Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1886

I8 6 Zondag 27 JudI o 3499 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wegens Vertimmering GROOTE UITVERKOOP T T ONGEKHNüE LAGE PRIJZEN van af 21 J U I aanstaande tot einde JULI Alle voorhanden zijnde JONGENSPAKJISS Demi Saisons Lakens en Bucksklngs Japonstoffen met bijpassende Gamering Afgepaste Robes Gekleurde KATOENEN PERCALES en SATINETS Alle soorten Witte Katoenen en Servetgoederen Verder Artikelen die nog Toorhanden zjjn 8 Tijdens den üitTerkoopkunnengeenSTALENof GOEDEREN op zicht gezonden worden BAHLMAIVN en Co ITormaalliemdeii OnderlDroeken Borstrokken enz uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door Dr G JAEGER eenig geconcessioneerde fabrielt VAN W BENGER SöHNE te Stuttgart tot beduidend lagere prijzen dan tot heden alhier is aangeboden Depot van Dr Jaeger s Orig Normaal WolarUkelen K F DEUSCHLE Kalverstraat Iö7 Amsterdam ► LAGER GERSTE en PRINCESSE BIEREN gebotteld en per Fust Terkr gbaar in het Depot ZEÜGSTRAAT No 85 J H ROODE Nieuw ontvangen de 2 Cents SIGAAR Merk WILLEM III J van SOIMSBEEK Gouda Oude en Nieuwe fioekhandeL J H ME MIEmiI OPPERT 150 voorheen Hang 31 Magazijn van goedkoope Boeken Catalogus op aanTraag gratis Inkoop van Boeken Bibliotheken Prenten enï Voor Boekverkoopingen kan steeds ter bgToegiag worden ingezonden Catalogiseeren Taxeeren enz Tan Bibliotheken Bnitenlandsche BIERHANDEL J H ROODË ZEUGSTRAAT 85 GOUDA DORDMÜNDER BIER MÜNCHENER BIER ERLANGER BIER PILSENER BIER per Plesoh 22 et per i Flesch 11 et naar bniten in kisten Ta of Flesschen Op FDST tot billgken prfls Den 20 Juni jl orerleed te s Hage onze waarde Behuwdzaster Mevrouw C W HAGENAAR Echtgenoote van den Heer J P VAN RocïEEOY TAK NiBüWAAL aldaar P M MONTIJN W F MONTIJN VAN ROÜVEBOT TAN NiEÜWAAL Gouda 24 Juni 1886 Den 27 en Juni a s herdenkt WILLEM BOS den dag dat hg Vijftig jaren bjj wglen miJn Vader en bij my in dezelfde fabriek is werkzaam geweest Gedurende al dien tgd heeft hij ons getrouw en met ijrer gediend J C BOKHOVEN Gouda 24 Juni 1886 Voor eene Weduwe met 5 KinJ n van 10 tot 3 jaren van alle hulp verstoken vraagt ondergeteekende giften Het bedrag zal op de Natsspaarbank geplaatst en daarTan wekelijks iets uitgekeerd worden Lijsten worden niet aangeboden G C FORTÜIJN DROOGLEEVER Turfmarkt H 60 Een nieuw KWARTAAL Tan de DAMES MODEPLATEJV gaat in bestellingen worden aangenomen in den Boekhandel Tan A BRU KIHAX te Gouda Een Exporthuü verlangt Consignatiën in KAAS voor Auilratië en andere overzeetche markten Ii tater bereid ook vaste orders te geven Brieven r motto iïao a li Algem Advert Bureau van NIJGH van DITMAR Amsterdam FIJNE ZOMEEDASSEIT van af f O IS A YAW OS Az Kleiw eg E 73 CJit de Hand TË KOOP een sedert jaren bestaande HERBERa met 2 BILJARDS en VEBGUNNING waarin zonder dat er iets anders bg wordt uitgeoefend een goed bestaan opIeTert Adres franco brieTen onder No 1331 aan het Bureau dezer Courant Op nieuw Ontvangen BADTHERMOMETERS TUIN KAMERen VENSTER THERMOMETERS BAROMETERS diTerse VOCHTWEGERS LoDpes Leesglazeo Brillen en Pioe DeI opTOorschriflTan HH Oogartsen KLISTEER OOG OOR NEUS en WONDSPÜITEN Gutta perctM Artikelen BOUGIES CATHETERS SÜSPENSOIRS FOD DRALEN enz enz bg S H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda ONTVANGEN eene nieuwe groote bezending mmi mmmi A BKI KMAl Boekhandel ABSHAÜBBINS of Antl Rhuoiatisciie WATTEN VAN A BREETVELT Az Delft Verkrggbaar 30 Cent per pakje bg T A G van Deth He de Wed Bouuan Oouda W E J den Uyi Sohoonh A Prina Zevenhuisen M Ooudkade Boikoop O Hoogendgk Oappelle C B Verheul Ondevatar A Boi Berlttl J rar Dorp Zoetermser A Kanling Alphen J B E G Schlattman Bodegraren K Oosterling Haaatreeht 8 r d Kraats Bleiswük lWrd a Wilhelmni Woerden ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 GOEM FABRIEK VAN H V0N6IMB0IUi te Emmerik a d Biyn en t Beerenherg Gelderland DairerseelZulveringi Zout In pakjes a 18 33 eu 60 cents M Medioinale Levertraan l In fl tan SS 40 en 75 cents UMrLevertraaa Een eetlepel berat CIS gram yzer in een licht rerteerbaren rorm i flso 40 cents Druiven Bonteiroop m t Fenkel Hooi In fletch jt SO 60 cents en 1 J C ZILÜENEIJK OoHda H C HÜINCK Oouia Wed WOLF en Zoon Scluxmkmn B BEOEER Firma Wed L Wilteb Gii ia Snelpersdmk Tan A BaiMKiuii t Oonda BINNENLAND OOUDA 26 Juni 1886 Aan de Militaire academie tijn onToorwaardetyk nil het 8e naar bet laatste stndir jsar berorderd o a de cadetten W Smits en G J Kramers t it s Qrareohage woidt gemeld Graaf Jan ran Nassaa en gerolg en natuurlijk ook ul nn studenten zullen Zondag a s om 4 uur een betoek aan de residentie brengen per extratrein ran den Bijnspoor door de directie beschikbaar gesteld Ook SeheTeningen lullen lij bezoeken iraarBcbijnlijk daar dineeren en s aronds om 11 uur naar Ütreoht terugkeeren De minister fan bionenlandsche zaken is fan Aken teruggekeerd en heeft zijne smbtsbezigbeden berrat De conferentie tot wering van drankmisbruik op de Noordzee sedert 10 dezei te s Orafenbage fergaderd is gisteren door den minister fan buitenlaudsche zaken gesloten na te zyn ofereengekomen orer een ontwerp oonteatie tot wering fan draukmiabrnikeo in de Noordzee hetwelk thans aan het onderzoek fan de respeotiereiyke regeeringen zal worden ooderworprn Aan bet Verslag fan den toestand der Gemeente Gouda ofer 1885 ontleenen wy nog het folgende KrmtlÊ en Ifeteiuehappe DZ MUZIEKSCHOOL De Stads Huziekscbool die gereitigd is deels in bet gebouw Aui LeKi f deels in bel gebouw dei 2e Burgerschool foor jongens feckeerde ook in bet forige jaar in bloeienden toestand In Januari werden de lesten hereat met 307 leerlingen namelijk 114 jongens en 193 meisjes Veertien leerlingen ontfingen kosteloos onderwijs In de leerwijze werd geene ferandering gebracht De orchest klasse blyft by foortduring aan baar doel beantwoorden Door het toegenomen aantal leerlingen Toor het onderwqs op de atryk en blaaiinatrumenten moesten de lesuren fan den 2en Onderwyzer worden fermeerderd Naar aanleiding hiervan besloot de Gemeenteraad hem eene buitengewone toelage fan ƒ 160 Ofer 1885 toe te kennen De resultaten fan het onderwys worden ofer het algemeen zeer geroemd Dit gunstig oordeel is een gernlg zoowel fan de vyze waarop hel ouderricbt wordt gegeven als fan de belangstelling waarfan de leerlingen door hnn trouw bezoek der school en hun gedrag deden blijken Hel gewone openbaar examen moe t wegens tydelijk gemis aan eeu tot het houden daarfan geschikt lokaal dit jaar achterwege blyfeu De Gommiasie van Toeiioht aan welker f ersUg de bovenstaande mededeelingen hoofdzakelijk zijn ontleend onderging door het overlijden van den heer C S B Smelt eene ferandering Ter zyner ferfanging werd tot Lid dier Commissie ferkozen de heer C fan Veen Az Ten behoeve ler Muziekschool werd uitgegeven eene som van ƒ 2987 24 De ontvangst der schoolgelden bedroeg 2094 25 LIBBIJE De Openbare Bibliotheek werd in het afgeloopen jaar wederom door veleu bezocht tot het raadplegen van de daarin aanwezige werken terwyl onderscheidene personen lu de Gemeente woonachtig gebruik maakten van de bestaande gelegenheid om boeken gedurende enkele weken ter leen te ontvangen Door belangatelleuden werden aan de Librije ten geschenke afgestaan een exemplaar van den Catalogm der Tenttontielling van Boeken Hmdichriften Portretten em betrikimg Aebbmde op Elnaletk Wolff geb Bekker en Agatha Deken te Fhningen gehouden in 1884 L Wertheim Proza en Poëzie Amsterdam 1884 Een zeer fraai exemplaar bestaande nil tvee deelen waarin de volledige werken fan dro dichter zyn opgrnomen een exemplaar der gedrukte Perttage omtrent t Bfjit Muiea van GetcUedenIt en Kuntt over 1884 een exemplaar fan het Fertlag van Aet in 1885 Ie Gouda gehouden XXXPIII Nederlandtei Land huithoudkundig Congres en eindely k de Handelinfen en Mededeelingen van de llaatiehapfij der Nederlaudtche Letterkunde te Leiden en de LeventbericUn harer a gettorveu leden 1886 Aangekocht werden Joha Winkler De Nederltodiche OeaUobtsntmen in oorsprong geschiedenis en beteekenit Haarlem 1885 Jhr lir Th van Riemtdöki De Griffiie van Hare Hoog Mogenden Bydrage tot de kennis fan het Archief van de Suieo Geueraa der Vereenigde Nederlanden s Orsfenhage 1835 Het Collegie fan Librüemeesters verloor door het uittreden ran den heer Dr M A G Vorstman die uithoofde rac zyneu hoogen leeftijd zyn ontslag nam een lid dal gedurende eene reeke f au jaren met yrer en toewijding op uitmuntende wijze de belangen der Librye heeft behartigd Met leedwezen zag hel Collegie hem uit lyu midden gaan Ter foorzieoing in deze fteature werd tot Libryemeeater benoemd de heer H F Schim ran der LoeS terwyl bet Collegie ferder werd aaogeruid met een fyfde lid waartoe ds Eaad den heer N Sohellemt benoemde MDSZIIX T1 N OUtlBEDIN De belangatelling in bet Vaaenra ran Oudheden ia bij het publiek toeueraendifc bjj foortduring wordt het door rreemdelingen onder welke manaen vao naam eu qualiteit bezoekt Het aantal dergenen die toegaug tol de rerzanMÜBg tu het gebouw A rti Legl verzochten bedipeg h het forige jaar 781 Onder hen uren 448 personen die den gewonen entréepry i fan 26 cenu betaalden èn 263 die tegen roldoening ran 10 oeots werden oegelaten terwyl 70 stadgenooten ala begeleiders ran rreemdelingen folgeua de bepaling ran het Reglement voor niet toegang verkregen Onder de merkwaardigate voorwerpen welke in 1885 foor het Muaeum werden aangekocht of ten geachenke of in brnikleen werdeu ontrangen zyn te f ermelden Een pamflet getiteld Provitionele Openinghe van eenige laeeken die t zedert ettetigcke Jaren hencaertt binnen der Stide van der Goude voorgevallen en gepaueerl zyn Een pamflet getiteld Antieoordl op de Ualitieuie Calamnii der Contra remonstranten in de vereenigde Nederlanden Een werkje getiteld De voorname leheepitochtenvan Jan Staden naar Brazil Altmede de zeer aanmerkelyke en vermaarde reyi van Johannei Lernutnaar Brazil Het Notulen en Stamboek van de rereeniging f Het Metalen Kruia Afdeeling Gouda en Omstreken Vier grarures van Bary fooratelleude de portretten ran Jacohua Batelier preaideut hij de Remonstranten te a Orarenhage Jacobus Taurynus Barthoiomeus Prevostins lo zijn leren leeraar in de tiemeente en schooien der Remonstranten tot Amsterdam eu Theophilua Bykwaert Een portret ran Daniel VVittiue Qandauua gegrareerd door Periyn Ëeue grarure fan ïloubraken naar Chr Pieraon fan den Luitenant Admiraal Jan Corneliszuon Meppel Drie grarures vervaardigd door deu heer van Deth Ëene schilderij van den heer i J Bertelman vooratelleude deu brand in het petroleum pakhuia achter de St Janskerk e Gouda iu deu nacht van 23 op 24 Juni 1864 ïwee teekeuingen vooratcllende t ree ontwerpen van een koorhek voor de Rt Janskerk te Gouda etn van Anthony Zietent en het andere van J C Huily geteekend door Q Twuk in 1791 Een Brief van Vrygeleiden afgegeven eo onderteekend door de Nederlandaobe Gecommitteerden tot den Vredehandel te Keulen den 16a October 1673 waaronder H van Beverningk ten behoeve van FranijJia Lc GiUon In het afgeloopen jaar ia de Catalogna van hetMuaeum in druk verachenen Met de aamenatellingvan dit boekwerk belastte zich welwillend de Voorzitter der Commiaaie van Toezicht op het Muaeum de heer N Scheltema die daaraan reel zors en lyd beateedde De plaata in de Commiaaie van Toezicht opengevallen door het bedanken van den heer D J van Vreumingeu werd weder itangevnid door de be noeming fan den heer Mr D N Brouwer tot lid dier Commiiaie Wordt vervolgd Het bericht dat mevr Bulkley zieb retda naar Rotterdam begeren zou hebben om hare atraf te ondergaan ia onjuist Metr Bulkley b af zich naar Dordrecht met bare raadslieden Wy berinneren er onze lezers aan dat met 1 Juli a a een nieuw telegramtarief roor bel internationaal rerkeer ook hier te lande in werking zal treden dat op de telegraafconfereutie ran 10 Auguatua tol 17 Septembei 1885 te Berliju gehouden raalgeateld ia Volgeua dal tarief zal de prija bestaan uil een taxe per woord zouder eeuig raat recht zooils thans bij de binnenlandsche telegrammen wel het geral is en blijft Die prijs zal roor de meeste Staten lager zijn dan tot nog toe bepaald was Na 1 Juli zal b r een telegram ran 15 woorden uit Nederland kosten naar Denemarken 1 60 thans nog 2 naar Spanje 2 15 thana oog ƒ 3 30 naar Zwilaerland ƒ 1 60 Ihana nog ƒ 2 20 naar Duitachland ƒ 0 90 tbaoa nog 1 16 j naar Frankrijk erenwel ƒ 1 56 tkaua oog ƒ 1 50 en naar Tarkqe ƒ 4 S5 tegen nu nog ƒ 4 10 De uameu ran plaata en land ran beatemming mogen roortaan op de sdresaei tu éétt woord geechreren en dan ook ala ééa woord getekend worden Het eerate damea zwemfeeat zal te Amaterdam gebonden orden op Zondag 1 1 Juli in de inrichting aan de De Rnyterkade De wedatrijd ia rerdeeld in auelzwemmen op den buik id op den rug fraai zwemmen snelzwemmen op deu buik roor meiajes beneden 16 jaren lobbenwedatryd en rrije oefeningen Medailles en kunstroorwerpen zijn tot pryzen uitgeloofd De wedstrijd is alleen roor dames toegankelijk iu de jnry hebben echter behalre een riertal dames drie heeren zitting fan niet al Ie jeugdigen leeftyd De rraag meermalen geopperd Hoe te handelen wanneer een lid ran het stembureau plotseling ongesteld wordt werd ook door een lid ran den Gemeenteraad van Idaarderadeel gedaan Men aohtte de vraag belaugryk genoeg om hieromtrent inlichtingen in te ifinnen Men heeft zich tot de bevoegde autoriteit gewend en tot antwoord gekregen dat in zulk een geval de beide andere leden van het atembnreau een kiezer bekend als ingezetene ter zitting kunnen nitnoodigeo Een Haraburgsch blad vestigt de aandacht op de merkwaardige zeldzame verdeeling der warmte en konde in de laatste dagen Want in Duitschlaad evenals by ons achijnl ook de zomer geconverteerd te wezen Op 16 Juni was het iu Lapland buitengemeen heet in Duitachland bijtander koel Te Uleaborg Finland waa het dien dag s morgena recda bjj de 70 gr Fahrenheit terwijl in de meeste deelen van Duitachland de thermometer slechts 50 gr wees Nog grooter werd het verschil op de volgende dagen Den ISden had men ii het hooge noorden te Haparaiida des morgens 73 te Uleaborg 77 te Helsingfors en Stockholm 68 daarentegen te Chemnitz 43 ie Muoohen zelfs 45 of 18 onder het gemiddelde van vele jaren Toen scheen een gebied van hoogen druk uit het westen in aantocht lat helder en warm ceder acheeu te beloven maar uit het ooaten kwam tegelijkerlijd een depressie die op 17 Juni in bet zuiden der Oostzee