Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1886

1 geboudea de beide reldvacbten waren dien nacht opgetteld de eene in een ichuit de andere in een wagen root het Gerechtahof Belderok ia in arrest O ui op laat der joalitie in Toorloopige heohtenia blq Ten Het amaadschrift droeg weder ala onderschrift de Nikiliatenpers By de Kederlandsche rijksielegiaaf treedt op nader te bepalen tgd een nienw tarief in werking Dit ia ala volgt Tnsachen twee kantoren in Terscbillende plaatsen Voor de eerate tien woorden ƒ 0 25 Voor elk tweetal woorden daarboren ƒ 0 03 Voor stadstelegrammen Voor dé eerate tien woorden 0 15 Voor elk woord daarboven 0 01 De minste prys vjAr een telegram lot en mettien goorden bevatinde ia dus ƒ 0 25 terwijlvoor berichten welke een groot aanUl woorden inhouden de prijs nogal aanmerkelyk ferschilt vanden tegen woord igen Voor een telegram van iOOwoorden dat thans 1 15 koat wordt dan geheven 1 60 als voor het eerate tiental woorden 0 25 en voor elk tweetal woorden daarboven d i dua 45 tweetallen 0 03 of 1 35 makendemet de 0 25 voor bet eerate tiental ƒ 1 60 een verschil dus van ƒ 0 45 by het tegenwoordigUrief Aan den Minister van Binnenlandsohe Zaken is door versobilleode rectoren en conrectoren van gymnasia en progymnasia een adres gericht bevattende een voorstel tot wg iigiog van bet leerplan vastgeateld bij Kon beslnit van 29 Juni 1878 Stil DO 98 en van het examen programma vermeld in het Kon besl van 2 April 1884 Slbl uo 44 welke wijzigingen aangezien eèn herziening der wet op het hooger onderwijs in de o eersten tyd niet te verwachten is door adréea dringend noodzakelgk geacht orden Bovenal meenen adresa te moeten aandringen op vermindering van het aantal dier lesuren lot bywoning waarvan de leerlingen verplicht zyn Thans ia van die verplichte lesuren het minimum 28 a 29 het maximun 32 Meer dan 5 uren daags behoort naar hun overtuiging geen gymnasiast verplicht iV worden lessen by te wonen s Zaterdags liefst ook s Woensdags dient ook de namiddag vry te zyn In de tabe gevoegd by Kon besl van 1878 behoort derhalve het minimum der verplichte lesuren voor geen klasse hooger dau 26 en in de 2e al van art 3 het maximum op 28 gesteld Ie worden Oe andere gebreken die naar de overtuiging der adreasanten het tegenwoordige leerplan aankleven zyn voornamelyk lo te hooge opvoering ia de twee hoogste klasaen van het onderwya ia de oude talen bepaaldelijk in het Qriekaoh voor de aanstaande medici en de pbilosophen 2o te hooge opvoering vao het ocderwgs in de wiskunde voor de aanstaande theologen jariltten en literatoren 3o té zware belasting der tweede klasse waar te gelyk wordt aangevangen met de beginselen vea het Grieksch en die van het Duitsch Adress geven een ontwerp van ysiging der by het Kon besl van 187S gevoegde tabel Aan dit ontwerp ligt de onderstelling ten grondslag dat de Beggaring geen splitsing wil die dengymnasiast zon noodzaken voor zyo overgang tot de Universiteit te kiezen tnsBchen de faculteiten der exacte wetenschappen ea die der andere By devoorgestelde cijfeis der tabel kan een leerling dervyfde of zesde klasse alle lessen bywonen wanneervan de 34 uren er 30 gegeven worden op de eerstevyf dagen der week en 4 op Zaterdag Mocht deMinister Ugen splitsing ua bet vierde jaa geen bezwaar hebbeu dan zou het leerplan voor de twee hoogste jaren nog beter in overeenstemming kannen worden gebracht met de tweeledige academische bestemming der leerlingen Indien de tabel alduawerd gewyzigd zouden in art 4 en 6 van hetbealuit versoheiden wijzigingen noodig of doelmatig lyn o o achten adressanten het verkeerd voor de aanstaande medici en philosopbea de lezing vanBoeilyke Grieksoheen Latynsche achryvers verplichtte atellen Sedert eenigen tyd beeft de N B S spoorwegrytaigen Ie en 2e klasse van een nieuw model in gebruik gesteld De reiziger die plaats neemt in een van de twaalf wagens die op de treinen uit Den Haag ingelegd worden zal dadeljjk ontwaren dat deze Compartimenlen veel Inchtiger en mimer zijn ingericht dau de oude afdeelingeu Ie en 2e klaaae Daartoe werkt voornamelyk mede de meerdere hoogte van de wagens door de koepelvormige bedekking inwendig een plafond dat met levendjge kleuren en arsbëtken beschilderd is Ook de banken met breeder middenpad zoodat de onwillekeurige knieënaanrakiug met de medereizigera wordt vermeden zyn van een nieuw type eo de knsseus kunnen al naar gelang men ze keeri gebruikt worden ala lederen of fluweelen zittingen Elke afdkeling van het rytnig rust op guttapercha banden of veeren die wel verre vao schokken of stoeten te veroortaken aan den wagen een lichte aangename schommeling geven De lamp vervaardigd naar het systeem Ridsdale geett door eene speciale vinding van den brander een helder en constant licht dat de vroegere ver lichting met de olielantaarn verre in den schaduw atelt De tweede klasse rytnigen van dit model bieden dezelfde gemakkeu maar zyn andera gestoffeerd dan de met donzig donkerrood fluweel bekleede eerate klasaecompartimenten Voor een reis in die fraaie wagens ia geen hooger vrachtprys venchnldigd Voorloopig worden deze wagens alleen gebruikt op de lynen Amsterdam Den Haag en Amsterdam Sptterdam Aan het verslag der directie van de Nederlandaohe BbynspoorwegMaatsobappy aan de jsarlyksche algemeene vergadering van aaudeelhoaders gehouden te Utrecht op gisteren onder voorzitterschap van den heer £ J graaf Schimmelpeoninck van Nyenhuis ontleenen wij het volgende De ontvangsten bleven achteruitgaan totdat zy aan het einde des bobkjaars haar keerpunt schenen te hebben bereikt Zij brachten ditmaal minder op dau ten vorige jare ƒ 246 102 00 Het personen verkeer werd hierbij opnieuw het gevoeligst getroffen De bagage vracht over de beide jaren daaronder begrepen deelde bet in dien achteruitgang met ƒ 201 184 16V Het aantal reizigers verminderde met 134 064 Onder deze bedragen zijn begrepen 745207 tramreitigera Haag Sobeveningen ea Ede Wageningec tegen 772648 eu 95281 95 daarvoor gelode vracb tegen ƒ 102394 69 ten vorigen jare Na aftrek van een en ander bljjuen er voor het afgeloopen boekjaar over 2477872 spoorwegreizigera met 2549287 80 spoorwegvracht tegen 2684495 in aantal en ƒ 2743369 21 aan vracht in 1884 85 Dit geeft per reiziger circa 1 03 tegen ruim 1 06 terwyl per Iramreiziger werd ontvangen ruim 12Vi centen tegen circa 13V centen in het jaar te voren In spoorwegverkeer verminderde dus het aantal reizigers met rUia 4 en hun opbrengst met rniin 7 pCt Declassiflcalie ten gevolge van de slechte tyden bracht tot deze verhouding bel hare by De opbrengst der Ie kl reizigers verminderde toch met ruim 9 percent die der overigen beiden slechts met ongeveer 6 Hel groote kwaad bleef schuilen in bet verkeer van Amiterdam in aehier elke richting ook waar de concurrentie er niet by in het spel kon treden Het locaalverkeer ging op zich zelf achteruit met 143 238 reizigers zgnde 9174 meer dan het totaleverlies en met ƒ 154 268 44 of ruim 76 percent van het geheele tekort waarby de Ie kl reizigers verminderdeu met ciroa 18 en die der 2e kl metcirca 9 percent terwyl het aantal 3e kl rcizigera daareotegea verminderde met circa 2 percent ten blijke hoe vooral hier de declassiflcalie ook nadeelig werkte I Het vervoer van koopman goederen ging algemeen vooruit in tonnenmaat doch leed ten deele aan vermindering zijner opbrengst vergeleken met voorleden jaar In hel binnenverkeer ging vermeerdering van bet aantal tonnen gepaard met vermeerdering van vracht Hier werden meer vervoerd 3989 ton met een meerdere opbrengst van 4556 87 In buitenverkeer werd daarentegen aan vracht minder ontvangen 62049 94 doch meer vervoerd 15829 ton Het bestelgoedereovervoer verminderde in tonnenmaat in binnenverkeer met 263 ea in buitenverkeer met 192ton terwyl het een l 1938 07 minder en het ander 4267 99 meer opleverde aau vracht of te lamen minder 7670 08 3 aan vracht en minder 446 ton aan gewicht Na aftrek van de Byksposipakketdienst komt het verlies aan vracht te staan op I0761 081 en in gewicht op 144 ton Hel veevervoer nam toe trots de buitengewoneslapte in dien handel maar niet zonder nieuwe opoffering van vracht tengevolge van de meer en meer buitensporige concurrentie waarop reeda werd gewezen Men schryfi uit den Haag aan de Arnh Ct De dissonanten en het misbaar zijp wel by uitstek menschelijke verschynaelen vooral in het Nederland van jnoi 1866 De eene helft der natie opstaande tegen de andere en eenige troepjes die het vuur wakker aanstoken ja zelfs over de uitingen van haat en t eedracht juichen eo er de niters van prijzen Ik sprak deter dagen iemand die een yverig deel genomen had i an de jongste verkiezingen in een district van Zuid HolUnd wur de kerkeljjke hartatocbteo tot grooie felheid opgezweept waren door middel van de bekende leut Hy verklaarde mij kieavergaderingen te hebben bygewoond waarin het toeging op vechten af Zie ik beb het in dezen verkiezingsstrijd toegejuicht dat de kieurivereenigingen op vele plaatten zyn toegankelijk geweett voor de tegenpartij en opengeateld voor debat niet omdat ik verwacht dat een enkel kiezer door wrijving van denkbeelden tot eene andere meening althans lot andere stemplannen zou overgehaald worden maar omdat ik daarvan matiging wedenydsche waardeering in elk geval Iwtere siembusmanieren verwachtte Maar wanneer de ver gaderingen alleen dienen moeten om de tegen A standers te doen hooren hoe onbillyk eeoiydig kwaadwillig ty beoordeeld worden hoe zij door de tegenpartyen wórden belasterd en belogen zander eene behoorlyke gelegenheid om zich te verdedifieD dan wijzig ik mijn oordeel Dan is t maar beter dat de luidjes elkander ik absentia uitschelden uit de couranten verneemt men dat altoos tgdig ea volledig genoeg Hel ia geen verwyt aan iéa party alleen ik geloof dat iu dit opzicht overal gezondigd is Maar het treurigst gevolg van den politiekea hartstocht is wel het ingrijpen in het familieleveu Wanneer wy lezen dat de Minister Heemskerk niet dulden tal dat er een smet op de openbare school geworpen wordt en zga toon alt Kamereandidaat hooren verklaren dat diezelide openbare school de natie vergiftigt en dergelijke fraaiigheden meer Wanneer wy in de dagbladen lezen dat ea vader oudMiniater opeolyk de kiezera van zya district waaraohuwl dat de keaze van a mans eigen zoon doch beboorende tot eene andere politieke party eeoe ramp zou zyn voor bel land dan wants wij ons terag iu de donkere dagen van het einde der acbttieude eeuw die tol de vecgedering en ondergang van Nederland gevoerd hebben En wanneer dan die familie vertohillen en geschillen door de dagbladen met wellust worden doorwroet en aau de natie voorgehouden als bewgzen van een gezand krachtig poliiiek leven dan tien wy in dat ook in dit opzicht de uegeatiende eeuw zich niet ooveo de achttiende verheft we vinden er nieuwe reden tot kommer en bezorgdheid in Het Fad behandelt de waarde der verkieziogittatistiek en toont aan hoe volkomen onjuist het beweren der antiliberale bladen is dal uji de verkieaiBgscyfera zou zyn op te maken dat de verslagenen de eigenigke orerwiunaata moesten zgn Het blad wgtt er nadrukkelyk op dat b j eene regeling van bet kiesrecht met diatfictenverdeeling naar de bevolking het eene onmogelykheid is zeln by benadering iets over de stemming van het land mede Ie deelen De grondwet eischt eene bepaalde verhouding tnaschen het aantal zielen van een district en het aantal afgevaardigden van het district nl 45 000 1 Het aanlal kiezers wordt door geheel andere factoren bepaald en houdt niet het minste verband met het zielental zoodat sommige districten de helft meer kiezers tellen dao andere met gelyk zielental Tilburg b v beeft 3648 kiezers eo Boermoud 2430 Hierdoor krggt de tem van eiken kiezer eene geheel andere waarde in elk afzonderlgk diitrict daar b v S inwonen van Roermond denlellden invloed uitoefenen ais 2 Tilburgeoaren Eene stem uit Roermond is dut niet eenezelfde grootheid als uit Tilburg en de wiskundige regel dat slechts gelgksooriige groolhedeo by elkander mogen warden opgeteld wordt verwaarloosd waar n en alle stemmen uit het land byeenlelt Ware het land ééa district van welke onjuiste voorouderttelling De Standaard uitgaat dan zouden ook de stemmen der t huisblgvera in rekening moeten worden gebracht Maar bovendien zou in dat geval tevens verband zijn gebracht lusschen bevolking en kiezers Dan toch zof de ongerijmdheid niet zyn te handhaven dal 6p ruim 400 000 inwoners van Abtterdam eu grontgemeenten d i 10 pCt van de bevolking van het land slechts 6000 kiezers dat is nog geen 4 g pCt van het totaal der kiesgerechtigden wordt aangetroffen terwyl een district als Tilburg 2 pCt der bevolking bevattende byna 2 3 pCl des kiesgerechtigden teil In waarheid partgdigbeid scbynt bij onze kieswet te bestaaa maar in anderen zin dan de bladen van de triple alliantie doen voorkomen eene partydigheid zeer ten nadeele der groote liberale bevolkingscentra Ook wy erkennen tfgt het blad de billykheid eener proportioneele vertegenwoordiging die van de kamer maakt een jniste afspiegeling der natie maar met een ander kiesrecht als noodzakelyke voorwaarde Eene absolute gevolgtrekking over de stemming des landt is uit de stembuscyfers als product der tegenwoordige kieswet niet te trekken Maar wel hebben ty b eteekenis all men ze gebruikt voor vergelykende ttudien Zoo hebben wij geweten op bet onbetwittbare feit dat de liberalen overal alerker lyn vooruitgegaan dan de antiliberalen die afnamen of tiationair bleven teer weinig vooruitgingen Het Nederl Handelsmuteum te Amtterdam ia voornement by genoegzame deelneming waartchyoIjjk legen 15 Sept een wedstryd en tenloonstelliag van verwatmingseu verlichtings loettellen te doen honden o a ter inwyding der nieuwe localen Keilersgraoht 133 Het beatuur ia daartoe aangeBoedigd door het welslagen van den gehouden wedatrijd van meubelfabrikanten Eeo bezoek van ongeveer 6000 personen aan eene tentoonstelling van ± 7 weken in de hoogst gure maanden Maart en April een verkoop van ± 90 ameublementen door eeo i tal inzendera met 37 iozendiugen zijn meent het beatuur waarborgen voor den inzender die zich eenige moeite gegeven heeft en werkelgk iets presteereo kau dat zyne moeite en kosiea beloond worden telft in den ileohten tijd die iedCr thaot te doorworstelen beeft De circulaire waarin de byzonderheden worden medegedeeld zyn voor allen die baar niet ontvingen te bekomen ten kantore van bel Nedl Handelamaseum te Amsterdam Aan een particuliere oorreapondentie uit KottaRadja dd 16 Mei jl aan bet HandeUbl is het volgende ontleend Dat het tegenwoordige leger alles behalve goed is blykt uit bet volgende Volgens de jongste formatie telt het Ned Iod leger ongeveer 16000 man infanterie Hiervan komen pi m 10000 man den 11 veldbataillont ten goede terwyl de overige 6000 man door den geheelen arehipel in vertchlllende garnizoenen zyo verspreid Van deze laatslen zyn ongeveer 2 3 tijdelijk ongeschikt voor den veiddienst zoodat nominaal over pi m 12000 soiiede manschappen kan beschikt worden Dit zou de toettaod moeten zyo doch in werkeIgkbeid zijn er Ihane in bet leger buiten hen die tydelyk ongeschikt ziju ongevear 8000 beriberi ly ders zoodat wanneer er geeen aidoeode maat regelen warden genomen men met zekerheid kan zeggen dat binnen den Igd van 9 maanden aohier geen vallede soldaten meer in de gelederen zulleo zyn Herbaalde malen doet zich het geval voor datËuropeescbe militairen die nog geen zes maanden inhet land zyn naar Atjeb wordan gezonden omvan daar binnen eeo maand met zware beriberite worden geëvacueerd In bet meest gunstige geval gaan er maanden voorbg voordat zulk een mau weder in staat ia dienst te doen Alt regel kan men aannemen dat een beriberi lyder voer den dienst te velde nimmer meer geschikt wordt Die hoogst treurige loeatand is grootendeels aan de tegenwoordige regeering te wyten want men moge er van zeggen wat Ineo wil men moge in teer geleerde beschouwingen treden over de oortakea dier versohrikkelyke ziekte maar gebrek aan goede voeding is de hoofdoorzaak Den In Juli 1885 is in Atjeh uit zuiuigheid een voedingitarief ingevoerd dat op andere plaatsen in ladie misschien voldoende maar in Atjeh beneden alle oritiek is Men heefi door de invoering van dal voedingatarief hongerlyderstarieO werkelyk op de voeding bezuinigd maar daarentegen duizenden en nog eens duiienden aan de Ned Ind Stoomvaart Maalsohappij uitgegeven voor het evaoueeren der zieke manschappen en het zooveel mogelgk weder aanvullen van de tekorten Nu moge men aanvoeren d in Atjeh de Ëuropeescbe soldaat ƒ 0 Ó6 en de inlandsche soldaat O OS daags krygt boven de soldy tol verbetering der voeding maar die gelden werden tot zelfs hoogere bgdragen reeds uitbetaald v 5ór dat het tegeowoordige voedingatariefio werking trad Werden dus met een ruim tarief die toelagen noodig geoordeeld hoeveel te meer zyn zg dan niet noodig nu ichraalhans steeds keokeameester is Het opperbestuur is genoegzaam gewaarschuwd tegen de invoering vao het nu beslaande tarief er is betoogd dat het hoogat onbillyk was en dat de voeding onvoldoende ton zyn maar niela beeft mogen baten Er moett en er zou op de voeding bezuinigd worden en de gevolgen daarvan laten zich nu op een wgze ondervinden zóó vertchrikkelgk dat er tonnen gouds noodig zullen zijn om het leger weder eeuigtzins aan zgo roeping te kuanen doen beantwoorden Van de 1800 man die verleden jaar grootendeelt aan beriberi zyn overleden zullen wy maar niet spreken en evenmin van het feil dst b v ook in het hospitaal elk kwartaal duizenden guldens op de voeding worden bezuinigd Niet in hel voordeel der zieken dat behoeft geen betoog Na il het van het mteete belang dat eene asn merkelyke verbetering iu de voeding worde gebracht hetwelk kan gesohiedea door het weder in werking doen treden van bet voedingaUrief van vóór 1 Juli 1885 en dat de byslag worde gebracht voor den Europeaan op 0 08 en voor den inlander op 0 06 per dag Verder wordt het meer dan tyd dat eindelyk ieta worde gedaao om de ziekte te leeren kennen en zoo mogelgk te atuitea Tot nog toe beeft men daartoe ten minale in Atjeh niets gedaan Geen garnizoen in Indié of het telt beri beri lgdera Onder de inlandsche bevolkii i op Samatra s weatknst verspreidt deze ziekte zich hoe langer zoo meer en het hospitaal te Kola Radja is zóó besmet dat vau hen die met andere ziekten dan beri beri ter verplegiug worden opgenomen minsiens 70 pOl in het hospitaal beri beri krygen Men hoort er dao ook byaa niet vau dat zieken genezen uit hel hotpilaal wordeu ontslageu Al diegenen ilie wegens ziekte worden opgenomen gaan dood of worden geëvacueerd Balt6Dianrt8Ch Overzicht In een te Windsor gehouden ministerraad heeft koningin Victoria het bealuit ter ontbinding van het Engeliche Parlement geteekend Daarin worden de tegenwoordige afgevaardigden Ugeu 15 Juli van bnu verplichting ontslagen eu wordt het volk uitgenoodigd om zoo spoedig mogelyk eeu ander Parlement te kiezen dat den 6 den Augustus zal byeeukomen De verkiezingastrgd zal dut weldra worden betlecht maar voordat een beiliiting valt lal hel kauDilgebulder der weltprekeubeid gelyk de Standard het noemt nog een geheele week wordeu voortgezet Over veertien dagen zal de uitalag bekend zyn de eerste verkiezingen hebbeu plaait 2 Juli en 16 Juli lullen zij zgn afgeloopen Er zijn 420 Gladstoniaa u 145 Uuiouitten en 371 conservatieven oandidaat geattld voor hel Lagerhuis In 94 gevallen staan Glanslooianea tegenover Unionisten in 279 gevallen tegeuover couservatieveo Ia 5 gevallen loopt de stryd tusscben Unionisten en eontervatieveu In 207 gevallen ia er geen tegeocandidaat en daarin zyn 63 Gladstonianen 43 Uaicuislea 101 oonscrvaiieven De meeste Parnellisten hebben geen legenoandidaten enkele alechta id Ulster Het foodt voor de Gladstoaiaausche verkiezingen bekraagl thana ruim 200U pd at inaar dat is lang niet voldoende Oftohoou het m nifeat van des gfaaf van Parya in Frankryk bg dnizeadtallen op hel platteland is verspreid heeft de bevolkiui het zeer kalm opgenomen Daarentegen zal de pers een veldtocht ten gansie van den pretendent and rnemen De redacteurs der monarobistiiche bladen zullen Zondag a s Ie Parijs bijeenkomen ten einde onder leiding van dea heer Lambert de St Croix het plan hiervoor vait te itellen De Frantcbe verbanningswe beantwoordt dus niet aan het beoogde doel dat beginnen de republikeinen thans ook in te zien men meende nu rust te krygen en de monarchie eu de mouarcbalen zyn veel dnidelyker aan den waad geteekend dan te voren Toen de Prinaen in het land waren moesten tij tich tlilhouden door hen te verbannen heeft men hen tot pretendenten gemaakt en too goed als gedwoogen iu die rol op te treden De gevolgen van de verbanningawet zyn in alle opzichten onaangenaam het manifeat van den graaf vaa Parga heeft de Regeering genoopt een wetsontwerp in te dienen over het aanplakken van oproerige geschriften het een is een noodzakelijk gevolg van het ander maar zie viel de verbanoingswet in den smaak der radioalen mèt de wel tegen de oproerige geschriften ia dit volstrekt niet het geval Uit Berlgn wordt de tgding bevestigd dat de afgevaardigde Singer lid der sociaal democratische partg in den Duitschen Rg ktd op grond van de socialisten wet en den Ie Berlyu afgekondigden kleinen slaat van beleg uit de hoofdstad is verbannen Deze maatregel zal zeker zeer de aandacht trekken want de heer Singer tevens lid van den gemeenteraad is een der aauzienlgkaw industrieel n van Berlgn en een leunpilaar der socialistische party Te Bremen is onder groota feeatelykbeden de Duitsche poalstoombooidieost op Oost Azië en Australië geopend Prins Lnitpold de Beiersohe regent heeft in een plechtige zitting der Kamer den eed afgelegd De vooizitter baron Von Fraakenitein hield daarna een toeipraak waarin hy de rampen welke het huis Wittelsbaoh en het Beiersohe volk hadden getroffen herdacht De rede eindigde met een Hoci op den regent in wiens het geheele land volle vertrouwen stelde Prins Lnilpold antwoordde dat by bereid was om zgn laatste levensjaren Ie wgden aan de bevordering van Beierens voorspoed Volgens de Mmchener AUgttn Zeil heeft de Paul deo Beierschen ultramontanen te kennen gegeven dat het hem aaugeDoam tou weten wanneer de ultramootaaosche party nieti deed wat verwarring kan brengen in Beiereo of de taak van den regent zou kunnen bemoeilijken De jonge koning van Spanje heeft zich voor het eerst in het openbaar vertoond Met de koningiaregenles woonde Alfonso XIII in de Atocba kerk een mis bg daar zyne moeder hem volgens de traditie onder bescherming der maagd van Atocha moett Itellen Een talryke menigte was op de been en overal waar de stoet voorbykwam stonden troepen die den koning militaire eer bewezen Meer dan twee duizend genoodigden waaronder de hooge autoriteiten en het corps diplomatique woonden de kerkelyke plechtigheid bij De Zwitsersche nationale raad heeft de wet tot oprichting vas den landstorm byna ongewijzigd aangenomen ING E Z O ND EN Aan de Redactie der Gondtcie Courant Oeaehle Redactie I Wees too goed aau bet onderstaande een plaatsje te geven in Uw blad Het publiek zal er misschien voor t vervolg mee gebaat zyn Heden ontving ik een telegram aangeboden te Amsterdam om 11 15 dat eerst 12 14 Gouda bereikte Iemand die met dea trein van 12 37 Oouda passeerde moest mg noodzakelyk even spreken Het telegram werd besteld om 12 43 Commentaren zijn overbodig Terecht opeuba art zich in de pers krachtige appositie tegen dea reactioanaireo maatregel der regeering om het tarief met byna 50 Ie verhoogen Toch geloof ik dat de roeeaten zich die grootere uitgave gaarne zullen getroosten indien daarmee grootere vlugheid en accuratesse gepaard gaat Ü dankzeggende voor de plaatsing dezer regelen üw dien OROOTENDORST Oouda 1 Juli 1886 MABKTBERICHTEN Gouda 1 Juli 1886 Zeeuwsche en polder Tarwe iets vaster voor de beile soorten werd 7 60 lot zelfi 8 betaald miadere werd voor ƒ 7 a 7 50 verhandeld Rogge 6 50 a ƒ 6 voor paike en zware zeeuwsche f 5 a 5 80 voor poldersoort Gerst als voreu 5 30 a 5 90 Haver daareotegea waa flauw gestemd voor 3 76 a ƒ 4 25 usar kleur en gewicht Ronde Maïs 6 75 a 6 vierkante 6 26 a 5 60 Wegens de nieuwe aardappelen geen handel io Erwten en Boonen De veemarkt met gewonen aanvoer de handel in alles traag vette varkens 20 a 21 cl varkens voor Londen 20 a 21 cl magere varkens en biggen vlug biggen 1 00 a 1 50 per week schapen en lammeren vlugger Aangevoerd 136 partyen knoa eerste qualiteit ƒ 23 a ƒ 26 tweede qualiteit ƒ 19 a ƒ 22 NoordhoUandsche ƒ 19 i ƒ 25 Goeboter ƒ 1 10 ƒ 1 20 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 Burgerlijke Sta n d GEBOREN 2 Juni Johanna coders A de Jong en 4 M Jongeling Neellje ooders T Boot en C P Kaliont Mtrgaretfaa Jicoba ouders A Gieasen en A P Tewea 80 Arie ondera H Goodriaan eo H Rijnhoot LamlnrtB Csthariia ondera T van Gent en L C van Konten OVERLEUEN 29 Juni W F de Jaeger 8 w 30 W F Bordee 8 m S L van der Veen 60 j ADVERTENTIÈW Voor de talrjjke blijken van belangstelling en vriendschap ons betoond ter gelegenheid onzer yiJF en TWINTIGJARIGE ECHTVEREENIGING brengen wj bg deïeonzen weigemeenden dank COBN JONKER M A JONKERGottda 26 Juni 1886 van Eeuwen LAGER GERSTE en PRIiVCESSE BIEREN gebotteld en per Fust verkrijgbaar in het Depot ZEUGSTBAAT No 85 J H ROODE