Goudsche Courant, zondag 27 juni 1886

Woeosdag 30 Juoi 1886 Schenkt Zoon Markt A 149 N 3410 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunue Bordeaux Rijn Moezel Champagne Madera en Port Wijnen THE SINGER MANUFACTUHIiXG COMPANY New York Eenige FABRIKANTEN der echte SINGER NAAIMACHINES Belanghebbenden worden beleefdelgk op onze NIBUWSTB UITriNDiyO de BingschuUJea Machinea timproved Singer Machine8 met boogen arm attent gemaakt uitmuntend geschikt voor de meest verschillende doeleinden Deze machines worden op prwf geleverd en voldoende onderricht gratia er op verstrekt op dat ieder ich ttelf van de onovertroffen degelgkheid daarvan kan overtuigen v66r dat hij hoopt Naaimacbiaes van alle Sjrstemen wordea spoedig goedkoop en degelijk gerepareerd EenigDepot te GOUDA Hoog straat 111 De Bodega Portuguesa te Breda van C L DROSSAERS t hMft T n 12 April voor den VERKOOP zijner PAANSCHE en P0RTUGEE8CflE J 2 WIJNEN te Gouda en in de Omstreken als Eenige Agenten aangesteld de HH g I SLOTEIHAKER ea Co Genoemde Bodega Portugnesa uitsluitend handelende en Specialiteit in Spaan § q e sche en Portugecsché W nen levert die gebotteld en op fust in eiken prijs en naarS B ieders smaak steeds gewaarborgd scheikundig zuiver q2 De resultaten der scheikundige onderzoekingen van 60 merken vooral voor Geneeskundigen en Patiënten van groot nut zjn hg de Heeren SLOTEMAKER en Mjgg Co gratis verkrggbaar De flesschen dragen allen het etiquet en op de kurk en eapsulen het stempel £ cn van de Bodega Portuguesa te Breda Gymn Vereeniging te GOUDA UITVQEHIlTGmetBAL op MAANDAG 5 JULI 1886 des avonds te half acht ure in de Sociëteit cOns Gekoüoen i Kunstlievende lieden hebben op vertoon van hun diploma toegang met 2 Dames Het BESTUUR Het Depot der Rotterdamsche Sfioombierbrouwerg de POSTHOORN Zeugestraat No 85 Gouda levert hunne bekende Gcrste Princesse op heele en halve Flesschen alsmede op vaten van 80 40 en 20 Liter tot Brouwergprgs HH Siyters genieten rabat J H ROODE AGENT FUUE ZOMEEDASSEN van af ƒ O lö A VAN OS Az Kleiweg E TS Worden dadelgk gevraagd twee Bekwame SCHEDEESKITECHTS bij H TAMSE Nieuwe Haven J WELTER Specialiteit in Corsetten oor DAMES en KINDEREN Tricot Tailles Electrische Schelinricliting Compleet ZES GULDEN kan door elk worden aangelegd 1 ELECTRISCHE SCHEL 7 cM 1 ELEMENT LECLANCHÉ 16 cM 1 DRUKKNOP of DEÜRCONTACT 25 Meter Geïsoleerd DRAAD Kosteloos onderricht Verder alle onderdeelen voor ELECTROTECHNIBK en AANLEG tot concurreerende prgzen Aanbevelend Joh UIÏTENBOGAARD Snelpersdmk van A Beiskmam te Gouda Gouda Tieudeweg D 94 Jlorloger en Electriciën Schenkt Zoon Markt A 149 Openbare Verkoopin f VAN eenen INBOEDEL bestaande in goed onderhouden Mahoniehouten en Eikenhouten Meubelen als KABINETTEN LINNENKA8TBN CHIFF0NNIERE SECRBTAIRE BOEKENKAST COMMODEKASTJB MANGEL LEDIKANTEN TAFELS SPIb GELS SCHILDERIJEN en verder huisraad BEDDEN en BEDDEGOED KLEBDEEBN VLOERKLEEDEREN enz voorts gewerkt GOUD ZILVER en JÜWEELEN enz DINSDAG 29 JUI I 1886 des morgens te 9 uren aan het Lokaal van VerkoopingeO Wjjk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda De goederen zgn Maandag 28 Juni op da gewone uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris PORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Nieuw ontvangen de H CentsSIO A AB Merk WILLEM lU J van SOl SBEËK Gouda Een Ecporthuit verlangt Contignatien w KAAS voor Auttralië H andere overzeemhé markten Ii later bereid ook vatte orderi te geven Brieven fr motto tKaan ajh Algtm Advert Bureau van NIJGH van DITMAR Ameterdam Een fateoenlijke WEDUWE Wedt zich aan tot het mangelen en opdoen derWassclien Adres RAAM O No 50 P Hooftman Jz Kleiweg E 100 VRUCHtBOOMEN HEESTERS ROZEN CüNIFEEREN BLOEMEN BOÜQÜETTEN KRANSEN VERSIEHINGEN SE NIEUWE CONFBGTION Concureerende Frgzen en soiled werk op maat kan alles in den kortst mogelgken tga geleverd worden D PUIJK WAAROM gebruikt gij Buitenlanclscli fabrikaat Neemt Onderwaters Stijfsel en i ii stoiint ccne NcdcrLiiuiscKc I dustrir en Npdcrlandsciicn itrbcid Deze Stijfsel overtreft alle andere soorten In helderheid glans zuiverheid en goedkoopte UNIVERSEEL lETAAt POETSPOHADI met iieveustaand merk is de beste en goedkoopste der wereld Dozen van dubbele grootte 7 Cent en dozen van drievoudige grootte i 127j Cent verkrögbaar te Gouda n v bg A WOLFF Drogist J H C HLINCK Galanterien Z v d KASTBELEN Galanterien J 1 van BEMMEL Markt te SchoonHoven bfl J H HEHEWERTH Cliemlsche Fabriek te Zevenaw BINNENLAND GOUDA 29 Juoi 1886 Abo de ledeo mb het ciekeo en weduwenfoDdi Piovidentia ia de volgende ciroulaire venouden Het bettour der coöperatieve inkrivereeniging Toonorg alhier heeft de eer n te berichten dat hun winkel op Donderdag 1 Juli a s wordt geopend in het vereenigiogtgebonw in den Langen OroenenduI wyk I no IH i Het doel der Coöperatieve aamenwerkende vereeuigiog ii het vereobaffen van levenamiddelen van garde kwaliteit De vereeniging wi een algemeen bekend en iteeda toenemend kwaad namelyk rerfalacbing beilr jden door onvervaUeile levmimddele te verkoopt légen itttlfdt frijitn ali waarvoor die in andere winkela ign te erkrijgen Daartoe zgn wy in alaat geateld door bet kapitaal dat door wekeiykaobe atoningen ia bqeengeapaard en nog l gd wordt Toortgeiet leu nude zoo noodig bel bedryfakapiiaal Ie kannen vergrouten en de zaak nit te breiden Dank de beatnren der onderaobcideDC Coöperatieve vereenigingen in Nederland en in boofdaaak te Dordrecht ataau wij met de voornaamate groothandelaren in connectie toodat wg geen levenamiddelen nil de toogeuiamde tweede hand behoeveu te koopen hetgeen al dadelgk groot voordeel oplevert dat daarenboven nog wordt vergroot doordien wy allea contant betalen en ook daarvoor weder peroeuten krygen Hel ligt niet in ona plan om met bealaande winkeliera te ooucnrreeren in prijien maar wèl ia kwaliteiten doordien het de rereeuigiog uiet te doen ia om groole winaleo te behalen aangetieu lelfa n itr winti baar voortbeataan ia venekerd Het fiealnnr allen werklieden neemt geheel koaielooa hon fuuotie waar terwgl de wiokelhouder de heer C van Wijngaarden tot 26 Juni jl in dergelijke betrekking bü den heer T van Wierat voldoende bekend ia om venekerd te tiju van goeie maat en fewickt te lullen ontvangen Ten alotte wga ik U op Art 6 van het Reglement luidende ala volgt Een ieder kan gebrnik maken van den winkel De leden van bet Zieken en Wednweufouda Protidentia dealen voor de helfl in de wiual voor hel door hen in den winkel beateede bedrag Daartoe ool angl ieder lid tegen betaling van 10 cenla een Eeglement met aaateekenboekje ten einde het bealeede bedrag daarin kunne worden aangeteekeod Wg vertrouwen dan ook dat gg van den gelegenheid gaarne gebruik inlt maken overtuigd ala wij ign dat gg eene loo noodige en uattige atickting voor elk werkmanageiin iuionder in uw eigen belang gaarne zult willen alesnen Trota den laaier en tegenwerking die voor ona niet zal uilblgren zullen wg loonen daarboven verheven te zgn niet alleen maar Gonda a ingezetenen het bewija lereien dat er nog werklieden zijn die wara van alle revolutionaire woelingen nog capaciteiten Inat en grer bezitten om ook in het belang hunner mede werklieden nuttig werkzaam te zijn eu te kannen oprichten en beaturen de Coöperatieve Vereeniging Voorzorg Het Beaiuur J Th IMHOLZ Seoretaria Zooala uit een advertentie in ona vorig nr bleek ia de heer Höpker uit Amaierdam weder met een collectie Franaohe en Dngelache ataalgraturea alhier gearriveerd die hg ten toon alell in het bovenlokaal van het Sckaakbord vau den heer Dam Dit lokaal ia voor dergelgke expoailiën zeer geaohikt en daar het geheel afgetcheiden ia van het Ctti zoo kunnen ook de Oondaoha damea die gaan bezichtigen Hel feit dat genoemde heer ieder jaar opnieuw tot ona komt ia een bewjja dat hij hier nog al zaken maakt en geen wonder men kan hier voor billgke prgzen werkelijk aohoone graiurea koopen De collectie ia ditmaal byzonder oompleet daar zg ook de eigende week voor den Haag dienen moet De toe gang tol de expoaitie ia gehad vrg en gelgk reeda giateren het geval waa zullen ook de volgende dagen zeker vele atadgenooteu die bezoeken Xaar aanleiding van de ateedz toenemende klachten over de acbade diehet drakkeatoombootveikeer aan de kaden der rivier de Gouwe veroorzaakt zijn Gedeputeerde Staten an Zuid holland reeda ainda lang te rade gegaan Met de middelen om daarin voorziening te brengen en de hoefbealaagden van de aanliggende poldera te ontheffen van de groole onderhoudakoaten die voor aommigen reeda meer zijn dan de inkomaleu van hun grond Te reohl meenen Oedep Slalan wordt door de belanghebbenden die zich herhaaldelijk over deze zaak tol hen geadreaaeerd hebhen opgemerkt dat het niet aangaat bun de gefolgen op de acboudera te leggen van de achade teweeg gebracht door een erkeer met atoombooteu waarin zij uiet het minate voordeel noch belang bebbea Ook ia de amalle rivier de Gouwe met haar weeke boorden volatrekt niet geaohikt voor de vaart van atoorabooten en wanneer men die schepen er dia toch op wil toelaten in het belang van den handel dan behoort het Bijk in een veraterkiug van die boorden te voorzien Uitzicht op verwezenlijking van dezen billijken wenaeh beitond bg de indienisg doo de Eegeering van het welaontwerp tot het mi en van een nieuwe verbinding tuaaehen Gouwe ei IJaael Zooala men weet ia dat ontwerp weer ingetrokken en de bcaliaaing dua in nog verder verschiet geateld Onder die omatandighedcn hebben Gedep Staten zich dd 20 Jan 1885 opnieuw tot den Miniater van Waterataal gewend en onder geatanddoening ran hun toezegging van een aabeidie vu 1 millioen in het werk eener nieuwe verbindtng laaBaheD Oonwt en IJaael en 10000 a jaan in bel onderhoud huo voornemen kenbaar gemaakt om ala de Begeeriog van bet Kykawerk mocht afzien de dringend noodzakelijke verbetering ala provinciaal werk zelf ter hand la nemen Hel plan zou dan zgn om aan de wateren welke op provinciaal territoir deel uitmaken ao de vaan luaaohen den IJaael en bet IJ die verbeteringen aan te brengen welke in het belang der acheepvaarl en den handel van Zuid Holland worden gevorderd Op deze miaaive ia door den Miniaier van Waterataal geantwoord dat z i de verbetering in den toeaiand der Gonwekaden bel beat ware tot atanü te brengen door de Provincie met bijdragen van de reehtatreeka belanghebbeBden namelijk de gemeente Gouda ala met het bebeer der Gouwe belaat en de langa de rivier gelegen poldera Wanneer zoodanige regeling tol eland mocht komen zon de Miniater het toekennen van een Bijkaaubaidie willen bevorderen Zijn de kaden eenmaal in voldoenden toeaiand dan zon het onderhoud moeten komen ten laaie van de belanghebbende poldera De ooncluaie van het bovenataande ia geweeat dat voor de verbetering van den waterweg inaachen den IJaael en het Noordzeekanaal Qed Staten aan den hoofdingenieur een ondenock hebben opgedragen naar de werken die noodig lullen zgn voor de erbeteriog van de Gouwe den Bgn ao de Gonwesinia lot de Heimanawetering de Braaemermeer en de Oude Wetering tot in de ringvaart den den Haariemmermeerpolder uitgaande van het beginael dat die waterweg worde ingericht voor de acbepen die tbana reeda de Mallegataluia paaaeeren kunnen eu daarbg vooral worde gelet op bet drukke atoombootverkeer dat op dien vaarweg plaata vindt Aan het Veralag van den toeaiand der Gemeente Gouda over U85 ontleenen wg nog het volgende HOOFDSTUK X ABMWMKN Er WBi in het afgeloopen jaar weder meer behoefte aan onderateuning dan in het jaar te voren De uitgaven van bet Burgerlgk Armbeatnur voor bedeelingeu in levenamiddelen bedroegen meer dan in 1884 nieltegenataande de broodprijzen lager waren g orerlroffen de bedeelingen in geld die voor braudatoffen waren iela minder tengevolge van den legeren aannemingaprija Zooala gewoonlijk ontringeo bejaarden en gebrek kigen onderateuning in eetwaren en geld en ge durende don winter ook in braudatoffen De uitgaven voor bedeeling in geld waren minder doordien de buitengewone onderaiand van tweetalrijke gezinnen ophield en bovendien aan andere peraoneu in plaala van geld brood ia eratrekl De geiondheidatoeatand der armen waa vrij gnostig De algemeene toeaiand van bet armwezen kon bevredigend beeteo De talrgke fabrieken en werkplaatsen die in de Gemeente worden aangetroffen oefenen een goeden invloed uit op den arbeidenden atand werk waa daar in den regel te inden Bij gelegenheid an ona bezoek aan de verachilleode borgerlijke laatellingen an Weldadigheid bleek ona dat de BcstBren dier instellingen met gver en toewgding de hun toe ertrouwde belangen behartigen en met nauwgezetheid de nalering der Armwet bevorderen iHtteUtHge door o va vege ie OemeeuU lekeerd of gettiiiiieerd Deze ioalellingen zijn de volgende lo Bet Burgerlijk Jrnèeitiiur waardoor werden ooderateuud onafgebroken 62 huiagezinnen en 9 afzonderlijk levende personen en tijielgk 81 buiagezinnen en 12 abonderiijk levende peraooen Geneee en heelkundige hulp werd koateloo aan 918 buiagesinnen en 79 eenloopende pertoaea en erloèkaodige aan 117 rouwen verleend Hel Collegie van het Burgerlijk Armbestuur verkreeg twee nieuwe leden in de heeren P C vau der Menlen en J A P Montijo die benoemd werden ter vervanging van de heaVen W Poat Drost en F C van Zeijlen 2a Btt mreenigd ITeea m JRm mimMt B j den aanvang van het jaar bevonden zich in bel weeahuia 79 kinderen Negen kinderen werden in 1885 opgenomen i weezen verlieten ten gevolge van het bereiken van den bepaalden leeftijd het geaticht en eene weea die den ouderdom van 20 jaren had bereikt vertrok op verzoek terwijl er 2 overleden zijo zoodat het getal verpleegden op 31 December jl 81 bedroeg De gesondheidatoeeiand der verpleegden waa gunatig Over het gedrag eu de vorderingen der verpleegden zgn Regenten tevreden De voedini de kleeding en de liggingalukken waren doelmatig en voldoende De toestand der gebouwen en van het ameublement waa goed Mej HovealadI die vertrok werd ala kindermoeder vervangen door Mej E Brandenburg ui Dtlerdam lerwgl iu de plaata van Mej Gonggrijp me overleed tot nsaimoeder werd aaugealeld Mej J de Morree De CoUegiën van Begenlen en Begenteaaen bleven onveranderd 3o Bet Bettedeli ge ktiit Bij den aanvang van 1885 waren iu dit gealicbl aanwezig 3t oude lieden Iu den loop van het jaar werden 1 vrouw en S mannen opgenomen lerwgl 2 vrouwen en 1 man overieden en 2 mannen het geaticht hebben moeten verlaten Op Uit December waren in bel Btstedeliogenhuia SS verpleegden namelijk 15 mannen en 18 vrouwen De gezondheidstoeatand waa gunatig gevaariijke of besmettelijke ziektegevallen kwamen niet voor De voeding ligging en behandeling lieten oieta te wenschen over Hel Collegie van B genten dat evenala bet Collegie van Begenteaaen geene verandering onderging gewaagt in zijn jaarverslag met lof over de pliobtabetrachting van den vader de moeder en de suppooaten van het geaticht 40 Bet Si mitaèetki Gattkuit of Oude Frvuwenknit Op den In Januari beatond hel getal verpleegden uit 15 koatkoopatera en 16 preurebezittlera te zamen 31 peraonen Iu den loop van het jaar werd 1 kostkoopater opgenomen loodat op ulto December zich 32 vrouwen in bet geaticht bevonden van welke 16 haar koat hadden gekocht en 16 op prenrea waren gezeten De algemeene gczondbeidatoesland der verpleegde waa bevredigend Regenten leggen in hun jurveralag een gunatig