Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1886

Wegens Vertimmering van alle Artikelen tot zeer lage Prijzen Jongenspakjes Demi Saisons Winter Jasjes Japonstoffen gcideurde Katoenen en diverse Lappen worden deze en volgende week EXTRA GOEDKOOP opgeruimd coüDA BAHLMArVW en Co Zondag 4 Juli 3412 1886 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aizoaderlflke Nommers VIJF CENTEN Oe inzending ran advertentiön kan gescbieden tot éón uur des namiddags van den dag der uitgave De Schaldeiachers in het Faillissement van GEBABDUS COBNBLIS van DELDEN worden opgeroepen voor de ttetedt Vergadering tot ttrificatie der tchuldverderingen welke zal plaats hebben op WOENSDAG den 8 SEPTEMBER 1886 des Toormiddags ten 10 nur in het Gereehts gebouw aan het Ilaagsche Veer te Rotterdam De Carator Mt J FORTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat te Gouda IJSEL STOOMTHAM Van af primo JVLl zal er dayelijks aitgenomen Donderdag en Zondag s middags om 3 30 uur eene trein van Gouda naar Haaetrecht loopen terug van Haastrecht om 4 unr Bovendien Zondags om 3 uur van Gouda naar Oudewater en om 4 55 van Oudetoater naar Gouda De DIRECTIE Bierbrouwerij lietDubbeie Anlier Molenwerf Gouda Puik Hooibouwtier GERSTE en DUBBELD GERSTEBIER is steeds tegen coucurreerende prgs voorhanden Prflscouranten op aanvraag verkrijgbaar A VAN LOJIl Depóthouders gevraagd Barcelona Brandewfln p Lit 1 80 p fl 1 50 Fransche 1 50 1 20 Inlandsch 0 90 0 80 0 80 0 75 bjl SLOTEMARER Co f 150 wordt TER LEEN gevraagd tegen een maandeiyksche aflossing en tegen 5 rente door iemand eigen zaken drgvende Adres onder No 1337 aan het Bureau dezer Courant FIJNE ZOMEBDASSEIT van af f O lö A VAN OS Az Kleiweg E 73a Nieuw ontvangen de 2 Centa SIGAAR Mer I ILLËM III J van SONSBEEK Gouda W A A U O Al zoudt giJ langer igden aan Rhumatiek Absiiaobbiqs of AntiRhumatische Watten hebben reeds vele jaren bewezen die kwaal te verzachten en bg langdarig gebruik geheel te ontnemen A 30 ets per pakje bfl de volgende depóthouders T A G van Detb Mef de Wed Bosuao Gonda W F J denügl Schoonh A Prins Zevenhuiien H J Goudkide Boskoop O Hoogendgk Cappelle S T d Kraata Bleiswyk C B Verheul Oudewster A Bm Berlcel Ij vac Dorp Zoelernieer A KsBling Alphen B E C SchUttraao Bodegraven K Oosterling Haastrecht A BRBBTVELT A Delft W H Q Wilhelinu Woerden Op nieuw Ontvangen BADTHERMOMETERS TUIN KAMERen VENSTER THERMOMETERS BAROMETERS diverse VOCHTWEGERS Loupes Leesglazeo Brilien eo Pince nez op voorschrift van H H Oogartsen KLISTEER OOG OOR NEUS en WONDSPÜITEN Gtitta perchn Artikelen BOUGIES CATHETERS SÜSPENSOIRS FOU DRALEN enz enz bfl 8 H POLAK Opticien Korte Groenendaal Gouda t Wie gfeeft raad voor ZWADE KAAS Adres franco brieven onder No 1335 aan het Bureau dezer Courant Men verlangt met AUGUSTUS tei o r iain in een deftig gezin eene flinke nette aitsluitend voor huiswerk P G boven de 30 jaren Adres met franco brieven onder Letter R bö den Boekhandelaar W WENK te Rotterdam Een nieuw KWARTAAL van de DAMES MODEPLATEN gaat in bestellingen worden aangenomen in den Boekhandel van A BBI KMAi te Gouda ZILVEREN MEDAILLE Amsterdam 1883 Antwerpen 1885 CHËM mwL m H m gimborn te Emmerik a d Siju en s Heerenberg Gelderland Nieuw Nieuw PHOEJMIX TIJ TE git zwarte Schrgf en Copiëer inkt Deze Inkt vloeit gitzwart nit de pen wordt niet dik en kleeft of plakt niet Deze Inkt is benevens de andere bekende INKTPREPARATEN Gallus Taunin Aleppo Alizarin Keizer Schrflfen Copilerinkt Salon Goud Zilver groene blauwe roode carmin metaal en andere Inktsoorten en Vloeibare Lijm verkrggbaar in lederen Boekwinkel Snelpersdmk van A BaiüKHAir te Gouda mm TE QOüDi Gedurende de Kermis wordt TE HUUR gevraagd een net ingerichte KRAAM of TE1 IÏ geschikt voor BIERHUIS Aanb met opgaaf van priJs en grootte worden ingewacht onder No 1336 aan het Bureau dezer Courant nil i OPWEKKEIIO IKEIIO KlMBTtVltllllllWtWll HINAJ IlirTQJll SU BLOEDARMOEDE IIVIl u AALbleekzuchtgrootezvwkte In flessohen 1 1 80 en f 1 00 TANAaiNDE BOl BONS aaoberoleD tegeo VOrstOpplag ec dAsrmcde in ferbaud ttaaade oogfateldhedeii DB TAMARINÜE BONBONS o KEAEPELIKN HOLM i jn eeo loirrr pUntaardig tachtverlcend p jsrerteriiiK en eetlust niet torend Furgatief i oonfiluurfarm saDgenum fritoh van smaak en seker werkend In dooien van 90 er 50 CentS CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademiiifc van den rook dezer Cigaretten geeft den lijder aan Asthma terstond verlichting In Btni van 80 en 50 Oentg SALMIAK PASTILLES oploaieud en veriaohtend middel by HoOSt en Verkoudbeid in fleschjet 20 cents KRAEPELIEN ft HOLM Apothektrt Ie Zeitt OepSi voor Oouia bij den heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM POPP S Mcdlc Rraldenzcep chemisch geanalyseeri en door vele geneeskandig beroemheden vau Europa als het afdoende en beste middel oor da huid erkend sAlert 18 jarrn rast goed gevolg aangewend tegen huiduilslag van eiken aard vooral tegen jeuk vurigheid uilslag hoofd etf baardschilfera roratbulten twertvoelen schurft Prys 86 Ct Den Heer Ur J G POPP te Weenen 1 Bei Bognergasse Nr i Nadat ik tes jaren lang aan uilslag leed en vier dokters mij behandeld hadden londer mij te kunnen helpen heb ik myn toevlucht grnomeu tot uw kruideozeep die my geheel heeft geiieten waarvoor ik u met dankLaar genoeg kan lyn Ik wend my direct tol u daar ik uit de apotheken verscheidene soorten ontvangen heb wel verpakt als de uwe maar naar bet mij voorkwam vervalsoht loodat ik myn lieve schooiie donkergrauwe ceep voortaau bij u hoop te bestellen Tegen bygaand bedrag verioek ik u mij van uw beiltame Kruidenieep te tenden Hoogachtend AMALIE PRAhZ Preran Mïhren Gouda bij J H C Huiiick winkelier op de Hoogstraat A 123 te Botlerdam bg F E va i Santen Kolff te s Hage bij J L F Snabili apoht te Delft bij A J van Kijn te Schiedam bij C Malta Gi te Leiden bg E Noordgk te Amsterdam by F van Wiudheim Co en H H üloth k Co apotheek te Utrecht bij O H N van Spanje idem Lobry Porton Droogisten De uitgave dezer Contant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per poit 1 50 By deze Coariint behoort een Bijroersel De meuwe Kamer De verkiezingen zgn thans geheel afgeloopeu De uitkomst is zooals w vermoed hadden de herstemmingen hebben in de partgverhouding geene verandering gebracht De bondgenooten die tezamen de recbterzgde der Kamer nitmaken mogen voor een oogenblik kibbelen maar als de nood aan den man komt helpen zg elkander toch voort Dit is hnn beider belang en ter vrille van de vrienden moet men zich nu en dan wat inschikkelgk toonen Dit begrgpen vooral de katholieken uitnemend Zg aarzelen niet doortastend op te treden als er voldoende zekerheid is dat zg den anti revolutionairen een vliez kunnen afvangen dit bleek thans te Leiden Maar ook weten zg hnn wrok of teleurstelling het zwggen op t l gen als partijbelang dit medebrengt adres aan het gebeurde te Goes De Kamer bestaat dus thans uit 47 liberalen tegenover 39 anti liberalen Het fameuze doode punt behoort gelukkig tot de geschiedenis en als de liberalen willen d i als zg eensgezind zgn dan is de grondwetsherziening in eerste lezing verzekerd De eenige hoop der recbterzgde bljjft nu de tweede behandeling na eene nieuwe ontbinding want dan moet volgens de vigeerende bepalingen in elke Kamer s der uitgebrachte stemmen de nieuwe grondwet 5oedkeuren Het blgft echter de vraag of men g zgn verzet zal volharden nu de kiezers zoo duidelgk verklaard hebben dat zg de voortzetting van het aangevangen werk verlangen Po itieke mannen zien niet gaarne hun levensdraad afgesneden zoodat het wel mogelgk is dat de thans ontvangen waarschuwing op verscheiden non ooMumu Ieden heilzaam werken zal In den loop dezer week is een brief van Mr van Houten verschenen volgens zgne verklaring voorloopig de laatste waarin dit gverige kamerlid zgne denkbeelden mededeelt omtrent den tegenwoordijgen toestand Gelgk te verwachten was is hg zeer ingenomen met het feit dat wg thans in de Tweede Kamer een zuiver liberale meerderheid hebben eene meerderheid wel niet groot maar sterk door hare eenheid Hg Iaat daarop onmiddellgk volgen talie voorwendsel voor het rekken van het leven van een extra parlementair ministerie is vervallen de liberale meerderheid behoeft leiders geen schrgvers Met andere woorden het ministerie Heemskerk moet zoo spoedig mogelgk heengaan om plaats te maken voor een liberaal kabinet Het komt ons voor dat de liberale partg in de Kamer wel zal doen als zg zich tweemaal bedenkt eer ze zich door dien voortvarenden aandraiig van den heer Van Bouten laat medesleepen Wg zien niet in dat de zaak zelve het tot stand komen der grondwetsherziening er mede gebaat zonde zgn indien men bfgon met den heer Heems kerk den voet te lichten Vooreerst is het niet volkomen waar dat de liberale Ifeden allen gekozen zgn om hnn liberaal programma de uitslag der verkiezingen moet veeleer beschouwd worden als een protest tegen de obstmctionistische houding der recbterzgde ejL te gelgk als een steun dien bet volk schem aan onzen Koning en de tegenwoordige r eering die beide zich met kracht en zonder omwegen verklaard hebben ten gunste van de herziening van onze eerste staatswet Indien onze interpretatie juist is dan heeft de natie bg de stembus zich voomamelgk in negatieven zin f enit zg wil vooralsnc niet geregeerd woren door de kerkelgke drgvers zg is niet gediend van de jongste avontunrlgke politiek der rechterzgde maar of dit zeggen wil dat zg nu dadelgk een actief optreden der liberale party verlangt met een geavanceerd program in den geest van Mr rao Houten daaraan mag met reden worden getwgfeld Ten andere houden wg een ministerieele crisis vóór de grondwetsherziening voor overbodig en voor louter tgdverlies Het komt ons veel verstandiger voor indien de Kamer zich bereid toont om met de regeering die zich de herziening tot taak gesteld heeft samen te werlten mits men natnnrlgk den heer Heemskerk dwinge den liberalen kant nit te gaan Voor het openbaar onderwgs behoeft men bg dien staatsman geen vrees te koesteren maar wel is het noodig hem wat het kiesrecht betreft wat meer naar de linkerzgde te duwen De heer Heemskerlc is een meegaand man die wel vatbaar is voor een zachten dwang hg is te fijngevoelig voor den politieken wind om niet dadélgk te bemerken welken kant hg nit moet zeilen het zou ons niet verwonderen of de verplaatsing van 4 stemmen van links naar rechts heeft reeds verhelderend gewerkt op zgn politiek inzicht zoodat hg thans reeds overtuigd IS van de noodzakelgkheid om een ingrgpender voorstel omtrent de kiesbevoegdheid te formuleeren dan dat hetwelk hg bg de ontbonden Kamer had aanhangig gemaakt Met wat goeden wil zal dunkt ons de liberale meerderheid het best met de tegenwoordige regeering kunnen vinden tot tgd en wgle de op ruimer schaal gekozen nieuwe Kamer beslist uitmaakt in welken zin het land verder behoort te worden bestuurd Men kan zoo gebruik maken van de ongemeene talenten van den premier als wetgever en debater en zgn groote ondervinding op parlementair en administratief gebied en tevens zorgen dat de inhoud der ontwerpen van grondwetsherziening beantwoorden aan hetgeen de liberale partg thans als een eisch des tgds beschouwt Het kan wel zgn dat de omstandigheden de liberalen verplichten het gezag te aanvaarden Doch naar onze meening moet men daarmede niet beginnen Indien de heer Heemskerk ongezind was om te voldoen aan hetgeen de liberalen verlangen in zake de kieshervorming dan eerst zon dunkt ons de tgd daar zgn om ADVEBTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratig opgenomen in het ADYBRTBNTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt met een ministerie nit eigen boezem de grondwetsherziening te beproeven En in dat geval verdient het denkbeeld vbn den heer Van Houten alle overweging om ministers te hebben die te gelgk lid der Kamer zgn Ook wg gelooven dat daartegen geep ernstige bezwaren zgn aan te voeren terwgl er groote voordeelen tegenover staan Het vo irbeeld van De Roo van Alderwerelt in 1879 kan gerust worden gevolgd Een krachtig ministerie behoort tegeIgk uit dienaren der kroon en volksvertegenwoordigers te bestaan tegenover het hof en zgn aanhang nemen zg dan een onaf hankelgker standpunt in terwgl zg in de Kamer met hetzelfde recht uit naam des volks spreken als de gewone leden Niet tfln onrechte zegt Mr van Houten cVooral th us is het volstrekt noodig deze verbetering in de praktgk der grondwet in te voeren De kroon is in de laatste jaren gewend aan ministers die deze betrekking enkel aan koninklgke gunst te danken hadden en dus Volkomen van haar afhankelgk waren Ontsloeg de koning hen dan waren zg behondens wemige uitzonderingen niets anders dan gepensioneerden naar wie het volk niet meer omzag Het Hof is ontwend aan parlementaire ministers die door den steun des volks hoog staan en wanneer zg als verantwoordelgke raadslieden de kroon willen dienen hnnnerzgds daardoor aan de kroon een dienst bewgzen omdat zg de zorg voor de vastheid en waardigheid van s konings regeering op zich nemen Niet minder zgn de Kamers aan zulke ministers ontwend Voor haar kunnen uit den aard der zaak de zoogenaamde koninklgke ministers niet anders zgn dan schrgvers en boodschappers tusschen haar en de ministerieele bureaux De ministerieele waardigheid is door het volstrekt gemis van allen persoonlgken invloed van de meeste ministers der laatste jaren zoo laag gezonken dat het veel strgd en inspanning zal kosten haar weder eenigermate te verheSen Niemand kan dit beproeven tenzg hg elk oogenblik met zgne tegenstanders de rollen verwisselen kan en op de banken der oppositie plaats kan nemen Wie een minister vervangen wil moet hem in het parlement voor de rechterstoel des volks overwinnen Niemand kan met duurzaam goed gevolg en waardigheid de betrekking van minister bekleeden als men niet ook na zgne aftreding met hem heeft te rekenen Ook is het niet goed dat een minister geheel buiten alle betrekking is tot de kiezers Als de regeering ook tot het behoud van hare positie als zoodanig het oog gevestigd moet houden op den steun der kiezers en met de stroomingen in het volk rekening heeft te houden is er een waarborg te meer voor de overeenstemming tusschen volk en regeering die het doel der parlementaire instellingen is Wat in dezen brief verder gezegd wordt omtrent de noodzakelgkheid om de sociale quaestie aan de orde te stollen kunnen wg