Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1886

Vrüdag 25 Juni B BI ZCEÏT 1886 3408 VOOR DE f¥44aT GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adnertentieblad voor Gouda en Omstreken AANDOtNIMMN Eene VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Eerste Bang vraagt een zeer honorabel en solied YEmQENWOOSBim Adres met franco Brieven onder letters D IJ Ü aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGB vaw DITMAB Rotterdam G een ijs Haar meer ne nieuwe LONDON is de beste van alle bestaande parfamerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glsnsrëk en zacht en verft niet Prps 85 eent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda bg J H C HDINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 De COM1III8SARIS DES KO IIVGS in de Provincie Zuid Holland Brengft ter kennis van belan ebbenden dat weg ens het inhang en van nieijr e euren in de Haliegfatsluis te Gouda de spheepvaart door die sluis zal gfestremd zijn van den 28 Juni e k des voormiddagfs 5 uur tot eh met den 2 Juli d a V des avonds 10 uur s Gravenhag e 18 Juni 1886 De Com nüsaris des Konings voornoemd FOC2S TVegen s Ver Urn f nering GROOTE UITVERKOOP TOT ONGEKENDE LAGE PRIJZEN van af 21 Jl I l aanstaande tot einde JULI Alle voorhanden zijnde JONGENSPAKJES Demi Saisons Lakens en Buckskings Japonstoffen met bijpassende Garnering Afgepaste Robes Gelrfeurde KATOENEN PERCALES en SATINETS Alle soorten Witte Katoenen en Servetgoederen Verder Artikelen die nog voorhanden zgu IJtr Tydens den üitverkoopkunnengeenSTALENof GOEDEREN op ziokt gezonden worden BAHLMAiVN en Go 5 e 4 TE HUUR w tegen AUGUSTUS of eerder op netten stand een goedkoope BOVENWONING ö r W Franco brieven onder No 1333 aan het Bnreaa dezer Conraut 5 FIJITE ZOMEEDASSEN van af f Ö IS A VAN OS Az Kleiweg E 73 Een Exporthuü verlangt ContignatiSn t n KAAS voor Australië en andere overzeesche markten h later bereid ook vatte orders te geven Brieven fr motto Kaatt ajh Algem Advert Bureau van NIJGH van DITMAR Amsterdam Dit de Hand TE KOOP een sedert jaren bestaande EERBERCf met 2 BUJAEDS en VEBOUNNINO waarin zonder dat er iets anders bg wordt uitgeoefend een goed bestaan oplevert Adres franco brieven onder No 1331 aan het Bureau dezer Courant Aardbeziên Men wenscht in kennis te komen met een of meer TUINDERS welke in staat zgn geregeld AARDBEZIÊN te zenden Adres met franco Brieven onder het motto Aardbeziên aan het Bureau dezer Courant ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 Chein fabriek van H vonGimborn te Emmerii a d Rijn en t Heerenberg Gelderland i Aligfrane Stifte NERVEN CRYSTAL Merk Adelaar Prgs fer étui 60 ofnis VrrlcrggbHar bij J C ZELDENRIJK OouHa Te en JICHT EN BHUMATIËK verkrggbaar te Oouda Wed Bosmah Tiendeweg G IJsEMTUK Blauwstraat Alphen L V lrossiau Zn Bodegraven B G F BanfieiiL P Veesloot Boskoop J GocoKADi P LoOHAN Harmeien W G Küevees Hazerswoude Gaarkeuken Kamerik van Eeuwen Oudewater 3 Lievlakd Rijndijk A C Poot Stohaijk k Natïul Waarder Wed Botrmoo Wouhrugge A oe Wilde OiiToordeelige TomrWMurden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bg M J C HAM te Utrecht M Mukt n ecD kort gebruik Bfl bliokeod iritie Uodln zonder ie te betchadigeu K K Hof Tandarts Dr POPP s AROMATISCHE TAMDZEEP De lendeu hetty eoliip of kansttaodeo ironleD hierdoor goed onderhondeu en tandpgn verhinderd Per fink 40 cent E K Hof Tandarts Dr POPP a Anatberln Mondwater grneest landpyo tiekelgk landtrleeaob onderhoudt en reinigt de tanden aorkamt den ouaaogeoamen reuk beforderi hel tandenkrijjien bg kleine kinderen dieut aU roorbebaedmiddel ipgeo diphierilii keel tiekle en ii onontbeerljk bq hel gebruik van minerale wateren In fletiehen van ƒ 1 7t ƒ 1 20 en 0 J Volgt men nanakeurig de gebmikiaanirötiuc dan kan men verzekerd cijn van den gnnaligaten uilllag J Plantaardig Tandpoeder prij o 80 gl Anatherin Tandpasta prg ƒ i ïo S Tandplombeersel prg ƒ i om lelf SLm 1 holle landen te rutlen Eruidenzeep tegeu huidtlekte prgi l 8B Het geëerde publiek wordt veriocbt uildrukicelgk K K HoflBiidraceiler FOPP i Qeoeetmiddel te erUngen en ilecht alt oodanig aan Ie nemen elke van tgn fsbriekamerk lijii voortien Oëpdts bevinden lioh Ie Gouda bg J H C Huinck winkelier op d Hoogttraat A 123 te Rotterdam bij F £ van Santen Kolff te Hage bij L F Snabilié apoht te Delft bij A J van Rgn te Schiedam bg G Malta Gi j te Leiden bg E Noordgk te Ameterdam bg F van Windheim te Co en H H üloth U Co apotheek te üireoht bij G H N van Spanje idem Lobry 8c Porton Droogiaten Snelpersdruk van A Bbinkhan te Oooda BINNENLAND GOUDA U Juni 1886 Het rapport der Commiuie in zake de quaettieder gasfabriek te deier ilede dat Dinadag jl bg den gemeenteraad inkwam lal in hel eeritvdgend raodavertlag worden opgenomen In dit nr van oniK courant meenden wij met het oog op bel groote belang der zaak reed een uillrekael daarvan temoeten opnemen Bi langatellendeu vinden dit opde volgende bladigde Noar wij vernemen heeft Mr P P P Kiat nolaria alhier Z M den Koning onlalag uit die betrekking gevraagd en ia bg voornemena deie gemeente Ie verlaten eu lich Ie Hage met der woon te veatigen Er lal daardoor ook eene vacature komen in den gemeenteraad waarin genoemde beer gedurende vele jaren zitting had De degelijke keouit van den beer KitI tgneioherpzinnigheid werkkracht en gver lullen in den raad voorzeker zeer gemist worden alsook daarbuiten als b V in hel Collegie van Kerkvoogden drr Xed Herv Gemeente waar hg de belrekking van seereUrit vele jaren achtereen met groote toewgding bekleedde Naar wg tot ons genoegen vernemen heeft de heer Oscar Carré bet vooroemeo op de a al Kermis alhier in zgo groot circus eeo reeks vooralelliogen te geven De notaris Schagen van Leeuwen Ie Delft ia heden door de Hechtbank te a Hage wegens misbruik van vertrouwen tot lea maanden celstraf en ontzetting uit b l notarisambt veroordeeld BdMive 4 jMd i i msi vorig ar venmUe stukken kwjimen Dwsdag nog de volgende bg dea gemeenieraid in o Het rapport der rasds oommistie ia wierhanden waren gaiteld de rekeningen der geaubaidieerde instellingen van weldadigheid over 1885 adriseerende UX goedkeuring Ter visie 2o Het npport der raads ooramittie in wier banden was gesteld de rekening der dd Scbutterg over 1686 adviseerende lot goedkeuring Ter visie So De rekening der sledel fke bank van leening over 1886 66 Ter viaie 4o Een voorstel van B en W tot verbouwing van ArliLegi Het is hun nl bg onderzoek gebleken dat het vddrgedeelte strekkende van de Markt tot de binnenplaats op oude fundamenten gebouwd en door bebouwde peroeelen ingealoten ignde niela verontrualends vertoont en in goeden staal verkeert doch dal dit met bet aehtertte gedeelte al het gedeeltr tusiehen de binnenplaalt en het wator van de Zeugsiraat niet het geval ia Eene berttelling ia dringend noodig en B en W meeneu dat het beate zal zgn het achtergedeelle van bet gebouw tot de binoenplaaU ie doen afbrekea en weder opbouwen De kotten worden geraamd op 6826 Ter viaie 6a Een adres van C Fnrrer pachter van het ophalen der vuilnis htt op diepte houdea der graohtan beneveis het tohoonhouden eu reinigen der riolen verioekeode wgziging zgner pacht of gcidelgke tegemoelkoming In handen van B en W om bericht en raad 6o Etn adres van J de Jong Ain timmerman Ihier kennitgevende het open aluk bouwgrond in de Heerenkade grenzende aan het bebouwde terrein CD belendende aan den eenen kant het koffiehuis van D Begeer en aan den anderen kant den tuin van U W Olto te willen volbouwen met 9 percaelen en verzoekende de tloot daarbg liggende van gemeen tewege te dempea In handen van B en W om beriebt en raad 7o Een adrea van J Faaa AUart venoekeode Ttrbreeding via kei ttrattja nabg zgn fabriek of uitgang in hel plantioen voor zgn huitdeur In handen van B en W om bericht raad Ooor den Voonitter werd rn deze raadttittiag nog medegedaeld dat H vso Deth aautpreker bg de begrafenitten ii overleden De raad bnluit in d volgende zitting ene be Jtoeming te doen Als sollicilaolen voor de belrekking dienden reeds hun verzoek in M Dekker a W Begeer Lzn De raad besloot nog in de volgende vergadering eene benoeming te doen voor lid der cammittie van administratie van de atedelgke bank van leeuing ter vervanging van den heer G Prinee wiens onislagname wij in ons vorig or vermeldden Aan bet Verslag vao den loettand der Gemeente Gouda over 1886 entleenen wg nog het volgende Op den lOn en llii Juli hadden de overgangtextmeut aan de Ryki Uoogere Burgerichool plaala Aan dit examen namen 61 leerlingen deel namelijk 49 leerlingen voor het volledig onderwgt en 12 voor enkele vakken Van 26 leerlingen der eerale klasse gingen U lot die tweede klasse over 8 jongens van welke 2 na herexamen eU 2 meisjes die het volledig onderwgs volgden en 1 jougen die lu enkele vakken onderwgt genoot Van 20 leerlingen uit d tweede klaite werden lot de derde klaite bevorderd voor het volledig onderwijt 10 manaelgke 2 na herexamen en 1 vrouwelgke en voor enkele lesten 1 manaelgke en 1 vrouwelgke leerling Van de 8 leerlingen der derde klaste die zich aan bet examen onderwierpen gingen tot de vierde klasae over 3 leerlingen voof hel volledig onderwgs ondar welke eene vrouwelgke alsmede 2 leirlingen een mannelgke eu eepa vrouwelgkr voor enkele leaseo Van de 7 mannelgke leerlingen der vierde kinase werden 4 leerlingen voor het volledig onderwga onvoorwaardelgk en 1 leerling na herexamen tot de vgfde klasse bevorderd lerW I verder eeo leerling voor enkele lessen tol die kUsae overging Ka bel examen verlieten 8 mannelgke leerlingen ie kwL Sae van ben hadden ket volledig amktwgt en twee tiechit enkele letten in de Ie 2e en 3e klatie gevolgd Twee leerlingen der Se klatte legden met gnutlig gevifig het loelatingt cxamea af voor de RgktVee trltengtehool Ie Utrecht en kèamen op de raagigal der 3C atpiranteu ouder Nrt 4 en 6 voor Aan ket eindexamen der Hoogere Burgertcholen in ZuidHolland dal iu 1886 te Gouda plaalt had namen de beide leerlingen voor het volledig onderwijt der vijfde klatte deel Een van hen de vrouwelgke leerling verkreeg het getuigtohrifi Voor het loelalingt ezameu dat 13 en 14 Juli gehouden werd badden ieh 21 atpiranteu aangemeld Van dezen werden 14 onder welke t voörwaardelqk tot de eertte klaaae toegelaten terwgl den 7en September aog met gantlig gevolg werden geèximineerd 2 jongent en 2 meitjea die aan hel volledig onderwgt en 2 jongent en 1 meitje welke tan enkeleletten in de ee tle klatte weniehten deel te nemen Deze meitjei konden evenwel niet tertlond worden toegelaten aangezien de Rgkt Hoogere Burgertohool tooali wg in bet vorige jaar mededeelden lot nadere betehikking voor vrouwelgke leerlingen getloten wat De ondera wendden zich daarop bg adrea lot den Miaitter van BinnenUodiohe Zaken om hare lociating te verkrggen op welk tdret door zgne Excfllentie guntlig word betehikt De nieuwe eurtut ving au met 74 leerlingen Zg waren verdeeld over de ondertehaidene klaaten alt volgt S9 in de eerale 15 in de tweede 16 in de derde 8 in de vierde en 7 in de vgfde klaaie De eente klatte moett uithoofde van bet groote aantal daarin aanwezige leerlingen in twee afdeeliogen worden getpliul Aan hel einde van bet jaar werd de tohool bezocht voor hel volledig onderwgt door 64 mannelgke en 6 rronwelijke leerlingen n voor nkeie letten door 11 manneiyka eu 6 vrouwelpt leerlingen Het onderwgt in de gjrmntatick werd door 62 mannelgke leerlingen gevolgd verdeeld in vgfafdeelingen die ieder 2 uren per week let outvingen Hel personeel der leeraren onderging geeae verandering Vmriers itMen tan itf tenderen end en lirtiUmf Deze zgn Ie De Gymnatliekichool waarop de leerlingen der Hoogere Burgerschool eu der Openbare Lagere Scholen waaraan geen gymnattieklokfal verbonden it eu de kweekelingen der Rgks Normaaltchool onderwgs ontvangen Het lokaal it mede bestemd tol bel geven van privaallessen in de gymnattiek 2e De Zwemtchool voor een ieder tegen betaling van tien cents en gednreiide enkele uren per dag ook voor niet betaletHlen toegankelijk De koelen ten behoeve der zwemichool bedroegen in 1885 ƒ 306 80 3e De Huiitlijtschool opgericht en in tiand gehouden door de Plaattelgke Vereeniging voor Volktonderwijt en Schoolbezoek De Gemeente verleent ten behoeve van deze school die onder de leiding Haat van den onderwijzer I van Kempen eene subsidie van ƒ 100 sjaars Deze inrichting blijft in bloeienden toestand verkeereu In 1885 namen 46 leerlingen tan bet onderwijt deel van welke 19 kotleloos onderricht ontvingen Latijnteie Scholen Cymnaiia e Atkenata Hel aantal leerlingeo op hel Progymnatium dat in het begin van 1885 zestien bedroeg klom in den loop van het jaar tot 24 vau welke 16 in deze Gemeente en 8 in naburige gemeenten te buit behooreu Op 1 Januari bevonden zich iu de vierde klaate leerling in de derde klasse 3 leerlingen in detweede kliste 10 leerlingen en iu de eerste klatte leerlingen Een leerling der 2e klaste verlietvd r bet einde van den ounut 1884 S de school lerwgl de eeoige leerling der 4e klasse na aan bet overgangs eiamen te hebben deelgenomen het getuigschrift bedoeld bg Art 4 Ie der Wet van 26 December 1878 Slulabf no 222 ontving Tengevolge van dit overgangs examen dat den lOen en Hen Juli plaata bid werden bevorderd lol de 4e kliiie de 8 leerlingeii der 3e klatte tol de 3e klatte 7 leeriingeu der 2e klaite en lol de 2e klasae 1 lecrliag der U Uatt T aa leerlingen der 2e en een leerling der Ie klasae gingen niet over Aan hel adraiitie examen dat den 4n Juli en den 6n September werd gehouden namen 16 atpiranten deel Van dezen konden 11 warden toegelaten en wel 10 lot de Ie en 1 tol de 2e klatte Eén aspirant die aan de eitchen voor de Ie klatte voldaan bad liel zich evenwel niet als leerling intchrgven maar tocht plaatsing op eene andere inrichting vin onderwgt De nieuwe cursus ving aan mei 24 leerlingen die UE heleinde vin bet jaar allen nog iinwezig waren Zg waren aldut verdeeld 3 in de vierde klatte 7 in de derde klatte 4 in de tweede klitte eu 10 in de cenie klatte Het pertoneel der leeraren bleef onveranderd Aan den heer L A Keaper werd op zgn verzoek bg Koninkigk besluit vin 16 September op nieuw voor den tgd vin eeo jaar vrgtlelling verleend van hel bezit vin den graad van doctor in de kittiieke letterkunde ten einde zgne betrekking vin Conrector ie kunnen bigven bekleeden Het Collegie van Cuntoren dat eveneens geene verandering in zgne tamenitelliug onderging segt in zgo verslag dal de leeraren op verdienstelgke wgze de hun toevertrouwde belangen behartigden en dit de leerlingen over het algemeen met vruoht de lessen volgden De lokalen eu de leermiddelen verkeeren in voldoenden staat Deze laalsten werden naar gelang der behoefte aacgevuld of door nieuwe vervangen De kosten van hel Progymnisinm beiiepen ever 1885 12337 97 wiarin door ket Bgk voor 4980 werd bgged ragen Aan schoolgeld werd ontvtugen eene som vin ƒ 887 50 IftriH vervolgd Doer Ged Stiten van Znid Uollind is bepaald dat de abonderlgke jioblen op waterwild voor dit jiir inlleu worden geopend op Maindig den 26en Juli lanslaittde Gisteren middig heeft mevrouw Bulkley tick nur Botterdim begeven on aldaar hare tinf te ondergaoK Uil zeer vertronwbare bron verneemt auin zegt hel U D dit de heer de Geer via Jitpbiit de benoeming tol lid der Tweede Kamer niet lil unnemea om pliita te miken voor den heer