Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1886

opeageTalleo praaidiam irerd altaa TerTold door de benaeaaiDg Tan joDkrronw J De Bosob Kémper ereaeena medeopriohtater t4ID de rereeniging J e vrengde de eer en het roorreoht der rereeniging in NoTcmber jl ten deel gevallen toen bat U M ome geëerbiedigde KoDiogin behaagde Teaselaehade onder hare beaobermiog te nemen Zq droeg Tan den aanvang af den naam eo zg oert het wapen van een der beroemdate Nederlandsobe vronwen nit het verledene ig mag aioh nu daarbg varbeogen in de beaobermiog van de hoogatgeplaatate Trog in den lande dit prikkelde haar en hare werkatera om Teaaelaohade en al wat tg voortbrengt tóS goed eo volkomen te maken dat de naam der vereeniging telf in de toekomat een goeden klank een eerenaam ig Dit aal leker de beate dank agn dien eg barer Voratin kan brengen £ r wordt veel geklaagd over aleohle tgden aleoht werkloon weinig beatelliogep en er ia reden voor die klacht maar todb alt d onvermogende meiajea wat beter ooderweieD wat handiger en bedrevener waren dao 4oaden tg meer kanoen verdienen Daarom blgft de vereeniging ateeda aandringen op opleiding en onderwjja daarom hecht ag evenveel waarde san het geld dat de fondikat of de particuHare kaa eener afdeeling afiondert voor tegemoetkoming in de opleidingikoaten van ondericheideu meiajea ala aan de uitbetaalde werkloonen Daarom rerheagt i j tiob dat Teualaohade ateeda gekend wordt in de examea commiaaiea voor de vrouweIgke Handwerken opdat ag aoodoende mee kao werken om het peil vao dit vak te verhoogen en knappe on rwgzereaaeo met knappe leerlingen te vormen daarom werkt tg mede tot den bloei der kanalnaaldw erkschool en juicht tg het toe ala hare bertuaVdereaien in het blaadje opwekken tot het vormen van onderwgiereaaen voor liookacholen van helpatera voor bewaaraoholen ala zg er de meiajea op wgten hoe te ook voor tiekeoverpleegater kinderjuffrouw huiahoudater ja telfs voor jnffrouw van geulaohap eenige talenten of kaodigbedeo betitten moeten die niet tonder oefening verkregen worden Waar de jongeling tiob van t ne jeugd aan op het vak tgner keute toelegt daar la het meiaje nog te vaak van mteuing dat de bekwaamheid wel met het ambt komen tal Al ia de ecamen conmiuw ontbonden toob hadden drie beatnnrdereasen der vereeniging even ala het vorige jaar titting in de Rgka examens voor nuttige en fraaie handwerken te Hage terwql de gewone commiaaie van Te ael8chade weder werd gevraagd te aaaiateeren voor toorer het de nuttige handwerken betreft mei ie exament voor lager onderwga in de proviocfe Noord Holland Daarenboven werd in de maand October jl door de aohooloommiaaie te Amsterdam aaa enkele barer beataur ereaaeu vertoobt om met andere door hwr uit te noodigen damea eene oommiaaie van tpeticht te vormea voor het onderwgt io nuttige handwerken op de openbare lagere scholen Ie eo 2e klaaae te Amsterdam Een teer belangrgk vak van onderwga ia aldaar dut finder toetioht gesteld vao dames die door het bgwoDCD en afnemen van exament hierin geacht worden op del hoogte der eisohen van het achoolonderwgs in hkndwerken te tü Wellicht volgen de andere p utsen io Nederland het door de Amelerdamsohe sohoolbommiisie gegeven voorbeeld De imutnaalduerUlaue aao de Rgktiohool voor kuniingverheid voortdurend onder toetioht der beatuurderetaen van irArbeid adelt en Teaaelachade telt testien leerlingen Behalve de gewone vakken oefenen tg tiob ook io hei reataureertu van oude naaldwerken De vereeniging telt 31 afdeelingen en oorretpondentsohappen met 3116 leden tijode 79 meer dan ten vorigen jare Het totaal cgfer uitbetaald mrltlom voor toorer uit de opgaven te berekenen is bedraagt 178 8 43 tgnde ƒ 343 2 meer dan in het vorige jaar Soheveningen sohrgft men o it de bofatad aan de Jrnt Ct ia onte haven nog lang niet Er ia eene tairgke uit allerlei autoriteiten samengestelde staattoommiatie oenoemd om de taak te onderzoqken en in dit geval is deie commissie niet op te vatten in den gewonen tin van in de dooadoenderg De voortvarendheid van haren president het lid van Gedeputeerde Staten BIntsé siaat borg voor apoedig en goed werk Maar er komen too schrikkelijk veel beiwaren en ttrgdige belangen bg de haveuplannen in het spel en de voorwaarden aaronder de verschillende daarbg betrokken corporalian en betlaren den aanleg verlange of tallen toelaten atrgden onderlinz tooieeer dat er een Columbna of een Alexander de Groote noodig tal zgn om de taak aelia met dete fliuk lamengestelde staatscommissie tot een geweutcht einde te brengen en het totstandkomen der haven te vertekeren £ rtal menige eipunt ingedrukt menige knoop doorgebakt dienen te worden a Graveuhage Delfland de defensie waterstaat de rioolapKüng de waterlooting de badplaats de visa erq litdaar maar even een Igatje van blinde of zichtbare klippen die de bouwers van Scheveningaehe haven moeten Weten te ontleilen ZelEa de beer Siooama geatennd door den vermogenden invloed van Z M en door zgn voordeelige atelling als lid van den Haagtchen Gemeenteraad leed schipbreuk tal een ander ontwerper beier slagen P Omtrent de Maskerade te l trechl wordt au het Bandeliil t volgeode gemeld Met de laatate week van voorbereiding nu aangevangen blgkt het te Meer dat er van geheimtinnigheid omtrent de feesten geen sprake kan tgn Integendeel er bestaat de meett mogelgke neiging lol openbaarheid Bewyt daarvoor geef ik bier Door en aameos de roaskerade oommisaie was aan de meeale orgapen outer Holl pers eene uitnoodiging getonden om aan de Uir tilverfabriek alhier van den heer Begeer de voorwerpen te komen tien die voor de maskerade daar gemaakt waren en bovendien werden io verband daarmede door den president dier commissie aan de opgekomen vertegenwoordigera vap verschillende bladen al die inlichtingen gegeven welke tg voor hunne vershigen van deze en de volgende week konden noodig hebben Wat wy geboord en gezien hebben P Laten webeginnen met hetgeen we tageu om daarmee dadeIjjk verdiende eer te 9oen toekomen aan dendirecteur der Utreohtaohe Zilverfabriek den heerBegeer onder wiens leiding allea en naar wienaontwerpen zooveel is vervaardigdi terwgl de wijtevan afwerking tiob reeds allergunstigst uitspreektdoor t noemen van getegde fabriek Ziet men al die voorwerpeo van het keurig bewerkte harnaa van den hoofdpersoon in den optocht af tot de kleinale insignes toe naast elkaar dan wordt men niet tUohts getroffen door den rgkdom der metalen maAr zeker meer nog door de zuiverheid en den amaak waarmede alles tot in de kleinste bgzonderheden is bewerkt eo geacbereerd Hiervan apreekt reeda in de eerste plaats de fherinneringsmedaille aan t feest zeker wel niet eene taak die de hoofdfiguur vormt maar die toch ongetwyfeld het aeherptt doet uitkomen hoe oaberispelgk dea heeren Begeer s ontwerpen worden uitgevoerd Zy is geslagen fn brooa en in silver de eene tyde vertoont een vronwenbeeld de wisheid in hautrelief houdende in de rec hterhand een brandende fakkel luoet non urit in de linkrrhaOd een aohild met de jaartallen 1636 1886 even keurig is aan de andere igde de bewerking der i Sol justitiae Dete medaile wordt io fraai étui verkrijgbaar gesteld eo is al tag men nicta anders Voldoende om met overtutging hulde te brengen aan den ontwerper Maar er is meer oneindig meer Neem b v den itaf van den heraut in den optocht van blauw flaweel omgeven en dragende van boven den Nederlaudschen jpeuw met het Nassau wapen dit wapen volgeus ontwerp van den heer Lens albierj Dit werk is even schoon gedacht als nitgevoecd Thans echter dient genoemd de hoofdzaak het harnas van graaf Jan van Na sau bestaande uit helm balskraag borst rug en dgstakken armstukken en handschoenen alles vervaardigd van geslagen Bessemer staal met vergulde monteering die met sohroeveu er op is bevestigd De belm wordt nog versierd met panaches van gele en blauwe veeren Moge dit harnaa in reëele waarde onderdoen voor het beroemde harnas gedragen door den hoofdpersoon in den vorigen maskerade optocht in bewerking en teker ook wel in sorteering vau effeet ataat het er boTen Prachtig in ééa woord ia ook de dagen die Jan van Nalaau s tijde sieren tal licht en elegant van vorm trekt vooral de aandacht de sierlgke bewerking van de gouden greep wat niet minder het geval is met de bewerking vao lijn dolk die echter te twaar en te kolossaal vao vorm ia Voeg nn nog daarbij de gouden sporen van twaar makelg kan belooft teker de nitrusling van de hoofdfiguur in den stoet iets belangwekkenda En naast die hoofdtaken liggen nog tal van ondergetcfaikte niet alleen te veel om te alle te noemen maar die wegena hare bgzondere en nu nog niet IC openbaren beatemniing thans gedeeltelijk nog ongenoemd moeien bigven Tot die w noemen mogen 1 ehooren de pedelleuttaven bettemd voor de beide deorwaardera in den optocht en gemaakt naar den nog aanwezigen origiueelen staf de insignes voor de maskerade commissie voortteu van het Ulrecbtsohe wapen gouden appelen en de jaarogfers 1679 1636 en 1713 die aan roode linten zullen gedragen worden het ordeteeken van St Michel en dat van den Zwarten Adelaar benevens Dog andere zware balskettiDgen de dolken voor de pages en de anonymi benevens een aantal inaignes medailles en zwaardvegera artikelen alt daar kgn helmen tporen degene hellebaarden geweren etpartont enz enz enz t Is waar dit allea bgeen gezien verblindt het oog neer dan wanneer het in den opteohl onder de dragera zal verdeeld tgn maar toch ui ook elk voorwerp en elke figuur op zich lelve effect maken en lot een aohoon geheel bydragen want een feit ia het dal nog voor geen vorige maskerade zooveel torg aan de hoofdtaken en onderdeden is besteed als voor dete Ook daarin heeft men willen doen nitkomeu dal hel een bgtonder feest is dat nn zal gevierd worden en dat zeker ook daarom door meer belangstellenden dan anders nog van nabij en van verre tal bezocht worden In de eerate groep van den oploohl de Unie van Utrecht 1679 ia de kleediug van het voetafk gemaakt naar teekeningen van Abr De Brnyn en J Amman terwijl verder nog daarvoor iqn geraadpleegd werken van Dnpleasis van J C Bar Mulder a hiatorische alias enz De teekeningen zgn gemaakt door de beroemde band van W de Famars Testas Ds kleeding der Hollandaohe ruilert uil die groep ii gemaakt naar een manutcript van de Gorter terwgl verschillende groepen genomen tgn Daar teekeningen van Ddoo Marlena drottaarl van Harlingen en grietman de man die zich in Friesland zoo begverd beeft voor de tot atandkoming der Utr Unie alsmede naar eene aohilderg van hem thans nog aanwezig bg mr De Bordet te Velp Ook van de derde groep zgn de teekeningen van de Farmars Testas De meeale ooslumes uil de 2e groep de stichting der Hoogesohool 1637 zgn genomen naar teekeningen in hel Museam ie Amsterdam naar de zoogenaamde regentenslukkeo i die der gewapende achutlera zgn genomen naar de i g tchntlerittnkkeo Ook ten opzichte der wapeneo heeft men lich de grootale moeite gelrooal om die tot io de détailt waar Ie doen tgn Ni komen in die tweede groep voor 6 bodes mede oiel origioeele coatnmea naar eene teekeuing welke zich bevond op eene Ibana niet meer aanwezige ruil iu de Nicolaikerk te Utrecht Voor de derde groep vrede van Ulrechl 1713 zgn de cottnmea genomen naar IcekeDingeo van ScheDck Daar gravurea nil t mnaenm te Bruttel eo naar Dreta een Engelsoh werk Cycloptttdia 0f eottumei en naar een hier Ier Bibliotheek aanwezig werk van Qdeherol Dit allea wat de groepen in t algemeen betreft BgzoDderheden daaromtrent zgn nog medegedeeldala volgt Het ooslnnm van den president van Asoh van Wgck mede genomen naar eene oude gravure dna ook oortpronkelgk coslnow bestaat uil geatreepte zwarte zgde met gebloemd flttweelen mouwen Hel harnas van Graaf Jan vau Nassan is gemaakt naar aanwgaingen van W de famars Testas zoodal hatft men hier dua al geen oórspronkelgke rusting man toch kan verzekerd zijn dal met de gesohiedenia zooveel mogelgk rekening is gehouden De rok van den heraut heeft men genomen naar een teekening voorkomende op hel Oudbeidknodig Museum Ie Amsterdam Voor de in den optocht voorkomende grenadiera zullen fuageeren de krachtigste en grootste figuren uit hel hier Ier slede aanwezige corps mineurs die daarvoor zgn toegezegd Dete nog kunnende tien touden onze voortaten uil de genoemde Igdperken onter geschiedenis teker moeten getuigen dat nog prachtige exemplaren in een krachtig nakroosi tgn bestaan gebleven en leker zullen dezen uitstekende figuren tgn in de reeks van 160 personen die het getal io de drie verschillende groepea vao deD optocht uilmakeD een cgfer dat en de verwachting en dat van vroegere maakeradea overtreft De commiasarissen van orde tullen gekleed tgn in twarten rok en Ie paard den stoet vergetellen De volgende milUoire iritf wordt door ont op verioek nil het £ at HandelMad overgenomen Aan den Heer X 2en Inilenant in Nederland smachtende naar eene overplaatsing bg bel Indische leger ITaarde Frili I Weder tgn onlange een drie honderd militairen vau Atjeh geëvacnëerd en te Padang aan wal gezet om ddar in het botpilaal te warden opgenomen De couranten geven de naamlgal op der kajnitspassagiers gevolgd door het traditioneele benevena Zr Ms troepen en bannelingen en het laai mg DU eeos je een blik Ie doen werpen op en io het Zeekasteel dat de zieken zal overbrengen van da onherbergzame Atjeh kutI naar vredelievender streken waar fcij wat kuonen bekomen van de doorgestane vermoeienissen en hel afgebeulde lichaam tiob wal herstellen kan in de koele klimaten der Padangsohe Bovenlanden Ik zal iraobten je eena eeo denkbeeld te gevtn Prita van de wgte waarop tg vervoerd worden Zr Ms troepen die too menigmaal hun leven in de waagschaal stelden en hunne geiondheid voor langen Igd of wel voor immer verloren in bel land welks naam met bloedroode lettert moeal gesohreven staan boven den ingang vao ooa Mioislerie van Koloniën en op de wanden der talen waar onze volkavertegenwoordigert hnnne dikwerf too vervelende redevoeriogen honden over heel andere dingen dan eigenigk aan de orde moeates tgn I Doch i allea ia aan boord I Het schip is voor de afvaart gereed en er heersoht onder hel scheepsvolk een drukte en bedrgvigheid tooals behoort hij hel onder stoom gaan Maar het ia uiel met hen dal ik mg bemoeien tal el bovendek gelgkt een mierenhoop soldaten vrouwen en kinderen krioelen dooreen en ieder Sncht tich too goed mogelgk Ie helpen en een phuilsje machtig te worden Hier en daar ligt een zieke Ie atennen eu te kermen dooh de niting van lijn amart wordt overstemd door het gekibbel en gekgf van hen die elkaér éen duim breed inimte belwiitan tüeni arme berri berri lijder tracht zich been Ie werken door die raeuachen maasa om een plekje te bereiken waar hg het lijdend lichaam kan Dedervieieo en tgne opgezwollen beenen die hem bgna allen dienat weigeren wat rul kan ginnen Eir delgk beeft hg eeo plaatsje gevonden zgne vrouw die hem gevolgd is spreidt het matje voor hem nit eo dè arme duivel legt zich neder Maar sauwelgke ligt hg daar ol de ruwe stem van een der opvarendeo aoauwt hen toe Kom pigi orang misli rijalan disini 1 en de arme kerel moet been en atrompelt weer verder Qindt bg het kippenhokje it nog een leeg plekje Wel heersoht daar een afschnwelgke lucht hg die vuile vieze gevangenis van het zeevarend plnimgedierte doch er ia nergens plaats meer I is overal vol stampvol Langzamerhand komt er echter wal kalmte in dien mensohenboop na veal gesoharrel eu getwial ign ten alolle de meeaten er in geslaagd om laogscheept of dwart scheeps hnuDC ledematen nit te strekkeu dooh raat ia hen weinig gegund Onopboudelgk loopt hel soheepsvolk heen en weer en kan bel niet allgd helpen dal zg hier een berriberri Igder tegen bet pgnlijk been schoppen daar een kind op de voeten trappen of eldera al vloekende over de beenen eener vronw siraikelea Hel dek ligt vol overvol Europeesohe AmboDaetohe en Javaansohe militairen vormen een booie mengeling met matrozen mariniera vronweo kinderen en bannelingen Eoch volg mg Frits den trap af naar bet tDHcbendek of hoe dal ding heelcn mag Id de nauwe doorgangen Intacben de privaten aan de eene en de machine kamer aan de andere zijde liggen zieke soldaten op den vullen voohtigen door roet en ateenkool zwart geverfdrn grond Zq driagan tiob toe diebt mogelijk tegen de wanden om den toch reeda too nanwen doorgang niet geheel Ie versperren De temperalnur is hier ondragelijk heet terwijl de uitwasemingen der urinoirs en privaten tich vereenigen met de olieen vetdampen der machine kamer eo da lucht bezwangeren mei afschawclijke geuren Bg de luiken ligt ern heele hoop bagage opgestapeld en op tnttohen en achter de kiaten balen en koffera hebben velen een plekje gevonden waar ig buDDe amarten lijdeo kuonen Het is ook hier op dit tasschen of onderdek dal de kleine veestapel gestald is die tol voedsel meel dienen onder de reis en ook de offioierspaarden vinden hier een plaats Alle ruimte moet echter benul worden en dus bij naaat ja achter en legen die beesten hebben sommigen hun matje uitgespreid om er de lange dagen en nog langer nachten neer te ÜKgen in doffe half gevoelloote neerslaehligheid Als de dieren voldoen aao tekere behoeften moeten zij opschniven om niet bevuild Ie worden door den drek I Maar de grootste ellende moet nog komen Het sohip heeft ticl in beweging gesteld en een min of meer frisscbe Inohlslroom verkoelt de slapen der tieke afgematte reizigers al verder en verder geraakt men nit den wal de Aljeh knal blauwt weg en weldra is men in tee I Ia frieoh hier eu niet too verslikkend heet als op de reede Maar die ongewone beweging van hel achip verwekt al spoedig de zeetiekte De magen der aoldaien niet gewoon zoo geschud gesohommeld en gewiegd te worden proteateeren daar legen en werpen haren inhoud langs ongewonen weg aaar buiten Zü die te ziek zgo tich op te richten ontlasten zich slechts op de plaats waar zg liggeu en aohlen tich gelnkkig ala een minder zieke makker hen bijstaat om hunne ligplaats weder Ie reinigen i Voort en altijd voort gaat de tocht I De machine stampt en dreunt en snuift hei chip danst wiegt en slingert en de arme kerels liggen daar opeengepakt als haringen Hier sleuht en kermt een berriberri lijder en snakt naar luohl terwyl het hart hem bonst ia I lijf d4ar ligt een ander in heete koorts Ie ijlen en jammert om liJD moeder en batell over de Aljehers ff ordl tenalgd 1 Kom ga weg de menulm moeten hier loopen Vertahng voor den BolL Lezer rBnlteDlandsch Overzicht Het tal bij de Engelache verkietingen warm toegaan en er ia van den veroioedelijken aitalag niet veel la teggen Bg de laatate verkietingen deed men een atap in het donker ten gevolge vao de groote oilbreiding van het kirarechl en de veranderde indeeliiig der kieadisirioten De vreea door sommigen gekoesterd dat het nienwe Parlement er Ie demooratisob of te radicaal toa uitzien door de vele nieuwe kiezers werd niet verwetenlijkt de zoogenaamde socialisten vormden overal een weinig beteekende minderheid De verkiezingen geschiedden toen vooroamelgk onder den indruk van hel minder gunstig buiteulandsoh beleid van Gladstone In hel algemeen kan men aannemen dat de groote steden de voorkeur gaven aan de conservatieven de dorpen aan de liberalen De loealand is echter nog geheel anders de in vele Ëngelsche steden vrij lalrgke lersehe kiezers stemden toen op de conaervalieve candidalen eo bet is zeker dat zg dit Ihaos niet zullen doen Daar staat echter tegenover dal de conservatieven daar waar hnn candidalen weinig of geen vooniitzichl hebben tullen stemoeD op die liberale candidalen die tegenstanders tijn van de Uome rale Dit maakt een voorspelling over den nilalag ta meer gewaagd Tragisch ia het uiteinde van den koning van Beieren Het noodlot tonden de Grieken gezegd hebben vervolgt dit vorateahnia a Koniuga jongere broeder Ollo die nu koning van Beierei ia geworden staal wegens verslaodsverbijstering reeds jaren onder streng loezioht toodal prina Lnitpolda regeutachap van kracht blgft De overleden koning beifikte den leeftgd van 41 jaren Als jongeling moeal hij reeda de leugela van het bewind aanvaarden doch de slaatsiakec hadden geen bekoring voor den jeugdigen vorst die sleohts Ij de voor de Jtunst Uij tonderde tich sleedt fll ldat hij tio6 ia 1867 verloofde met een Bei raohe hertogin en tijne afzondering verliet Deze verloving werd echter weldra verbrokeu en daardoor nam a koningt mensoheoschuwheid ateeda toe Eindelijk ontaardde de toestand van den kuastlievenden vorst van wiens gunstigen aanleg bg zijn troontbeklimming de schoonste verwachtingen werden gekoesterd in volalagen kranktinnigbeid Nadat hü door hel bouwen van prachtige kaateelen en koatbare kaostwcrken tijn gatdmiddelen volkomen had nilgeput en tijn loestüd ateeda verergerde ging het ministerie in overleg met s konings oom eindelijk tol het instellen van een regentschap over welka afkondiging spoedig door de doodatijding werd gevolgd De dood van koning Lodewyk maakt vooral te Berlijn een diepen indruk In 1861 volgde Lodewijk op negenlienjarigen leeftijd tgn vader Maiimiliaan II op Na den oorlog Inaschen Pruisen en Oottehrijk waa hg de eerate der Duitsche vorsten die tich in 1866 met Praisen verbond en de eerste die na den Franschen oorlog bel voorstel deed om den Pruisischen tot keiter van hel Duitsche Sijk uil te roepen Ook na dien tijd bleef Beieren na Pruisen de grootste slaat vao Dnitaohland onder Lodewgks regeering een krachtige siennpUaar der Dutlsohe eenheid Vandaar dat vooral Ie Berign hel bericht van a konings kranktinnigbeid en de daarop too onverwacht volgende doodatijding mei bijtondere d lneming ia vernpmeii De graaf van Pargs wacht Ie Eu zijn lot af wordt de verbauningswet aangenomen door den Senaat tooals waarschgulgk is dan tal hij nergena een vast verbluf nemen maar ongeveer reizende Ugven Koningin Victoria en de Prins van Walea noodigden hem uil naar Engeland Ie komen en verschillende kasteelen zijn hem door Eogelachen aangeboden Van Engeland gaat de Graaf naar Denemarken en zal een deel van den winter doorbrengen te San Kemo De verbanningswei maakt behalve bg de Fransohc radicalen overal een slechten indruk men vindt dal zulk een kleine daad de Fransohe Kepubliek vernedert De Orieanistische prinsen zullen voorloopig in Frankrg k blijven men zegt op aandrang van den hertog van Aumale De Senaat heeft de commissie gekozen welke verslag moet ailbrengen over de verbanniDgswel Tol ledeo der commissie werden benoemd zes legenataadera en drie voorstanders van de verbanDiog der priDsen Wanneer men de stemmiag in de verschillende bureaux uitgebaaobi bijeen lelt ziet men dal 116 stemmen legen eu 108 stemmen voor de verbanning zijn nilgebraoht België gaat een nieuw tijdperk van onrust tegemoet Volgent de herinnering verleden week door den heer Gladstone gegeven heefi België zich weleer afgescheiden van Nederland om kerkelijke redenen Hel zal na eerst al de vruchten van die afaoheidiag gaan genieten Acht en negentig katholieke cleri ealen die de kleine minderheid van 40 liberalo geheel overvleugelen zullen in de Kamer hel land regeeren België bezit even ala Nederland het niet bengdentwaardig voorrecht van altijd te midden van verkiezingen te zitten Behalve dal er na en dan een ontbinding plaatt heeft moei eite twee jaar de helft der vertegenwoordigera aftreden In Jnni 1884 had in vijf van de negen provinoiea de verkiezing plaata waarbij de liberalen een emtlige nederlaag leden Nu hebben de vier andere provinciën bun meening verklaard en de eerate nederlaag is in Sedan veranderd De liberalen zqn omtiogeld en gevangen Vlaanderen Henegouwen Luik en Limburg hebben een meerderheid van drievierden aan de olericalen gegeven en nn tullen te het minialerie vragen om krachtig op te treden Het zou ons niet verwooderen dat de Belgische ministers een minder sterke meerderheid verkozen tonden hebben Ze kunnen nu niet op grond van twakheid der olerioalen de vervulling weigeren van allea wat den Boomschcn kieters is beloofd en voorgespiegeld België gaat geen matigen tijd tegemoet i OSTEJïe Xj sisr LIJST van BRIEVEN geadreaaeerd aan onbekenden Mej W H Francino Amaterdam M Joht Vantijl Haarlem Vao het Hulpkautoor Ie GODDEBAK Boere Boskoop BRIEFKAARTEN J v Tol Boskoop Verzonden geweest naar OOST INDIE H Woll Ijilatjap Idem naar St HELENA B Poortman Si Helena De Directeur van hel Postkantoor SIMONS MABKTBEBICHTEN OOUda 17 Juni 1886 Granen werden opgewekter verhandeld dan de laatste weken het geval waa Beate teenwsobe Tarwe werd lot ƒ 7 80 en mindere tol ƒ 7 a ƒ 7 30 verhanijeld Rogge 6 26 a ƒ 6 Gerat ala voren 6 Ï6 a 6 Haver 3 90 a 4 40 Maia pUlte 6 26 a ƒ 6 60 ronde tot ƒ 6 Verder geen handel De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in allea traag vette varkens 21 23 1 cl varkeus voor Londen 19 a 20 ct magere varkens en biggen traag biggen ƒ 1 00 a ƒ 1 60 per week schapen en lammeren traag AaDgevoerd 168 pattijen kaaa eerste qaalileil ƒ 22 a ƒ 24 twcwie qualiteil 19 21 Noordhollandsohe ƒ 19 i 24 j Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter 0 96 i f 1 05 Uargerlijke Stand GEBOREN 16 Joni Christuaa oideri i Eijkhoff en A Vermeslen 10 Antbong osdera C Broekbniaen en C Boer OVERLEDEN 14 Jgni S nu der Want 2 j 3 m 15 A Nieowenhaiaen lm A Raboaw 68 j 16 C Zyiemaa 3 j 5 m J dea Hertog 1 j 3 m ADVERTENTIÊN 25 JAKIGE f M AARTJE ADRIANA tan EED WEN f Gouda 19 Jani 1886 Receptie 20 Jnni van CORNEUS JONKBB GetroBwd CHRISTIAN HEINRICH WILHELM KAHLE HENBIETHA SOPHIA MARGA BETHA SCHWEMMER Amtterdam 17 Jnni 4886 Mevrouw C van der WANT MARKT vraagt tegen AUGUSTUS eene