Goudsche Courant, zondag 4 juli 1886

niet dringend genoot dus geen voorrang en moest r jammer roor hem met een ander telegram besteld worden dal rroeger dan het zijne aangekomen ook vroeger moest warden betorgd t Was echter hoe gelukkig I niet ver uit deu koers anders ware het niet bg 29 minuten gebleven en ik schrijf den geachteu intender te veel gezand verstand toe dan dat hjj tou verlangen dat voor ieder aankomend telegram sleedt een besteller ontniddelljk beschikbaar ton tijn De groote vertraging aardoor de geachte intender niet tijdig xeuoeg aan den trein kon tijn isechter hoofdzakelgk Ie wijten aan hel feil dat het telegram reeds ten ll lS te Ainilerdam aaugeboden eerst ten 12 14 Gouda bereikte Aan het hoofd van ieder ontvangen telegram staat gedrukt dal als bet telegram uiet bü een Rykttelejraafkantoor is aongeuamen eene der doarbij aangegeven verkortingen nevens de plaats vau afzending wordt gesteld Op hel telegram door den geachten intender ontvangen staal Aangenomen te Amsterdam Rtm de algemeen bekende verkorting na Rijnspoorweg Maalechappg Nu verwondert het mg toch dat de geachte inzender die zóó voor accuratesse is dit toevallig geheel over het hoofd beeft gezien eo niet hospeurd heeft dat het telegram uiet is aangeboden aan een der üyii telcgraafkautoreo te Amsterdam instellingen alleen en uitsluitend voor hei ontf augen en verteuden van telegrammen bestemd maar dat de afzender het heeft aangeboden bg een Spoonoeg tehgraafkanloor waar de behandeling van particuliere telegrammen uit den aard der zaak moet achterstaan bij de eischen van den spoorwegdienst De late aankomst van het telegram te Gouda is dus dddraan toe te schrgveo en niet aan mindere vlugheid van het Rijkstelegraafpersonee I t Is waarlgk jammer dat men zich niet eerst beter op de hoogte stelt van de toedracht eener taak maar steeds in deu blinde oordeelt en veroordeelt De beoordeelde zon zoodoende bijoa geneigd zijn uil te roepen Schoenmaker houd je bij je leest maar de geachte inzender is geen schoenmaker De Directeur van het Rgkstelegraafkantoor Th ViM SCHOUWENBURG Gouda deD 2 Joli 1886 APVERTEWTI N Overleden te Oarachot onze geliefde Broeder en Behnwdbroeder de WelBdelG Heer J J SIMONS A SIMONS C W SIMONSOouda 1 Jnli 86 tan Aken Viêitei worden niet afgewacht ♦ Heden werd ons geliefd kind PKEDBEUK CORNELIS in den ouderdom van 2 maanden ons ontnomen J A P VAS DBK MEER VAN KUFFELEB F Cz A M D VAJi DBR MEBB van KöFFELEB VAN HODWENINOE Moordrecht S JuU 1886 Voo de vele bewezen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen ge lieMen Vader en Behnwdvader den Heer P SCHELLINQ betnigen wg onzen hartelgken dank N J SCHELLING A J MONTIJN Schelling J A P MONTIJN Gouda 3 Jnli 1886 1 Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden van onzen geliefden Echtgenoot Vader en Behnwdvader den Heer JACQUES HÜIJBRECHT betuigen wg onzen hartelgkeu dank Wed J HOIJBRECHT PoTJw Oouda 3 Jnli 1886 en Kinderen Onze dank voor de deelneming bg het overlgden van onzen Broeder Gez Ten BBUMMELEB ANDBIESSE Gouda 3 Juli 1886 volkomen beamen maar al weder met deze beperkÏDg dat die taak meer is weggelegd Toor de Kamer der toekomst de Kamer die uit de herziene kiesbepalingeu moet voortkomen dan aan de tegenwoordige Tn de Kamer die in de volgende week bgeenkomt behoort het besef steeds levendig te zgn dat de herziening der grondwet speciaal wat de kiesbevoegdheid aangaat de eisch van het oogenblik is Men zon haast zeggen dat is de eenige reden voor haar bestaan en als die taak naar behooren verricht is kan ze tevreden sterven en de sociale quaestie overlaten aan haar opvolgster Van de tydeljjke meerderheid gebruik te maken om in baar geest andere maatregelen te nemen of met een liberaal kabinet de zaken slepende te houden zou van de zgde der liberale partg niet alleen weinig fair maar ook in stryd zjjn met de ware belangen des lands BINNENLAND GOUDA 3 Juli 1886 Heden ia aan de r ksunirersiteit te Leiden belorderd tot doctor ia de klassieke leltereu de heer 11 A Kesper conrector nlliier met academiioh proefschrift getiteld Cttmmenlatio critica de Camilio FoUcorum victore Naar wij vernemeu is door Commissarissen der Spaarbank tot Voorzitter benoemd Mr J Fortuin Droogleever ter venangiug tbr Mr P P P Kist die regens woonplaatsrerandering tijn ontslag nam Resultaat an het onderzoek ran het water uit de Waterleiding gedurende Juni 188H 8 Juni 10 4 Milligr Kaliumpermanganoat benoodigd 16 6 4 26 6 4 30 8 Donderdag namiddag ten ruim 6 uur is Johannes Stolwyk soon ran Hendricus SStolwijk oud 9 jaar wonende op de Nieuweharen onder het tissohen achter de woning ran den beer tan der Garde op den Kleiweg in het water geraakt en rerdroukeu In het StuaUUad no 115 is opgenomen een koD besluit ran deu SQsten Jnoi 1886 bepalende dat de buitengewone vergadering der Slaten Generaal zal warden geopend in eene rereeuigde littiog der beide Kamers op Woensdag 14 Juli e k te één ure des namiddags Nu de Julimaand in het land is en weldra onze kinderen vacautie krjjgen worden er in iele gezinnen plannen gemaakt voor kleine uitstapjes Zg die een goede gelegenheid willen weten om een gezellig daagje door te brengen fesiigen hunne keote eens op Hillegersberg waar bij den heer Freericks een flink terrein tal ran amusementen en goede bediening gcTouden worden In de nabijheid fan Botterdam gelegen ia het roor personen uit Gouda en omstreken gemakkelgk te bereiken en in verschillende opzichten is een zomerpartgtje d r bgzonder aan te bevelen Mr C Fock Commissaris des IConings in deze provincie heeft gisteren de gemeenten Schoonhoven Vlist en Haastrecht bezocht Iv de Sehoonkot Ct leest men het volgende Ëene droevige mare verspreidde tioh gisterennamiddag door de gemeente Schoonhoven die van het plotseling overlijden van deu heer H A Boeck In bjjoa 68 jarigen ouderdom ontviel hy aan zijn tairgk gezin In velerlei opziqht heeft de heer Boeck zich ook jegens Schoonhoven verdienstelijk gemaakt Vroeger un het hoofd van verschillende industriëele ondernemingen rijdde hq zich in de laatste jaren meer bapaaldelgk aan de belangen der gemeente Gedurende langen tgd bekleedde hg de belrekking v n voorzitter der Kamer van Koophandel en was edert S Mei 1878 lid van den Gemeenteraad waarna hg op 9 September 1881 benoemd werd tot Wethouder Was de heer Boeck in deze betrekkingen met ijver voor de belangen der gemeente werkzaam ign goedhartig karakter en weldadigheidszin zullen zeker ook langen tijd bjj reien in dankbare herinnering blaren fe Bleiswijk tgn thans 200 kinderen lydende llao mazelen aan welke iekte er in den afgeloopen week 2 stierven Oeiutende het afgeloopen kwartaal liJD te Zeven buiten slechts 3 processenrerbasl wegens openbare dronkenschap opgemaakt Aan bet drie en twiniigste jaarverslag der weesinrichting te Neerbosch loopeude van 1 Juni 1885 tot 30 Mei 1386 wordt het volgende ontleend In het afgeloopen jaar zijn 122 weezen opgenomen nog een 30tal kunnen geplaatst worden en dan zijn alle slaapzalen weder bezet toch is de aanvrage tot opneming wel tienmaal grooter dan er plaatsen beschikbaar egu Bijna al de weeshuizen uitgenomen de eerste Iwee zgn door weesjongens gebouwd waardoor zg als liminerliedeu metselaars schilders en smeden In Ie gelegenheid zijn gesteld hun handwerk te leereu Alleen van dit standpunt bezien is uitbreiding van de weesinriohting door het aaubonwen van nieuwe huizen een zegen Terrein voor den bouw is voldoende aanwezig De bodem is zeer vast zoodat men maar een halven meter in den grond behoeft te graven om zonder heiwerk hel zwaarste muurwerk op de fondamenten te plaatsen Het roornemeu bestaat dan ook weder indien er gelden beschikbaar zijn rier nieuwe schoollokalen te laten bouwen en de bestaande schoollokalen voor eetzalen in te richten Zoodra dit werk is voltooid en het nieuwe weeshuis is gebouwd kunnen weder een SOOtal weezen worden opgenomen In het afgeloopen jaar zgn aan de inrichting nog vele verbeteringen tot stand gebracht De Langestraat van het hoofdgebouw f naar de weezeukapel met al de zgpaden rondom en naar de weeshuizen leidende zijn met klinkers aangelegd Ook het rioolstelsel en de waterleiding zgn aanzienlijk verbeterd en uitgebreid Thans is men bezig met het bouwen van eene nieuwe loods voor de steenkolen en brandspuiten terwijl eene nieuwe woning voor den administrateur zal worden gebouwd De smeederg is in vollen gang en voorzien van vele kostbare machines en eene prachtige draaibank die door atoom wordt gedreven Daarenboven heeft de meubelmaker overvloed van weik en worden in de klompenmakerij al de benoodiifde klompen roor de weezen gemaakt en bovendien maandelijks voor f 60 verkocht De vroawelgke werkzaamheden gingen gere eld haren gang een zestal nieuwe helpsters slle vroegere weesmeisjes zgn aangesteld en met trouw eo ijver werkzaam Het getal mede arbeiders bedraagt uu 38 personen zoadat elk ruim 20 kinderen voor zgne rekening heeft De werkzaamheden in het moederen ziekenhuis gaan uitnemend de heer Belmer nu 86 jaar oud is nog altijd trouw op zgn post en vervult zgne móeielijke betrekking met zeldzameu ijver en toewijding Ook op financieel gebied was de inriobling in menig opzicht zeer gezegend Behalve duizende guldens die aan giften en legaten tijn ontvangen werd bg gelegenheid van het zilveren huwelgksfeeat van den directeur ruim ƒ 10 000 aan fees tgaven ontvangen terwgl nog een aantal vereenigingen in het afgeloopen jaar duizenden kleedingstukken hebben gezonden bovendien ontving men nog een aanzienlijken voorraad levensmiddelen In het afgeloopen jaar heeft de directeur 32 maal op verschillende plaatsen mededeelingen gedaan van de wees inrichting en tijn arbeid onder de weezen en bierdoor werd alleen eene som van ƒ 7000 saamgebracht Door aankoop ran 6 hectaren weiland bezit thans de inrichting 32 hectaren bouw en weiland terwijl borendien eenige kampen bouw en weiland in hoor genomen tgn De reesiapel bestaat uit 37 stuks boornree waaronder 15 melkkoeien en 6 paarden en een groot aantal rarkens Jaarlgks zijn behalve de groenten ruim 2000 hectoliter aardappelen noodig die grootendeela bg de inrichting worden geteeld De Werkmantbode redacteur de heer B H Heldt vermeldt de rolgende uitkomst van de werkstakingen te Enschedé volgena een rapport der Kamer van Koophandel Het eenig gerolg dezer werkstaking die naar de verslaggevers beweren niet het minste kans had eenig doel te bereiken is dat de werkstakenden ƒ 5000 minder aan loon hebben ontvangen en het nadeel dat enkele huisgezinnen er bg geleden hebben 100 8 120 bedraagti een rerliet dat op geen wijze is in Ie halen of terug te bekomen De werkstakenden hebben enig geld gekregen ran elders maar nog meer ran hun Knsohedésche medearbeiders doch er is naar het rcrsUg beweert meer geld naar Amsterdam gegaan dan omgekeerd Borendien nog wijzen tij er op dat door de staking geen enkel el doek op Jara is genomen en de minder vraag naar arbeidskracht is gebleren In de laatste aflererlng van De Remlvtr m Hm tgdaohrift roor Nederland komt een artikel voor getiteld De militaire Strafgevangenis naar aanleiding der brochnre van mr C W Opzoomer die in zjjn ff eg lot hertorniing mm het OevaHgenieKeteii op bit 45 zegt üit de militaire strafgevangenis ie Leidea gaan de grootste klachten over zedeloos heid op Ër zonden heet het schier ongeloofrlgke voorbeelden kunnen warden opgenoemd Mocht dit werkelijk het getal zijn zegt De Revolver dan dient dat kwnad tonder uitsiel ouder de aandacht der Regeeriug te worden gebracht De eigenaardige bevolking dezer gevangenis welke voor het meereuderl uit geheel andere stof bestaat dau die der andere gevangenissen maakt een on derzoek dringend nocdzakelgk Ëen jeugdig korporaal die in drift of opgewondenheid een daad van insubordiDaiie pleegt is daarom niet gelgk te stellen met een boef waaraan niet meer te verbeteren valt een milicien en deze categorie neemt loch het grootste deel onzer soldaten in die een kleinigheid steelt van een zijner kameraden en daarvoor naar Lrideu moet is nog niet de dief inbreker die als een geva irlijk sujet in de maatschappij wordt beschouwd en toch ttls hij eenmaal opgenomen is in bet gild der gevangenen waarin hg als burger vermoedelijk niet opgenomen zou zijn dan is hg bg het tegenwoordig stelsel ouherroppelgk verloren Als middel om veel kwaad te voorkomen wordt door den schrijver o a aanbevolen om niet meer dan vier gevangenen van ongeveer denzelfden leeftgd beschaving en van zooveel mogelijk gelgken vroegeren graad onder gotd toezicht bij elkaar te plaatsen In het midden latende of dit middel ol of niet de gewensoble verbaieriug zal aanbrengen zeker is hel dat een voortdurend naken voor het welzgu deur gevangenen voor de Kegeering een dure plicht ii welke niet behoort te worden verwaarloosd Volgens den regeumeter der Rijkslandbouwschuot is in Juni te Wageningen 126 5 mM regeu gevallen tegen 33 5 in dezelfde maand van 1885 De regenmeter te Rockanje daarentegen wees slechts 23V mM aan Ziju beide cgfers juist dan is het verschil vermoedelijk verooriHakt door onweersbuien zeldzaam groot Kibbelarijen Nauwelijks teruggekeerd van deo gang naar de stembus zijn de verbondenen van gisteren aan het kibbelen gegaan Hot If aff Weekblad tal zich hiermede nietiuUten Het vindt dat de pot hier den ketel rerwijt dst hjj zwart is Vrome praatjes beteekenen in deze nitts Wanneer bijv De Standaard beweert Onder de liberalistische kiezers tgn de vloekers en dronkaards met heel de bent van Jan Rap en zijn spottendeo maat en dat het door denulken hulp is dat dis partij in de Kamer meesteresse werd dan bangt ta zelve op onwaardige wijte den vrome uit sn verbeurt het recht anderen over hunne onbehoorlijkheden terecht te tetten Immers weet ieder die bezuiden deu Moerdgk geen vreemdeling is hoe hel daar onder de roomtche kiezers gesteld is De kerk wordt niet vennimd wat Heer oom zegt is een evangelie Maar heeft men zgn f plichl gedaao dau brengt men t overige deel van den Zon of feestdag in de sociëteit of herberg door Of wil De Standaard er de Roomsohen buiten laten ta doelt te alleen op hare speciale aanhangera ook dan tou ze wijzer gedaan hebben de bovesaangehaalde woorden in de pen te houden Onder de Kuyperianeo en hun nasleep tijn ook tal van Bchurftige schapen En of ze dan al wat minder in de kroeg komen en Gods naam niet miabrniken wanneer ze niettemin andere ongerechtigheden doen en daarbg de huik naar den wind hangen dan achten we ze geen haar beter dan de openbare vloekelt en dronkaards gesteld dal men deze vergeeft onder de volgelingen van De Stand toekt Het AT W wijst rerder nog op iets anders Dl Stand weet de nederlaag te Zntfen aan de partij da Van Dgk te Deutichem En als haar du wordt meegedeeld hoe verre ze in deze de plank missloeg dan zegt ze zeer laconisch Het is ons goed deze zekerheid te hebben nitgelokt De Danier ergert cich aan dat antwoord en tagt Is too iets niet gruwelijk F gOp die wgte mag men allerlei verdachtmakingen eo lasteringen uil strooien Hoe ton De Standaard bet noemen als een der liberale bladen eens het bericht verspreidde iiDe Redactie van de Standaard ontvangt jaarlyki een vaête tom uit een zekere Roomtche kat om daarvoor Rome totveel mogelijk in de hand te merken Ën alt dan dat telfde blad alt dit bericht ran allerlei bevoegde zgde was tegengesproken op hoogen toon ging verklaren De Redactie ran De Standaard ontvangt geen vatte aom uit een zekere Roomsche kas Het ia goed dete tekerheid te hebben uitgelokt Wg tonden geen oogenblik aartelen tulk een bandelwijte Jeiuietitch te uoemeo Waarlgk het is geen wonder dat rele geloorigen tich ran De Standaard losmaken daar ze ran tnlke praktijken gruwen We verdeaken de redaolie van dit blad niet van schijnheiligheid maar dat ze door aldus voor te gaan die zonde in de band werkt kan moeielgk tegengesproken worden Donr deu Minister van Oorlog is bepaald dat de voorbereidende scholen voor onderofficieren en korporaals wtrdeo gevestigd bg de staren der regimenten infanterie of zoo daartegen bij eenig regiment in rerband met de beschikbare localileit orerwegend bezwaar beslaat bij een der onderdeelen van het korps daartoe door deo regimentscommandant aan te wgten De onderofficieren en korporaals die het onderwijs op de voorbereidende schalen bjjwonen worden bij deu staf van het regiment of bü bet onderdeel waar de sohool is gevesiigd gedetacheerd en moeten in den regel alle diensten mede verrichten Van 1 Oct tot 1 Mei kunnen tij van enkele morgendiensten looals militaire marscheu en gezamenlijke bataljonsen korpsoefeningen worden vrijgesteld waardoor sommige lessen in de morgenureu kunnen worden gegeven Van 1 Mei tot 1 Oct worden slechts enkele aroudureu per week roor berhaliiigsonderwijs iiebruikt De leerlingen tullen wachtdienst too mogelijk ran Zaterdag op Zondag verrichten De roorbereideode scholen hebben slechts ééa studiejaar het wordt den leerlingen rergund de lessen meermalen te rolgeu Het onderwijs neemt op 1 Oct een aaiirang Op de voorbereidende scholen wordt onderwijs gegeven in rekenkunde stelkunde meetkunde gronden der Nederlaudsohe en Fransche talen aardrijkskunde geschiedenis dienst en exercitie reglementen De onderoflioieren en korporaals die tot de voorbereidende scholen wenscbeu te worden toegelaten moeten door goed gedrag dieustijver en praotiscbe geschikfheid uitraunleu en roldoende bedreren tijn in de theoretische en practische kennis der exercitiereglementen roor hun graad rereischt Vooris moeten tg met goed gevolg een toelatingsexamen afleggen Men schrijft uit het Westland dd 30 Juni Gaf de kruisbetten bandel op Eugeland onbevredigende aitkomsteu met de aardappelen ia t lot heden nog treuriger gesteld De zg kanen Amerikanen die hoofdtakelijk voor onte overzeesche buren worden geteeld vinden geen aftrek Wel Is er Tan tijd tol tgd een vraagje maar dan komt er tooveel aanbod dat de prijten onmiddelijk dalen Men besteedt thani 60 ct voor t kinnetje een prijs die in andere jaren eerst aan het eijide van de campagne ab het beschot natuurlijk tooveel groeier is als een minimum werd beschouwd Doch de éanm moeten weg want tü kanoen niet evenals de Eogeltche aardappelen welke roor het binnenland bestemd tijn eenigen tjjd worden opgelegd Borendien noet voor de tweede rrucht worden getorgd tal het land niet geheel renteloos blijren Op het gelaat der Westlandera is dan ook bet Atjp hop hop r niet te leten en toch kunnen die ilechte oitkomaten niet anders dan io t belang ii o van hop roor velker teelt men over t algeoeeo hier oog weinig sympathie gevoelt Vrijdag is er weder een samenkomst van belanghebbenden d een proefneming t is te hopen èn voor het Westland èn voor den welstand tijner bewoners dat dete vergadering grootere belangiteiling moge ondervinden dan de voorafgaande INGEZONDEN Aan de Redactie der Oondtche Courant Het ichijnt dat het Rijkitelegraafkantoor tegenwoordig in het boekje is geplaatst waar de aiagen vallen althans trachten Ie vallen want het tal geloof ik niet moeielijk zijn de ongegrondheid der klacht van deo heer Orootëndorst in n No 8411 opgenomen te bewijzen Mittohien kao het publiek ook hiermede voor t vervolg gebaat lijn De geachte inzender bekUagt tioh dat een telegram ten 12 14 op het kanioor alhier ontvangen eerst ten 12 431 lo zgne handen kwam 39 minoten dot om ingepakt ran een adrei voonien en ran bat eind der Haven naar de Markt gebracht te worden t It inderdaad lang Maar de geachte intender schijnt niet gedacht te hebben aan ieti dat tpeciaal ifj beter kon welen dan iemand aodert namelijk aan de tvee gevallen waardoor eene geringe rertraging in de betorging kan ontstaan 1 bet niet thuis tijn der bestellers op het oogenblik der taokomat ran het telegram en 2 by hunne thuiskomst het roorbanden tijn van meeitlere telegrammen ter betorging die alsdan rolgeni reebt en billgkheid in rolgorde ran den tijd der onirangst worden besteld tentg er een dringend telegram bij ware dat wegeni tijn drievondigen tarietprijs roorrang in oreraeining en bestelling geniet of een Jï y fiii t telegram roor een Vorttelijk persoon maar die is hier niet Het telegram roor den geachten intender wat f Voor de vele en treffende bewgzen van deelneming mg betoond gedurende de ziekte en bg het overlijden van mjjn innig geliefden Zoon den Heer CORNELIS ADRIANUS SCHOUTEN Jr betuig ik ook namens mgne kinderen mgn hartelijken dank Wed C A SCHOUTEN Gouda 3 Jnli 1886 HoBrHAMEK Mgne geachte Clientêlle wordt vriendelijk dank gezegd voor de groote belangstelling deze week betoond Heden en Morgen wordt door een bekwaam werkman mgne Zaak behandelt terwijl ik aanstaande Maandag zelf mijn arbeid hoop te hervatten Hoogachtend UEd Dw Dr Louis P WELTER NB Morgen Zond ag tot lO U v ur Voor eene Weduwe met 5 Kinderen van 10 tot 8 jaren van alle hulp verstoken vraagt ondergeteekende giften Het bedrag zal op de Nntsspaarbank geplaatst en daarvan wekelijks iets uitgekeerd worden liijaten worden niet aangeboden G C PÖBTÜIJN DROOGLEEVEB Turfmarkt H 66 Rijks Hoogere Burgerschool te GOUDA Het openbaar eoeanten bg het einde van het Schooljaar 18 7 wórdt gehouden 12 en 13 JULI e k des morgens 8 12 en des namiddags 1 3 nnr doch den IS tot 4 uren daar het Examen in de Gymnastiek op dien Dinsdag plaats heeft s nam 3 4 in het Stedelgk locaal De Directeur D W JULIUS Gouda 3 Jnli 1886 ZATERDAGS AVONDS steeds voorradig Verscbe Berliner Bollen K 003M ia oi B N s diverse Gebakjes Aangesneden TAARTEN SAÜCIJSENBROODJES en warme VLEESCHPATÉ8 Niewe bezending Tafelhoning bij W SCHA LEK AMP Jr voorheen BAAUMAAKERS Barcelona Brandewgn p Lit 1 80 p fl 1 50 Fransche 1 50 1 20 Inlandsch t 0 90 0 80 0 80 0 70 by SLOTEMAREB Co Gymn Vereeniging te GOUDA inTVOEEIlTGmetBAL op MAANDAG 5 JULI 1886 des avonds te half acht ure in de Sociëteit Ons Gbxokgen Kanstlievende Leden hebben op vertoon van hun diploma toegang met 2 Dames Het BESTUUR GEVRAAGD tegen 1 AUGUSTUS 8 s een MB nUISHOUSSTES Adres onder No 1338 aan bet Bureau dezer Courant