Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1886

VrUdag ft JoDi 1886 N 3405 GOUDSCHE COURANT i ieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken Fapekop Woerden Bietveld Waarder BerwoutswaarderBoskoop Zwammerdam Aarlanderveta Alfen Waddingsveen Zevenbnizen Moereapell Bleiswyk BergaehenhoA Beeawgk Moordrecht Nieuwerkerk s d IJsel Capelle a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d Uael Krimpen a d Uael Berkenwonde Goaderak Sohooakoven Stolwtjk BergAmbieht Ammeratol Haastrecht Vlist Zegveld Linsahoteo Saelrewaatd Montfoort Willeakop Veldksuaa Voor de bewyzen yan belangstelling bg de geboorte vau ona Zoontje ontTangen betaigen wg onzen hartelgken dank D J P ONSTENK F A ONSTENKGouda 15 Jnni 1886 Zjbleman De Heer en Mevrouw tan de VELDE JoNKEB betuigen bg deze bannen dank aan allen die belangstelling toonden bg d geboorte hnnuer dochter Amerongen 15 Juni 1886 1 Hartelgk dank roor de vele bewgzen van deelneming ons betoond bg de geboorte van onze Kleindochter K JONKERJ C JONKER Gouda 15 Juni 1886 de Lange j Voor de talrgke bewgzen van belangstelling en vriend8 hap in de laatste dagen van zoo verschillende zgdèn ontvangen zeg ik mede namens mgne Echtgenoote mgn hartelgken dank D C H TAN RHIJN De Arrondiasements Rechtbank te Rotterdam heeft bg vonnis van den 9 Juni 1886 met ingang van den 8 dier maand in staat van faillissement verklaard QERARDVSCORNBLI8 van DEL DEN reizend Agent voor een binnenlandsch huis wonende te Gouda en benoemd tot Rechter Comtnissaris den E A Heer Mr A E CEOOCKEWIT Rechter in de Rechtbank en tot Curator den oudergeteekende Advocaat te Gouda De schnldeischers in voornoemd faillissement worden opgeroepen voor de eerste Vergadering tot verificatie der schuldvorderingen welke zal plaats hebben op WOENSDAG 30JONI1886 des voormiddags tjen lO j uur in het Gerechtsgebouw aan het Haagsche Veer te Rotterdam Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER GEVRAAGD tegen Augustus EENE DIENSTBODE als Meid alleen bg Mevrouw COMFURIUS Turfmarkt H 79 Buitengewoon groote keus in A VAN OS Az Kleiweg E 73 G en grijs Haar meer De nieuwe LONDON ia mè de beate van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te dpen vérdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85 cent pet fla n en 1 30 per dubb flacon Alleen ve ltrggbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 ENG ELSCHE van STEPHENSON BRrs verleend aan gepoIgste Houten en Marmeren Voorwerpen een dutirsame brUlahten glans Verkrggbaar in flacons a 80 cents te Gouda bg C TAH BERKEL in Haishoudelgke Artikelen L H C HUINCK in Galanteriën en te Schoonhoven hi F H HEHEWERTH Chemische fabriek te Zevenaar Crayon Portretten De ondergeteekende vestigt op nieuikl de aandacht op zgn atelier tot het TEEKENEN van LEVENSOBOOTE CRAYONPOBTRETIEN gelgkenis geguarandeerd en prgzen zoo billgk mogelgk H BOUTER Portretteelrenaar en Encradreur Gouda Wgdstraat A No 174 Magazgn van SPIEGELS LIJSTEN KUNSTHANDEL etc etc BOT BOT A s VRIJDAG om 9 uur AFSLAG van eene groote partg groote Levendig e IJBOT Ie Qualiteit aan de Vischmarkt L VEERMAN Nieuwe WESTLANDSCHE AARDAPPELEN a 15 Cent per Pond Nieuwe ITALIAANSCHE AARDAPPELEN a 12 Cent per Pond HOLLANDSCHE BLOEMKOOL JONGE DOPERWTEN PEULEN KOMKOMMERS en SLEEP ASPERGE8 EL A V WE KAS DR UI VEN J GERRETSKN Te beginnen met 14 JUNI is de dienst des avonds 8 10 van Gouda naar Boikoop en des morgens 5 45 van Boskoop naar Gouda weder hervat De boot van Leiden naar Gouda vertrekt van die dag af 4 30 in jlaats van 4 45 DE DIRECTIE Talryke getuigiiobrifteu au eetsle Geuteskundigen Op veraoheideiie Tentoouslellingeu met Me dsillea b ikraoad Sedert 40 jaren met succes beproefd AMTHËRIN TAND U fiOPiDWAÏËR an Dr J G POPP k k Hdf Tandarts Z M den Keii er tan Ooslenrp te Ifenm luivert de tanden en deu mond en ferichaft aangename friacbheid Dnurzaam en met de fijnste geur IS het beste voorbehoedmiddel tegen taiid4irereu taodaieen tandpyu los warden der tanden voorkomt onaangename luoht maakt het wisselen bg kinderen lichter Het is gebleken dal het ualer ora te gorgelen een praeservatief is legen diphtheritis het is ooontbeerlgk bij het gebmik ran minerale wateren In flesschen van 60 ot ƒ 1 20 en ƒ 1 75 Dr POPP s Anatherin Tandpasta prtja ƒ 1 20 Dr POPP s aromatisch Tandpasta prgs 40 ot Dr POPP s plantaardig Taudpoeder prgs so ot Dr PDPP e Flombeersel om zelf holle tuiden te vullen prgs ƒ 1 Dr POPP s KBDIDENZEEP met hel grootsis snooes ingevoerd tegen ieder soort van huidmtalag tegen hnidjeuk puisten zweren hoofden baardsohilVere zweetvoeten en schurft prgs 85 et t tF Ondencheidene venaliciera ei hare debitanten m Weenen AtMterdam en Haarlem werden onlang door den rechter tot belangry ce boeten veroordeeld Verkrggbaar te Gouda bg J H C Huiiiok winkelier op d Hoogstraat A 123 te Eotterdjiii bg P E jai Santen Kolff te s Hage bg J L F Snabilié apohr e Delft bij A J van fiijn te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bg E Noordgk ie Aihsfèrdam bg F van Wiudheidl Co en H H üloth Co apotheek te Utrecht bg G H N vaut Spanje idem Lobry Porton Droogisteii GoTidsclie Zwem Clul HH ZWEMLIEFHEBBERS die genegen zgn zich bg bovengenoemde Vereeniging aan te tluit n hetzg sis Werkend of als Contribueè rend Lid gelieven zich te vervoegen vóór 1 JULI a s bg een der ondergeteekenden dl zich tevens bereid verklaren tot het geven van inlichtingen Het Bestuur C LUNENBURG Jr I reiident G C KROM Vice Preiident B AUGUSTIJN Secretarie C G IJSSELSTIJN Vice Seeretarii A D VAS VKEUMINGEN Penningm ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen r885 Chem fabriek van H von Gfimborn te Mmmeiii a d Syn en 1 Heerenlerg Jelderland BORST PASTILLEN In zakjes a 15 ets eu in doosjes a 30 en 60 cents SLIJM MAAGPILLEN In doosje met 50 pillen 25 cents TEER CAPSDLES In flacons met 60 cap ules 60 cent J C ZELDEN KIJK Gouda i H C HUINCK Goudu Wed WOLFP Zoon Schoonhoven Haar GROEI MIDDËL Haar KLEUR MIDDEL AFSCHRIFT M Wg hebben de Eer U deze getuigenis te schenken aangezien mgn Zoon 1 gedurende 2 jaren zgn hoofdhaar kwgt was welnn zgn hoofdhuid is door uw middel geheel zuiver geworden en hg bezit thans een praohtigen haartooi UEd kunt met dit getuigschrift naar willekeur handelen Is geteekend Amstebdam 6 DRIES8EN Den Heer THEOPHILE zg medegedeeld dat Ondergeteekende sedert eenige maanden het Kleurtniddel heeft aangewend te einde de onaangename kleur van zijn Baard te veranderen Het Klennnidder bevalt mg uitstekend ü moogl het publiek maken Amsterdam Is geteekend 12 Maart 1886 L M ROOS Uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar kale plekken Haaf of Baardworm vroegtijdig grgs worden al deze onaatigeuaamheden worden verbannen door den Haar Ontwlkkeiy ks Balsem Rood grgs of wit Hoofdhaar tevens Baard kunt u kleuren in blond bruin of zwart kleurhoudend en zoo natuurlgk mogelgk Verkrggbaar bg THEOPHILE Haarkundige Fredenksplein 82 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per postwiasel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels alsook tegen ƒ 2 rembours NB Uw brief ontvangt u terug en getuigschriften worden niet geplaatst dan met schriftelgke toestemming Oeen DépÓts Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeyen en alom te bekomen BE mm QLA2EN of de beschrgving dér beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Qlazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten en Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr ijs 80 Cents Snelpersdruk van A binkua te Gpnda BINNENLAND GOUDA 17 J ii 1886 De uitslag der verkieting voor t ee Leden van ds Tweede Kamer der Slaten Oeneraal op Dinadag n Juni 1886 in het h aMfcfMdia riot Qonda is aldus Uitgebracht 8610 StemnMa Tan onvnarde 11 Geldige 3598 Stemmen Volstrekte moetderhtid 1800 Stemmen Gekofeo de Heeren Aar Ur K A Godin de Beaafort A K mat IWi si en Mr U H Hubar A B met 1956 st Ut A J Boest Lib had 1638 tt eu Mr 1 V a a Droogleever Lib 1613 at Setdi fittere fer teOtltm heieiti maait aan d aiaaéi ittm de tiad De li mlea in oo dlMriot verdieoen slleariaa een warm woord van bald voor Iwa yrer en trouwe opkouMt bg de stembn De Ullerale oandidaten mochtto toch niet minder dan min 1600 stemmen verkrggen een cgfer waarop weiaigm hadden darren hopen Dat eg niet de overwiMiog behaalden zal weinigen verwonderea daar dl fenniigde partgen der antirerolntionaircn en K YalMieken io om distriot nu eenmaal om een iMHMamacht beschikken waartegen weiai te doMi VaiU Gelukkig dat ditmaal de libertieB tioh gaM oDveiMhilligbeid De verwgten hebben maar door tranwe opkomal een waardig protest kebbeo in rifend tegen de handelingen van hen die in de KM er zoo n onwaardige l ldeB 0 ï Is er in het heele diatriot goed gestemd de gemeente Goada verdient een afzonderlgk woord vaa lot voor daa ontwikkelden ijver zooals bigkt uit onderstaande statistiek Getal kiezen 605 Overleden 4 p ft 601 Van deze 601 hebban er estemd 538 dut blevtn 63 Weg Daarvan waren er 8 ernstig iek of te oud hadden er 3 de gemeente metderwacn verlaten waren er 6 uit de stad 3 bnitenalands er bUten tleeUt 6 alt liberaal bekfide om onbekende redenen meg tervtjl 1 weigerde te stemmen als tgnde de candidaten niet radioaal genoeg Voorts bleven 23 Katholieken en 9 anti revolationairen weg en bovejidten 5 waarvan da richting onbekend is terw er 3 kieiers ign die nooit stemmen De liberalen in Qouda hebben das gedaan wat r g Iconden Ook ift verschillende andere distrioten is flink gehemd De peele Kfimpenerwaard stemde met gvef In Ammerstol kwamen all kiezers op Uit Lekkerkerk schrijft men ons voorts het volgende Van de 112 kieura Ik Lekkerkerk een is over leden hebben al de liberalen ten getale van 97 hun stem uitgebracht van de twgfelaars 18 in getal bleven er 8 en van de antirevolutionairen tengetale van 27 blevei 8 van de stembus weg derhalve cgn uitgebracht 131 stemmen Uit Zevenbaisen sctrijft men ons het volgeode Bij de Dinsdag te Zevenhuiien gehouden verkieeing zgn er van 134 kietera lü opgekomen terwgl onder de 8 weggeblevenen nog twee personen lijn die lioh elders hebben gevestigd De 26 kiezers der gemeente Moercapelle zgn allen pgekomen LIJST vari het aantal Kiezers en de gestemd kebbende Kieters in iet Hoofd kiesdistrict Obada Getal Kiezers 606 105 34 48 222 Getal uitg atemmec 688 9 28 87 188 Gouda Oudewater Hekecdorp Lange Buige Weide Bodegrave 1 1 24 1 i IH 180 38 27 69 53 86 36 180 118 82 62 152 119 198 144 177 161 108 26 126 80 78 60 45 152 123 88 79 82 67 1 84 66 J143 131 79 64 0 51 44 36 67 46 191 174 130 12U 132 IDf J 30 30 1 96 89 48 41 59 49 76 41 60 1 S i 112 u l r 1 4183 1 8610 Reedi gitteret per bulletin behead geaaait aan ie aioi binnen de tlad Als gewoonlgk bij verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben wij ook gisteren den uitslag in de verschillende districten door middel van bnUetine achtereenvolgens aan onze abono s bekend gemaakt Te laat daarvoor kwamen de telegrammen van Sneek Utrecht en Zulphen De nilslag in die districten is aldus Zutfen Ingekomen 3594 biljetten Van onwaarde 18 Gekoien Mr S M de Baniti lib met 1927 en J Willink lib met 1899 stemmen Opmr G W baron Brantsen van de Zgp autirev werden 1 74 en op mr J D C baron van Heeckereu van Jteil antirev werden 1638 stemmen uitgebracht Vtreeht Ingekomen 2871 biljetten Van onwaarde JO Geklten mr M baron IMackay antirevol met 1433 atemmen en J E K baron Schimmelpenninok v d Oye antirevol met 1446 stemmen Op jhr mr J Roell lil tsaren 1409 op mr W i Rogaards v d Ham lib 1403 stemmen uitgebracht Sneek Ingekomen 4187 biljetten Gekoien Mr S Wybenga lib met 2272 stemmen A Buma lib r met 2291 stemmen en B H Beidt lib met 2270 stemmen Op N K Okma antirev werden 1791 op mr U H Hnber antirev werden 1795 en op S baron van Heemstra antirev werden 1791 atemmen uitgebracht De uitslag der verkiélfhgen voor de Tweed Kamer in de volgende distrioten werd eerst heden bekend Murikeee Uitgebracht 1848 geldige stemmen Gefcien J J van Kerkwijk Lib met 864 at de Savornin Lokman A K had 481 at Alkmaar Uitgebracht 3285 si Gekoten Mr W van der Kaaij Lib me 1938 st en Mr J L de Bruijn Kops Lib met 1898 Jhr C Hartsen A B had 1361 en H W Van Harlè A B 1821 st De Bechtbank te s Gravenhage veroordeelde heden F Domela Nietiwenhai tot éia jaar celstraf Door de politie is alhier aangebonden Bart Stevena sjonwer alhier verdacht van diefstal by najmt in een bewoond vaartuig door zich twee bos rotting toe te eigenen Hg is naar het huis van arreat te Botterdam overgebracht Bg de Dinsdag te Stolwgk gehoaden harddraverij werd de prija gewonnen door W G Matte te Boskoop de Ie premie door D Krngt te Stolwgk en de 2e premie door j van Vliet tev Zevenhaiien Aan het verslag van den Toestand der Gemeenta Gouda over 1885 ontleeoen wij nog bet volgende b Schutterij De dienstdoende Sehntterg bestaat ait drie kompagnièn De werkelijke sterkte waa 609 manschappen waarvan Actief 290 Beaerve 319 De volgens de wet gevorderde actieve sterkte der Schntterg is 296 De eerste ban telde OfBcieren é Onderofiicitfeit 6 Korporaals ld Tamboers Actieve 162 Schutters lï 78 Beaerve Te zamen 260 man Aan den keer t J vary Vreomingen werd oftqo verzaak eervol ontalag verleend als Ëapitein Kwartiermeester Zij e geschokte geiondheid noopte hem de Schntterij waarin hg gedurende vele jaren met looved ijver en toewg ii bad gedteod IB verlaten Voorts verkreeg de heer Dr F H G van Iterson op verzoek eervol ontslag als Officier vaa Gezondheid 2e klasse Aan beide heeren werd bij hun ontslag het reoht toegekend de uniform met de aan hunnen Vroegeren rang verbonden onderacheidingsteekenen te blijven dragen In den loop van bet jaar warden benoemd tot 2en Luitenant de heeren M G van l ranokenhagaen p de Jong M van den Brandeler en W A L van Mierop tot len Luitenant Kwartiermeesler dê heer B G J van Denlekom en tot Officier van Gezondheid 2e klasse de heer Dr J H B Xiemeger vroeger Ie Luitenant De maandclgksche vergaderingen der Vereeniging yOfficieren der Schutterg hadden geregeld plaats Zg waren gewijd aan de bespreking van acbutterlijka belangen en aan de bevordering van den geest van kameraadschap onder de leden Verder kwamen de Officieren geiurende den winter tweemaal in de maand tamen tot het booden van theoretische oefeningen ouder de leiding van den Majoor Komnandant Deze bijeenkomsten die met belangstelling door al de Officieren en eenen AspirantOfficier werden bggewoond waren niet zooder vrucht If ordt vervolgd De raadkamer van den Hoogenraad heeft geweigerd te verleenen rechtsingang met dagvaarding in persooa in de bekende saak tegen den heer mr H Pgia burgemeeeter van Maastricht lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal Als een bewijs van beUngstelling en ijver voor de goede aak mag dienen dat een der stemgerechtigde inwoners van Zutfen tgdelgk te Berign woonachtig alleen om te stemmen is overgekomen Aan het verslag der vgftiende alguneene vergadering der vereeniging i Tesselsohade ontleenen wg het volgende Gemeensohappelgk l d en gemeenschappelgke vreugde waren beide meer kenmerkend dan vroeger Tesselsohade s deel Het leed het plotseling afsterven van mej M A Hoffmann de waardige vrouw die gTesselschade mede oprichtte en van den aanvang af presideerde bet door haren dood A 1