Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1886

f Het Wtektlad ta Wotrie berat h l olgtnde tobry ren It nkttr iê Bedaelnrf Bg eeoe rerkieijng wordt er wel eeilt ieie gaugd of gescbrereo dal in andere gerallen icker achterirege blqft Maar dat men tmrltdnu een woord tot lyoe medekiec ra laat riohten dat orerscbrqdt de grenien der kieacbbeid en toob getohiedt 100 iets Wie als ik de eer bad het blaadje uit HoUauder in de laalate dagen te ontrangen en het nog wat twgielaobtig is in i n beiil heeft tie no U eens oa en hjj ui oameo van persouea rinden die mijn aobrqren ataren Ik rertroaw dat dt Boüander door dit korte woord aangespoord in bet rerrolg wel too gemanierd lal tqn om onte afgestorrenen te laten rasten Grebrnikt men den naam eent lerenden tonder Toorkennit waarroor sommig weekblaadje ook wel het iwak heeft gelgk ik hoor die kan protest aanteekenen maar een doode 1 Met de pbiatiing rerplioht gg J O L Vermoedelijk is het oi t aan reien bekend dat aan de westkust ran Groenland te Oodthaab een geillttstreerd Weekblad rersohijnt dat den titel roert ran Atotagaglmtit d i Lectmur Het wordt gesohreren in het Eskimoosch en de redacteur ran bet blad is een echte Bskimo ran afkomst en oproeding t geen hem rolstrekt niet rerbindert onder tjjn landslui de print der dichten te tyn Godtbaab is een Deenicbe kolonie en daaraan zal het toegeaobreren moeten worden dat by een Deensehen geslaebtsnasm draagt en deze is L MöUer Oütk redacteur ran de Atotagiiglintit is een beschaafd man die Earopo heeft bezocht en de reisgenoot is geweest ran Nordenskjöld toen hq zgn bekenden onderzoekingstocht deed door de binnenlanden ran Groenland De beer Möller rergezelde den rreemden reitiger om door eigen erraring die nog nimmer door meoscben bezochte streken te leeren kennen en ze in zgo weekblad niet slechts te bespreken maar er ook afbeeldingen ran te gereu Xordenskjöld maakt in tyn jongst rerscheuen reisrerbaal getiteld Grönland melding ran den heer Möller en zegt o a ran zgn blad Indien de tekst ran bet rerhaal der reis door den heer MóUer gescbrereo zoo oauwkearig en zoo fraai is als de afbeeldingen ran zgn hand welke daarin roorkomen dan zal er reel goeds ran te zeggen rallea Zelf kan ik slechts oordeelen or r de juistheid zijner teekeningeo en schelten en die zijn roorbeeldig niet orer den tekst want ik heb het nog niet zoorer gebracht dat ik het Ëtkimootch kan lezen De redacteur ran AloeagaglMU is lérens de drukker eo uitgerer ran zgn blad en daarenboren hij mag lérens worden geacht Ie zgn de man die de pen roert lol bescharing en reredeliug zguer medemensohen op de hoogste noordelijke breedte waar de drukkunst wordt uitgeoefend Hij is een merkwaardig man die reisgenoot ran den beroemden Nordenskjöld In het rroeger genoemde groole werk orer Groenland rindl men behaire rele mededeelingen aangaande den redacteur Maller ook zgn portret Uet gelaat rerlooclient zijn afkomst niet maar niettemin ziel men er den blik en de trekken in ran een schrander man Dezer dagen ia op een boerenboere te Sammenthin in de nabijheid ran Arnswalde een ouderwetsche bruiloft gerierd Zondag 30 Mei j 1 heeft men daarmee een aanrang gemaakt en det aronds ran 2 Juni daaraanrolgende ign de gasten huiswaarts gekeerd Met inbegrip ran de kinderen die de naaste rerwanlen mee ter bruiloft badden genomen wareu ruim 300 personen aanwezig ea allen bebben z er gedurende drie dagen als de gasten ran bruid en bruidegom rertoefd Om recht op hun gemak ran de feesirreugde Ie kunnen genieten is bg den aanrang dar bruilofsldagen rouw matigheid de deur uitgezet Wat er ged rende dien tgd is rerorberd daarran kan de lezer zich een denkbeeld rormen door een oog te werpen op de rolgende lijst ran spijzen eo dranken roor die gelegenheid Op het erf was een paar dageo te roren een relte os geslacht een kalf een rarken zes schapen zgn dienzeifden weg opgegaan ganzen eenden kippen en hanen ten getale ran ruim een twintigtal zgn op betzelfde altaar geofferd benerens een groole hoereelheid snoek baars paling eo andere geschubde waterbewoners Daarenboren is roor brood koeken en gebak gebruikt rier zak meel en bloem lot een gezamenlijk gewicht ran 400 poud Om den dorst Ie lesscheo wat ingeslagen 13 ton bier ran rerschillende soort 100 liter brandewijn een kleine hoereelheid wgn slechts namelgk éen dozgn flessobeu Voor de mannen had men een Sioke gaaoliteit rooklabak aa 4000 sigaren betohikbaar gesteld Of er op die biuiloft ook gedanst ia rroagl wellicht ismand Dit gedeelte ran de pret is niet rerzuimd eo om het bewqs daarran te lereren behoeren wg sleohit Ie rermelden dat er een compleet orkett de Arniwolder kapel aanwezig was en deze muzikanten hebben de danalnatige gatten niet in den ateek gelaten maar men rerzekert zgn tg roorldnread betig geweeat roor tooreel menschelgke krachten daartoe in slaat bleken te zijn want het flinkste orkest ia bg slot ran rekening lach geen draaiorgel Volgens een gematigde taxatie heeft die bruiloft zoowat 2600 Mark gekost eo dan zegt men ook in de atreek ran Arntwolde dat het den boerenslaod tegenwoordig too onroordeelig gaat De oudste rennitt de eenig orergebleren leeraar ran de Series leeliounm aan de Utreehtscbe Academie ran 18S0 de ï4 jarige oud lector Georges Vereoet il deter dagen linea recta iwee honderd uur rer uit Zwitserland hg deo k er Mnrall te Utrecht gekomen roor de riering ran het 260 jarig bcstaao der Alma Mater waarren bg als docent in 1836 bet tweede eeuwfeest heeft bggewoond en waaraan hg later nog too lang rerbouden is geweest In de eertte plaatt hoopt bij deel te nemen aan de réunie ran de leden ran de roormalige Utreehtscbe studenten jagercompagnie waarren hij altgd als honorair lid was beichouwd oftchoou hg telf io 1830 bg roorkeur alt rrijwilliger dientt had genomao bg hel korpt rgdende artillerie waarmede hg in 1831 de reldtlageu roor Hattelt eo Leuren ala wachtmeester titulair heeft bggewoond nadat hg reeds io 1813 als rrgifillig soldaat ouder de mobile Amtterdamtche schutters bad dienst genomen bg het leger en in 1816 als rrgwilliger met de kooinklgke jagers Ie paard den reldtochl naar Parijs had medegemaakt Verend is waarschgnlijk dan ook de eenig orergebleren oud soldaal ran de Nederlandsohe legers die als rrgwilliger rersierd ia met de drie herinneringsmedaillea ran 1813 1816 en 1830 Georges Vereoet met de officieren ran de studeo tenjagera in 1831 tot eerelid ran de aocieteil Placet iio reguietcere shmm benoemd was behaire door tgna lalrgke werken orer onderwga en oproedkuode rooial bekend bg allen die in de dertiger en reertiger jaren aan onte academie bebben rertoefd eooals blgkt uit de iludeoten almaoakken en dissertation ran dien tgd waarachter men menig dichtsiuk aantreft uil zgne pen gerloeid Ofschoon Versnel de messlea ran zgne rroegere rrienden uit de legert en ie unirersileit heeft orerleefd tal hel ereowel nog roor rele rennisten een genoegen zgn de hand te mogen drukken ran deo ouden doch nog krassen rriend uit hunne jeugd die alt rroeger nog rol ruur is roor de unirersileit en roor Utrecht zgne geboorteplaats alwaar zijn rader in de rorige eeuw eeoe beroemde school beeft gehouden Een Reuter bericht uit Penang ran 18 dezer maakt melding ran een orerral door Aljehers ran het Nederlandicbe stoomschip Bok Canton ex Sgeron nabij Rigas Zg schoten den eersten machinist ingenieur en den tweeden stuurman officier dood en namen den tweeden machinist en den kapitein benerens dient rrouw gerangen De machinitlen zgo Engelschen Bg onze Regeering is bereatiging ran dit bericht ontrangen De landaard ran de oprareodeo behaire de genoemden is onbekend De beer Heldt bespreekt in de Werkmatubode het proces Domela Nienweobuis Na een herinnerind dat er ten allen tijde lieden zgn geweest die zich bij gebrek aan beroemdheid althans bernchtbeid wilden rerzekeren zooals Herostralus die een tempel io brand stak zegt de If erkm Zeer nadrukkelgk zeide de officier ran justitie dat hg enkel de rerrolging wegens orerlredisg der at afwel had ingesteld Beide beklaagden waren zonder rechtsbijstand d i waren hunne eigen rerdedigers De wgze waarop zg dit deden heeft waarlijk geeo bewgs ran bun talent op dit gebied afgelegd waarom deden zg bet dan P Hier ligt het zielkundig raadsel Streren zg naar de marlelaarakrooo of hebbeo zg zich zelf orerschat De zelfrerdediging toch waa erbarmelijk rooral die ran D N Waarom beeft hg ook hier diezelfde zwakheid aan den dag gelegd welke hg steeds rerraadt io het mondeling en schriftelijk debat door geen roet bg stuk te honden de hoofdzaak Ie oniwgken en steeds uit te weiden orer niets ter zake doende onderwerpen P Maar behaire dit ontkent hij de bedoeling Ie hebben gehad welke hel O M in het rtikel orer den Koning dat tot sirsfrerrolging aanleiding heeft gegeren zoo klaarblijkelijk opgesloten rond Door niets wisi bekl dat scbrgren te recbtraardigen laat staan zich daaromtrent Ie rerdedigec lerwgl he aangeroerde bijna kinderachtig mocht heeten Kortom de indruk ran zgn houding t ju zelfrerdediging kan op de rolgelingen rau bekl niet goqsiig geweest zgn te minder daar hij zoo herhaaldelijk tot de orde moest geroepen worden Wg kunnen niet nalaten deze gerolgtrekkiog uit te spreken dat Domela Nienwenhnii iu een zooreel sensatiemakende aangelegenheid een treurige figuur gemaakt eo gean bewgs ran wezeulgk talent gegereo heeft Meende hg lich echter met den zg JVouciea slag er rao Ie kunnen afmaken dan is die dwaling omrergeeflijk in een man die zich lot tolkiMdtr opwerpt Toen we roor eenige weken het beeld ranJanlje ran Leiden als op hem toepasselijk te roorsehgn riepen dachten we niet reeds zoo dicht bg de rerwezenlgking dier roorspelling te zgo Zie waarde lezer om een blgrende eereplaali in de getchiedenit Ie rerorereo moet de menscb daden doen die ran zgn zielenadel én zgn groole garen gelnigen want de geschiedenis licht de wer ld met onrerbiddelgk scherp oordeel Maar Domela Nieuwenhnis is meutch eo als hg zgn straf rolgens de bepalingen der wel ondergaat zwaar of minder zwaar zal Igden wie ia dan too onmentchelgk om in dat lijden te groeien P Wg zeer zeker niet Wel mogen we wgeen op de eeuwige waarheid der stelling indien de middelen ter bereiking ran bet znirerite en edeltte doel niet daarmede in orereenttemming zijn en geeo rein zedelijke daad op zich telf oplerereo dan is de handeling in haar geheel ontedel jk en afkeurenswaardig De commissie roor de Pargsohe wereldtentoonstelling ran 1889 heeft besloten den gzereo reuzentoren ran Fiffel waarran reeds eenige malen gewag is gemaakt toe te laten en de regeering beeft aan dat bealuit hare goedkeuring gehecht Het gertarle tal omstreeks rijf millioen kotten en rier rerdiepingen bebben naar elke waarran het publiek zich door middel ran een aicenuur zal kunnen begeren Om een denkbeeld Ie rormen ran de hoogte ran dit geraarie tg het genoeg te zeggen dat de Nolre Dame te Pargt gemakkelijk eene plaatt zou kunnen rinden in de ruimte gerormd door den boog der rier roettlukken ran den toren Die ruimte bealaat eeoe opperrlakte ran niet minder dan 125 vierkaole meur De boogie ran het Ijzeren gewrocht zal hel zereorond tgo ran die ran dea Are de Triomphe De Midd Ct berat een woord op zg o paa Z j wgtl er op hoereel er io de jongtle dagen gerergd it ran de ambtenaren bg de posterijeu Van den boogsteo geëmploieerde lol den eenvoudigsten bode zg gingen allen raak gebukt ónder den stroom ran circulaires kranten enz die orer de hoofden det kiezers werd uitgestort Zg toch moesten zorgen dat alles geregeld aan z jn adres kwam zij moesten zooreel mogelgk allen achyo ran partijdigheid rermgdeu door te waken dat niet het eeoe stuk roor hel aodere ging lenzg het eerder ware bezorgd Een ieder keu natnurlgk bel best oordeelen orer zgne omgering en daarom kunnen wg h oofdzakelgk getuigen hoe uitstekend men aas ons kantoor c s zich kweel ran igne moeielgke taak zegt t blad Dat is zeker wel op rele plaatsen zoo geweest en waar men zooreel medewerking heeft onderrondeo tal men ook wel inatemmeo met een woord ran lof aan die beambten gebracht Men is zoo geiroon om iels rwaarran men dagelgks de gemakken en roordceleo geniel Ie miskennen Bg deze gelegenheid meenden wg dat bet een plicht der erkentelijkheid waa om legenorer de buitengewooe diensten op zoo s uitstekende wgze dit woord ran waardeering te uiten De Ëngelache bladen deelen het rolgende rao eene gelukkige moeder mede Emmy Wenier de weduwe van een ambtenaar Ie Londen wonende die mst een klein pensioes in haar lerensonderhoud moest roor zien leefde in zeer armoedige omttaodigbeden De doohtert rier in getal eo allen in t bezit ran een zeer bekoorlgk uiterlgk zgo handwerktlers Io een winkel waarin Lizzy Winter de ondsie dochter diende leerde zg een Mohammedaan Hobdem El Selim kennen Deze persoon tocht de jonge dame in hare woning op eo was zoo met de netheid errao ingenomen dal hg aan de weduwe de handen rau hsre rier dochters rroeg Mrs Winter noch bare kinderen wareu ran bet huwelgk afkeerig en dit te min daar de Mobammedaao schatrgk is maar de roogden t jn ran eene andere opinie De weduwe heeft de zaak in handen ran een adrocaat mr Falridge gegereo Zij rindl het onmentchelgk dal men het geluk barer dochters is den weg slaat Io de Damatraat te Amsterdam waar Zalerdagarond als naar gewoonte door het renleo ran het blad Reckt voor Mhn nieuwsgierigen en kwaadwilligen samenscboolden is Insaoben 11 en 12 uur zekere Meegeoa omdat hg weigerde der politie Ie gehoortameo io arreal genomen Hierop leheen men gewacht te hebben om den beambten ran politie roor de handharing der openbare orde daar aanwezig boereelbeden n gemalen peper io de oogen te werpen eo pogingen ie doen hnn arrestant ie onlweldigen Noohtaos wisten de agenten kloekmoedig stand te honden en ofschoon reeds ras enkelen de oogen door peper rerbliod waren ook ondanks het door de menigte gepleegde rerzet hun arrestant orer te bresgen naar bel camniisaariaal aan de Oudebrug InlutioEen kreeg de agent Poolman van de Zeteotie in de Damatraat een handrol peper io de oogen kem ran achter toegeworpen eo hoeteer ook buiten tiehtelf ras de p jn keerde hg zich tnel om greep dea dader bg de keel en had hel roorrechl om bggettaan door eenige kameraden met eenige welgezinde burgert waarbg een marine matrooa en een Infanteritt zich aangesloten hadden dien ellendeliog orer te brengen Baar de Oudebrug waar een egner jaszakken met fijn gemalen peper geruid bleek te tgo De aangehoudene ia een rerrertkoeobt te Amiterdam woonachtig Giaieren middag had io het Volkspark leAmeterdam eene rergadering ran aocialitten plaatt waarin Van der Stad tprak orer de locialislen rerrolging Hg trachtte te beoogeo dat hierdoor alechtt reraterkiog der partg zou bereikt worden Orerigena werden roor het lalrgke maar erg rlottend gehoor de bekende griereo uiteengezet Van de gelegenheid tot debat werd o a gebruik gemaakt door een joogmentch bg uitzondering een legeoatander die opkwam roor de uoodtakelgkheid rao hel kapitaal deo aocialiatcD rerweet dat eg wel afbreken maar oiet opbouwen en onterredeoheid zaaien waaraan het ook in den socialialiscben slaat niet zou ontbreken Zgne woordeo werden natnurl jk telkena onderbiokeo door gesis en afkeurend gelach wat wel den roorzitler herbaaldtlgk deed aandringen op orde eo hem tot de erkenning bracht dat dit niet pleitte roor de rergadering maar roor de zooreelsie maal bewees welk oobegonneo werk bel ia socialisten in bunnen kring tegen te spreken Bg de firma Hermi Cotter h toon Ie Alkmaar is een rlugsebrifl rerscheneo getiteld Lereosrertekering eens ieders plicht De schrgrer is dr P J Hollman De titel duidt reeds genoegzaam aan welke de inhoud dezer brochure ia Verschillende behartigesawaardige opmerkingen worden daarin gerenden o a de rolgende Mgo ambt of beroep zegt deze of gene stelt mg io ataat op betamelgkeo roet met mgn getin te leren Onaoodig mg te reriekeren Dewgl g j leeft aatwoordt de schrgrer ran nw arbeid is geheel nw inkomen alt rente op uw hoofd gérestigd eu teker laat gg uw getin io armoede na wanneer het God behaagt rroegtgdig op Ie roepen Op s borenal rust de plicht u Ie Ttrtekereo Wat ik jaarlijks orerhoud beleg ik lierer telf hoort men meermalen rerklaren Spaartaamheid is teer te prgzen maar hier is tij ontoereikend Gij rraagl tjecbta luttele tien jaren om de aom Ie rergaren die de toekomai uwer kinderen zal rertekeres maar hebt ge dan een rerbond met het leren gealoten Laat de achijn a niet rerblinden apaartaamheid ia goed maar onteker eu daarom onroldoende De rroege dood ia het zwaard rao Damocles twerende boren den arbeid des mensehen En egt gg too teker nimmer in gebreke te bigren in bet ter zgde leggen uwer spaarpenningeu P Is een rerbinteois ran lereosrerzekering gesloten dan brengt uwe eer mede ten einde toe te rolharden Niet zelden hoort men Ik heb den tgd nog wel om mg Ie rerzekeren ik beo oog zoo jong 41 regel mag men aannemen dal de kans ran tierren grooier wordt naarmate men rerder in het leren is gerorderd ran daar is rroeglüdig reriekeren goedkooper dewgl natuurlgk de Miilschap S k bg haar berekening wel degelgk in aanmerking nemen Langer wachten heeft derhalre het beulen eeoer hoogere premie ten gerolge Bn was indien gg uitstelt tot niet juist de dood maar nekte u orerraltP Met zieken sluiten de Maaisobappgen geen orereenkomtlen Deze aanhalingen die met releo zouden te rejmeerderen tgo tooneo aan welk een getonde praolitche lerenwgtheid uil dit boekje tpreekt Maar boreodien eet de schrgrer die rolkomen op de hoogte it der lerentrerzekeringswelentabap ob berallelgke wgze uiteen op welke grondslagen hl lerenarerzekering wordt gebouwd en welke waarBorgen de maatschappijen aanbieden Hel rlogachrift rerdient algemeene reraprsiding lol dat doel hebben de uilgerera den prga roor de aanachafflng en gr ot zeer laag getteld Boiteolandsch Overzicbt De committie uit den Pranschen Senaat belast met hel rapport orer de prioseswet heeft eerst alle roorstellen lot wijziging ran hel ontwerp eu daarna de door de Kamer goedgekeurde wet zelre met 6 tegeo 3 stemmeo rerworpeu Voordat dit besluit werd genomen werd de heer De Freycinet nogmaals geraadpleegd en hem de rraag roorgelegd of hg rerstoring der rusl rreesde wanseer de Seuaat de wet ter rerbanning der prinsen rerwferp De minister antwoordde dat hg instond roor de handharing der orde op de straten maar dal een rerwerpisg der rerbanning een strijd tnsschen Kamer en Senaat en ernstige slaatkoadige geschillen ten uitlokken Hierop rtrwierp de oommissie bet ontwerp en benoemde ees der legeoslanders den senator Bértoger tol rapporteur De Eogeltche bladen wgdeo uitroerige besohouwiogen aan de regeering ran koningin Victoria naar aanleiding ras het feil dat de koningin eergisteren haar rijftigste regeeriu tjaar ia ingeireden Oen 20alen Juni 1837 orerleed koning Willem IV plotseling en werd prinses Viclorio de dochter ran de hertogia rao Keol op JSjarigeu leeftijd tot den troon geroepen De Engelsche liberalen welke roorstasders zgo ran de Home rule honden zich nog op den achtergrond om aan den grooteo ouden man in Midlothian deo roorrang te geren bg de rerdediging rau de lericbe politiek De Times is met de rede rau Hartingtos teer iogenomen en betoogt dat hg uu loch wel aangeeft welke zgn weuscheo zgo De Daily News daarentegen is ran oordeel dat Hartinglou allgd nog reel meer negatief dan positief spreekt en wgsl er op hoezeer hg in zgn denkbeelden reedt naar de zgde ran de Home rnle begint orer te hellen hg spreekt immers du reeds rau eg het ook ondergeachikle weigerende bchamen die aau Ierland zouden knoneu worden rerleeod welnu tegi de Daily News dao slaat hg ook niet zoorer ran Oladatouc af want ook deze wil dat de Kroon en hel Rgks Parlemeui bet heft is banden blgren houden Hel liberale Parlementslid Caiue beeft besloten om ofschoon bg door de liberale Kiearereenigiog rao zgn disiriol met 13B legen 77 stemmen alt liberaal candidaat rerworpen is toch zgn caodidaiunr Ie handharen Hetzelfde zullen ook een aantal andere liberale Parlementsleden doen orer wie wegens hun tegeaataud tegen de Homerule wet door kiesrereenigingeo io hun district eeo reroordeelend roonis gereld is De Daily News betreurt dete rerdeeldheid onder de liberaleo eo stelt nogmaafa in kei licht dat ala Gladaloue bg de rerkieiisgeo niet de zegepraal behaalt niet Hartingtou en Chamberlain maar Salisbury en Churchill aan het hewiad zullen komen de liberale kiezers zulleu wèl doen meent het blad indien zg dit niet rergeten Uet Oottenrpscbe Huis raA Afgeraardigden rerwierp met 160 tegen 154 stemmen hel bekende roortlel der Duittche partg lot wgziging eo rerhooging der ioroerrecbleu op petroleum Daarentegen werd alleen betlolen om hel iuroerrechc op ruwe petroleum teo geriere ran Galicie op 2 fl te brengen De meerderheid was nas niet zeer groot maar het ministerie en de orereeukomst met Hongarije welke ernstig geraar liepen tgo toch roorloopig gered f De begrafenis ran den Koning ran Beieren heeft orereenkomslig hel program plaats gehad eo nu zal ook deze droere gebeurtenis langzamerhand uil de kroniek ran den dag rerdwijnen De berichten orer den legeuwoordigen Koning Oflo zgo teer treurig iu den laatsleo tgd weigert hg eten en drinken en zit schuw in een hoek rao de kamer Zgn krankzinnigheid ring aan met godsdienstwaanzin De bericbtgerer ran het Journal dea Debate die het eerst het rerhaal betreffende ouderhaudelingen tusschen koning Lodewgk II ran Beieren es den graaf ran Pargs rermeldde deelt nn mede dat onder de orergelegde slukkeu eo bescheiden niets is gerenden waardoor dit bsricht kao warden bereitigd Blgkbaar behooreu dut de onderhandelingen met den graaf ran Pargt ereuzeer tol de misleidingen als de proclamatie dea koninga es het gefingeerde alles rau s konings heelmeester Von Scbleise GEVONDEN eu aan het bureau ras politie gedepoaeerd Eeo Juk een porlemonnaie met 38 g cl en een roozeokrans eeo kinderporlemonnaie met 25 cl een Boomach Katholiek Kerkboekje Effe gouden Ring KEXmSGEi IJMG BURGEMEESTER en WETHOliDERS ran Gouda brengen Ier openbare kennis dat Ier roldoeuing aan art 69 der Wet ran dan 4 Juli 1850 Slaateblad No S7 afkchrifteu ran de Procesaen rerbaal betreifeode de benoeming ran twee Leden roor da Tweede Kamer bedoeld bg de artikelen 62 en 87 dier Wel egn aangeplakt aan den ingang ran de Si Anihooiestraal alsmede dat gelgke afachriften op de Secretarie der gemeente zgn nedergelegd alwaar daarran ineage kan worden genomen op lederen werkdag ran det morgens tien lol des namiddags etn ure Gouda den 10 Juli 1886 Burgemeester en Wethouders roornoemd W POST DROST L B De Secretaris BROUWER Bargerlijke Stand GEBOREN 10 Jaii Aathoaioi FrsDWicoi ouders R a deo 0 r ea J C Vrrkerk Cor I oüder I N SnellemM ea M WiMtr 17 Corwl eden J Zorï sa b Blok 18 Jobtoaa P triii osderB A Gnadel tl 1 M van Ueuwen 18 BerDudni ooder C de ïo en C JoDgeliDg ÏO joUnae Zicharit OGde A MaM m L lapaer AdriiDu ouden C n Bükeo J de Brnin Coraelii johaaau orden G Slrroa ra G d Keiiur OVEKLEDBN 1 j oi P a J W ii a3 T17 A E Boef 4 m P D Ooitank 12 d 18 c i Boer 8 m P J p i j 7 j j Brai 2 j 1 m L A iD AUm 75 1 M H Verh 20 M t SiebeH 3 m D Groeaeweg 6 j 11 A W n Uoa 1 B 4 0 de Bon U m 21 A d JoDg 1 j 8 BI OKHÜWD 22 Jooi G J Schoon ea C W Kabel Moordrecbt OVERLEDEN C Noorlander 18 d ONDERTROUWD T n BI tter wgk Goaderak 28 j n H Noordegruf 28 j Haastrecht GEBOREN Johuiu Maria ooders H BaUerioi ea A OVERLEDEN N Sirre 68 j p Slooljei 1 Reeuwyk GEBOREN Mtrritje oaden fi deo Boadgkeraa A V r MU Heeltje oadin J Eegdcmaa eo C van Vliet l ornelM ea Simon oaders A de Wit ea JL SIrear OVERLEDEN K Jlarkc 8 m A S 41 i GEHUWD C raa Erk e J der Hagieal Zevenliuizen GEBOREN Ge ril Pittar oaden G P na der Meer o M Kwak CoratlU ouden Haak ea G Booteahal Sofhi ouden H Niau laad eu A Boa Dina U abetb ouden A Kruet ea D M Jougeaeel Arie ouden W Gluiog ea N Vaitenbout ADVERTEWTIfiN V Heden overleed na eene slepende ziekte doch nog onverwacht na meermalen gesterkt te zgn door de HH Sacramenten der stervenden onze geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer JACQUES HÜIJBRECHT in den onderdom van bgna 82 jaar Wed J HÜIJBRECHT PODW B ROZESTBATEN E ROZESTBATEN HUUBMCBT M HUIJBBECHT P HUIJBBECHT Gouda 19 Jani 1886 Voor de zeer vele bewgien vau belangstelling ondervonden na t overigden van ons innig geliefd Zoontje GEBRIT JOHANNES betuigen wg onzen hartelgken dank H E VAN OIR BOER T VAN DÏE ROER Gouda 22 Juni 1886 Engeibebgt Id een WINKEL wordt terstond gevraagd een eerlgke vlugge een gdede hand schrgvende Adres onder No 1334 aan het Bnrean dezer Conrant Nieuw ontvangen de2CenUSIGAAB Merk WILLEM III J van SONSBEER Gouda ADVEUTEIXTIEfV in alle Binnen en BuUenlandache Cou ranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda