Goudsche Courant, zondag 27 juni 1886

liob bcToad op 18 Juni orer Weit Baalaiid trok n deo 19deD sterk toenemende naar de Noordtee waar ay eel regen deed fallen Dele rersch nselen stemmen orereen met de waarnemingeo die in de laatste jaren omtrent deo loop der depressies lyn gedaan Hare uitbreiding hangt af ran de terdeeling der locbtdrukkiog en der warmte de hoogste temperatnor ligt steeds ten westen van de depreisie Meeatal at gt in MiddenEuropa de luohtdruk zoowel als de warmte laidwaarts en daarom planten de depressies zich gewoonigk naar het oosten roort In de laatste dagen waa de toestand juist andersom en daarvan waren de ongunstige rerscbijnselen het gerolg Woensdagmiddag werd te Utrecht het huldeblyk oterhandigd aan den hoogleeraar Opzoomer ter gelegenheid ran zgo veertigjarig professoraat Het bestaat in een fraai antiek salon ameublement Mr G Van Tienhoren burgemeester van Amsterdam betuigde daarby in hoogst eenrondige maar treffende bewoordingen de dankbaarheid der oud leerlingen die voor hun vorming tot allerlei maatschappelijke bel rekkingen zooveel aan den hoogleeraar verschuldigd zgn Be hoogleeraar J H Gunning bracht hulde aan de wetenachappelgke beleekenis van den jubilaris en vooral aan dett ernst zijner persoonigkheid Professor A Piersoo herinnerde aan wat hg voor zich te dankeu had aan Opzoomers wetenschappeIgke methode vooral op het gebied van critiek en aesthetisohe waardeering De student J Melvyll van Garnbée bracht de gelukwenseben der leerlingen en van het stadentenkorps over De heer Opzoomer antwoordde in diep gevoelde bewoordingen waarin hg uiteenzette dat bet altgd zgn streven was geweest zelfstandige denkers en mensohen te vormen Eindelijk sprak mr De Pinto namens vereerders den dank uit aan den hoogleeraar inzonderheid voor zgne jaridisóbe werken en overhandigde hem zijn baste gemodelleerd door Bart Van Hoven waardoor de heer Opzoomer wederom zgn dank betaigde Een gevolg van protectie Niet alle voorstanders van protectie schrgft de Ned Bakk Crt kennen al de gevolgen die een dergelgke vrg handelschuwende maatregel met zich brengt Het is nog niet algemeen bekend dat in een land waar men den vrghandel belemmert ook de voordeeleo van den vrghandel verbannen worden Als gevolg der inkomende rechten die men in DttilBohland op de granen heeft geheven heeft men den Dultschen koopman die granen op risico koopt belet om een met het buitenland concurreerende handel in zgn artikelen ie draven Het gevolg hiervan is dat Berlguache graankooplui die met dien handel blijven voortgaan en toch in het buitenland willen blgven handel drijven han magazijnen zeer eenvoudig verplaatst hebben buiten Daitschland Vandaar dan ook dat te Amsterdam belangrgke partgen graan üggeu opgeslagen voor Berlijnsche rekening De kiesvereeniging Nederland en Oranje en de R K centrale kiesvereeniging Recht voor Alle belde ie Leiden hebben tot candidaten gesteld voor bet lidmaatschap van de Tweede Kamer bij de herstemming de heeren O baron Van Wasseneer van Catwgck en mr J P Smeele en voor een lid voor de Provinciale Staten in het boofdkiesdistrict Alfen den beer S van Velzen te Alfen De Midd Ct bevat het volgende De heer C L de Meulemeester heeft namens de katholieke kiesvereeniging Recht voor Allen te Bergen op Zoom en honderden katholieken een adres verzonden aan den heer Schaepman in zake de herstemming in het district Goes Na toediening eener kastgding aan dr Schaepman wordt hem die hun den voet beeft dwarsgezet het voorstel onderworpen om de anti revolutionnaire eandidaten te steunen onder voorwaarde dat de heer Schimmelpenninok zijn mandaat niet zal aanvaarden en alsdan die vacature met behulp der anti revolutionnairen zal worden aangevuld met een katholiek Met andere woorden willen de anlirevolnlionairen Savornin Lohman bebooden dan moeten zg de hulp der katholieken koopeo door den afstand van één der zetels voor het district De heer Schimmelpenninck tan der Oye moet zich voor de leas laten kiezen om ter tond te wijken voor een katholieken afgevaardigde op wien dan de antirev kiezers zullen hebben te stemmen Ziedaar den ruilhandel in kiezers en eandidaten tot het uiterste gedreven Gelgk bg vredeatraetaten gebeele landstreken met bare bevolking of die het wil of nirt worden afgestaan of geruild cooals in landen waar de slaverng bestaat over honderden slaven tegelp als stukken vee wordt beschikt zoo willen de politieke eiders iu Goes de stemmen van honderdtallen kiezers bg voorbaat verkwanselen Men heeft wel eens de uitdrukkinft fkieternee gebezigd Als men leest wat nu in Goes beproefd wordt begrgpt men hoe dit woord in de wereld is gekomen Dinsdag middag zoo deelt de Amh Ct mede meldde zich bg mej Betz Steenstraat te Arnhem eene dame aan met verzoek ziob over een Duittoh meisje te ontfermen dat zg onder de volgende omstandigheden had aangetroffen De dame was dien morgen uit Keulen gekomen en ging naar Rotterdam terug Zg wilde echter een trein overbleven in Arnhem en hoorde toen een jong meisje aan bet station in het Duitach aan haar vragen of jg in Arnhem den weg kende De dame zelve eene Daitsohe van geboorte doch iu Rotterdam getrouwd zeide dat zij hier wèl bekend was Het meisje vertelde haar toen dat zg door eene besteedster in Kealen eene zeer voordeelige Stelle bg tehr feine Leute gekregen had en dat die besteedster haar op een papiertje het adres bad opgegeven geen naam alleen Torensteeg 1 i De dame zeide de Torensteeg niet te kennen maar riep een witkiel om hem te verzoeken bet meisje met haar koffertje daar te brengen De witkiel keek daarop het meisj en de dame verwonderd aan en vroeg of zg wel ViTten dat Torensteeg 12 een slecht buis was De dame was zeer verschrikt het meisje baisile iu tranen uit en niet wetende waarheen te gaan De goedhartige besieller ried daarop de dame aan het meisje bg mej Betz Steenstraat te brengen De dame liet hare boodecbappen in den sleek en bracht bet meisje de besteller wees den weg in veiliger haven Zg sliep een nacht in het huis van mej Bets en deze is nu met haar naar een dorpje bij Keulen gespoord om haar zelve aan hare moeder terug te brengen Het arme kind was pas 19 jaar oud had eentot den laatsten dag toe bijgeschreven en niets dangoede getuigschriften behelzend dienstboekje hareoverige papieren zouden door de besteedster nagezonden worden w enobgulgk zou daarin wel de leeftgd vervalacht zijn geworden Bnltenlaodscli Overzicht De bekrachtiging der verbaoningswet door den Senaat is natnurlgk bet onderwerp van de beschouwingen der meeste Franiche bladen Wat de stemming in den Senaat betreft is gebleken dat tegen de w t stemden 66 monarchisten en 67 republikeinen Voor slemden 137 republikeinen lerw l 23 senatoren zich buiten stemming hielden De aanneming der prinsen wet door den Senaat is terstond gevolgd door de afkondiging der wet in het Journal OJkiel De prinsen die er door worden getroffen moesten binnen 24 uren nadat de afkondiging ter hunner kennis kon gebracht zgn het grondgebied der republiek verlaten Voor de Bonapartes eindigde dit uitstel Donderdagochtend doch voor den graaf van Pargs ging de vastgestelde termijn eerst iu van het oogenblik waarop het Journal Officiel op het kasteel £ u in Normsndië kon aankomen De beide prinsen Bonaparte vertrokken daarom reeds Woensdagavond uu Parijs Prins Jerome gaat naar Geneve en zgn zoon prins Victor naar Brussel Een aantal Bonapartiaten deed den prinsen uitgeleide hetgeen bij het vertrek van prins Victor aanleiding gal tot inhechtenisneming vati eenige personen die Five l empereur riepen De graaf van Pargs is met zgn zoon den hertog van Orleans zonder cenig vertoon vertrokken over Treport en reeds iu Engeland aangekomen van waar hg terstond een manifest tot het Fransohé volk heeft uitgevaardigd Het hoofd van het Huis van Orleans die na den dood van den graaf van ühambord de aanspraken der Bourbons vertegenwoordigt treedt daarin openlgk op als pretendent naar den Franschen troon en verklaari dat hg bet ala zgn taak beacboawi om de monarchie in Frankrijk te herstellen De beer Gladstone heeft te Glasgow zgn derde redevoering over 3omt Ruk gehouden Nu behandelde hg hoofdzakelgk de lersohe quaestie in verband met den toestand in Schotland Zoodra ook Schotlaud zelfregeering uoodig heeft zeide Gladstone zal noch de regeeriug looh het Parlement aarzelen ook hierin aandacht Ie wgden maar de Sohotten vragen het niet gelgk de Ieren en zjjn tevreden met den bestaanden toestand Tevens verklaarde Gladstone de vrees der protestanten iu Ierland voor vervolging ongegrond Niet alleen zgn de lersche katholieken steeds voorstanders geweest van vrgheld van godsdienst maar ook zgn de protestanten die alleen in het noorden wonen krachtig gen om zich te beschermen zonder nog in aanmerking te nemen dat de Bome nle wet hen en bun godsdienst stelt ooder bescherming van het keizerlijk Parlement Intasichen komen nit Amerika steeds nieuwe bgdragen ten behoeve van het Home rule foaii Bg de wekelgksohe vergadering der vereeniging te New York werd weer voor 9000 dollars geteekend waarvan 6000 dollars door een onbekende werden gegeven Opnieuw kon daardoor Parnell per telegraaf een bedrag van bgna 20 000 doll worden overgemaakt zoodat Parnell na de verwerping der der BomeRule met alleen nit Amerika 40 000 dollars ontving GEVONDEN en aan het bureau van politie gedeponeerd Een effen gouden Ring een Bril een bloedkralen Kettinkje met goaden sluiting een Caohet koper en e a Rozenkrans Kantongerecbt te Goada Terechtzitting van Woensdag 23 Juni 1886 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J V D arbeider te Bleiswgk tot 3 gulden of 1 dag wegens vissohen met een snoekstrik zijnde een niet geoorloofd vischtuig in den polder onder Bleiswgk D V d H arbeider Ie Bleiswgk evenals de vorige j G de H arbeider te Waddinzveen tot 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens visschen met een aalkorf zonder vischacte en zonder vergunning in eens anders visob water ouder Waddinxveen P B bouwvrouw te Waddinxveen tot j gulden of 1 dag wegens visschen met stekken in den gesloten visohtgd onder Waddinxveen P V d L vissoher te Reeawijk tot 6 gulden of 2 dagen wegens visschen met dobbers zonder verganning in eens andera vischwater onder Waddinxveen de B koopman te Nieowerkerk tot 3 gulden 1 dag wegens als geleider van een kar bespannen met honden zitten op die kar te Nieuwerkerk A de J kleedermaker te Cappelle tol 2 boeten van 3 gulden of 2 dagen wegens als geleider van een kar bespannen met een hond zitten op die kar en den hond niet gemuilband hebben Ie Nieuwerkerk J T en C V jongens te Gouda ieder tot 1 gulden of I dag wegens spelen met centen op straat te Gouda L V jongen te Gouda tot 1 galden of I dag wegens loopen in een grasperk van het planliosu te Gouda O V H jongen te Gouda evenals de vorige H R azijnwerker ie Gouda evenals de vorige KEIMMSGEf MXG De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz Ie Rotterdam op den 24 Juni 1886 is executoir verklaard het Kohier no 1 van het Patentrecht dienst I8 s7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 25 Juni 1886 De Burgemeester voornoemd W POST DROST Ii B Burgerlijke Stand GEBOREN 24 Joai Mtrlioat Johaaaa ooderi M Louous SD C M de Jong OVERLKDEN 23 Jani W Bsidelmeijer 6 m 24 J A Heerkeaa btiiavr tsd F PrinseDberg 48 j ONDKRTROÜWD P S irnit 88 j en C 1 den Oi 28 j P Vergeer 21 j te Rotterdam n 3 de Boer 22 j ADVERTENTIÊN Sm Ondertroawd M C Q LANGBBAAR i en I m C J MIJNLIËFF I m v L L uit i 25 Juni 1886 IJl Nteuwerkerk a d IJssel f s RecSptie 27 luni Gouda Markt A 104 f Getronwd J H VAN DEE TORREN en P J C OOSTHOEK die mede namens wederzgdsche familiëo bonnenbarteiyken dank betai en voor de vele bewgzenTan belangstelling bi bun Hnwelgk onderTondeo Alfen a d Rijn 23 Juni 1886 Voor de talrjjke blgken van belangstelling en vriendachap ons betoond ter gelegenheid onzer VUF en TWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING brengen wg bg deze onzen weigemeenden dank CORN JONKER M A JONKERGouda 26 Jnni 1886 van Eetut E Voor de bewgzeu van belangstelling bg het overlgden van ons Zoontje ondervonden betuigen wjg onzen hartelijken dank F A ONSTBNK ZiïLEMAN D J P ONSTBNK Gouda 26 Jgni 1886 Voor eene Weduwe met 5 Kindereu van 10 tot 3 jaren van alle hulp veratoleen vraagt ondergeteekende giften Het bedrag zal op de Nntsspaarbank geplaatst en daarvan wekelgks iets oitgekeerd worden Lijsten worden niet aangeboden G C FORTÜÜN DROOG LEEVER Turfmarkt H 66 Lokaal Het Schaakbord bovenz KLEIWEG te GOUDA M AI IDAG 28 JU 1 en volgende dagen JaarlIJksche tlxpo itie van de fraaie en uitgebreide Collectie Nieuwe Franscbe en Engelsche STAALGEAVÏÏEES en PHOTOGRAVURES welke modern en solide geëncadreerd buitengewoon lage prgzen franco huig emballage en met garantie geleverd worden door J J HöPKER SPIEGEL en LIJSTEJV Fabrikant en KUNSTHASDELAAB Beursstraat 12 Amsterdam UV De aflevering in Gouda en Omatreken geschiedt door tusschenkomst van de HH A KOK COMP Boek en Kunstenhandelaar te Gouda bg wien inlichtingen te bekomen en opzichtzendingen te bespreken zgn Wegens huweljjk wordt verlangd tegen AUGUSTUS een flinke DIENSTBODE Adres Mej OOSTERUNG Hoogstraat f 1000 Een Jongmenacb vraagt ter uitbreiding der zaak bovengenoemde som TER LEE S tegen nader overeen te kotnen conditiën Brieven franco onder letters W W aan het Bureau dezer Courant ENCxELSCHE van STEPHENSON BRrs verleend aan gepoIgste Houten en Marmeren Voorwerpen een duur ame brülanten glans Verkrggbaar in flacons a 30 cents te Gouda bg C VAN BERKEL in Huishoudelgke Artikelen I H a HUINCK in Galanteriën en te Schoonhoven bg F H HEHEWERTH Chemische fabriek te Zevenaar NORMAALHEMDBN ONDERBROEKEN BORSTROKKEN enz uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door Vr Q JAEGER eenig gecoucessiouneerde fabriek van W Bengek Söhne te Stuttgart tot de billgkste prgzen van geheel Nederland Depot van Dr JAEGERS Orig Normaal Wolartikelen te Gouda 0 H006E B00M Openbare Verkooping door sterfgeval te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUIIDEOOGLEEVEE op WOENSDAG 14 JULI 1886 des morgens te elf uren in het Koffiehuis cHaemo ie aan de Markt te Gouda van VUF BOUWMANSWONINGEN ♦ met omstreeks 35 Hectaren uitmuntend Wei en HooUand enz allen staande en liggende in de gemeenl GOUDA en WADDl XVEEI en wel een aan de Karnemelksloot te Gouda wgk R 495 drie in den Broekweg te Gouda wgk T 12 13 en 14 en een in den Broekweg te Waddinxveen wgk D 305 Voorts een ruim tot Bouwmanswouing ingericht WOONHUIS en ERVEN aan den Katr tensingel te Gouda wgk Q No 97 En twee HUIZEN en EBVÉNaan deKarnemelksloot te Gouda wijk R Nrs 496 en 497 Nadere inlichtingen en boekjes waarin de beschrgving ligging grootte en verhuring der perceelen vermeld zgn zgn 14 dagen voorden verkoopdag te verkrggen ten kantore van genoemden Notans FORTUIJN DROOGLEEVER Openbare VerJtooping VAS MOORDRECHT De Notaris A KLUIT te Moordrecht is voornemens op WOENSDAG den 30 JUNI 1886 bg veilingen verhooging en op WOENSDAG den 7 JULI 1886 bg finale afslag beide dagen des morgens ten elf ure in het Logement HET PosTHUis aldaar bewoond door de Wed C DEN BRABER in het openbaar te verkoopen Een WOONHUIS met Houten SCHÜURen ERF beoevens een perceel TUIN staande en gelegen te Moordrecht aan de Kerklaan Kadaster Sectie C Nos 1121 1122 en 1123 te zamen groot 12 Aren en 30 Centiaren Grondbelasting over 1886 ƒ 6 04 Betaling der kooppenningen op 4 Augustus 1886 y Te bezichtigen iederen werkdag In de kom der Gemeente Gouda wordt ter overname GEVRAAGD een Logementje met Nachtlegers Adres met franco Brieven onder letters E B E aan het Algemeen Advertentie Bureau van NuOH k VAN DlTMAK Rotterdam IJSEL STOOMTEAM Van af primo JVLl zal er dagelijks uitgenomen Donderdag en Zondag s middags om 3 30 uur eene trein van Gouda naar Haattrecht loopen terug van Haastrecht om 4 uur Bovendien Zondags om 3 uur van Gouda naar Oudewater en om 4 55 van Oadewater naar Gouda De CHEF W SchalekampJr Con iaeur Cuisinier Oosthaven B 17 Gouda Heeft Zaterdagsavonds st eds voorradig diverse versche G EBAKJES aangesneden PÜNSCHen AMANDELTAART SAUCIJSENBROODJES en warme VLEESCHPATÉS Eijks Hoogere Burgersckool te GOUDA De inschrijving van nieuwe Leerlingen voor den cursus 18 heeft plaats op ZATERDAG 3 JULI e k des namiddags 2 4 uur in het Schoolgebouw Het eerste toelatinys examen wordt 14 en 15 JULI te 9 uren s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUS Gotida 11 Juni 1886 OpenTjaar Onderwijs Toelating van leerlingen op de Burgerscholen voor Jongen en Meisjes Hooiden Mej GRETSER en de hh HüBER LEOPOLD en van CITTERT De COMMISSIE van Toezicht op het Lager Onderwgs alhier maakt bekend dat ten gevolge van eene wgziging in het Reglement voor de Openbare Scholen de toelating van leerlingen op bovengenoemde Scholen voortaan slechts eens per jaar al geschieden en wel na tiet eindigen der zomervacantie en dat de INSCHRIJVING van leerhngen wier plaatsing men op dat tijdstip in 1886 op een dezer Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG den 13 JULI 1886 des namiddags ten vijf ure Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de Aanplakbilletten Namens de Commissie De Secretaria Mr J FORTUIJN DROOGLEEVER Eeni Depot van THEE üen wordt verzocht op t MERK te Iett n UIT HET Magazijn van m BAVENSWAAY ZOi Ei QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende 1 BREEBAAAT LZ Botermarkt te Gouda