Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1886

1886 Vrijdag 9 M N 3414 60UDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken t Tto Attea H M A aden 4 Gerardu Johueet ondert J Hige e A P Nedwbwg S Johum Vilbtlmiu ChnitiDs ouders P J van Ai co J vio Triet OVERLKOEN 9 J li W fin Zet Enlto 8 w S t no Wyk hai r lau M nroemaditl 84 j J O Cltleebogierd In A Vingerliog t m 4 J C Zagd tld J m C H Weeber 8 o A Der kien 18 m 9 C Hymaeliog hiiiir in N HUi 54 j M BUia 12 m ADVERTENTIÊN N THIM Hkbman Dl Groot Gouda 5 Juli 1886 Voor de vele en treffende bewezen van deelneming mj betoond gedurende de ziekte en by het orerlgden ran mgn innig geliefden Zoon den Heer CORNELLS ADRIANUS SCHOUTEN Jr betuig ik ook namens mgne kinderen mgn bartelgken dank Wed C A 8CH0UTEN Gouda 3 JaU 1886 HoEFHtHER t Voor de vele blgken van deelneming ontvangen tgdens de ziekte en bg het orerIgden van hunnen Vader Behuwd en Grootvader betuigen de Kinderen Behuwd en Kleinkinderen van wglen den WelEerwaarden Heer DIRK KAKEL tan MEERTEN hunnen bartelgken dank De ondergeteekenden betuigen bg deze hunnen faartelgken dank aan den Heer H van DUE WOLF en verdere bewoners op den Kleiweg die bg het ongeluk dat hen Donderdag heeft getroffen hunne hulp hebben verleend H STOLWIJK M STOLWIJK DBN Haag De ondergeteekende betuigt door deze zgne volle tevredenheiH aan het bestuur der Eerste Nederlandeche ferxekeringMaat achappij op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken te s Gravenhage Generaal Agent de Heer A K van der GARDEN voor de spoedige en prompte afdoening van zaken waarvan bg onlangs het bewgs mocht ondervinden na het smartelgk verlies dat hem trof L DE BOER Gouda Juli 1866 Zg die iets te vorderen hebben van of verschnldigd zgn aan den gemeenschappel ken boedel en de Nalatenschap van wglen den Heer COBNELIS JOSEPH ua van de PATOOBDT gewoond hebbende te Govda en aldaar 26 Juni jl overleden worden verzocht daarvan vóór of op den 1 AUGUSTUS a s opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOüLEEVBR te Gouda Nieuw ontvangen de 2Cent 8lGA AB Merk WILLEM 111 J van SüNSBEEK Gouda Sociëteit Ons Crenoegen Aan belanghebbenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDA G 24 JULI a g en de Ballotage iQst aanstai nden ZATERDAG 10 JULI gesloten wordt Namens het Bestupr J C IJSS LSTIJN Secretarü Gouda 6 Juli 1886 EERSTE PLAATSING Het Geiegtshof te Gravenhagt heeft bg arrest tnssehen den Heer JAN JACOB HOFFMAN Commissionair wonende vroeger te Kralingen nu te Rotterdam oorspronkelgk eischer nu appellant van een inierlocntoir vonnis der Arrondissements Regtbank te Rotterdam van den 8 Maart 1886 en Vrouwe MATHILDA PETRÜNELLA HERMANNA HOFFMAS geboren Schadéb gedomicilieerd vroeger te Kralmgen daarna te Rotterdam doch verblgvende tè Parijs oorspronKelgk gedaagde nu geintimeerde bg verstek den 16 Jang 1886 gewezen met vernietiging van voormeld vonnis het huwelgk door partgen den 1 Juni 1881 te Rotterdam gesloten ontbonden verklaard door Echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Voor Extract De Procureur van den eischer en appellant A M van STIPRIAAN LUïSCIUS EERSTE PLAATSING Het Geregtshof te e Gravenliage heeft bg arrest tusscheu den Heer JOHANNES de BLAAUW Oud Oost Indisch Hooldambtenaar wonende te s Gravenliage oorspronkelgk eischer nn appellant van een interlocutoir vonnis der ArrondissementsRegtbank te s Gravenhage van den 9 April 1886 en Vrouwe MARIA FREDERICA DB BLAAUW geboren Jonkvronwe Falck gedomicilieerd te s Gravenhage doch verblgvende te Dresden oorspronkelgk gedaagde nu geintimeerde D § Verstek den 16 Jung 1886 gewezen met vernietiging van voormeld vonnis het huwelgk dooi partyen den 15 Pebmarg 1877 te Batavia gesloten jmtbonden verklaard door Echtscheiding met alle gevolgen daaraan door de Wet verbonden Voor Eitract De Procureur van den eischer efi appelant A M VAN STIPBIAAN LüïSCIUS Waarachuwing Een ieder verzoek ik beleefd geen goederen van Klanten of Begunstigers aan PIET van OEN BERGE af te geven op mgn naam daar bg uit mgn dienst ontslagen is J M GELISSEN Jz Bloemist en Hovenier GEVRAAGD te Gravenhage tegen Augustus als MEID ALLEEN in een klein gezin eene nette jonge f goed kunnende werken en een bnrgerpot koken of zoo zg dit laatste niet kan genegen het te leeren Brieven franco onder No 1342 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Tiendeweg te Gouda Qeen grijs Haar meer J e nieuwe LONDON is 4i de beste van alle bestaande parfumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen I Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prgs 85oentfeT flacon en 1 30 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Bz 122 Hoogstraat 123 Haan Sleutel s ME i Pliffil ill Depot A NORTIER Gouwe C34 35 De ondergeteekenden maken door deze bekend dat hunne AFFAIRE tot het uitoefenen van POMPen BLOKMAKEBSWEBK van af heden heeft opgpehouden te bestaan hunne geëerde begunstigers dank zeggende voor het vertrouwen zoovele jaren genoten Gebrs BOS Gouda 6 Juli 1886 ANTON WECK Horlogemaker Brillen Pince nez Thermometers Barometers Melk peilen Jeneverwegers THERMOMETERS voor Kaas en Boterbereiding enz ÜIT DE EANB TE EOOF een voor weinige jaren nieuw gebouwd WINKELHUIS voor vele zaken geschikt op een der beste stand dezer stad gelegen nabg de Markt Adres franco brieven onder het motto Winkelhuis aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda UEIE nUISEOnHSTEIl GEVRAAGD in een klein gezin P G Iêeftgd 40 jaar of daarboven Adres franco brieven onder No 1340 aan het Bureau dezer Courant Hoeden en Costumes Ter opleiding in bovengenoemd vak kunnen LEERLINGEN geplaatst worden Adres onder No 1341 aan het Bureau dezer Courant FUNE ZOMEEDASSEIJT van af ƒ 0 15 A VAN OS Az Kleiweg E 73 y m4 f 4 Een nieuw KWARTAAL van de DAMES MODEPLATEN gaat in bestellingen worden aangenomen in den Boekhandel van A BRlI KMAi te Gouda 8nelp rsdruk van A BBiiiKHAit te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG Woensdag en vrijdag inde stad geschiedt de uitgave in den avond van dinsdag donderdag en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per port 1 50 De inseadrog van advartentiöa BINN ENLAND GOUDA 8 Juli 1886 Ata de SchMk rerecDigingeo hier e lande de volgende circulsire verzonden Go da Jnli 1886 Abd de Nederlandscbe Mhaakwereld ia het bekend dat odert Juni 1870 te Goud een Schaak en Damgeielachap beataat onder den naam PalameJes De tegenwoordige leden van dat getelichap hebben dien naam op hunne vergadering ran 21 Juni j l veranderd Wenacbende te varen onder andere vlag hadden zy voor dit hun verlangen eene dubbele reden Ten eerate verdroot het hun lich langer te noemen naar dien ouden aarichijulijk Mvthiichen Griek reedt lang door S A van der Linde van den piédettal of beter in t Hollandiob van het voeltluk gerukt waarop men hem wederrecfatelyk geplaatil had De tweede oontak lag dieper I Zg wenaobten te toooen dal de beoefening van luivere veratandatpele k gu afbrwk had godMo m bn kart aas hun fevoel van dankbaar plichlbeaef In de kleine tfad hunner inwoning toeh leeft een der grootste icbakert van oot land Alt erkenning van tyne groote verdienilen alt beicheiden hulde aan igne eminente gaven op aohaakgebied hebben eg hem vertooht om hunne vereenigiog voortaan den luitter te mogen bgzetteo van ijjn naam Welwillend heeft hg daarin toegeitemd Uao dunkt dat het uwe aympalhie lal wegdragen wanneer gij vertteemt dat de perioon in kwettie de heer C Messehakeb ia Out vlag dragende den naam Palamedei heb bén w j gettreken maar hoog in top waait nu e n andere voerende den naam MBSSEMAKëE Hel Betluur J A Tinholt President J J LtESKEB Penningm H J Wennekes Seoretarit Oiiterea it een droevig ongeval overkomen Mn den timmerman Ameae die bgVhet verrichten vaneenige werkiaambeden op den Fluweelen Singel gevallen is en loo ernttig verwond werd dat men voor njn leven vreet k oestert Het oircnt van den heer Otoar Carré wient komst op de a al kermis te deter slede wg reedt vroeger berichtten it aangekomen Beedi is met dHvüpboiw een aaivvapg gemaakt Gepasseerden Vrijdag beeft bg den landbouwer J de Vries aan de Karnemelkiloot alhier tich het leldtame geval voorgedaan dat 2 koeien te gelgk kalfden en beide 2 flinke Jcalveren ter wereld brachten De Provincble Staten van N Hollahd bebben i w koten den beer A O Wertheim bankier te Amsterdam met 34 van de 65 nitgebraoble geldige stey n De oud ttrgder van Waterloo Aron Oppenhewner te Woerden op 96jarigen leeftgd overleden Men sohrgft uit Groot Ammers Al eene bgtonderheid kan worden medegedeeld dat door P d O alhier bg het losten van een voer hooi eene slang van 1 M lengte werd aangetroffen ADVERTENTISN worden geplaatst van 1 5 regel ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN kan gescbieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave Door den minister van waterstaat is aan het hoofdbestuur der Ned Vereenigtng ter bevordering van Zondagarast te kennen gegeven dat ui worden voldaan aan het vertoek van dat bestuur om brieven en verdere stukken det Zondags niet te doen b Stellen indien de aftender van tgn verlangen daartoe op daid lgke en in bet oog loopende wijie op bet adrea dier stukken beeft doen blgken In de Dinsdag geboudei vergadering van de Prov Staten van Znid Holiand veraocbt de heer Mark Leis vóór het niteeagaan der vergadering verlof tot het richten eener Vraag tot Gedep Staten in verband met de aanhangige concessie verlenging voor de Ned Bgnspoorwegmaatschappg en de daarmede samengaande scbeepvaartbelaogen Hoewel men nog niet begonnen is met de werkeaamheden der Internationale Bakkerg tentoonstelling in het Paleis voor Volksvigt te Amsterdam te houden en dat niet dan na den 16n dezeir tal kuhnen geschieden is het uitvoerend comité toch reeds druk aan de voorbereidingen daarvan Ongetwijfeld tal dete tentoonstelling hoogt belangwekkend tgn Behalve dat men er vier bakkergen in werking eal kunnen eien eal er ook eene weverg van fgn bnilgaas wesen en enllen er veiachillenda merimaaldergen cgn eoowel volgens oudsysleem molensleenen als nieuw systeem waleen Men tal het graan er tien tuiveren door machines van groote afmetingen en daarbg belangrgke ineendiugen tien van grondstoffen en prodaoten der maalderg loowel van het buitenland ala uit ons land Tairgke kiosken worden in de groote taal geplaatst en daar eal men dan brood roggebrood en beschuit kunnen verkrijgen evenals koek en banket waarbg eene volledige banketbakkerij wOrdt ingezonden Deventer eal met tgn vermaarde Deventer koek goed uitkomen door eene combineerende intending van Deventer koekfabrikanten Eene Engelsche broodbakkerg in werking zal voor menigeen een ngetien schouwspel tgn De Engelschen hebben er slag van allersmakelgkste eaia te bakken en men tal er hunne producten kunnen proeven In dete bakkerg worden ook de uitgeschreven wedstrijden op het gebied der banketbakkerij gehouden Hbl Eene der talen van Odeon te Amsterdam eoo meldt de Standaard was Dinsdag avond getuige van eene eenvoudige maar belangwekkende pleohtigheid Zg die sinds eenigen tgd als de geschorsten bekend staan waren met de wettige kerkmeesters eo enkele hunner dames bgeen oih aan ese tweetal hunner broederen een bewgs van dank en hulde te bieden Tegen acht ure werden de heer en mevrouw Euyper en de heer en mevrouw Enigert door eene commissie de taal binnengeleid on er het zingen van Ps 134 3 door de aanwetigen staande aangeheven Önmiddelgk daarna ricbAe ds Van Sao het woord tot de betren Knypers en Rutgers Een geschenk wenschte men hun aan te bieden doch een geschenk waarin tich symboliseerde de kamp waarvoor tg de wapenrusting fcaddeu aangegord Aan dr Kuyper werd een bgbel overhandigd waarop afgebeeld staat de tempelreiniging met het opschrift it gver van Uw huis beeft mg verslonden aan dr Rutgers een waarop Petrlla en Johanneji voor den Joodtchen raad met bet onderschrift Men moet Gode meer gehooresam tijn dan den menschen Verder egn de bgbels nog versierd met hoekstukken waarin teksten tgn gegraveerd Nadat Ps 121 4 hun nog toegétongen was namen achtereenvolgens de beide heeren hel woord Nadat bet verlof waa verleend herinnerde de interpellant dat tich in den Bgnspoorweg twéé voor de scheepvaart hinderlyke bruggen bevinden een in bet baanvak Bollerdam Gouda en een in het baanvak Leiden Woerden Hg betoogde dat die bniggen zeer belemmerend tgn voor de scheepvaart die een beweging heefi van ongeveer 100 schepen per dag waaronder tal van passagiersbooten die een genenschte communicatie met gemeenten niet aan den spoorweg gelegen onderhouden Vooral de lage brucgen over de Gouwe dwingen de aohepcn soms tot werkeloosheid van eenige uren De aekippera waren totdusver daaronder steeds Igdtaam rV n d Rhguapoorwegmaatsohappg konden tg geen herstel van grieven wachten Én van Regeeringswege is de scheepvaart steeds achtergesteld bg de spoorwegen Hare belangen zgn tieeda opgeofferd aan de apoorwegbelangen Ondanka dien onboudbaren toestand op de Gouwe it een tweede editie daarvan gegeven bg deGouweslnis Hij vestigde er vooral de aandacht op dat de schipperg vooral weneoht dat de bruggen worden verhoogd tot 3 50 M boven den watcrtpiegel Men bedenke wel dat de ichippert een harden ja hopelooien atrgd om het bestaan hebben te voeren door de drukkende concarrentie der spoorwegen tonder echter bescherming e vertoeken Zq vragen alleen opheffing van de belemmering door verhooging der brug De belanghebbenden tgn bitier teleurgesteld door de antwoorden op bun adrrsaen aan d Begeering om bg verlenging der concessie opheffing dor belemmering te bedingen In het antwoord der Hegeering werden g diep teleurgesteld en worden de scheepvaartbelangen en wenschen geheel weggecgferd Van daar dat spr vroegof Ged Slaten in deze materie door de Regeering tgn geraadpleegd Het lid an Ged Staten de heer Hnbrecbt verklaarde dat Ged Stalen bereid tijn op die vraag in een der volgende vergaderingen te antwoorden Het ünivereit ilsgebouw te Brussel is gisteren rootendeels verbrand De helft der bibliotheek is gelukkig gered als ook de verwmeliiig van het pbysi tch kabinet en de chirurgische instrumenten dank eg de hulp van eenige moedige stddenten die door vlammemen rook heen drf boekerg binnen drongen Niet telden tiet men met droeve blikken dé schrikbife verwoestingen aan weUe nk tg f a chloor en iwavel in onte linnenkasten aangeritht worden Met dankbaarheid tal men daarom kdnnis nemen van eeen anti chloor hetwiSk in Zwitserfand aangewend wordt en bestaat uit eene eeer verdun oplossing van waterslof super oiyd Hel goed wordt in water uitgespoeld oa de chloor of I wave1behandeling waarbg op 20 liter 10 gram watérstof sapff oiydoplossing van den handel gevoegd lis tegm Fervt