen doet in werke S kheid de schaal naar rechts of links overhellen naar dat zg bun stem voegen bg de eene of de andere nartg Men kan het land verdeelen in 3 deelen et Noorden bestaande uit Noordholland over Jiet IJ Groningen Friesland en Drente waar de liberalen onbetwist heerschappij voeren het Zuiden uamelgk de provinciën Noordbrabaut en Limburg met Nijmegen waar de katholieken heer en meester zgn maar daartusscheu ligt een strook waar de mannen van rechts en links nagenoeg tegen elkander opwegen zoodat kleine meerderbeden den doorslag geven bg elke verkiezing Indien men nauwkeurig de stemmen uit die gemengde zone bgeeutelde zon wellicht blijken dat het verschil van het geheel aantal stemmen op de candidaten der beide partgen nitgebrocht een 1000 of hoogstens een 2000 tal stem men bedraagt die ever een groot aantal districten zijn verdeeld zoodat eigenlgk een zeer klein getal neutrale kiezers het lot des vaderlands in handen hebben Welk een triomf voor de mannen van het centrum zeggen wellicht sommigen Wg zeggen het is een gebrek maar een onvermgdelgk gebrek dat kleeft aan het representatieve stelsel waar de numerieke meerderheid den stai zwaait Deze schapen van Panurge welke naar het eene of het andere perk gedreven worden door hen die de grootste keel hebben of het best de knnstvan baagmaken verstaan moesten in het geheel geen kiezers zgn laat staan den doorslag geven Maar wie weet er wat beters op Wat znllen de liberalen thans met hnn overwinning doen Op deze vraag is het aotwoord gemakkelijk te geven Wö hebben slechts te letten op de leuze waaronder de strgd van onze zgde is aangebonden Overal werd het tot stand komen der grondwetsherziening op den voorgrond gesteld hoofdzakelijk om tf geraken tot eene aanmerkelgke uitbreiding van het kiesrecht Dat behoort het doel té zgn waarnaar de nieuwe Kamer heeft te treven en als dat doel bereikt is zal de natie opnienw in de gelegenheid worden gesteld om naar meening te doen kennen Zal men er toe kunnen komen Natunrlgk in eerste lezing wel want de liberalen hebben thans de meerderheid maar de vraag is zal eene door deze liberale Kamer voorloopig aangebomen grondwet kans hebben door twee derden der volgende Kamer te worden goedgekeurd Naar onze meening el Mits de liberale partij thans even verzoenend optrede in de schoolquaestie Ook thans nn de meerderheid ons is moet niet worden f ezworen bij het onveranderd behoud van art 94 Geen minder natunrlijk ook geen grooter concessie als waarvan het voorstelBeanfort de formule was De verkiezingen hebben onder meer ook dit dnidelgk doen uitkomen dat algemeen onder de liberalen de overtuiging heerscht dat grooter vrgheid voor den gewonen wetgever by het regelen van het onderwgs een eisch van dezen tgd is De leden der ontbonden Kamer die voor het voorstelBeautort stemden zijn niet door hun kiezers gedesavoueerd integendeel bijna geen enkel woord van afkeuring is vernomen terwgl de liberale Friezen zelfs Dr Zaager die in de vergadering der Unie als woordvoerder der voor wgziging van art 194 gestemde minderheid optrad in de Kamer gebracht hebben Men kan dus veilig aannemen dat onze zienswijze door de groote meerderheid der liberalen wordt gedeeld Gaat de nieuwe Kamer dezen weg op dan houden wij de grondwetsherziening voor verzekerd De antirevolutionairen gesteld voor de aanneming of verwerping eener grondwet die hun zooveel tegemoetkoming verschaft en niet gebonden door eene afspraak met de katholieken zullen niet ten tweedemale de aangeboden hand der verzoening afslaan en al mochten hun politieke raadslieden het willen het gros der partij zal niet met hen meegaan De thans ontvangen les zal wel niet voor hen verloren zgn Geen omverwerping van het ministerie dus maar samenwerking met Heemskerk om de grondwetsherziening tot een goed einde te brengen De op breeder grondslag gekozen latere vertegenwoordiging zal wel de nieuwe regeering aanwgzen het tegenwoordig kabinet behoort de groote zaak der grondwet af te doen maar dan is ook zgn taak afgeloopeu Geen ministerieele crisissen maar voortwerkeu op den gelegden grondslag tenzg onvoorziene omstandigheden tusscben beide komen die het de liberale meerderheid tot plicht maken de regeeringstaak te aanvaarden want van nu aau dragen de liberalen weder de verantwoordelijkheid voor den goeden gang van het staatsbestuur Gaat alles dus naar wensch dan is voor de nieuwe Kamer een kortstondig leven weggelegd zij zal dan echter haar plicht gedaan hebben gelgk thans de liberie kiezer den hnnnen vervnld hebben BINNENLAND GOUDA 19 Juni 1886 VERGADEBING va dïn GEMEBKTEBAAD Dinsdag den 23 Jnni 1886 des namiddags ten 1 ure Kededeeling van iogekomea stukken Aanvraag van eene ondenrijzeres om ontslag ait hare betrekking De beer J A F van der Heer van Knffeler predikant bg de Hervormde Gemeente te Moordrecht heeft een beroep ontvangen naar de Hervormde Gemeente te Drachten Aan het verslag van den Toestand der Gemeente Gouda over 1886 outleenen ij nog het volgende Het kader der Schutterij hield wederom in de wintermaanden onder leiding van deo len Luitenanl Adjodant theoretische oefeningen en schietoefeningen met Flaubertpatrooen De oefeningen badden wekelqks plaats en van tyd tot tgd werden daarbij kleine prijzen uitgeloofd een maatregel die gnnstig heeft gewerkt De Majoor Kommandant dnikt igne tevredenheid uit over de belangstelling die aan deie geheel vrgwillige oefeningen ten deel is gevallen De gewone zomer exercitiën hebben eveneens geregeld plaats gevonden en niet tonder voldoening wgit de Kommandant er op dat ofsohoon bg het leer geringe aantal oefeningen door de Wet voorgeschreven de vorderiogeu alecbts middelmatig kunnen ign door den ijver en den goeden wil van vele leden der Schutterg meer is verkregen dan anders mogelgk ton lijn geweest Ook bg dete exercilieo heersohlen orde en tucht Slechts eenmaal vergaderde de Scbnttersraad om uitspraak te doen over versuim en overtreding Aan schietoefeningen is veel tgd besteed en hoewel de moeielijkheden bij het onderricht van schatters die te voren niet gediend hadden niet gering waren viel toch bij velen van hen vooniitgang op te merken Evenals ia het vorige jaar werd ook in 1885 des Zondags door leden van het kader en des Woensdags door de Officieren naar de schgf geschoten terwijl op den vrijen Maandag schietoefeningen werden gehouden door de schutters die uithoofde van verhindering van de gewone oefening waren vrijgesteld onder gehoudenheid om de vrijbeurt in te halen Een gedeelte van het kader gaf wederom bigk van geoefendheid door bg den Korpswedstrgd te s Gnvenhage de verguld lilveren medaille door het Syk uitgeloofd en te Hoorn eveneens de verguld lilveren medaille bg het salvornur te behalen In het geheel zgn door 263 man 9110 patronen tot geweren kl kaliber verschoten Het aantal treffers bedroeg gemiddeld 78 op 100 Meter en 61 o op 160 Meter afstand terwijl 1000 Flaubert patroneu met seer gunstige resultaten verschoten tgn De manschappen der nieuwe lichting die vroeger niet bg het leger hadden gediend hielden in den winter wekelgks vrgwillige oefeningen onderde leiding van den len Luitenant Adjudant Het onderricht werd gegeven door vaste instructeurs wier aantal dikwijls niet voldoende was doordien aan die oefeningen door zeer vele schatters werU deelgenomen Het Gymnastieklokaal aan de Spieringsiraat waar de oefeningen plaats hadden bood bj groote opkomst geene genoegiame ruimte aan toodat ook gebruik moest worden gemaakt van een lokaal iu de Kaïerne Gelgktgdig met de oproeping van het brandpiket hield men gedurende den winter inspeotién over klceding wapenen en ledergoed Deze gaven reden tot tevredenheid Over het Muziekkorps en zgnen Kapelmeester laat zich de Majoor Kommandant gunstig uit bg de wekelgksche repetilicn die over het algemeen trouw door de leden werden bijgewoond heerschte orde de instrumenten verkeerden in goeden staat Het korps bestond op 31 December uit 21 muzikanten namelijk 10 van de Ie klasse 6 van de 2e klasse en 6 élcres Vier éicves werden na aan de SlailsMazieksohool een voldoend examen te hebben afgelegd toegelaten terwgl vier schutterplichtigen bg het korps tgn gedetacheerd De Schulterg klasae aan de Mniieksohool waarin