Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1886

KeBohsoiai ook vroeger afgeTsardigde Toor het diatiiot GorinelieDi Oader het opsohrift Onie nederlaag lohryft het nitramontaansohe blad de Zoom bet Tolgende W j bedoelen hier niet de nederlaag Ofer t gehsele land door de anti liberale partij Dinsdag 15 Jani aan de itembna geleden die aan de tegenpartg in de Kamer eene meerderheid au 8 temmen belorgde maar wg achten ons Terptioht een enkel pord te leggen ran de oorzaak die belet heeft dat in ons district de katholieke caodidaat Tan BeeU voor Mltn de heer W Wilkens Dinsdag verd gekoien Wq achten ons dat Terschnldigd aan de katholieke kieiers Tan het district aan allen ook nietkatholieke kieters die de oaudidatnurWilkeus hebben gesteand versohuldigd ook aan den heer Wilkeus Terschnldigd aan alle Nederlanders Het was bekend dat dr Schaepman er zeer op stond dat eeoe candidatuur werd aangeboden aan den baron Schimmelpenninck Aau de antirevola tionaire partij had hy den steun der katholieke party zonder dezer Toorkennis reeds toegezegd Het is bekend met elke geestdrift de candrdatunrWilkens OTer het geheel district werd begroet En op den TooraTond Tan Pinksterdag stonden alle Katholieken als één man gereed om Wilkens te stemmen Wilkens alléén Maar niet alleen de Katholieken Ook velen die vroeger met de liberalen eu anti rerolntionairen waren medegegaao hebben in hun vorige omgeTing Toor Wilkens gewerkt en wy veten het stellig daar stemmen voor dezen gewon nen Het stemmencyfer door hem behaald bewyst het Doch ziet op Pinksterdag ontvingen verschillende geestelykeu iu het district een schrijveu van denheer Schaepman dat hun den angst op het lijfjoeg en gelooven deed dat lands heil van bet samengaan der oeeohe katholieken met de anttrerolutiouaire pdriy afhing Zij keerden den katholieken candidaat den rug en hun parochianenmet hen Wat dr Schaepman vroeger in het openbaar niet heeft dn Ten doen heeft iij in de laatste ure van den itrijd en ia het geniep gedaan namelijk t rraad gepleegd en verraad doen plegen jegen de KalholiekeH van Ooe Ooi Jegen de Katkolieke vaa Nederland Want als door zyite Terradelijke bemoeiing honderden Katholieken den katholieken candidaat afTÏelen bleien toch aög 8 9 kiezers dezen gelrouw Wel a$n bewijs dat de heer Wilken zon zyn gekozen geweest bij de eerste stemming hadden alle katholieken bij hun eerste goed voornemen volhanl D ze knnueu het niet helpen zy zijn misleid bedrogen door iemand in wieuil politiek beleid zijn geestesgaven en zyn liefde en ijver voor de goede zaak wy zelven vroeger hen hebben aangemoedigd vertrouwen te stellen Dat Tertrouweu zal nu wel een geweldigen schok hebben gekregen En wij zouden den heer Schaepman will n vragen of de machtigste geesteagaven en de hoogste politieke positie in den lande eeS st p als den zijnen in de gegeven omstandigbede i op zulk een laat allerlaatst oogenblik van den verkiezibgstrijd wel kunnenwettigen De verontwaardiging over zijne ongevraagde ongewettigde tusschenkomst is algemeen en grooti Het woord verrader zweeft op aller lippen De wijze waarop hij is tusschen gekomen rechtvaardigt dat leelyke woon Van wege hrt hoofdbestuur der Nederlandsche Vereenigiog tot bevordering van Zotfdagsrust is een adres verzonden aan den minister van waterstaat Het hoofdbestunr noemt het een onloochenbaarfeit dat velen gedachteloos en niet lelden onwillens een vaak zwaren druk leggen op den Zondagsdienst dier beamiMen wier bezigheden de adressant des Zondags toe gaarne tot een uiterst minimum beperkt zou zien Een middel zoekende l€t bestrijding van dit euTel ging het hoofdbestuur o a na of het niet mogelyk ware door practische middelen de afzenders er toe te brecgeu zich telkens wanneer t belrekkelyk kort Toor den Zondag eeuig document verzenden uer beslist af te rag u of zij daarvoor bestelling optden 2ol dag tetlangim Deze vraag gaf het denkbeeld aan om coovertejn verkrijgbaar te stelltu in den handel waarop met duidfelqke blokletters gcdrbkt staat niet bestelleik op Zondag Deze maatregel zon echter in geen geval bet verlangde resultaat kamen opleverei judien qiet van de tgde der regeering de bepaalde toezegging wordt ontvangen dat aan de post ministratie de last zal vorden gegtveo den aldua o het couvert uitgedrukteu wenach des afzenders te eerbiedigen Het hoofdbestuur verzoekt nu den minister B of de vertekering te mogen ontvangen dat brieven gedrukte stukken en waarop aab de zijde ran het adres met duidelijke blokle trr minstens drie mUlimeler hoog gediokt ii niet bestelltn op Zoodag werkelyk dei Zondags niet besteld lollen mogen worden of wel wat den adressant nog veel aangenamer zou zyn b dat de minister moge goedvinden een speciaal postzegel in te voeren waarvan het gebruik verplichtend zal zyn op alle brieven gedrukte stukken ent voor hem dia geen expresbestelling bedongen hebbende verlangt dat het afgeiondene des Zondags besteld worde De Heer A F van Lynden te s Gravenhage die reeds eenmaal op streng geloorig standpunt staande zich tegen het dryven van de auti revolnlionoaire party in de schoolquaestie verklaarde schryft nu een artikel aan het O D en komt daarin nogmaals krachtig op legen het rolgen van een dusgenaamde Christelijke Slaatkander Het Vaderland f zegt hy is ten prooi aan een strijd die verhindert de belangen van Volk en Staat met vrucht iu overweging te nemen eu zyn beste krachten sloopt De uitslag der verkiezingen cal de bitterheid van dien strijd niet doen Tcrminderen Aan de Staten Oeneraal OTer te laten dien stryd uit te stryden schyut met Christenplicht niet overeen te brengen Van de rechterzijde kan men den vrede niet verwachten Aan de linkerzyde alleen kunnen wy de eer van het tot stand brengen van den rrede bijkans niet gunnen Immers de stryd werd aangebonden door mede Christenen in den naam van onzen Gqd ons geloof Ook op ons als een deel van de gemeente van Christus rust dus een deel van de schald Koadeu wij iets toebrengen tot den Trede dan is het onze eer onze plicht daaraan met hart en ziel onze krachten te wyden Hij wenscht rdat mannen Tan iuTloedrijke pereoonlykheid en die zijn er onder de hier bedoelde Christenen alle Christenen oprechte belyders van den Christus naar de Heilige Schriften opriepen om in Evangelisohen zin onder het Volk te arbeiden tot oplossing van den schoolstrijd Niet om een politieke partij te vormen ook liefst niet lot het oprichten van een vereeniging want in een vereenigingi kunnen de individneele krachten waarop het aankomt te loor gaan Op persoonlgken arbeid met woord en daad komt het aan Maar zich met elkander te verstaan samenwerking beraadslaging over den te volgen weg kan voor dezen arbeid van groot nut zyn De onmogelijkheid van de oplossing van den schoolstrijd wordt echter dadelijk tegengeworpen Ik zou meeneu al mocht die oplossing eenmaal onmogelyk blgken zij im beproefd warden ja w moeten haat beproeven omdat bet hier geldt het Vaderland te behouden en de eer van het ons dierbaar geloof dat door de politieke gebeurtenisaen diep vernederd h ongeschonden aan onze nakome lingschap over te geven De middelen besprekende die lot het doel zouden kunnen leiden vraagt de schryver Zou het bevorderen van een ruime toepassingvan art 22 der wet op bet lager buderwys uiet reeds veel kunnen uitwerken Krachtens dat artikel moeten de openbare schoollokalen ter beschikkingvan de godsdicnstleeraren worden gesteld indienzij aan de leerlingen der school godsdieustonderwijswillen geven Indien zfj die den strijd tegen dewet op het lagei onderwijs aanbonden omdat zijmeenden dat Ood s heilige arbeid iu deze werelddoor die wet zou belemmerd worden ds toepassingvan dat artikel hadden ingegrepen als middelom dèn door hen gevreesden invloed tegen tegaan dan zonden de openbare onderwyzers nietdermate van den Godsdienst vervreemd zijn geworden dat hier eu daar de openbare schoolwerkelyk aan het engeloof bevorderlyk dreigde tewoideu dan zon aan de harten van zooveele kinderen het zaad des Evangelies niet zijn onthouden geworden dat wellicht daarin welig had wartel geschoten dau zou de openbare school tot standgebracht door den uitgedrukten wil der Natie üebbeD kunnen warden een waarlyk nationale school waarafio het Volk zander vrees voor verkeerde invloeden de opleiding zijner kinderen had kunnen toevertrouwen waar degelijk lager onderwijs werd gegeven en tevens degelijk godsdienstonderrichtniet van jonge onervaren onderwyzers maar vanervaren mahnen en vrouwen De openbare schoolkan uir zich zelre geen kweekplaats TOor het ongeloof zijn De wy waarop zy thans Tap Christelijkezyde als aanleiding tot oncbristelyken strijd gebezigd wordt prikkelt ongeiwyfeld menig ongeloovige omhaar tot een kweekplaate voor zijne ideeën temaken De Standaard heeft beweerd dat de schuld ran de uedertaag door de antirevolutionairen in bet kiesdistrict Znlfen geladen voor een deel voor rekening komt van ds Van Dijk te Deutichem die in zijn DoetuKhemieh fTeekblad over deze verkiezing gezwegen heeft De hier Van Dgk zooals men weet een der hoofdmannen van Be antirevolutiounaire party en aan wien een aantal oxthodcie predikanten hunne opleiding te danken hebben antwoordt in het Doet Veekhlad op dit verwyi het Tolgende gis het Tondsje der Standaard uiet aardig Ons dunkt de oorzaak der nederlaag van de antiliberalen tal wel elders liggen By het Doet ffeekblad is nog het besef levendig niet door kracht of geweld maar door mynen Geest tal het geschieden Zoo spreekt de Heer In Steeuwgk deed men anders en tooh viel Van der Hoop maar daar wordt men gepreten Dat de tactiek van de Standaard fout was kdtjit niet in haar Redacteur op Maar dat kleine koninkrykje van den beer Vau Dyk is en blytl dr Kuyper hinderlijk Laat de heer Kuyper zoo maar voortgaan eu spoedig is er geen geloovig protestant meer in de Kamer talloos vele broeders van elkander verwijderd ons christelijk gezind volk gedemoraliseerd tal van christelyke scholen vernietigd de Hervormde kerk verwoest en dat alles is dan gedaan ten goede voor en in den dienst Tan Rome I Het verslag OTer den toestand der Kweekschool Toor Zeevaart te Leiden wordt ditmaal voorafgegaan door een zeer waardeerende herinnering aan en een welgelykend portret van dr A Rutgers Van der Loeff den man die den grond tot de Kweekschool geltgd en deze door zijn volhardenden ijver stalea wil en helder doorzicht tot een hoogte gebracht heeft die terecht de bewondering wekt vau vreemden en inwoners Uit het verslag van den directeur blijkt dat in den loop van het jaar 1885 3S7 jongens hun eerste opleiding te Leiden ontvingen om van daar naar de opleidingsschepen overgeplaatst te worden Zes maanden duurt bet verblyf aan de Kweekschool eu in dien tijd ondergaan de knapen een groote verandering in en uitwendig Waar by de aankomst verscheidenen van hen straatjongens iu den echten zin waren en alleen volleerd iu allerlei kwajoogensstreken zyn zij by afscheid voor het grootste gtdeelte jeugdige en vrij goed onderwezen militaireu geworden die hebben leeren begrypeu dat het dragen van de uniform has den plicht oplegt fatsoenlyk en ordentelijk Ie zijn Hoe moeielijk de karakterstudie is by zulk een groot getal jongens laat iMh denken aa d difaeteur dealt een paar staaltjes mee waaruit men leeren rkan hoe voorzichtig men met sommiga knapen wezen moet eu dal men vooral niet te spoedig gelc of moet slaan aan hun verhalm Een der jongens jchreaf aan zyn ouders een briefkaart van dezen inhoud Ik kan u melden dat ik frisch Il gezohd benen het mij hier goed bevalt Nieuws is hier uiet alleen heeft een der jongens zich in de gymnastiek zasl opgehangen Uw liefhebbende zoon Gelukkig bereikte deze briefkaart haar bestemming niet manr werd nog aangehouden voordat ze op het postkantoor bezorgd was Toen ile jongen ondervraagd werd wat hem bewogen had dit te schryven antwoordde hij het eenvoudig gedaan te hebben om zyn ouders genoegen te doen zij hadden reeds too dikwijls gevraagd eeni nieuws te hoorec en daar hy ooit iels wist had hy dit verhaal waarin zelfs geen zweem van waarheid was maar verzonnen R p poie T in zake de Gasfabriek te Gouda Gelijk wy in ons vorig nr mededeelden is in de raadszitting vau Dinsdag het rapport ingekomen van de Commissie indertijd benoemd om den Gemeenteraad teadviseeren in zake de bekende quaestie der Gasfabriek Deze Commissie bestaat uit de hh D Tan der Horst te leiden en S Kenens te Alkmaar In dat rapport wordt allereerst betoogd dat Gouda met hare 20 000 inwoners alle gegevens bezit voor den bloei eener gasfabriek mits die OTereenkórastig de eisoheo dier industrie is ing riobt en oof een bekwaam en taktvol chef wordt bestuurd Bevreemding wordt betuigd dat de tegenwbordige inrichting te Gouda slecbtl 397 gasmelers heeft geplaatat waarvan nog by enkele iDrichlingen meer dan één zoodal het aantal verbruikers niet meer dau 856 bedraagt Voor een lOtal jaren was dit getal nog p m 500 Iu andere gemeenten overeenkomende met Gouda is het gasverbrnik per ini bner veel meel ook waar be t aantal gasverbruikers of zich zelf geringer is Hoe komt hel dat in Gouda per inwoner het gasverbrnik gering is Ue oorzaak daarvan moet hietio gsiosht woritra dat tt lang ia vastgebonden aan hooge gasprytOD die hier in den beginne 2i i ot per M bedroeg en eerst veel later 14 ot per M wat nog te hoog wa Tegen inlke pryten was het voor de petroleamverlichting al te gemakkelijk om veld te winnen Daarby kwam de ergernis dat anderen soms vreemdelingen met het dure gaageld gingen itryken eu voorts ontstond en ontstaat nog de geschiedenis van Amsterdam heden ten dage bewyst het een weerzin voor gasverbrnik welke alleen een vertrouwen wekkende gemeente exploitatie met succes kan OTerwiunen De Commissie zegt niet uit te willen wyden OTer de Toordeelen Tan Gemeente exploitatir daar dit in de laatste jaren door uitstekende Commissie en deskundigen Tcor Tersohilleude gemeenten reeds is behandeld zoodat herhaling onnoodig mag worden 4 De Trees Toor eleotrisch licht of de concurrentie Tan de petroleum mag Tan oprichting eener gemeen tefabriek niet afhouden Elictrisch licht tot verlichting van particuliere woningen blykt voorshands ondoenlyk Aan de Kinderdijk worden tegen zeer lage prijteo particuliere woningen eleotrisch verlicht doch die taak is nog te kort in werking om daarover een oordeel te vellen Petroleum is een Teel grooter concurrent Tooral wyl dit zoo goedkoop is en bij zeer kleine hocTeelheden kan worden aangeschaft en men dus niet bij het einde der maand Tcrplicht is zooals TOor gas in bens een veel grooter bedrag te gelijk te betalen Doch met de in den laatsten tyd in zwang gekomen gaslampeu zal ook tegen de petroleum veilig kunnen warden geconcurreerd De Commissie meent dus dat eigen exploitatie voor Gouda de aangewezen weg is en behandelt vervolgen de vraag op welke wyza kan meu daartoe het billijkst geraken m a w tal Gouda een geheel nieuwe fabriek bouwen met eeu iiieiiK of met overname van het beitaande buizennet of zal de gemeente de bestaande fabriek overnemen Om die vragen voldoende te beanlwoorden heeft de Commissie eene begrootiog overgelegd voor een geheel nieuwe fabriek waarby rekening is gehouden met het eigendomsrecht der Gemeente op bykaua alle gebouwen en terreinen der bestaande gasfabriek na afloop barer conoessie Onmiddelyk achter die terreinen bezit Gouda in de gebouven en erven van het Proveniershuis eea aangewezen terrein voor de prichting van een nieume fabriek welk terrein na ex liratie der Concessie onmiddelyk vergroot kan worden mei de alsdan vrgkomende terreinen Richt men aldaar naast ToUedige productie en zniTeringsinriohtiugen slechts éé gashouder op met b t 2500 M oapaoileit dan kan men daarmede aauTangen om Tervolgens de gas bergtuimte naar behoefte uit te breideu Overgelegde teekeuingen geven een overzicht hoe op geschikte wijze dergelijke fabrieksgebouweu zouden moel gedistribueerd worden De Capaciteit der fabriek is dan geschikt voor een jaarproductie vau 850 000 MV alleen is in die eerste periode geen terrein voorhanden voor eeu Directeurswoning Deze kan echter later ntt de verkregen saldo s gebouwd worden Wat betreft de overname der fabriek zegt de Commissie dat de inripbting der bestaande gasfabriek uit een industrieel oogpunt niet voldoet aan de tegenwoordige eisohen Zj kan om den overgangstoeatJind te vergemal kelijken één jaar hoogstens dienst doen doch dM nog alleen onder voorwaarde dat ty dadelijk teveel mogelyk Terheterd wordt Do gebouwen vakeeren behalve de Direcienrswoning in een teer tfturigen toestand Het buizennet bevat onderlinge leemten in de hoofdadereu terwijl de extremiteiten hier en daar öf geheel vernieuwd èf een duchtige herziening behoeven Htt antwoord op de vraag of de overname aan te raden is hangt geheel af van den prys waarvoor de eigenares de inrichting wil overdoen De Commissie legt een begrooiing der waarde over waarop zy dir nriobting en het buizennet taxeert In verscheidews bijlagen by het rapport worden de verschillende exploitatiecijfers opgegeven die echter voorshands niet worden gepubliceerd By de begrooting is van bet denkbeeld uitgegaan dat in 1887 of kott daarna jaarlyk zal moeten geproduceerd worden 850 000 M waarby is gerekend op de publiek uitgesproken verklaring dat de Kaarsenfabriek zich voortaan van eleotrisch licht zal bedienen Voor 660 000 M jaarproductie wordt de maximum etmaal productie 4000 M terwijl deze thans met de Kaarsenfabriek gerekend slechts 3867 M bedraagt In de hylageu wordt aangetoond dat dan tegeu een verkoopprijs van 8 cl per M en de straatverlichting gerekend op 4 5 ot per M een saldo zal overblijven van 7188 by oprichting eener nieuwe fabriek Dit saldo vermeerdert indien de oude gasfabriek wordt overgenomen en uitgebreid De Commissie acht zoowel voor de gemeente als voor den conoessionaris overname der oude fabriek te en de door haar opgegeven waarde wenschelyk mits tevens kan verkregen worden dat de oonoes tionirii abttnd doet riD het Uatite jaar tynef ooncesiioueele reehten tegen eene vergoeding daarvoor in nader overleg te berekenen Het is toch zegt de Commissie voor de nieuwe exploitatie van groot belang dal tq hoe eer hoe beter in werking komt omdat ten eerste het meerendeel der gasverbrnikers verandering dringend wenscht en ten tweede de waardeering van gas als verlichtingtmaterieel door de burgery schade lydl by handhaving langer dan noodig is van den tegenwoordigeo toestand Weigert de Conoessionaris daarin te treden zoo moeten alle verdere Onderhandelingen naar de meening der Commissie geslaakt worden au tot de oprichting van een geheel nieuwe inrichting beantwoordende aan alle eischen der tegenwoordige gaainduairie besloten worden Dr Commissie stelt dus voor Ie besluiten tot lo Gemeente Exploitatie 2o Onderhandeling met den Concessionaris tot overname der fabriek en buizenleiding voor de aom daarvoor in de bijlage vermeld So Den CooceMionaria uit te uoodigeu wanneer hg binnen 2 maanden verklaart genoegen te nemen net de aangeboden koopsom U mede te deelen tegen welke voorwaarden eu vergoeding hij geneigd is de exploitatie 1 October 1887 te staken 4o Bij weigering van Concessionaris eeu nieuwe gasfabriek op het aangegeven terrein te bouwen Buttenlaadsch Overzicht De Frausche Senaat heeft werkelijk het verbanoingsonlwerp aangenomen in eindsiemming met een vrij groote meerderheid 141 tegen 107 stemmen De linkerzijde begroette dit resultaat met gejuich eu natnarlijk deu epnblikeinen ia een steen van hel hart het Ministerie kan blgven en indien het Ministerie niet had kunnen blijven wist niemand raad dan waren de teugels van hst bewind geheel in handen van de radicalen gevallen Uit het oogpunt van de politiek van den dag hebben de republikeinen dus verstandig gehandeld Of het met dal al wyze politiek is is een andere vraag het eind nog wel eens tyn dat de republiek nu juist in de val geloopen is De heer Gladstone strekt tyn verkieziugsreis verder uit dan oorspronkelyk bet plan was Na twee redevoeringen Ie Edigburg te hebben gehouden zal Gladstone te Glasgow hel woord voeren en vandaar naar Hawarden vertrekken Van Uawarden gaat de premier naar Manchester waar hy Vrijdag tol spreken Zeer waarschijnlyk gaat ladstoce dan nog naar Leeds en misschien ook naar undee Te Manchester worden groote toehereidseleu gemaakt om den grand old man op loisterryke wyze te oolvaugen Gedurende zyn verblyf te Edinbnrg was hy waar hy zich ook vertoonde steeds het voorwerp van luidruchtige ovaties zoadat zelfs de politie hel nu en dau noodig achtte om hem tegen deu al te onstoimigen aandrang zijner Tereerders te beschermen In een zyner redeToeringen te Edioburg Toorspelde Gladstone dat de Terkietingeu hem een meerderheid Tan 50 stemmen zullen Terschalfeu By de Torige verkiezing meende Gladstone stemden de Ieren in Engeland voor de Tories en verzekerden hun daardoor 40 zetels in het Parlement Nu echter zullen alle aanhangers van Parnell overal voor de eaodidaten der regeeriug stemmen zoodat de Tories éete 40 zetels moeten Terlieten Volgens Gladstone zullen daarom na de Terkiezingen 351 Toorstaoders eu 311 tegenstanders ran Home Rule in het Parlement zitting hebben De Beiersobe Ryksraad heeft zich met algemeene stemmen Tcreenigd met hel Toorstel der commissie om de afkoudiging van het regentschap goed te keuren Het verslag der commissie liet dan ook geen twijfel over deu toestaud van koning Lodewyk meer mogelijk Niet alleen de geueesbeeren die de bekende verklaring onderleekenden maar ook de personen oil s konings omgeving werden door haar gehoord Daartoe behoorden de seoretarissen stalmeesters en alle ondergeschikte dienaren illen bevestigden hetgeen reeds uit de overgelegde stukken bleek dal uil s konings menschensohnwheid zich eindelyk vervolgingswaanzin en volkomen verstandverbystering ontwikkelde waarby hy soms zelfs tot razeroy werd gedreven en steeds de meest pbantastische plannen in zijn geest opkwamen Zoo zond hy ziju stalmeester Horn tweemaal naar het eiland Capri ten einde voor de electrische verlichting der blauwe grot te ioi gaa De bezorgingl der staatszaken liet de koning in den laatsten tijd geheel aan het stalpersoneel over o a ook de gewichtige nota welke het gebette ipinisterie den 7den Mei tot hem richtte Onder de vele ontwerpen welke gevonden zyn behoort ook een plan des konings om Beieran te verknopen en eeu groot absoluut rijk te stichten Volgens berichieo uit de Vereenigde Staten heeft de Regeeriug van Canada een wijziging gebracht in haar opvatting over de rechten van Amerikaansche vaartuigen in de Canadeesche wateren thans zyn de ontvangera der in en uitgaande rechten aangeschreven om in de iostruoiiën aangaande het waarschuwen van schepen die binnen den verboden afstand van drie mylen gevonden warden alle bepalingen weg te laten betreffende de bemanning de acheepsbehoeften en de soort van handel Indien de waarschuwing aan een visschersvaartuig is gegeven wordt voor zijn vertrek een tydsverloop van 24 uren toegestaan alvorens het in beslag mag genomen worden De aanvulling is dat Amerikaansche visschersvaartnigen nu de manschap de scheepsbehoeflen en het aas kannen krijgen waaraan zij in Canadeesche havens behoefte hebben mits dit geschiede binnen 24 uren Men gelooft dat de nit Londen geoefende pressie zoomede de uitslag der verkiezingen van Nova Scotia aanleiding hebben gegeven tol deze veranderingen President Cleveland heeft aan de scheepvaartwet dezer dagen door bet Congres aangenomen zijn bekrachtiging verleend onder voorbehoud van represaille maatregel op Canadeesche schepen wanneer de vereischte voorrechten in de Canadeesche wateren niet gegeven werden Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 23 JUNI 1886 Bouwmanswoning met 17 h Wei en Hooiland in de Voorwillens te Gouda ƒ 25490 k M Sprnijt JIIIABKTBEBICHT£N Gouda 24 Juni 1886 Granen betrekkelyk vast De beate Zeeuwsche tarwe goldl van 7 40 a 7 8ü mindere en polder ƒ 6 90 a 7 30 Polderrogge 6 a 5 50 Zeeuwsche een halve gulden hooger Gerst wordt tegenwoordig alleen als kippenvoer verhandeld en dunne betaald met 5 25 a 5 90 de dikke een galden hooger Haver geldt 4 40 en verdere granen bleven onverhandeld De veemarkt met gewonen aanvoer de handel iets vlugger vette varkens 20 a 22 et varkens voor Londen 20 a 21 cl magere varkens en biggen ving biggen ƒ 1 05 a ƒ 1 60 per w eek schapenen lammeren iets vlugger Aangevoerd 106 partijen kaos eerste qunliteit ƒ 2 3 a ƒ 25 tweede qualiteit ƒ 19 a 22 Noordhollandache ƒ 20 a 25 Goeboter ƒ I IO a ƒ 1 25 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 isurgrerlljke Stand GEBOREN 2i Jool Hsgdalena Emmerentia ouders J JsDHia overl en W S vaa Schalk OVERLEDEN 21 Juni J C de Jaeger 3 j 22 I C Futera hoiaff van A IJsaelateiD 82 j H A den Edel 3 j 23 C Oadijk 19 d C Appel 2 j 2 m C Zorg w T M Sooffrec 6 m M IJpelaar 1 w 24 A C Dekker 8 m GEHUWD 23 Joni J Aret en J Tom A van Reeden en M M Kaatetein J P Snel en J Verburg J Raa ia en M van der Veer J van Lit en A vanden Boscb J H van Straaten en A M O Hrenkel C van Dnuren en E van BalcD ADVERTENTIËN Getrouwd G J SCHOON C VV M KABEL die tevens hunnen hartelyken dank betuigen ook namens wederzijdsche familie voor de vele bev gzen van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Oouda 22 Juni 1880 Getrouwd JOHANNES HUBER TUS van STRAATEN en ADRIANA MARIA GERARDINA BREÜKEL die tevens ook namens wederzijdsche familie hun dank betuigen voor de vele bewgzen van belangstelling hg die gelegenheid ondervonden Gouda 23 Juni 1886 ♦ Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onze oudste lieveling betuigen wg onzen hartelijken dank J GERRITSEN en Echtgenoote Oouda 24 Juni 1886 m