Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1886

t H i N 3411 Vrijdag l Joli 1886 60UDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 3e e§zx u sss DEI HAAG ROTTERDAM en GOUDA naar ARISHEM en terug op 3Doan d erd a g 1 Tu li ISSG Zie aanplak en strooibilletten van Heden overleed tot onze diepe droefheid ia den ouderdom van 33 jaren onze geliefde Zaater en Behuwdzaster M W tan der ROER Weduwe van den Heer L P Wagnbr nalatende twee jengdige kinderen H £ TAN DIB ROER T VAN DER ROER Ekoslbreot C M ENGEL BREGT VAN DER RoiR P ENGELBREGT Gouda 27 Juni 1886 Bg dele betuigen wij onzen harteljjkendank voor de rele blgken Tan belangstelling betoond by gelegenheid ran onze VIJF enTWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING ÏH VERHOEF N VERHOEFGouda 29 Juni 1886 Laurier Mevrouw de Wed C P M FRIESEPrince betuigt haar hartelgken dank Toor de vele bewgzen vaq deelneming ontvangen tydens de ziekte en bg het oTerlgden ran haar innig geliefden Echtgenoot den WelEd Geatr Heer J J FRIESE Del t 28 Juni 1886 Voor de talryke zeer gewaardeerde blyken Tan deelneming by het overlyden Tan myn geachten Schoonzoon J J FRIESE ontvangen betuigt de ondergeteekMtde zyn harteiyken dank 6 PRINCE Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen by het overlyden van onzen waarden en geachten Zwager den Kapitein J J FRIESE betuigen wg onzen harteiyken dank C C H PRINCE G PRINCE Jr Gouda 29 Juni 1886 Voor eenc Weduwe met 5 Kinderen van 10 tot 3 jaren van alle hulp verstoken vraagt ond rgeteekende giften Het bedrag zal op de Nntsapaarbank geplaatst en daarvan wekelyks iets uitgekeerd worden Lijsten worden niet aangeboden G C FORTUIJN DROOG LEE VER Turfmarkt H 66 kennis evhtg Pi 5 JULI 8 s en eindigende 10 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zevenhuizen maken bekend dat krachtens beslnit van Heeren Gedepnteerde Staten dezer Provincie van 22 25 Juni 1886 O 8 No 13 de passage met rijtuigen en vee over de Falbrug liggende oTer de Ringvaart Tan den Znidplaspolder in den Noordelyken dwarsweg onder deze Gemeente naby het dorp voor den tyd van es dagen ingaande JULI d zal worden afgesloten en dat de doorvaart door die brug zal zyngestremd op VRIJDAG den 9 JULI a s Zevenhuizen dfir 26 Juni 1886 Burgemeester en Wethouders Toornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSHOUT P C STOOP Haan Sleutcl s i mi i PiM iu Depot A X ORTIER GouweC34 35 Lokaal Het Schaakbord bovenz KLEIWEG te GOUDA Woensdagf en Donderdags voor het laatst JAARLiJKSCHË EXPOSITIE Tan de fraaie en uitgebreide Collectie Nieuwe Fransche en Eugelsche STAALGEAVUEES en PHOTOGRAVURES welke modern en solide geëncadreerd tot buitengewoon lage pryzen franco buis Try emballage en met garantie geleverd worden door J J HöPKER aPIEGEL en LIJSTEN rabrlkant en KUNaiHANiJELAAB Beursstraat 12 Amsterdam fj f Db alieTering in Gouda en Omstreken geschiedt door tusschenkomst van de HH A KOK COMP Bdek en KunsthandeUren te Gouda by wien Italichtingen te bekomen en opzichtzendingen te bespreken zyn ÜTRECHTSCHE HYPOTHEEE BAITE te UTRECHT De DIRECTIE der Utreehtsche Hypotheek Bank te Utrecht bericht dat de Coupons der 4 pCts en 4 pCts Pandbrieven vervallende 1 JULI 1886 betaalbaar gesteld zyn te C trecht ten kantore der Bank Kromme Nieuwe Gracht G 357 en by de Agenten der Bank de Heeren HARTSINCK Co en FRED BA8TIAAN8 Co Amtterdam en M J OGIER Co Gouda De Directie voornoemd H J M Ti ASCH TA WLJCK L VAN LIER Nieuw ontvangen de2 CentsSIOAAB Merk Vl ILLEm III J van SO SBËEK Gouda El wmrni Pleiziertrein Tegen AUGUSTUS biedt zich aan in den pmtrek van Gouda eene fatsoenlyke f goed kunnende koken en werken Zy is Tan goede getuigen Toorzien Franco brieTen onder Letters IJ 6 by den Boekhandelaar P J KRAFT iHaae Men Terlangt met AUGUSTUS te otterdam in een deftig gezin eene flinke nette uitsluitend TOor huiswerk P G boven de 30 jaren Adres met franco brieven onder Letter R by den Boekhandelaar W WENK t Rotterdam FUNE ZOMEBUASSEir van af ƒ O IS A VAN OS Az Kleiweg E 73 VOORTZETTII G DEB Opentare Verkooping VAN eenen INBO£D£L aan het Lokaal Wyk K No 255 aan de j Peperstraat te Gouda op WOENSDAG 30 JUNI 1886 des morgens te 9 uren Mejuffrouw HÜBER Groeneweg VRAAGT tegen Angostns een Dienstmeisje G een grïjs Haar meerül BtaL lie nieuwe LONDON ii i4k de beste Tan alle bestaande par JÊ fumerien om het gtyze haar binoen 1 enkele dagen te doen verdwynen Maakt het haar glansryk en zacht en Terft niet Pry a 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar te Gouda by J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 128 Een nieuw KWARTAAL van de DAMES MODEPLATEN gaat in bestellingen worden aangenomen in den Boekhandel ran A RRIKK1IIAI te Gouda Snelpersdruk Tan A Bbikkkan te Gouda BINNENLAND GOUDA 1 Juli 1886 De uitslag der hentemmiug voor twu leden van de Se Kamer ia hel diitrict Qoe i all valf Gekozen i jn de hb SohimmelpenniDck A B mei i439 en de Sarornin LohmaD A K mei 1431 at Op de bh Pompe en Bijbau aren 1067 en 962 at uiiKcbrachl Oelifk wg reedt filteren bij afzooderlyk bulletin bekend maakten zyn Ie Leiden ekazen de hb Van WaMenaer van Calwijok A K en Mr Smeele K Ie Zaidhorn Mr Cremera Lib en Ie Haarlemmermeer Mr Reekera K Aan bet Eraimiaaniob gymoaiium te Kotterdamil met goed gevolg het eindexamen voer de facalteit der geneeikuude enz afgelegd door den heerF O J Siceumeier Giiteien morgen ii een br in van brand uitgehroken ia bet kolenpakhnis an den heer Lambert aan den Tnrbiugel De bh IJpclaar en van Ea brandmeeiten beneveni enkele bedienden au den beer Jacoba hebben met emmert ivater den brud gebliuoht Giiteren middag omatreeka halftwee it hel zoontje van den heer Nauw in het water der Peperttraat gevallen Terwyl bjj reedt iu linkendeu toettaod waa iprong i Vergeer die jaitt kwam aauloopen er bij en bad hel geluk het kind van een wuien dood te reddan Aan het Venlag van den toettand dar Gemeente Gonda over 188 ontleenen wy nog het tolgeiide HuUMn lot lenifif m ttrmauMiif der amnttie imonderkeul door onderieijt e wttkteruhaffing Ouder da gemeenlelyke inalelliogen tot leniging en verminderiag der armoede dooronderwyt behooren in de eerite plaati genoemd te worden de beide Openbare Koiteluoze Schalen en de Arondtcbool herhalingsonderwgt welke toegankelijk zyn voor alle onvermogenden Hiertoe kunnen ook worden gerangtchikt de beide Bnrgericholen voor jongena eo de beide Burgencholen oor meitjet waarop eveneeni kindc ren van on ermageuden kunnen worden toegelaten tot de klanen oor het zoogenaamde meer uilgebreld lager oDderwyi beatemd Weik ertchaffing tot leniging van armoede gefohiedl door initellingsn welke door bjjaondere areenigiiigen warden geregeld eo bettuird Uiertoe behooren de beide biervoren reedt genoemde inilellingen a De Kerkinrichting tot wering va Bedelarij Deze initelling bealrijdl hare konen oornamalijk nil bydragen van particulieren en verder uit de opbrengtt an het gemaakte werk of van de door hare verpleegden erriohte dientlen De ioriohting ii getettigd in een aan de Gemeente toebehoorend gebouw dat ook an Gemeentewege wordt onderhouden zy die ondertteuniDg ooodig hebben kunnen I daar met bel erriohien an hel hun aangewezen i werk den koit en bovendien eene kleine geldelijke belooning bekomen In het afgeloopen jaar namen behalre de vaal f opgeuomenen wier aantal varieerde ao 20 tol 24 lieden die tegen eene geringe bydrage au armbealuren of particulieren daar hait eating voeding ec kleedtng ont ingen ilechti weinigen hun toeiluobt tot de inriofating Hei grootate getal zoogenaamde dagmentohen wat 9 het kleioate 2 Het beatuur der Werkinrichting beslaat uit 9 leden met een Collegie ao 25 Commlitarlsten b De vereeniging i Bulpbeloo aan eerlijke en vlijtige armoede Deze vereeniging ttelt zich ten doel aan behoeftige gezinnen zedelgke en Hoffelijke anderateauing te erleeneo het laatite inzonderheid door tegen een billgk loon aan de rouwen naai eo breiwerk te ertohaffeo De er aardigde kleedingiiukkeu wordru deelt tWkocht deelt erloot zy wordt door eenige damea beiluurd Initeüingen ter mortoming va armoede door o van wege ie Oemtenie bekeerd a De tledeiyke Beleenbank beituurd door eene Comniittie an drie leden Op den Ittet Jtaitn 1885 wam taaimig U5 S pnJn beleend met 44489 05 ld den loop na het jaar werdea beleaad 05174 oor l 7i51 M T umea 79772 paadeB lMUnid iDel iligi 0 5 DaarcDtegea werden erGelMl 648 pandra Ifn 155010 20 Verkoclit 1435 4058 25 Te lamen 662 4 ptnden tw Mrtge tti 169078 45 Zoodtt Of UU Deceober 1886 uawoiKwami 15508 pnjea beleeod net 42912 50 Het uldo in ku bedroeg 15i58 ii8 Htt dsbiet der tdiaiautratie aa erkoop 877 95 Kipilul dn buk op til Draember 1885 58548 48 Er werden dut in dm loop ao het jaar 6511 panden minder beleend en f 21781 59 minder ter leen erttrekt dan in 1884 b De Spaarkaa onder het bekeer sa het Burgerlijk Armbeituur Door 347 peraonen wen in 1885 bij de Spaarkaa ingebracht da aoB an SS46 39 Zij omvingen terug 3657 05 Het bedrag waarmede de teruggaaf den inleg overtreft werd betlreden ait de rente die het kapitaal dat op de ipaarbaok is geplaaitl afwierp ten bedrage van 30 31 en voor het overige uit de fondien vaa het Burgeriyk Anufaeatuur Ib bet vorige jaar balUea 366 peraonen de tom van 3632 60 ingebracht Nevena de beide oorgaaarieGaraeente inttellingen verdienen nog de voJdcndr die door of ap wega corporation of particulieren beheerd worden vermelding a De Spaarbaai opferieit door iet Departement uGoada der Maatteh pp tol tfnt van t Algem een BIgkeoi de laattte rekening waren er 1723 deelnemera of crediteuren tegen 1689 in 1884 De inbreng bedroeg in het jaar 1885 63810 27 lerwgl terugbetaald werd zoo oor opgerraagde inlagen ala oor inlereaieo ƒ 64846 77 lu het vorige jaar werd ingebracht 64168 46 en opgevraagd 68882 48 De Spaarbank betaalt 3 pCt rente b Be Bnlpbani intgrlgla opgericht door hetDepartement f Gonda der Uaattchappij tot Hut va t Algemeen De Uulpbank gaf in het afgeloopen jaar 63 voorachotlen tot een getamealgk bedrag van ƒ 8 140 In 1884 bedroeg het getal oortchotleu 66 en beliep de oorgetoholeoe tom 11500 c Een Algemeen Zieket fond dat 320 deelnemera telde door welke 1692 84 aan contribntiëu werd bggedrageo aan 261 penoneu werd geneeskundigehulp erleend j ba endien ont ingen 41 rouwen geldeiyke bgdra en oor erloakundige hulp d Eene begr feniebu Zg telde 798 leden voorhet begraven van 38 personal werd een bedragvso ƒ 2740 uitgekeerd HOOFDSTUK XI LANUBOUW EM VIKTIKLT Algemeene toettand De toeataod van den landbouw io deze Gemeente verbeterde niet De landbouwer verkeerde in ongnntliger omitandighedeo dan in bet jaar te oren De opbrengst der gewttien waa minder terwgl het land eel geleden heeft door de veldmuizen Het vee ging op tgd naar de welde doch moett vroeg weder naar tial warden gebracht Het hooi wat van goede kwaliteit De koop en huurprgien der landerijen waren lager dan iu 1884 De handel in ee was in ergelgking met vorige jaren met le eadig De getandfaeidstoestand liet nieta te wenichen o er De vetweidenj is hier au weinig beleekenis de retnitalen waren nietongunitig De prgeen au de boier en kaai waren laag Er be tiaai in deze Gemeente eene konitbotertabriek Warmoezerijgronden warden hier weinig ge onden De groenten die zg aple eren worden in de Ge teente erkocht en verbruikt De kwaliteit der aardappelen wat goed zy worden hoofdzakelgk voor eigen coniumtle verbouwd De uitkomsten van de bloem en boomkweekeryen waren gunstig de handel was echter middelmatig In oofi dat hier hoofdzakeiyk in appelen en peren bettaai wordt wéinig handel gedreren De boutleelt it an geene beteekenit De eeatapel beitond oor zoo er bekend uit werkpaarden 148 ezels en muilezcla 3 springttieren 2 melkkoeien en melkvaarzen 927 kalveren en pinken 121 mettvee tl ichapeo 117 geilen en bokken 16 arkena g Het pluim ee ait hoenders ongeveer 1200 eenden 60 Bgenteett wordt bier niet gevonden De gemiddelde marktprgzen bedroegen Van paarden werkpaarden ƒ 83 a hel melkvee 140 hel tlachuee 165 kalveren 24 lebapen 29 lammeren 10 50 ar varkens 79 e biggen 8 50 de boter per kilo 1 10 m de kaas per 50 kilo 19 60 Er werdea ter markt gebracht Paarden 10 Bunderen 1022 Kalreren 76I5 Schapen 2794 Lammeren 3087 Bokken en Geiten 637 Varkens 6338 Biggen 16623 Boter 83726 kil Kaaa 892128 Er besuat hier eene Afdeeling der Hollandsche Maatsohappg an Landbouw Zg draagt den naam BB Gouda en Omstreken en telt 163 leden In Juni 1885 ergaderde in deze Gemeente het 38e Xederlandtoh Landhnlshoudkundig Congres bg welke gelegenheid eene Natiooale Tentoonstelling betrekking hebbende op de Zuirelbereiding gehouden wera De Gemeente rerleende ten behoe e van het Congres eene subsidie an ƒ 1500 om daarmede hoofdzakelgk te doen besirgden de kasten van openbare feeatelgkbeden Heden herdenkt Mr G M van der Linden lid van de Tweede Kamer den dag waarop hg voor 50 jaren oor de eerste maal als advocaat optrad Hij is thans op en na het oudste lid der Haagsehe balie Het Gerechtshof te Amsterdam veroordeelde gisteren Herman Liezr wegens diefstal op den kaperd Lamblé dien men aanvankelgk vermoedde te zyn vermoord tot 5 jaren tuchthnitatraf De bekende locialUt Belderok It gisleren nacht te 2 car op beelerdaad door de Ryksveldwaohtera A Verbraack en J W F Scbogleoburg betrapt terwgl hg aan het Paleis an Justitie een groot oranjekleurig biljet aanplakte waarop met groote letters gedrukt was Nederlandsche Werklieden I Weg met het allet veralindende en niets goeddoende Koningschap waar an de Nederlandicbe pop in den Haag een ertegen woord iger is en Irve de volksman F Domela Nieuwenhuit en alle reeds onachuldig veroordeelden met hem By hem werden nog bevonden 106 eiemplarea dezer biljetie Sedert Zaterdag werd streng het oog op Bsidarok