Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1886

de bebsadeliiig der Qemeeate begrootiag Toor 1886 it de pott Toor de itiaairerliohting andermaal met ƒ 1000 Terhoogd met het doel om een honderdtal laotaaraa eiken naoht ook dan wanneer hel lichte maan ia te doen branden £ r werd ia 1885 roor de atraatferliohting nitgegeren 9407 19 terwql bofendien foor arbeidilooneu werd beiteed eeoe lom lan ƒ 49 46 Jl ordt tenelfd Uit Utrecht wordt aan de f S C gemeld Onie irome stad werd in het laatst der rorige week op eigenaardige wyie door een behendigen oplichter geëxploiteerd Gekleed in een wijde jas die Tooral wat kleur betreft eenige o ereeokomat had met de bruine pq der bedelmonniken schreed dat heer op sandalen door de drukste straten der tad In de linkerband hield hg een geopend gebedenboek waarin hy met eerbiedig neergeslagen oogen en laeht bewegende lippen las lerw l cyne rechterhand den bodem Tan lijnen één negentiger aan het publiek liet tien Met toenemende nieuwsgierigheid werd de man aangestaard en gevolgd en tonder dat hy iets leide liepen er al spoedig allerlei geruchten orer het doel waarmede de inzameling eigenlyk geschiedde die de vrome monnik hield Het meeste geloof Tond een verhaal dat het was voor eeoe roomsohe kerk voor de menschenetera op Otabiti Of handlangers dete verbale verbreidden dan of te uit het vindingrgk brein der wandelaars telven voortkwamen is onbekend maar te hadden in alle geval het gevolg dat het muntatukjes in s mans hoed begon te regenen Ën nu was het merkwaardig te zien hoe dete regen tgne vrome aandacht voor het gebed verstoorde Telkens als hg den lieflijken klank van het metaal hoorde dwaalden tgne oogen van het gebedenboek naar het fabrikaat van de Trois Francois en was het een lilverstnk dat ignen matten oogen tegeoglinsterde dan keek hg nieuwsgierig op naar het gelaat van den milden gever en het was alsof zgn oogen in plaats van een gebed de woorden prevelden r Ook al qiet goed bg t hoofd I Plotseling stuitte de brave op een diender die minder vroom dan nieuwsgierig met meer dan gewone belangstelling naar zgne levensomstandigheden informeerde en in het duister van s mans antwoorden aanleiding vond hem mede te nemen naar het bureau van politie ten einde hem daar gelegenheid te geven op zijn gemak wat meer licht te ontsteken op het altaar der roomsche kerk voor mensoheneters op Olahili Daar bleek dat de barrevoeter was een volbloed Amsterdammer die teer tegen ign zin indertgd iqne geliefde vaderstad bad moeten verlaten om bg wildvreemde mensohen te Hoorn voor den tgd van vgf jaren te logeeren terwgl hg later nog tweemalen aan hoogeren wensch had moeten toegeven eb telkens voor een jaar zgn eigen vreedzame woning met een goed gemeubeleerd en van alle gemakken voorzien apartement van het rgk bad verwisseld Daartegenover stond echter het verhaal dat hg als eerste getuige was opgetreden in een belangrgken diefstal te Amsterdam gepleegd tengevolge waarvan 4 personen tot 6 jaren tuchthuis waren veroordeeld terwijl hij langen tijd in het Ziekenhuis had doorgebracht wegens ernstige mishandelingen die hg had ondergaan in een gevecht op den Zeedgk waarbij hg der politie tegen een aantal kwaadwilligen de behulpzame hand bood Deze mishandelingen waren oorzaak dat h j nu nog op raad van den perfetter met zijne bloote beenen moest loopen Deze laatste verhalen die behalve den raad van den professor grootendeels bevestigd werden moesten dienen om het hart van den Heiliften Her mandad voor zoo o goeden vriend der politie te ontsluiten Aangafien de toegang langs dien weg echter zoo zelden gevraagd wordt is het slot van dat deurtje wel een weinig verroest en werd onze vriend dan ook roet de noodige eerbewgzen naar den trein gebracht die hem keimtcartt bracht Daar kent men hem en zal hij genoeg in het oog gehouden worden om zgne listige praktgken uit te oefenen Te meer is het daarom echter Ie vreezen dat hg kleinere plaatsen met zgne beioeken tal begnnatigen Herhasidelgk tijn in de laatste dagen de woorden in herinnering gebracht van den heer de Savornin Lohm o dat ie onderwgsstrgd niet mag worden opgegeven al tou het land daardoor ten verderve gevoerd worden De Snkk Ct heeft een barer letere die vroeg wanneer en in welk verband die woorden gebezigd zgn naar den heer Lohman zelveu verwezen En wal was lyn antwoord Hij waarschuwde den W vrager om tonder bewga niets te geiooveo wat de liberalen althans gedurende de verkietingen teggen en hg verklaarde daarop niet te weten wanneer en io welk verband hg die woorden beeft gebetigd Ik herinner mg niet die woorden gebetigd te hebben het best is dat gg het hun telven den liberalen desnoods openigk vraagt Tareoht merkt het Bil op De heer Lohman heeft al een teer twak geheogen althans voor uitingen die hg niet gaarne in herinnering tiet gebracht Prof Bnys heeft die woorden gelgk de heer Lohman te 8 dagen te voren gebezigd had reeds letterlgk aangehaald in tgn fisii jxMninius artikel van de Bidt van Mti Zg tqn te vinden in de Standaard van 21 April in een opstel getiteld onze minimum eisch onderteekend A F de Bavornin Lohman Na over de pogingen om art 194 te veranderen te hebben gesproken zegt de heer Lohman daar Die onderhandelingen tgn thiins afgebroken De stryd moet dus weder worden voortgetet Ben strijd helaas I dien mj niet mogen opgeven maar die too Ood het niet verhoedt ons land ten verderve voert 1 Er tijn sedert die woorden werden afgedrukt geen twee maanden verloopen en reeds herinnert de heer Lqhmau zich niet meer ze te hebben geschreven I Z j zgn dan ook het uiterste van dweepziéke taal 01 zal hg zich er op beroepen niet letterlgk te hebben gezegd al wordt ons land ten verderve gevoerd Maar dat mankt de zaak zeker niet beier De uitdrukking al voert de atrgd het land ten verderve laat nog uitzicht op eene betere uitkomst Maar zooala de wourden luiden is de heer Lohman overtuigd dat et voortzetten van den strgd die verderfelgke uitwerking zal hebhen en toch wil hg den strijd niet opgeven Niet opgeven ofschoon de anti revolntionaire kamerleden als tg voor het amendement der liberalen gestemd hadden verkregen zonden hebben ifat de heer Lohman zelf met den heer De Oeer Van J utfaas op 24 Jan 1884 in eene nota aan Z M den Koning eerbiedig had gevraagd I 1 Wel mag nogmaala in herinnering worden gebracht wat prof Bnya naar aanleiding dier dweepziéke woorden heeft geschreven over dete merkwaardige openbaring van den invloed dien politieke hartstochten uitoefenen Hoe diep moet het geloof aan de juistheid van eigen oordeel niet geworteld zgn wanneer men dus Bchgnbaar zonder aarzelen en met raste hand dien strijd als eene naehtmerrie komt binden op het hart van zgn volk iVet de volkomen zekerheid dat men door zoo te doen het volk ten verderve voert Door de te Malden gestationneerde commiezen werd Zondag morgen omstreeks 7 ure nabij Henmen eene oude tilfiury bespannen met een paard aangehouden waarin 60 blikken bussen en 2 vaatjes met spiritus te tarnen ongeveer 240 liters waren geborgen De spiritus werd vervoerd door twee personen vermoedelgk Duitsohers die op hunnen weg voor zg met de Maldensche commiezen in aanraking kwamen reeds achtereenvolgens tweemaal met commiezen in gevecht waren geweest op wie tij al dadelijk eenige revolverschoten hadden gelost zoodat de commiezen eerst daarna van huune vuurwapenen tegen de smokkelaars gebruik maakten De commies Washington gestationeerd te Kuik ia bg die gelegenheid door een zgner beenen geschoten tengevolge waarvan hg naar het ziekenhuia te Gennep is moeten vervoerd worden De schoten die de commiezen thans op de twee vervoerders losten werden door hen met een pistool beantwoord Toen de commieze hen echter naderbij kwamen gingen zij op deu loop waardoor de smokkelaars tot dusver onbekend zgn gebleven In het rgtnig werd nog een geladen revolver gevonden Hes werd in beslag genomen en naar het kantoor van invoerrechten en accgusen te Ngmegeu overgebracht Het paard is door een der schoten bg het vnurgevecht getroffen terwgl het voertuig met kogels is doorboord De jongste troebelen v Amerika hebben gelgk men weet reeds aldaar stemmen doen opgaan tegen de landverhuizing derwaarts uit Europa Ook weet iqen hoe niet alleen die troebelen maar ook de werkstakingen en tal van berichten omtrent werkeloosheid de nieuwe wereld al minder aautrekkelgk maken Minder bekend is echter wat thans wordt medegtdeeld io een stuk dal ons juist io handen kwank Nu het onderwerp Tjlandverhuizing zoo de attentie op fleh vestigt too luidt het en uu men bezig is de overbevolking te bewegen zich in de Fereatifde State te gaan vesligen kan het goed zgn zich te overtuigen hoe het Amerikaansche volk denkt over de landverhuizing naar lyn gewesten Verleden jaar nam bet Congres van de VereenigdeSlslen een bealnit dat in werkelijkheid lot den vreemdeling trgt Wjj hebben dagloonert en handwerkslieden genoeg wy willen er geene meet bg hebben Landverhuiting is eene plaag laat haar ophouden I Verder worden in dit bealnit diegenen met boeten gettnfl die landverhuizing van baitenlanden naar de Vereenigde Staten met het doel om daar het werk te gaan verrichten dat door Amerikaansche handswerkslieden of dagloonert kan gedaan worden in de hand werken Het besluit dat voor lich zelf spreekt is hoofdstuk 164 van t acht en veertigste Congres en dient om de invoering en verhuizing m vrttmdtlinge m buittnUmdtri onder overeenkomst of contract om werk te verrichten in de Vereenigde Slateo zgn gebieden en het dialrict Columbia te verbieden Er il door den Senaat en het Huis der Vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten van NoordAmerika in e n zitting ran het Congres besloten dat het na goedkeuring van dit besluit aan lederen persoon maatschappg firma of genootschap verboden tal tgn het vervoer rooruit te betalen of op welke wgie ook den invoer en verhuizing van een buitenlander of buitenlandera een vreemdeling of vreemdelingen die komen werken of diensten verrichten in de Vereenigde Staten hare gebieden of het diatriot Columbia aan te moedigen of mogelgk te maken Alle overeenkomsten dienaangaande zullen geheel nietig en van geen aarde tgn Voor iedere schending van de bepalingen van dit besluit wordt verbeurd de som van ƒ 2600 Hierbg is inbegrepen ieder kiilenlander of vreemdeling die een deel uitmaakt van zulk een eostract of overeenkomst De kapitein vaa ieder schip die daarmede in de Vereenigde Staten tal brengen of landen of toestaan om te landen buitenlanders daglooners werktui ikundigen of handswerkslieden welke i6it zich in te schepen reeds een contract of overeenkomsi hadden aangegaan om werk te verrichten in de VereenigdeStaten tal schuldig zijn aan overtredia en verbeurt ƒ 1260 voor lederen buitenlander werkman enz of krggt gevangenisstraf Ten slotte heet hel dat niets in dit bealnit zoo uitgelegd mag worden dat het aan eenig onderdaan van een vreemd land tijdrlgk verblijvende in de Vereenigde Staten hetzg in private of officieele hoedanigheid verboileu zgn ton personen geen inwoners van de Vereenigde Staten aan te nemen om dienst te doen als private secretarissen dienaars of knechten van dien vreemdeling Ook tal dit besluit niet zoo uitgelegd mogen worden dat het aan iemand een firma of genootschap verboden zgn ton knappe werklieden uit andere lauden in dienst nemen om werk te verrichten in de VereenigdeStaten voor eenei industrie die aldaar nog niet bekend is voor jut geval dat handige werklieden op een andere w ze verkregen kunnen worden ook zullen de bepalingen van dit besluit niet gelden voor oomedianten van beroep artisten voorleters of tangere ook niet voor personen die slechts als personeele of huishondelyke bedienden gebruikt worden terwgl voorop gezet moet worden dat nieta in dit besluit zoo zal worden uitgelegd dat het ieder persoon verboden zgn zal een lid van zijn familie een bloedverwant of vriend te ondersteunen om te verhuizen van een vreemd land naar de Vereenigde Stalen met het doel om zich daar te vesligen Ingevolge het voorgaande bealnit zegt tet stuk is hel dnidelgk dat landverhuizers een kleine kans hebben om werk in de vereenigde Staten Ie vinden zoolang er Amerikaansche burgera zullen zgn om dit te doen en te oordeelen naar het aantal werkstakingen aarvan w onlangs hoorden in bgna ieder deel van de Vereenigde Staten zgn er nu reeds meer werklieden dan er werk ia Men lette op de waarschuwing I Standaard De onvernioeide doorvorscner van het Heilige Land prof Hayter Lewis heeft ten noorden van de citadel te Jeruzalem een muur van acht tot tien voet dikte ohtdekt Deze muur is op den rand van eene steile rots gebouwd en diende klaarblqkelijk ter versterking der stad Zgne ontdekking is daarom voor de oudheidkundige wetenschap van belang omdat in het g ral dat men hier werkelgk zooals prof Lewis meent met den zoo langen tgd onbekend gebleven tweeden muur der koningen Hiakia Jotham en Manasse te doen heeft alle plaatsen die tot de keti van het Heilige Graf behooren en die tot dusver met den dood van Christus heeten in betrekking te ataan onjuist zouden bigken te zgn daar zij niet meer buiten de stadsmuur maar aan de binnenzijde daarvan zoitden komen te liggen Om hierin tot zekerheid te komen doet men Olie moeite om den loop van h t muurwerk eerder na te gaan maar men wordt daarin niet weinig door de aanwezigheid van huizen oprhet te onderzoeken terrein gehinderd De hoogleeraar mr P W A Cort van der Linden heeft bg de firma J B Wolters te Groningen eene vrg Igrige studie uitgegeTcn getiteld BicUiHg en BeItii der Liheraie Partij De schrgver behandelt Bchtereenvolgena de politieke partgen de staatsinrichting en het staatsbestuur Een overzicht der behandeling van deze ryke slof is in dit bestek niet te geien Wg bepalen ons tot het kortelijk weergeven van des schrijvers beschouwing over eene quaestie vaa den dag het algemeen stemrecht Het algemeen bnrgerstemrecht schrgft de heer Van der Linden ia een noodzakelijk gevolg van de historische ontwikkeling der staatsinstellingen Zij het ook met het best denkbare stelsel het is onvermgdelgk omdat de bevolking het begeert MoeiIgk is bet te loochenen dat betrechtsbewustzijn van het volk de medewerking van het geheele volk aan het staatsbestuur eischt Dit stemrecht is echter geen allemsnsstemrecht Zij die het stemrecht eischen worden niet toegelaten omdat zij een aangeboren menschenrecht kannen doen gelden maar omdat zij zelfstandig burger zgn tot handelen bekwaam Daarom zijn uitgesloten de onnondigen de vrouwen de onbekwame Niet alle mensohen die in den staat leven kunfln borger zijn Er is een residu van het organisme Welken maatstaf men zal aannemen om het kaf van het koren te scheiden behoort tot de moeilgkste vraagstukken omdat iedere regeling min of meer willek nrig is De maatschappg kan geen rekenschap houden met individneele eigenschappen Men mag echter eischen dat de maatstaf van bekwaamheid welken men kiest zoo weinig mogelgk bevoegden nitsloii zonJer esn groot overwjoht van onbevoegden over te laten Elk lÉenmerk dat men eischt mag geen ander doel hebben dan de grens te bepalen van normaal ontwikkelde burgers Men heeft betwist dat door het algemeen stemrecht ooit eene vertegenwoordiging zoh worden gekozen welke inderdaad op den naam van valksorgaan aanspraak kan maken De candidaten zegt men die de meest gangbare algemeenheden welen te verkondigen hebben de meeste kant en de kiezers loopen boe talrijker ig tgn des te eerder aan dec leiband van demagogen of mre puller Hierbg vergeel men dat het volk zelf wgier kan worden De macht der locale leiders ligt voor een groot deel in de ongeoefendheid van politieke mannen in het populair debat Beide kwalen znllen echter wijkeu als de volksregeering zich consolideert De volksvertegenwoordiging door het geheele volk verkozen is het beste dat in onze maatschappg is te verkrggen Hij die verantwoording schuldig is van zgn daden aan het volk zal beter de wenscheh en Booden van het rolk kesnen dan bij die door bepaalde klassen en personen ia aangewezen Op geene wgze verkrijgt men beter eene vertegenwoordiging zooals bet volk die wil Thans is er buiten algemeen stemrecht geen ander middel om den volkswil op betere wgze te vinden reeds om de eenvoudige rede dat het volk eischt op die wgze zgn wil te openbaren Dagll va Ned Buitcniandsch Overzicht De Pinksterdagen zgn in Beieren in rouw en agitatie doorgebracht De krankzinnige Koning heeft Zaterdagavond de hand aan zich zelf geslagen Hq is in een meer gesprongen en is met den dokter die hem redden wilde verdronken Daar de troonsopvolger prins Otto reeds ainds jaren zwaar lijdende en ook feitelijk buiten staat is tot uitoefening der cegeering bigft het regentschap van prins Lnitgold van kracht en zal deze namens Z M koning Otto de regeering niloefenen De verkiezingsstrijd in Engeland is reeds In vollen gang Beads ia gelgk men weet Chamberlain s manifeit verschenen waarin Birminghams radicale afgevaardigde uitbreiding van zelfregeering in Schotland Ierland en Wales aanbeveelt doch op anderen grondslag dan Gladstones Home rnlewet Gladstone heeft ook een manifest gericht lotde kiezers van Midlothia n Hij zegt dat de Koningineene ontbinding h ft toegestaan ten einde de beslissing van de natie te vernemen omtrent een vraagstuk ernstiger maar ook eenvoudiger dan éénigvraagatuk dat er sedert eene halve eeuw aan debeslissing van het lai id onderworpen werd Er valtslechts tiisschen deze twee politieke middelen tekiezen öf Ierland te regeereu mer dwang of hetzgne eigene aajigelegenheden te laesn regelen Gladstone ontzegt aan de tegenstandhrs van zgn ontwerp het recht om zich Unioniaira toemen DieUnie zegt hg welke hij thans zoekt te wgzigen is eene Unie op papier door geweld en bedrogverkregen maar nimmv door he leraohe volkgoedgekeurd Ierland erlangt niet de opheffingder Unie maar het herstellen van zgn Parlementin eenen vorm ontbloot van de prerogatieven welke de belangen des Bgks imperial interfstt zouden kunnen benadeelen Ierland schenkt danook een goed onthaal aan de voorzienia en ter bescherming van de miuderheid T Ten slotte rat Ohidttone de heiirgke rruohten welke hg fich ran zgne peliliek belooft als volgt amen Io Uechtmaking van de eenheid en vermeerdering van de kracht dat Rgks 2o nitdooving van de twisten in Ierland en onlwikkeliog van lerland s hulpbronnen 8o schoonwassohing Tan OrootBriltannie s eer wat betreft de amet die er naar bet oordeel van de gansohe beschaafde wereld op geworpen werd en 4b verheffing van de waardigheid des Bjjksparlements en bevordering van s landt belangen De Timet de Standard en de meeste andere ochtendbladen oordeelen afkeurend over Gladatone a roanifeat Slechts de Daily Newi belooft lich daarvan zeer veel en drukt de overtuiging uit dat het volk zich scharen zal om den ouden staatsman die den moed en de bekwaamdheid bezit tot eene gelukkige oplossing van het lersche vraagstuk In de volgende week zal de grijze premier naar Midlothian vertrekken en te Edinburg en te Glasgow als spreker optreden De behandeling van het verbanningt ontwerp in de Fransche Kamer is afgeloopen zooals wg rerwachlten hel ontwerp der commissie is rerworpen en het roorstel ran het lid der commissie Brousse waarmee de Segeering zich had vereenigd aangenomen De Prinsen pretendenten moeten de gewone Prinsen kunnen nu verbannen worden Ala men een jaar geleden Freycinet bad voorspeld dat hg znik een wet op zgn geweten zou krijgen tou hg het niet geloofd hebben Wat de Senaat tal doen is nog onzeker de republikeinsche linkerzgde besloot tegen het ontwerp van Brousse te stemmen en alleen het oorspronkelgk ontwerp der Begeering aan te nemen Men verzekert dat al de prinsen van Orleans Frankrijk tullen verlaten wanneer het ontwerp Brousse wordt aangenomen üantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 9 Juni 1886 fWeede gedeelte Kantonrechter Plaatsvervanger Mr J FOBTOIJN DBOOGLBEVEB Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEROORDEELD A Wegens dronkenschap op deji openbaren weg te Gouda Lcendert de Brngn 68 jaar kleermaker te Oonda tot 12 galden of 4 dagsn Albert Brandt 36 jaar sigareiunaker te Oonda tol 16 gulden of 6 dagen Nioolaat Sprugt 46 jaar sjouyer te Gouda tol 2 boeten van 6 gulden of 6 dagen Johannes Cornells van der Sande 47 jaar koopman te Gouda tot 2 boeten van 1 gulden of 2 dagen Jan Vermeg 55 jaar koopman te trouüa tot 2 boeten van 1 gulden of 1 dagen Balthazar Jan Blom 31 jaar sjouwer te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Petrus Printenberg 52 jaar touwslager te Oonda tot 1 golden of 1 dag Johan Lamers 26 jaar straatmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Jan de Jong 32 jaar touwslager te Gouda tot Vi gulden of 1 dag Jacobus Jougeneel 35 jaaf sjouwer te Gouda tot 1 gulden of l dag Carolua van Dooren 33 jaar straatmaker te Gouda lot 1 gulden of 1 ddg Gerritje Roskam 29 jaar publieke vrouw te Gouda tot 3 gulden of 2 dagen Jan Baptiste Siebert 48 jaar pgpmaker Ie Gouda tot t Kol len of 1 dag Petrus Johames Jeller 35 jaar koopman in visch te Oonda tot 1 gulden of 1 dag Hermanns Captqu 52 jaar koopman te Gouda tot Vg gulden of 1 dag Johannes den Hertog 44 jaar kistenmaker te Gouda tot 1 gulden of 1 dog Hendrik Grendel 35 jaar mandenmaker te Gouda tot Vs gulden of l dag Abraham van Utreehl 37 jaar schipper te Gouda tot 1 gulden of 1 dag Willem van Eek 40 jaar timmerman Ie Slolwgk lot 3 gulden of 2 dagen Johannes Kompeer 38 jaar arbeider te Haastrecht tot 1 gulden of 1 dag Cofuelis Compier 25 jaar arbeider te Haastrecht lot 1 gulden of 1 dag De twee laatsten zgn daareniioTen veroordeeld ieder tot S gnlden of 2 dagen wegens maken van n aohtgeruoht te Gouda Petrus Giernaert 49 jaar touwapinner te Gouda tot 1 galden óf 1 dag Deze is daarenboven veroordeeld tot 1 gulden of 1 dag wegens wateren op dep openbaren weg te Gouda buiten de WBterbak gk B Wegeni dronkenschap op den openbaren weg te Zevenhuizen Abraham Val 45 jaar koopman te Zevenhuizen tot 12 gulden of 4 dagen Leeudert van Tol 40 jaar arbeider te Zevenhniien tot drie gnlden of 3 dagen Marinus Timmermans 49 jaar metselaar te Rotterdam tot 1 gulden of 1 dag C Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Moercapelle Hendrik Marlens S3 jaar koopman te Delft tot 3 gulden of 2 dagen D Wegens dronkenschap op den openbaren weg Ie Bleiswgk Cornells Netten 67 jaar koopman Ie Botterdam tot 1 galden of 1 dag Martinus Netten 43 jaar koopman te Rotterdam tot l gnlden of 1 dag E Wegens dronkenschap op den openbaren weg te Waddinxveen Bartbolomens de Ronde 55 jaar koopman te Gouda tot 1 galden of 1 dag UargerlijJce Stand GEBOREN 11 Jam Wilhelmiaa Johanna ooderi C J F Sprugt eo W C Reohl 12 Hargaretlu ohmoa Chriatins ouders A AbtHtna ca i Slooa 13 Petrsa Cornells coders A Ultee en VV tsd Hageu 15 Jan oodera W de Jeo en A Hazebroek OVEBLEOM 12 Juav A 0 Jaoaen 2 j J T Bion 2 j 3 m CD lan Leeaweo 3 j 5 oi 13 H J de JoDg 4 m F ten tirumaieler Audriesae 74 j M S Noteboom 8 m MoordrecM GEBOREN Maria oudera W BroekhoizeD en M J van der Kog SasaDoa ooders D Tom eu L tan Vianes Corotlia Asthonie oodera J de Wilde eo M van Winkel Johanna Cathanna ouders K Noorlaoder en J Noordegraaf Adriana ouders F de Brain en W Mol OVERLEDEN J W Kampf 61 j M van Koo buiSvr van H Kol 25 j ONDERTROUWD A Koot 21 j te Gooda en C Boawmtn 25 j Oouderak GEBOREN WiUem ouders il Otterspeer en C Versnel Gerrif ouders 6 Stobbe bu M tbd den Ore OVERLEDEN C Boef 4 m ONDERTROUWD 0 Verstoep 24 j en F an Wgk te Gouda 24 j GEHUWD it S Both 21 j en C M Fgn 22 j Stolwjjk GEBOREN Gernt ouders A Uittenboogaard en J Verborg Dioa Elizabeth ooders T C Kooi en A M Bonter Jozina Christina ouders P Kramer an T van l eenwen Klaas ouders H i Burger en C kortlevcr ONDERTROUWD 0 Vonk en G Kool Haaatrecbt GEBOREN Theodora Maria ouders O Streng en O C van Vliet Arie ouders A den Hollander en N Markus Marrigje ouders W de Graaf eu G Brouwer OVERLEDEN L Renema o 4m J de Keijzer 5 m Reeuwük GEBOREN Trgnlje ouders J Flak en M A Dekker Johauoes oudera W Vermei en E vau £ ltflrea Geertraida ouders F Kraan en J Staal OVKRLEDEN Alida ran der Maat 69 j GEHUWD F Grift en P Kraan F W Boumnn af M van Ree Op den 19 JUNI a s hopen nuze geliefde Ouders Th verhoef ADVERTENTIEN en N LAURIER hunne 25 J ARIOJE ECHT VE B H E JfflGIJVG te heideaken Hunue Ankbare Kinderen Gouda 16 Juni 1886 Voorspoedig bevallen van een Zoon A DE JEÜ Gouda 15 Juni 1886 geb Hazebsoek Heden overleed in deu ouderdom van 74 jaren onze Broeder PIETfiR J TBN BRUMMELER ANDRIESSE C A P TEN BRUMMELER ANDRIESSE Gouda 13 Juni 1886 Overleden den 9 Mei jl te Kalamaioo nabjj Grand Bapids Michigan U S oi America ANÏON A F LANZING ood bjjna 25 jaar Wegens buitenlandsc ie betrekkingen eerst nu geplaatst